menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe


PŁACE oraz ROZLICZENIA ZUS – kompleksowy kurs 4 dniowy

Kategoria
REKRUTACJA, KADRY I PŁACE
Typ szkolenia
otwarte
Program
PŁACE I ROZLICZENIA ZUS – kompleksowy kurs zakończony certyfikatem


Terminy:


 • 12 - 13, 19 - 20.09.2019,Warszawa, sale szkoleniowe Puławska 14
 • 05 - 06, 12 - 13.12.2019,Warszawa, sale szkoleniowe Puławska 14


Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w kolejnej organizowanej przez naszą firmę edycji kursu przygotowującego do samodzielnej pracy w dziale płac.

Program kursu obejmuje wszystkie zagadnienia niezbędne do samodzielnego naliczania płac i dokonywania rozliczeń ZUS. Zajęcia prowadzone w sposób warsztatowy, uczestnicy cały czas pracują w oparciu o ćwiczenia praktyczne występujące w codziennej pracy specjalisty ds. płac.

Korzyści dla uczestników: Dzięki aktywnym metodom zawartym w szkoleniu uczestnicy zdobędą umiejętności wykorzystania w/w narzędzi w swojej pracy.

Egzamin: Wszyscy chętni mogą przystąpić do egzaminu końcowego sprawdzającego poziom zdobytej wiedzy.
Ocena z egzaminu (testu pisemnego) zostanie uwidoczniona na certyfikacie ukończenia. Osoby, które nie zdecydują się przystąpić do egzaminu otrzymują certyfikat uczestnictwa w kursie.

Forma zajęć: metoda warsztatowa z elementami prezentacji i wykładu, praca grupowa i ćwiczenia indywidualne, dyskusja i wymiana doświadczeń.

 

W programie:

 

1. Czym jest wynagrodzenie za pracę.
 • Istota wynagrodzenia i rodzaje umów o wykonywanie pracy.
 • Klasyfikacja wynagrodzeń. 

2. Omówienie zasad wypłacania wynagrodzenia ze stosunku pracy.
 • Co powinno wchodzić w skład wynagrodzenia zasadniczego.
 • Jakie wyróżniamy składniki wynagrodzenia dodatkowego – deputaty, dodatki, premie i nagrody.
 • Co to jest wynagrodzenie za czas niewykonywania pracy: a) wynagrodzenie urlopowe, świadczenie urlopowe, ekwiwalent za niewykorzystany urlop, b) wynagrodzenie chorobowe, c) wynagrodzenia za czas niewykonywania pracy. 

3. Zapoznanie z zasadami obliczania niektórych składników wynagrodzenia.
 • Jak prawidłowo wyliczyć wynagrodzenie za czas urlopu wypoczynkowego.
 • Czym jest ekwiwalent pieniężny za urlop wypoczynkowy
 • Jaka jest różnica pomiędzy wynagrodzeniem za czas choroby a zasiłkiem  chorobowym
 • Jakie zasady należy stosować przy wyliczaniu wynagrodzenia za przepracowaną część miesiąca. 

4. Jakie dokumenty są niezbędne przy naliczaniu wynagrodzeń.
 • Co to jest dokumentacja zarobkowa pracownika.
 • Czym jest karta pracy, karty zarobkowe, karty przychodów, wieloletnie karty przychodów.
 • Jakie są obowiązki pracodawców w zakresie rozliczeń publicznoprawnych. 

5. Lista płac jako podstawowy dokument w zakresie wynagrodzeń i jej ewidencja księgowa.
 • Istota i sposób naliczania poszczególnych elementów listy płac.
 • Czym są przychody.
 • Co stanowi podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne.
 • Czym są koszty uzyskania przychodu.
 • Jak wyliczyć podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne.
 • Na co należy zwrócić uwagę przy obliczaniu podstawy do podatku dochodowego.
 • Jak prawidłowo wyliczyć zaliczkę na podatek dochodowy.
 • Prawidłowe ustalenie wynagrodzenia do wypłaty.
 • Jakie składki na ubezpieczenia społeczne płaci pracodawca.
 • Jakie są zasady zaokrąglania.
 • Czym jest roczne rozliczenie podatku z urzędem skarbowym.
 • Jak prawidłowo sporządzić PIT-4 R.
 • Jakie są powiązania listy płac z dokumentacją ZUS. 

6. Czym jest dokumentacja i ewidencja składek na ubezpieczenia społeczne.
 • Jak właściwie wyliczyć narzuty na wynagrodzenia.
 • W jaki sposób prawidłowo określić świadczenia z ubezpieczenia społecznego. 

7. Istota, dokumentacja i ewidencja księgowa pozapłacowych kosztów pracy.
 • Czym są świadczenia rzeczowe w zakresie ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i higieny pracy.
 • Jakie są najczęściej spotykane rzeczowe świadczenia okolicznościowe.
 • Jakie ekwiwalenty pieniężne przewiduje ustawodawca
 • Ekwiwalenty lub ryczałty samochodowe przyznawane pracownikom.
 • Czym są odprawy i odszkodowania pieniężne. 

8. Jakie świadczenia z ubezpieczenia chorobowego przysługują pracownikom.
 • Jakie są najważniejsze akty prawne dotyczące świadczeń krótkoterminowych.
 • Cechy charakterystyczne zasiłku chorobowego: a) prawo do zasiłku w czasie ubezpieczenia i po ustaniu, b) okres zasiłkowy, c) wysokość świadczenia, d) orzekanie o czasowej niezdolności do pracy, d) dokumentacja do wypłaty.
 • Czym jest świadczenie rehabilitacyjne – prawo i wysokość, dokumentacja.
 • Ważne aspekty zasiłku macierzyńskiego – prawo i wysokość, okres wypłaty, dokumentacja.
 • Zasiłek opiekuńczy – prawo i wysokość, dokumentacja do wypłaty.
 • Zasady ustalania podstawy wymiaru świadczeń dla pracowników.
 • Podstawa wymiaru świadczeń dla ubezpieczeń nie będących pracownikami. 

9. Jakie świadczenia przysługują z ubezpieczenia wypadkowego.
 • Prawo do świadczeń i dokumentacja do wypłaty.
 • Ustalanie podstawy do wymiaru świadczeń. 

10. Zasady wypłat świadczeń.
 • Terminy wypłat zasiłków.
 • Podmioty zobowiązane do ustalania prawa i wypłaty świadczeń.
 • Decyzje w sprawie prawa do świadczeń i ich wypłaty. 

11. Przedstawienie składników wynagrodzenia bez składek i podatku.
 • Jak właściwie ustalić podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne.
 • Co oznacza ograniczenie rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.
 • Jaki jest moment ustalenia przychodu dla jego opodatkowania i oskładkowania. 

12. Zapoznanie z przychodami wyłączonymi ze składek ZUS oraz ich skutki podatkowe.
 • Wynagrodzenia i zasiłki chorobowe.
 • Nagrody jubileuszowe (gratyfikacje).
 • Należności za projekty wynalazcze oraz za prace badawcze i wdrożeniowe.
 • Odprawy pieniężne przysługujące w związku z przejściem na emeryturę lub rentę.
 • Odprawy, odszkodowania i rekompensaty wypłacane z tytułu utraty pracy.
 • Odszkodowania przyznawane na podstawie przepisów o zakazie konkurencji.
 • Odprawy wypłacane pracownikom powołanym do zasadniczej służby wojskowej.
 • Świadczenia wynikające z przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy.
 • Ekwiwalent za używanie przez pracowników własnych narzędzi, w tym własnego telefonu.
 • Ubiór służbowy (umundurowanie).
 • Posiłki dla pracowników.
 • Samochody używane przez pracowników do celów służbowych.
 • Kwota zwrotu kosztów przeniesienia służbowego.
 • Diety i inne należności z tytułu podróży służbowych.
 • Świadczenia finansowane ze środków ZFŚS.
 • Świadczenie urlopowe.
 • Zapomogi losowe.
 • Składniki wynagrodzenia wypłacane w okresie choroby.
 • Dodatki uzupełniające 80% zasiłek chorobowy.
 • Korzyści materialne, w tym finansowanie przez pracodawcę dojazdów do pracy.
 • Dodatkowe świadczenia wynikające z kart branżowych.
 • Dokształcanie i doskonalenie zawodowe.
 • Świadczenia wypłacane za okres pobierania zasiłku macierzyńskiego i urlopu wychowawczego. 

13. Najważniejsze aspekty umów cywilnoprawnych.
 • Jakie są istotne cechy umowy zlecenia i umowy o dzieło.
 • Omówienie kwestii podlegania ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu.
 • Co stanowi podstawę wymiaru składek: a) na ubezpieczenia społeczne,  b) na ubezpieczenie zdrowotne.
 • Czym są przychody, koszty uzyskania i składki z tytułu umów cywilnoprawnych.
 • W jaki sposób prawidłowo określić wysokość i pobór zaliczki na podatek dochodowy.
 • Jak prawidłowo rozliczyć podatnika z urzędem skarbowym. 

14. Ćwiczenia praktyczne obejmujące cały zakres poznanego materiału.


15. Zadanie egzaminacyjne.

 

Cena: 1.790 PLN + 23 % VAT 

Cena: 1.790 PLN zw. z VAT dla opłacających szkolenie w 70% lub całości ze środków publicznych.

Cena obejmuje: uczestnictwo w wykładach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat.

 

Informacje dodatkowe  pod nr telefonu: 22 668 50 00 

Z POWYŻSZEJ TEMATYKI MOŻEMY ZREALIZOWAĆ SZKOLENIE ZAMKNIĘTE


Poniżej przedstawiamy opinie uczestników szkoleń prowadzonych przez Panią Iwonę NOWAK - PRZYBYLSKĄ:

Podobało mi się:
„Sposób i styl prowadzenia.”
„Praktyczne podejście, energiczny rytm pracy, profesjonalizm.”
„Przykłady z życia pomagające zapamiętać wiedzę, umiejscowić ją.”
„Sposób wykładów, ćwiczenia.”
„Komunikatywne przekazywanie informacji, wiadomości.”
„Mała grupa, dobry dojazd.”
„Praktyczne wykorzystanie wiedzy.”
„Podobała mi się organizacja szkolenia.”
„Komunikacja między wykładowcą a uczestnikami.”
„Atmosfera szkolenia.”
„Szkolenie bardzo ciekawe, prowadzone w przystępny sposób.”
„Prowadzenie szkolenia oraz merytoryka wykładowcy.”
„Wykładowca – niesamowita wiedza i kontakt z uczestnikami.”
„Warsztatowa metoda szkolenia.”
„Profesjonalność prowadzącego.”
„Podejście prowadzącego do realizowanej tematyki i sposób prowadzenia szkolenia.”
„Praktyczne spojrzenie prowadzącego poparte bogatym doświadczeniem i wiedzą.”
„Dynamika prowadzenia zajęć.”
„Sposób prowadzenia, prowadzący, sala szkoleniowa.”
„Tempo prowadzenia, praktyczne przykłady.”
„Sposób prowadzenia zajęć, organizacja.”
„Komunikatywność prowadzącej.”
„Przygotowanie i sposób prowadzenia przez trenera.”
„Warsztatowa forma szkolenia.”
„Prowadząca ma szeroką wiedzę i potrafi w ciekawy sposób przekazać.”
„Entuzjazm prowadzącej.”
„Tempo i sposób prowadzenia, dużo przykładów.”
„Wysoki poziom merytoryczny.”
Prowadzący
Iwona NOWAK – PRZYBYLSKA - Praktyk z 20 letnim stażem w zawodzie. Od 18 lat Główny Księgowy. Właścicielka Kancelarii Finansowo-Księgowej. Ukończyła Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu na Wydziale Zarządzania i Informatyki oraz Nauk Ekonomicznych o kierunkach: Zarządzanie Przedsiębiorstwem, Zarządzanie nieruchomościami, Zarządzanie Instytucjami Opieki Zdrowotnej i Społecznej. Od 15 lat trener grup szkoleniowych z zakresu księgowości, rachunkowości finansów, ZFŚS, naliczania płac. Prowadziła szkolenia dla takich instytucjami jak: Konfederacja Pracodawców Polskich, Castorama, Kaufland, Makro Cash and Carry, Arcelor Mittal Poland S.A. oraz z wielu innych. Wykładowca w firmie DOM WIEDZY. Prowadzone przez nią szkolenia cieszą się dobrą opinią uczestników.
Czas trwania
4 dni
Termin / Lokalizacja
 1. 05.12.2019 / Warszawa, sale szkoleniowe Puławska 14
Cena
1790 zł + 23% VAT
Zgłoszenie
PŁACE oraz ROZLICZENIA ZUS – kompleksowy kurs 4 dniowy
W cenę wliczono
Cena: 1.790 PLN + 23 % VAT Cena: 1.790 PLN zw. z VAT dla opłacających szkolenie w 70% lub całości ze środków publicznych. Cena obejmuje: uczestnictwo w wykładach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat. DODATKOWE INFORMACJE POD NUMEREM TELEFONU: 22 668 50 00
Certyfikaty
Certyfikat ukończenia kursu
Organizator
DOM WIEDZY - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
 1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.