menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe
Uwaga, ta oferta jest już nieaktualna! Prosimy o kontakt z organizatorem.


AKCJA BILANS – Rachunkowe i podatkowe zamknięcie roku oraz sporządzenie sprawozdania finansowego za 2018 r.

Kategoria
RACHUNKOWOŚĆ
Typ szkolenia
otwarte
Program

DZIEŃ I:
Aspekty rachunkowe

1. Sporządzanie, zatwierdzanie i udostępnianie jednostkowych rocznych sprawozdań finansowych:
a) jednostki objęte postanowieniami ustawy w pełnym i niepełnym zakresie,
b) składniki i reguły sporządzania rocznego sprawozdania finansowego,
c) kluczowe daty dla rocznego sprawozdania finansowego,
d) roczne sprawozdanie finansowe większych jednostek,
e) roczne sprawozdanie finansowe jednostek mikro,
f) roczne sprawozdanie finansowe średnich i małych jednostek,
g) roczne sprawozdanie finansowe – łączne,
h) podpisywanie rocznego sprawozdania finansowego,
i) badanie rocznego sprawozdania finansowego,
j) zatwierdzanie rocznego sprawozdania finansowego,
k) udostępnianie rocznego sprawozdania finansowego,
l) przechowywanie rocznego sprawozdania finansowego,
m) odpowiedzialność za roczne sprawozdanie finansowe .

2. Roczne sprawozdanie finansowe – zasady sporządzania:
a) roczne sprawozdanie finansowe i warunki jego przydatności,
b) podstawy sporządzania sprawozdania finansowego,
c) nadrzędne zasady stosowane przy sporządzaniu sprawozdania finansowego,
d) dane porównawcze i porównywalność.

3. Bilans:
a) bilans i jego budowa,
b) ogólne zasady wyceny,
c) kategorie cen,
d) aktywa trwałe,
e) wartości niematerialne i prawne,
f) rzeczowy majątek trwały,
g) należności, inwestycje oraz inne aktywa długoterminowe,
h) aktywa obrotowe,
i) zapasy,
j) należności krótkoterminowe i roszczenia,
k) inwestycje krótkoterminowe,
l) krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe,
m) kapitał (fundusz) własny,
n) zobowiązania,
o) rezerwy na zobowiązania,
p) zobowiązania,
q) bierne rozliczenia międzyokresowe.

4. Rachunek zysków i strat:
a) ogólna charakterystyka rachunku zysków i strat,
b) wynik ze sprzedaży towarów, materiałów i produktów – przychody,
c) wynik ze sprzedaży towarów, materiałów i produktów – koszty,
d) wynik ze sprzedaży niezakończonych długotrwałych usług,
e) szczególne zasady ustalania wyniku ze sprzedaży,
f) pozostałe przychody i koszty operacyjne,
g) przychody i koszty finansowe,
h) zyski i straty nadzwyczajne,
i) wynik finansowy brutto i netto.

5. Dodatkowe informacje i objaśnienia:
a) objaśnienia do bilansu,
b) objaśnienia do rachunku zysków i strat,
c) kursy przyjęte do wyceny,
d) objaśnienia do instrumentów finansowych,
e) objaśnienia do rachunku przepływów pieniężnych,
f) objaśnienia do zawartych przez jednostkę umów, istotnych transakcji i niektórych zagadnień osobowych,
g) objaśnienie niektórych szczególnych zdarzeń,
h) objaśnienia dotyczące składu grupy kapitałowej,
i) informacje o połączeniu spółek,
j) poważne zagrożenia dla kontynuacji działalności,
k) inne istotne informacje ułatwiające ocenę jednostki,
l) spółki publiczne a dodatkowe objaśnienia.

6. Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym.

7. Rachunek przepływów pieniężnych:
a) cel i zakres stosowania standardu,
b) przepływy pieniężne i ich prezentacja,
c) przepływy działalności operacyjnej,
d) przepływy działalności inwestycyjnej,
e) przepływy działalności finansowej,
f) jednostkowy rachunek przepływów pieniężnych.

8. Odroczony podatek dochodowy.

9. Przygotowanie do bilansu 2018:
a) harmonogram czynności związanych z zamknięciem roku,
b) poprawne zamykanie roku w księgach. Kompletność dokumentacji. Kontrola sald w poszczególnych grupach kont. Przeliczanie zapisów w walutach obcych. Metody wykrywania błędów,
c) inwentaryzacja i jej konsekwencje w sprawozdaniu finansowym. Harmonogram i rozliczanie inwentaryzacji dla poszczególnych kategorii aktywów.

DZIEŃ II:

Aspekty podatkowe: CIT, PIT, VAT

Część I – CIT i PIT:

1. Przychody podatkowe – problemy bieżące oraz rozliczanie na przełomie roku:

a) przychody rozpoznawane na zasadzie memoriałowej – problematyczne aspekty określenia daty wykonania usługi, wydania rzeczy i zbycia prawa majątkowego,
b) zaliczki i przedpłaty a przychód,
c) przychody rozliczane w okresach rozliczeniowych – moment powstania przychodu,
d) przychody rozpoznawane na zasadzie kasowej,
e) przychody w naturze oraz z tytułu nieodpłatnego i częściowo nieodpłatnego świadczenia (m.in. nieodpłatne poręczenia, członkowie zarządu bez wynagrodzenia),
f) rozliczenie bonusów, rabatów oraz innych działań marketingowych po stronie przychodowej,
g) przychody w przypadku refakturowania.

2. Koszty uzyskania przychodów:

a) moment rozpoznania kosztu w ujęciu rachunkowym i podatkowym,
b) dokumentowanie poniesionych wydatków,
c) korekta przychodów,
d) rozliczanie kosztów na przełomie lat podatkowych,
e) koszty zapłacone i poniesione,
f) koszty bezpośrednie,
g) koszty pośrednie,
h) wynagrodzenia pracownicze w kosztach podatkowych,
i) składki na ubezpieczenie społeczne, składki na ubezpieczenie zdrowotne, fundusz pracy i fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych.
j) najważniejsze wydatki niestanowiące kosztów uzyskania przychodów.

3. Rozliczenie na gruncie CIT oraz PIT działań o charakterze marketingowym – praktyczne aspekty po stronie organizatora (KUP/NKUP) oraz konsekwencje dla uczestników.

4. Planowane zmiany w podatkach dochodowych w 2019:

a) Rozszerzenie regulacji tzw. ulgi badawczo – rozwojowej.
b) Ulga na złe długi w podatku dochodowym – zakres stosowania, wyłączenia.
c) Ograniczenie obowiązków o charakterze informacyjnych w CIT w zakresie różnic kursowych oraz zaliczek uproszczonych – koniec terminowych zasad zgłoszeń.
d) Nowa kwota przychodów uprawniającego do uzyskania statusu małego podatnika na poziomie 2 mln euro – konsekwencje praktyczne, możliwość zastosowania.
e) 5. Jednorazowe rozliczenie straty do wysokości 5 mln PLN – kto skorzysta na zmianach.
f) 6. Zwolnienie w podatku CIT przychodów uzyskanych od ubezpieczyciela tytułem odszkodowania za szkodę w środku trwałym.
g) 7. Zmiany w zakresie interpretacji prawa podatkowego – automatyczna interpretacja ogólna MF wydawana z urzędu i interpretacja indywidualna dla grupy podmiotów – zakres zapewnienia bezpieczeństwa podatkowego.
h) 8. Wyłączenie z kosztów uzyskania przychodów wydatków, których płatność na rzecz czynnego podatnika VAT została zrealizowana na niezgłoszony w wykazie podatników VAT czynnych rachunek bankowy – praktyczne aspekty utraty KUP.
i) 9. Upublicznienie danych największych podatników.
j) 10. Nowa procedura uprzednich porozumień cenowych – tzw. uproszczona APA.

5. Praktyczne aspekty zmian w podatkach dochodowych dla zamknięcia 2018 roku:

a) Wyodrębnienie w ustawie o CIT źródła przychodów w postaci zysków kapitałowych.
b) Wprowadzenie nowych zasad zaliczania odsetek do kosztów podatkowych.
c) Wprowadzenie przepisów limitujących wysokość KUP związanych z umowami o usługi niematerialne oraz związanych z korzystaniem z wartości niematerialnych i prawnych w odniesieniu do podmiotów powiązanych.
d) Wprowadzenie tzw. podatku od nieruchomości komercyjnych – zakres i przedmiot opodatkowania.
e) Brak możliwości zaliczenia do kosztów podatkowych tzw. nagród z zysku.
f) Zmiana zasad w zakresie świadczeń nieodpłatnych i częściowo odpłatnych.
g) Wyłączenie ze stosowania przepisów o cenach transferowych dla spółek Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego, jak również wyłączenie ze stosowania przepisów o cenach transferowych w przypadku posiadania APA.
h) Zmiana przepisów umożliwiającego zaliczenie do KUP start z tytuły odpłatnego zbycia wierzytelności
i) Podwyższenie do 10.000 PLN tzw. jednorazowej amortyzacji.
j) Modyfikacja przepisów dotyczących kontrolowanych spółek zagranicznych (CFC) – nowe przesłanki opodatkowania.
k) Modyfikacja przepisów regulujących funkcjonowanie PGK – nowe zasady funkcjonowania.
l) Nowa definicji dochodów osiągniętych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
m) Obowiązek wykazywania tzw. przyczyn ekonomicznych – tzw. mała klauzula obejścia prawa podatkowego.
n) Nowe zasady opodatkowania aportów w postaci innej niż przedsiębiorstwo bądź jego zorganizowana część.
o) Wprowadzenie nowej 15 % stawki podatku CIT – podstawa zastosowania, ograniczenia przedmiotowe.
p) Limit transakcji gotówkowych w obrocie gospodarczym.
q) Rewolucja w zakresie cen transferowych i dokumentowania transakcji z podmiotami powiązanymi – kompleksowa analiza problematyki transfer pricing.
r) Jednorazowa amortyzacja do 100.000 PLN.
s) Likwidacja podatku u źródła od biletów lotniczych.

Część II – Podatek od towarów i usług

6. Rozpoznanie obowiązku podatkowego w przypadku transakcji realizowanych na przełomie roku:

a) pojęcie wykonania usługi,
b) obowiązek podatkowy z tytułu dostaw towarów,
c) obowiązek podatkowy w przypadku transakcji o charakterze ciągłym,
d) opodatkowanie najmu, dzierżawy, leasingu,
e) obowiązek podatkowy z tytułu refakturowania usług,
f) obowiązek podatkowy z tytułu importu usług oraz WNT.

7. Opodatkowanie VAT nieodpłatnej dostawy towarów oraz świadczenia usług: :

a) nieodpłatna dostawy towarów oraz świadczenie usług na gruncie przepisów VAT,
b) pojęcie prezentu o małej wartości oraz próbki,
c) opodatkowanie przekazań towarów i świadczenia usług w ramach reklamy oraz reprezentacji,
d) opodatkowanie drobnego poczęstunku na rzecz kontrahentów,
e) świadczenia na rzecz pracowników,
f) nieodpłatne użytkowani firmowego samochodu osobowego do celów prywatnych.

8. Prawidłowe dokumentowanie transakcji opodatkowanych podatkiem VAT:

a) prawidłowa treść faktury VAT,
b) dokumentowanie obrotu za pomocą kasy rejestrującej a wystawianie faktury VAT,
c) faktury uproszczone w branży hotelarskiej,
d) faktury pro forma,
e) noty księgowe,
f) faktury korygujące,
g) noty korygujące,
h) terminy wystawienia faktury VAT.

9. Odliczanie podatku naliczonego:

a) ogólne zasady odliczeń,
b) terminy odliczeń podatku naliczonego,
c) odliczenie VAT od importu usług oraz WNT,
d) błędy w fakturach a odliczenie VAT,
e) nieuczciwy sprzedawca a odliczenie VAT,
f) odliczenie VAT z faktury wystawionej przez niezarejestrowanego podatnika,
g) odliczanie VAT od samochodów.

10. Wybrana problematyka z zakresu podatku VAT:

a) STIR (System Teleinformatyczny Izby Rozliczeniowej)
b) Mechanizm podzielonej płatności (ang. split payment) z uwzględnieniem planowanych zmian.
c) Centralny Rejestr Faktur – nowe narzędzie weryfikacyjne?
d) Nowe zasady wystawiania faktur do sprzedaży wcześniej udokumentowanej paragonami z kasy fiskalnej.
e) rozszerzenie sankcji VAT,
f) nowe zasady dokonywania zwrotów VAT,
g) ograniczenie możliwości stosowania zwolnienia podmiotowego dla drobnych przedsiębiorców z uwagi na niskie obroty.
h) transakcje z kontrahentami niezarejestrowanymi jako podatnicy VAT czynni,
i) należyta staranność, jej kryteria a działanie w dobrej wierze,
j) intensyfikacja działań MF w celu ograniczenia zjawiska pustych faktur,
k) środki ograniczania ryzyk podatkowych związanych z nierzetelnością kontrahentów
l) zarzut uczestnictwa w oszustwie podatkowym oraz sposoby bronienia się przed tym zarzutem.
m) rozszerzenie mechanizmu odwrotnego obciążenia na usługi budowlane świadczone przez podwykonawców,
n) zasady wykazywania podatku naliczonego w przypadku zakupów z odwrotnym obciążeniem (import usług, WNT, krajowe nabycia towarów i usług z załącznika nr 11 i 14) w przypadku, gdy podatek należny nie został prawidłowo rozliczony i minęły 3 miesiące,
o) wykreślanie przedsiębiorców z rejestru podatników VAT czynnych.

 

11. Pytania i odpowiedzi.

Prowadzący
Marcin Grzywacz – biegły rewident, doświadczenie o obszarze rachunkowości i rewizji zdobywał pracując w największych podmiotach uprawnionych do badania działających na rynku polskim, w tym w jednej z firm z tzw. „wielkiej czwórki”. Przez wiele lat realizował badania jednostkowych oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych przedsiębiorstw, badania wydatków z realizacji projektów finansowanych ze środków unijnych, badania pakietów konsolidacyjnych przygotowywanych w oparciu o MSSF oraz HBII, prace atestacyjne w oparciu o uzgodnione procedury, usługi z zakresu due diligence finansowego, przygotowywania dokumentacji zabezpieczeń, badania prospektów emisyjnych, modelowania finansowego, doradztwa rachunkowego. Michał Kołosowski – partner, biegły rewident. Karierę zawodową rozpoczął w międzynarodowej firmie audytorskiej, a następnie zdobywał doświadczenie w jednej z czołowych firm z tzw. „Wielkiej Czwórki”. Dysponuje bogatym doświadczeniem w badaniu sprawozdań finansowych, sporządzaniu pakietów konsolidacyjnych, sporządzaniu analiz finansowych typu Due Diligence, przekształcaniu sprawozdań finansowych na zgodne z MSR/MSSF oraz US GAAP. Specjalista w zakresie obsługi spółek z branży nieruchomości i Real Estate. Posiada certyfikat Diploma in International Financial Reporting wydawany przez ACCA. Obecnie kieruje departamentem audytu na terenie północno-wschodniej Polski. Autor licznych artykułów oraz ceniony wykładowca zagadnień z zakresu rachunkowości. dr Roman Seredyński – partner zarządzający grupą kapitałową, biegły rewident. Doktor nauk ekonomicznych, tytuł naukowy zdobywał w Katedrze Rachunkowości Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Karierę zawodową rozpoczął w międzynarodowej firmie audytorskiej. Brał udział w licznych projektach między innymi dotyczących badania sprawozdań finansowych, w tym spółek giełdowych, przekształcania sprawozdań finansowych zgodnie z MSR/MSSF oraz HGB, sporządzaniu analiz finansowych typu Due Diligence oraz wyceny przedsiębiorstw. Obecnie sprawuje funkcję Partnera Zarządzającego w Grupie UHY ECA. Autor licznych artykułów i publikacji z zakresu audytu oraz sprawozdawczości finansowej, ceniony wykładowca z zakresu rachunkowości. Piotr Woźniak – partner zarządzający, ACCA, biegły rewident. Ukończył studia na wydziale Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Poznaniu o specjalizacji Inwestycje Kapitałowe i Strategie Finansowe Przedsiębiorstw. Doświadczenie zdobywał w międzynarodowej firmie audytorskiej, gdzie zajmował się przeprowadzaniem badań i przeglądów sprawozdań finansowych. Posiada praktyczną wiedzę i bogate doświadczenie w zakresie badania sprawozdań finansowych, sporządzania pakietów konsolidacyjnych, przekształceń sprawozdań finansowych zgodnie z MSR/MSSF i HGB oraz realizacji zleceń Due Diligence i wyceny przedsiębiorstw. Specjalizuje się w obsłudze rynków kapitałowych. W Grupie UHY ECA kieruje departamentem audytu. Aktywność zawodową rozwija nie tylko poprzez kierowanie pionem usług audytorskich, ale również poprzez prowadzone szkolenia, artykuły i publikacje z zakresu rachunkowości. Samir Kayyali – doradca podatkowy, obecnie prowadzi własną praktykę podatkową. Doświadczenie zawodowe zdobywał zarówno w międzynarodowych podmiotach świadczących usługi doradcze jak i polskich kancelariach prawnych i podatkowych. Jego praktyka obejmuje w szczególności restrukturyzację grup kapitałowych w celu osiągnięcia optymalizacji podatkowej, sporządzanie dokumentacji w zakresie cen transferowych oraz bieżące doradztwo w podatkach dochodowych oraz podatku VAT. Nadzorował szereg badań due diligence oraz uczestniczył w obsłudze rachunkowo-podatkowej przekształceń oraz likwidacji spółek prawa handlowego. Absolwent międzynarodowych studiów Master Studies in Finance na kierunku Corporate Finance na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Prelegent na wielu konferencjach i seminariach podatkowych. Wykładowca na studiach podyplomowych i kursach przygotowujących do egzaminu na doradcę podatkowego. Stale publikuje komentarze i artykuły zarówno w prasie eksperckiej jak i popularnej. Marcin Zarzycki – doradca podatkowy, prawnik. Właściciel Kancelarii Doradztwa Podatkowego Zarzycki&Wspólnicy. W latach 2009 – 2013 Dyrektor Departamentu Podatkowego w Kancelarii Mec. Marcina Górskiego w Warszawie. Ukończył WPiA na Uniwersytecie Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie oraz aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zdobywał doradzając przy licznych transakcjach gospodarczych takich jak łączenie oraz podział spółek kapitałowych, jak również dokonywał analizy transakcji gospodarczych pod kątem ich konsekwencji prawnych oraz opodatkowania podatkami dochodowymi oraz podatkiem VAT. Uczestniczył w przeglądach prawnych i podatkowych przeprowadzanych pod kątem identyfikacji ryzyka i możliwości optymalizacji. Dodatkowo sporządzał dokumentacje cen transferowych dla klientów z branży stalowej, paliwowej, budowlanej i nieruchomości oraz uczestniczył w projektach z zakresu optymalizacji rozliczeń pracowników w ramach podróży służbowych oraz używania samochodów służbowych. Posiada bogate doświadczenie doradcze oraz szkoleniowe z zakresu prawa handlowego oraz prawa podatkowego. Radosław Żuk – prawnik, partner w spółce doradztwa podatkowego, redaktor naczelny portalu prawno-księgowego TaxFin.pl. Doświadczony i uznany wykładowca tematyki związanej z podatkiem VAT oraz podatkami dochodowymi. Szkolił największe polskie przedsiębiorstwa, jak również podmioty z kapitałem zagranicznym. Autor licznych komentarzy dotyczących podatku VAT, podatku dochodowego od osób prawnych, podatku od nieruchomości oraz podatku od czynności cywilnoprawnych.
Forma
SZKOLENIE
Czas trwania
2 dni
Lokalizacja
Cena
jedna osoba 1090 zł + 23% VAT
Zgłoszenie
AKCJA BILANS – Rachunkowe i podatkowe zamknięcie roku oraz sporządzenie sprawozdania finansowego za 2018 r.
W cenę wliczono
uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat
Certyfikaty
certyfikat Akademii Biznesu MDDP
Organizator
Akademia Biznesu MDDP - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
  1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.