menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe
Uwaga, ta oferta jest już nieaktualna! Prosimy o kontakt z organizatorem.


Szkolenie wyjazdowe Akcja bilans 2016 Rachunkowe i podatkowe zamknięcie roku

Kategoria
RACHUNKOWOŚĆ
Typ szkolenia
otwarte
Program

DZIEŃ I

Sporządzenie sprawozdania finansowego – aspekty bilansowe

1. Sporządzanie, zatwierdzanie i udostępnianie jednostkowych rocznych sprawozdań finansowych:
a) jednostki objęte postanowieniami ustawy w pełnym i niepełnym zakresie,
b) składniki i reguły sporządzania rocznego sprawozdania finansowego,
c) kluczowe daty dla rocznego sprawozdania finansowego,
d) roczne sprawozdanie finansowe większych jednostek,
e) roczne sprawozdanie finansowe jednostek mikro,
f) roczne sprawozdanie finansowe średnich i małych jednostek,
g) roczne sprawozdanie finansowe – łączne,
h) podpisywanie rocznego sprawozdania finansowego,
i) badanie rocznego sprawozdania finansowego,
j) zatwierdzanie rocznego sprawozdania finansowego,
k) udostępnianie rocznego sprawozdania finansowego,
l) przechowywanie rocznego sprawozdania finansowego,  
m) odpowiedzialność za roczne sprawozdanie finansowe.  

2. Roczne sprawozdanie finansowe – zasady sporządzania:
a) roczne sprawozdanie finansowe i warunki jego przydatności,
b) podstawy sporządzania sprawozdania finansowego,
c) nadrzędne zasady stosowane przy sporządzaniu sprawozdania finansowego,
d) dane porównawcze i porównywalność.

3. Bilans:
a) bilans i jego budowa,
b) ogólne zasady wyceny,
c) kategorie cen,
d) aktywa trwałe,
e) wartości niematerialne i prawne,
f) rzeczowy majątek trwały,
g) należności, inwestycje oraz inne aktywa długoterminowe,
h) aktywa obrotowe,
i) zapasy,
j) należności krótkoterminowe i roszczenia,
k) inwestycje krótkoterminowe,
l) krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe,
m) kapitał (fundusz) własny,
n) zobowiązania,
o) rezerwy na zobowiązania,
p) zobowiązania,
q) bierne rozliczenia międzyokresowe.

4. Rachunek zysków i strat:
a) ogólna charakterystyka rachunku zysków i strat,
b) wynik ze sprzedaży towarów, materiałów i produktów – przychody,
c) wynik ze sprzedaży towarów, materiałów i produktów – koszty,
d) wynik ze sprzedaży niezakończonych długotrwałych usług,
e) szczególne zasady ustalania wyniku ze sprzedaży,
f) pozostałe przychody i koszty operacyjne,
g) przychody i koszty finansowe,
h) zyski i straty nadzwyczajne,
i) wynik finansowy brutto i netto.

5. Dodatkowe informacje i objaśnienia:  
a) objaśnienia do bilansu,
b) objaśnienia do rachunku zysków i strat,
c) kursy przyjęte do wyceny,
d) objaśnienia do instrumentów finansowych,
e) objaśnienia do rachunku przepływów pieniężnych,
f) objaśnienia do zawartych przez jednostkę umów, istotnych transakcji i niektórych zagadnień osobowych,
g) objaśnienie niektórych szczególnych zdarzeń,
h) objaśnienia dotyczące składu grupy kapitałowej,
i) informacje o połączeniu spółek,
j) poważne zagrożenia dla kontynuacji działalności,
k) inne istotne informacje ułatwiające ocenę jednostki,
l) spółki publiczne a dodatkowe objaśnienia.

6. Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym.

7. Rachunek przepływów pieniężnych:
a) cel i zakres stosowania standardu,
b) przepływy pieniężne i ich prezentacja,
c) przepływy działalności operacyjnej,
d) przepływy działalności inwestycyjnej,
e) przepływy działalności finansowej,
f) jednostkowy rachunek przepływów pieniężnych.
 
8. Roczne sprawozdanie finansowe jednostek mikro:
a) informacja ogólna, bilans,
b) informacje uzupełniające, rachunek zysków i strat.

9. Odroczony podatek dochodowy.

10. Przygotowanie do bilansu 2016:
a) harmonogram czynności związanych z zamknięciem roku,
b) poprawne zamykanie roku w księgach, kompletność dokumentacji, kontrola sald w poszczególnych grupach kont, przeliczanie zapisów w walutach obcych, metody wykrywania błędów,
c) inwentaryzacja i jej konsekwencje w sprawozdaniu finansowym, harmonogram i rozliczanie inwentaryzacji dla poszczególnych kategorii aktywów.
    
DZIEŃ II

Podatek CIT oraz PIT w 2016 roku

1. Zmiany od 2016:
a) rewolucyjne zmiany w zakresie cen transferowych,
b) zmiany w zakresie „korekty kosztów”,
c) zmiany w zakresie „korekty przychodów”.

2. Syntetyczne podsumowanie zmian w podatku dochodowym na 2016 r.

3. Przychody z działalności gospodarczej w rozliczeniu rocznym:
a) przychody z tytułu dostawy towarów oraz świadczenia usług- przegląd orzecznictwa w zakresie momentu powstania przychodu podatkowego,
b) przychody z tytułu usług rozliczanych w okresach rozliczeniowych oraz z tytułu mediów, w tym problematyka refakturowania – porównanie momentów podatkowych na poziomie ustawy o CIT oraz VAT,
c) przychody rozpoznawane na zasadzie kasowej,
d) przychody z tytułu nieodpłatnych świadczeń, kiedy i na jakich zasadach organy podatkowe uznają świadczenia za nieodpłatne,
e) korekta przychodów w orzecznictwie sądów administracyjnych.

4. Korekta kosztów.

5. Problematyka kosztów związanych z działalnością operacyjną a zamknięcie roku podatkowego:
a) jak wykazać związek poniesienia wydatku z działalnością gospodarczą w przypadku nietypowych zdarzeń gospodarczych,
b) profil prowadzonej działalności gospodarczej a możliwości zaliczenia w koszty podatkowe,
c) czy wszystkie bilansowe koszty bezpośrednie są ujmowane jako koszty bezpośrednie podatkowo,
d) koszty dotyczące okresu dłuższego niż rok a zasady rozliczania wydatków do celów podatkowych,
e) koszty wsparcia sprzedaży, a reprezentacja i reklama nowe stanowiska sądów administracyjnych i organów podatkowych,
f) minimalizacja kosztów związanych z przychodem z tytułu nieodpłatnych świadczeń po stronie pracowników, zleceniobiorców bądź innych podmiotów,
g) w jakim przypadku straty w środkach trwałych i obrotowych, będą stanowiły koszt uzyskania przychodów,
h) na jakich zasadach należy rozliczyć wierzytelności w kosztach uzyskania przychodów (odpłatne zbycie aport),
i)czy nieściągalne pożyczki można rozliczyć w wyniku podatkowym.

6. Koszty świadczeń na rzecz pracowników:
a) abonamenty medyczne; karnety na basen i do kina, samochody wykorzystywane do celów prywatnych,
b) beneficjent świadczenia – pracownik, zleceniobiorca a członek rodziny,
c) ekwiwalenty i odszkodowania,
d) świadczenia pieniężne i rzeczowe finansowane z funduszu świadczeń socjalnych,
e) dopłaty do wypoczynku,
f) szkolenia pracowników i współpracowników,
g) imprezy integracyjne i jubileuszowe,
h) zakwaterowanie,
i) ubezpieczenie przez pracodawcę,
j) dowóz pracownika do miejsca wykonywania pracy,
k) świadczenia bhp,
l) podróże służbowe w działalności przedsiębiorcy.

7. Inwestycje oraz ich finansowanie w ramach działalności przedsiębiorstwa:
a) finansowanie działalności długiem i jego konsekwencje podatkowe (odsetki, PCC od pożyczek, prowizje bankowe, usługi doradcze i pośrednictwa w pozyskaniu finansowania, koszty wycen rzeczoznawców na życzenie banku, różnice kursowe, pożyczki waloryzowane kursem waluty obcej, umorzenie odsetek, doliczenie odsetek do kwoty głównej),
b) wewnętrzne finansowanie działalności i jego konsekwencje podatkowe (podwyższenie kapitału, dopłaty, cash-pool, leasing zwrotny, konwersja wierzytelności na udziały/akcje),
c) inwestycje w obcym środku trwałym, problematyka niezamortyzowanej części,
d) pokrycie wydatków za kontrahenta bądź użyczenie,
e) zaniechane inwestycje, zaniechanie budowy wartości niematerialnej i prawnej a zaniechanie produkcji w toku, czym jest likwidacja zaniechanej inwestycji.

8. Amortyzacja środków trwałych w 2016 r.
a) środki trwałe a wartości niematerialne i prawne w przedsiębiorstwie,
b) odpisy amortyzacyjne oraz metoda amortyzacji,
c) leasing finansowy a leasing operacyjny,
d) w jaki sposób wykorzystać leasing w działalności operacyjnej przedsiębiorstwa.

9. Podatek u źródła.
a) należności licencyjne oraz odsetki, zryczałtowany podatek dochodowy od osób prawnych w przypadku należności licencyjnych, odsetek oraz innych,
b) zryczałtowany podatek dochodowy od osób prawnych w przypadku przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych tj. np. dywidendy, umorzenie udziałów akcji, likwidacja osoby prawnej, wewnętrzne podwyższenie kapitału zakładowego, łączenie oraz podział jednostek gospodarczych,
c)zakres redukcji stawek i/lub zwolnienia ze zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych wynikający z polskiej ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych,
d)certyfikat rezydencji jako dokument uprawniający do skorzystania z redukcji stawek i/lub zwolnienia ze zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych wynikającego z polskiej ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

DZIEŃ III

Podatek VAT 2016 i 2017

1. Zasady ogólne uchwalonych oraz planowanych zmian w 2017 r.

2. Przepisy w przedmiocie samonaliczenia VAT:
a) towary oraz usługi objęte samonaliczeniem VAT,
b) rozszerzenie katalogu towarów opodatkowanych przez nabywcę,
c) status nabywcy a dokonanie samonaliczenia VAT,
d) weryfikacja statusu nabywcy na potrzeby samonaliczenia VAT,
e) limity kwotowe związane z samonaliczeniem VAT,
f) informacje podsumowujące dotyczące samonaliczenia VAT,
g) powstawanie obowiązku podatkowego w przypadku samonaliczenia VAT,
h) wystawiania faktur w przypadku odwrotnego obciążenia,
i) najczęściej popełniane błędy w przypadku samonaliczenia VAT.

3. Pozostałe zagadnienia w podatku VAT:
a) rozszerzenie katalogu tzw. towarów wrażliwych,
b) zmiany związane z kaucją gwarancyjną,
c) zmiany w zakresie ulgi na złe długi,
d) odliczanie VAT od paliwa do pojazdów samochodowych.

4. Zmiany w przedmiocie odliczania VAT i obliczania proporcji sprzedaży:
a) podmioty, które po nowelizacji przepisów powinny odliczać VAT w oparciu o proporcję sprzedaży,
b) przepisy przejściowe dotyczące stosowania znowelizowanych przepisów,
c) rodzaje o obrotów uwzględnianych przy obliczaniu współczynnika sprzedaży,
d) rodzaje obrotów i czynności niemających wpływu na wysokość współczynnika,
e) czy w proporcji sprzedaży należy ująć odszkodowania, kary umowne itp.?
f) pojęcie czynności pomocniczych, których nie uwzględnia się przy wyliczaniu proporcji sprzedaży,
g) obrót nieruchomościami oraz innymi środkami trwałymi a proporcja sprzedaży,
h) ustalanie proporcji w oparciu o propozycje wskazane przez Ministerstwo Finansów.

5. Powstawanie obowiązku podatkowego po ostatnich zmianach w przepisach:  
a) zmiana zasady ogólnej ustalania momentu powstania obowiązku podatkowego,
b) moment dokonania dostawy towarów jako moment powstania obowiązku podatkowego,
c) pojęcie dostawy ciągłej w przypadku dostawy paliw,
d) wystawienie faktury przed dostawą a obowiązek podatkowy,
e) ustalenie powstania obowiązku podatkowego w przypadku usług,
f) opodatkowanie najmu oraz dzierżawy,
g) usługi ciągłe a moment powstania obowiązku podatkowego,
h) opodatkowanie zaliczek, zadatków oraz innych przedpłat,
i) data wystawienia faktury a moment powstania obowiązku podatkowego,
j) moment otrzymania zapłaty jako moment powstania obowiązku podatkowego.

6. Zasady dokumentowania obrotu podlegającego opodatkowaniu VAT:
a) ogólne zasady dotyczące wystawiania faktur VAT,
b) poprawna treść faktury,
c) faktura proforma a faktura VAT,
d) możliwość wystawienia faktury przed sprzedażą,
e) brak obowiązku wystawiania faktur w przypadku świadczeń zwolnionych z podatku VAT,
f) terminy na wystawianie faktur VAT,
g) korekty faktur po nowelizacji,
h) wystawianie zbiorczych faktur korygujących,
i) faktury uproszczone oraz faktury elektroniczne,
j) znaczenie faktur otrzymywanych od podmiotów zagranicznych.

7. Rozliczenie refakturowania usług w 2016 r.:
a) pojęcie refakturowania usług wynikające z prawa polskiego oraz prawa  unijnego,
b )zastosowanie prawidłowej stawki podatkowej w przypadku refakturowania  usług,
c) właściwa stawka VAT w przypadku refakturowania związanego z usługą kompleksową,
d) zastosowanie odpowiedniej stawki VAT w przypadku usług zwolnionych z  VAT w sposób podmiotowy,
e)powstanie obowiązku podatkowego w przypadku refakturowania usług,
f) refakturowanie usług a doliczenie marży,
g) refakturowanie usług gastronomicznych oraz noclegowych,
h) refakturowanie mediów w przypadku usług najmu,
i) prawidłowe dokumentowanie refakturowania,
j) możliwość odliczenia VAT w związku z refakturowanymi usługami.

8. Sprzedaż majątku firmowego a możliwość zastosowania zwolnienia z podatku VAT:
a) zmiana zasad zwolnienia dostawy tzw. towarów używanych,
b) konieczność identyfikacji związku sprzedawanych ruchomości ze sprzedażą zwolnioną z podatku VAT,
c) sposoby określenia związku pomiędzy sprzedawaną rzeczą a działalnością   zwolnioną z VAT,
d) zmiana przepisów w zakresie zwolnienia sprzedaży samochodów, opodatkowanie sprzedaży gruntów,
e) zwolnienie z tytułu sprzedaży budynków oraz lokali.

9. Odliczenie VAT od pojazdów samochodowych oraz paliwa:
a) zasady ograniczeń w odliczaniu VAT od samochodów, paliwa i innych,
b) możliwość pełnego odliczenia VAT ze względu na konstrukcję pojazdu,
c) pełne odliczenie VAT od samochodów wykorzystywanych wyłącznie do działalności gospodarczej,
d) prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdów na potrzeby pełnego odliczenia VAT,
e)nieprawidłowości w prowadzeniu ewidencji przebiegu pojazdu a możliwość odliczenia VAT,
f) korzystanie z samochodu przez pracownika na cele prywatne a możliwość pełnego odliczenia VAT,
g) zmiana prawa do odliczenia VAT w przypadku pojazdów samochodowych,
h) sprzedaż pojazdu samochodowego a korekta VAT,
i) odliczanie VAT w przypadku paliwa.

10. Zasady ogólne dotyczące opodatkowania VAT transakcji zagranicznych oraz zmiany w przepisach:
a) określenie miejsca dokonania dostawy towarów kluczem do prawidłowego opodatkowania dostawy towarów,
b) opodatkowanie towarów wysyłanych, niewysyłanych, dostawa towarów z montażem,
c) podatnik VAT w przypadku transakcji zagranicznych,
d) znaczenie reguł INCOTERMS dla handlu zagranicznego,
e) zmiany w przedmiocie opodatkowania eksportu towarów,
f) nowelizacja przepisów odnośnie WDT i WNT,
g) zmiany w przepisach dotyczące transakcji łańcuchowych.

11. Pytania i odpowiedzi.

*W związku z planowaną nowelizacją ustaw podatkowych program szkolenia może ulec zmianie.

Prowadzący
Marcin Grzywacz – biegły rewident, doświadczenie o obszarze rachunkowości i rewizji zdobywał pracując w największych podmiotach uprawnionych do badania działających na rynku polskim, w tym w jednej z firm z tzw. „wielkiej czwórki”. Przez wiele lat realizował badania jednostkowych oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych przedsiębiorstw, badania wydatków z realizacji projektów finansowanych ze środków unijnych, badania pakietów konsolidacyjnych przygotowywanych w oparciu o MSSF oraz HBII, prace atestacyjne w oparciu o uzgodnione procedury, usługi z zakresu due diligence finansowego, przygotowywania dokumentacji zabezpieczeń, badania prospektów emisyjnych, modelowania finansowego, doradztwa rachunkowego. Grzegorz Niebudek – adwokat i doradca podatkowy. Partner w Kancelarii Podatkowej i Prawnej „LTCA Adwokaci i Doradcy podatkowi”. Ukończył WPiA na Uniwersytecie Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie oraz aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Zajmuje się obsługą przedsiębiorców w zakresie prawa gospodarczego oraz prawa podatkowego. Specjalista w zakresie postępowań podatkowych, wielokrotnie reprezentował swoich klientów przed organami podatkowymi i sądami administracyjnymi. W zakresie bieżącego doradztwa podatkowego, prowadził procesy optymalizacji podatkowych m.in. przy projektach dotyczących skomplikowanych transakcji gospodarczych, w szczególności łączenia spółek kapitałowych, podziału przez wydzielenie oraz przekształcenia spółek kapitałowych. Uczestniczył w przeglądach prawnych i podatkowych prowadzonych pod kątem identyfikacji ryzyka i możliwości optymalizacji. Posiada również bogate doświadczenie szkoleniowe m.in. w zakresie podatków dochodowych CIT/PIT oraz procedury podatkowej. Prelegent na szkoleniach dedykowanych dla organów podatkowych. Jest autorem oraz współautorem licznych publikacji prasowych. Radosław Żuk – prawnik, partner w spółce doradztwa podatkowego, redaktor naczelny portalu prawno-księgowego TaxFin.pl. Doświadczony oraz uznany wykładowca tematyki związanej z podatkiem VAT oraz podatkami dochodowymi. Autor licznych komentarzy dotyczących podatku VAT, podatku dochodowego od osób prawnych, podatku od nieruchomości oraz podatku od czynności cywilnoprawnych m.in. na łamach “Rzeczpospolitej”, “Gazety Prawnej”, “Pulsu Biznesu” oraz portali internetowych.
Forma
SZKOLENIE WYJAZDOWE
Lokalizacja
Cena
2690 zł + 23% VAT
Zgłoszenie
Szkolenie wyjazdowe Akcja bilans 2016 Rachunkowe i podatkowe zamknięcie roku
W cenę wliczono
• uczestnictwo w 3 dniach zajęć • autorskie materiały szkoleniowe • pełne wyżywienie: od kolacji w dniu 29.11.16 do obiadu w dniu 2.12.16 • przerwy kawowe w trakcie każdego dnia zajęć • zakwaterowanie w pokojach 2-osobowych: od godz. 14.00/29.11.16 do godz. 11.00 w dniu 2.12.16 (3 noclegi) • zakwaterowanie w pokoju 1-osobowym wiąże się z dopłatą 500 zł + 23% VAT (za cały pobyt) • atrakcje poszkoleniowe: √ możliwość korzystania z Centrum Termalnego na terenie hotelu √ nielimitowany dostęp do Term Bania podczas całego pobytu √ śnieżna wyprawa (kulig) √ biesiada przy regionalnej muzyce góralskiej (ognisko) • certyfikat ukończenia szkolenia • ubezpieczenie NNW na okres trwania pobytu
Certyfikaty
certyfikat Akademii Biznesu MDDP
Organizator
Akademia Biznesu MDDP - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
  1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.