menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe
Uwaga, ta oferta jest już nieaktualna! Prosimy o kontakt z organizatorem.


Zamówienia publiczne na rynku medycznym. Aspekty praktyczne stosowania ustawy PZP

Kategoria
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Typ szkolenia
otwarte
Profil uczestników
Szkolenie adresowane jest do wykonawców biorących udział w postępowaniach o zamówienie publiczne na dostawy leków, wyrobów medycznych, odczynników, sprzętu laboratoryjnego, urządzeń medycznych i laboratoryjnych itp.
Program
 • Zasady udzielania zamówień:
  • Zachowanie uczciwej konkurencji i równe traktowanie Wykonawców;
  • Zasady proporcjonalności i przejrzystości;
  • Jawność postępowania o udzielenie zamówienia – otwarcie ofert, dokumentacja postępowania, umowy;
  • Tajemnica przedsiębiorstwa. Jakich informacji nie można zastrzec w ofercie? 
 • Podstawowe trybu udzielania zamówień – różnice.
  • Przetarg nieograniczony;
  • Przetarg ograniczony.
 • Elektronizacja zamówień publicznych:
  • Komunikacja zamawiającego z wykonawcami;
  • Składanie ofert oraz wniosków w postaci elektronicznej;
  • Katalogi elektroniczne.
 • Źródła informacji o zamówieniach w zależności od ich wartości:
  • Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej;
  • Biuletyn Zamówień Publicznych – na portalu internetowym Urzędu Zamówień Publicznych;
  • Strona internetowa i siedziba Zamawiającego.
 • Warunki udziału w postępowaniu – możliwość polegania na zdolnościach technicznych i zawodowych, sytuacji finansowej i ekonomicznej innych podmiotów – ograniczenia z tym związane. 
 • Wspólne ubieganie się Wykonawców o udzielenie zamówienia.
 • Przesłanki wykluczenia z postępowania obligatoryjne i fakultatywne. 
 • Jednolity europejski dokument zamówienia (JEDZ) – oświadczenie własne wykonawcy, jako uproszczona forma wstępnej oceny właściwości wykonawcy.
 • Dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia oraz spełnienia  warunków udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego, wymagane dopiero przed udzieleniem zamówienia.
 • Dokumenty przedmiotowe – potwierdzające spełnienie wymagań dotyczących oznakowania oraz certyfikaty.
 • Możliwość uzupełniania brakujących lub błędnych dokumentów oraz pełnomocnictw. 
 • Opis przedmiotu zamówienia – co Zamawiający może zawrzeć a czego nie opisując przedmiot zamówienia na dostawę leków, wyrobów medycznych, odczynników, sprzętu laboratoryjnego, urządzeń medycznych i laboratoryjnych?:
  • Pojęcie oznakowania;
  • Równoważność.
 • Wartość szacunkowa zamówienia a kwota jaką zamawiający przeznacza na sfinansowanie zamówienia.
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
  • Dzielenie zamówienia na części ze względów technicznych, organizacyjnych lub ekonomicznych;
  • Powierzanie wykonania części zamówienia podwykonawcom;
  • Udostępnianie SIWZ na stronie internetowe;
  • Wyjaśnienie i zmiana treści SIWZ.
 • Przygotowanie i złożenie oferty:
  • Poprawne przygotowanie oferty:
  • Najczęściej popełniane błędy w ofertach;
  • Minimalne terminy składania ofert, możliwość zmiany i wycofania oferty;
  • Dopuszczalne formy wnoszenia wadium – terminy wnoszenia i zwrotu, możliwość zatrzymania wadium;
  • Terminy związania ofertą – możliwość ich przedłużania.
 • Wybór najkorzystniejszej oferty:
  • Poprawianie omyłek;
  • Zamknięty katalog możliwości odrzucenia oferty;
  • Oferta z rażąco niską ceną lub kosztem i obowiązki stron z tym związane;
  • Kryteria oceny ofert – ograniczenia;
  • Unieważnienie postępowania.
 • Dokumentowanie prowadzonego postępowania:
  • Obowiązek prowadzenia przez Zamawiającego protokołu postępowania:
  • Udostępnianie protokołu wraz z załącznikami;
  • Oferta jako szczególny załącznik do protokołu.
 • Umowy w sprawach zamówień publicznych:
  • Jawność umów – ich udostępnianie.
  • Tożsamość zakresu świadczenia z zobowiązaniem ofertowym;
  • Możliwość dokonania zmian zawartej umowy w sprawach zamówień publicznych oraz rozwiązania umowy przez zamawiającego;
  • Unieważnienie umowy;
  • Zabezpieczenie należytego wykonania umowy – obowiązek wykonawcy;
 • Środki ochrony prawnej:
  • Katalog możliwości wnoszenia odwołania w postępowaniach poniżej progów unijnych;
  • Terminy wniesienia odwołania w zależności od wartości zamówienia;
  • Możliwość przystąpienia do postępowania odwoławczego lub opozycja;
  • Wpis od odwołania oraz koszty postępowania odwoławczego w zależności od jego rozstrzygnięcia;
  • Skarga do sądu.
 • PANEL DYSKUSYJNY – omówienie bieżących problemów i pytań uczestników.
Prowadzący
HANNA KRASZCZYŃSKA ceniona ekspertka w zakresie zamówień publicznych, wieloletni praktyk w prowadzeniu oraz nadzorowaniu postępowań w renomowanych placówkach opieki zdrowotnej (m.in. Instytut Matki i Dziecka w Warszawie), doradca ds. zamówień dużych jednostek w branży zdrowotnej. Uczestniczyła w wielu debatach na temat rynku zamówień publicznych w Polsce a także w Unii Europejskiej, autorka komentarzy na temat zamówień publicznych w czasopiśmie Puls Biznesu. Od 9 lat prowadzi szkolenia w tematyce zamówień publicznych.
Forma
seminarium
Czas trwania
2 dni
Lokalizacja
Cena
920
Zgłoszenie
Zamówienia publiczne na rynku medycznym. Aspekty praktyczne stosowania ustawy PZP
W cenę wliczono
szkolenie, poczęstunek, materiały szkoleniowe
Zdobyta wiedza
Korzyści z uczestnictwa w szkoleniu: - Uzyskanie wiedzy istotnej dla wykonawców dot. nowej ustawy Prawo zamówień publicznych. - Poznanie praw i obowiązków uczestników postępowania. - Zweryfikowanie dotychczas stosowanych praktyk w świetle przepisów znowelizowanej ustawy Prawo zamówień publicznych. - Przedyskutowanie indywidualnych problemów.
Certyfikaty
zaświadczenie
Organizator
GREMIUM IDK - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
 1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.