menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe
Uwaga, ta oferta jest już nieaktualna! Prosimy o kontakt z organizatorem.


Szkolenie wyjazdowe Zmiany w podatkach w 2016 i 2017 roku

Kategoria
PODATKI
Typ szkolenia
otwarte
Program

DZIEŃ I i II

Zmiany w VAT

1. Zmiany w zakresie odliczania VAT od zakupów wykorzystywanych do celów mieszanych (do działalności gospodarczej oraz do celów niezwiązanych z DG) obowiązujące od 1 stycznia 2016 r.:
a) omówienie obszarów działalności, w przypadku których nowelizacja zmieni fundamentalne zasady dotyczące rozliczania VAT,
b) metody obliczania zakresu prawa do odliczenia (prewspółczynnika),
c) korekta odliczenia częściowego podatku po zakończeniu roku podatkowego,
d) nowe przepisy o korektach a dotychczasowe regulacje dotyczące odliczania częściowego VAT,
e) w przypadku sprzedaży opodatkowanej i zwolnionej (m.in. zagadnienie „nakładania się” proporcji).

2. Zmiany w VAT planowane na drugi kwartał 2016 r.:
a) likwidacja możliwości stosowania rozliczeń kwartalnych w podatku od towarów i usług,
b) wprowadzenie obowiązku składania przez niektórych podatników deklaracji dla podatku od towarów i usług wyłącznie drogą elektroniczną,
c) wprowadzenie obowiązku składania informacji podsumowujących za okresy miesięczne i przesyłania ich wyłącznie drogą elektroniczną,
d) wprowadzenie limitu, po przekroczeniu którego będzie stosowany mechanizm odwróconego obciążenia dla transakcji, których przedmiotem są wszystkie towary objęte tym mechanizmem,
e) rozszerzenie odpowiedzialności solidarnej nabywcy (podatnika VAT) za zobowiązania sprzedawcy z tytułu należnego podatku od towarów i usług, w szczególności w sytuacji gdy powyżej określonego limitu nie dokonuje się płatności bezgotówkowych,
f) rozszerzenie odpowiedzialności solidarnej na przedstawiciela podmiotu rozpoczynającego działalność gospodarczą,
g) odmowa rejestracji podmiotu jako podatnika VAT w przypadku, gdy w wyniku podjętych czynności sprawdzających okaże się, że podmiot ten nie istnieje lub, mimo podjęcia udokumentowanych prób, nie ma możliwości skontaktowania się z nim,
h) doprecyzowanie regulacji określających przesłanki warunkujące wykreślenie podatnika z rejestru podatników VAT czynnych,
i) modyfikacja zakresu ochrony przewidzianej w związku z uzyskaniem interpretacji indywidualnej przepisów VAT oraz przyznanie podmiotom stosującym się do broszur informacyjnych MF ochrony prawnej,
j) zaostrzenie sankcji przewidzianej w K.k.s. w związku z wystawianiem tzw. pustych faktur lub posługiwania się nimi,
k)zmiany w zakresie stosowania stawek podatkowych dla niektórych towarów i usług.

3. Najważniejsze zmiany w VAT, które weszły w życie w 2015 r.:
a) zmiany dotyczące obowiązku stosowania kas fiskalnych,
b) zmiany dotyczące ulgi na złe długi,
c) zmiany w stosowaniu mechanizmu odwrotnego obciążenia,
d) zmiany w zakresie solidarnej odpowiedzialności na gruncie VAT.

Bieżące problemy związane z rozliczaniem VAT w 2016 r.

1. Zagadnienia związane z prawidłowym określaniem momentu powstania obowiązku podatkowego i daty sprzedaży:
a) prawidłowe określanie momentu dokonania dostawy towaru oraz momentu wykonania usług,
b) szczególne problemy z rozpoznawaniem obowiązku podatkowego w przypadku usług dokumentowanych protokołami zdawczo-odbiorczymi oraz raportami,
c) obowiązek podatkowy w przypadku usług okresowych,
d) obowiązek podatkowy w przypadku sprzedaży licencji,
e) obowiązek podatkowy w przypadku refakturowania,
f) korygowanie podatku należnego:
 • korekty in plus i in minus,
 • korekty rozliczane w deklaracji VAT na bieżąco i wstecznie,
 • warunki i zasady dokonywania korekt.

2. Zasady odliczania VAT w 2016 r.:
a) moment powstania prawa do odliczenia na gruncie VAT – aktualne interpretacje organów podatkowych,
b) problemy techniczne z ustaleniem momentu powstania prawa do odliczenia VAT,
c) zasady odliczania VAT w odniesieniu do samochodów firmowych oraz wydatków związanych z ich eksploatacją – aktualne interpretacje,
d) ograniczenia w prawie do odliczenia przy zakupie usług noclegowych i gastronomicznych,
e) ograniczenia w prawie do odliczenia wynikające z nieprawidłowo wystawionej faktury,
f) zasady odliczania VAT w przypadku zakupów rozliczanych według mechanizmu odwrotnego obciążenia (złom, odpady, surowce wtórne, laptopy, telefony),
g) korekty podatku naliczonego – zasady ujmowania w deklaracji VAT-7.

3. Świadczenia nieodpłatne na gruncie VAT w 2016 r.:
a) nieopłatna dostawa towarów oraz nieodpłatne świadczenie usług na rzecz klientów, kontrahentów, pracowników, osób trzecich,
b) zasady rozliczania użytku prywatnego pojazdów samochodowych,
c) prezenty o małej wartości, próbki,
d) drukowane materiały reklamowe i informacyjne,
e) sponsoring.

4. Problematyka fakturowania w 2016 r.:
a) elementy konieczne faktur,
b) terminy wystawiania faktur,
c) faktury zaliczkowe i quasi-zaliczkowe,
d) zagadnienia związane z refakturowaniem (stawka, data sprzedaży, obowiązek podatkowy, marża),
e) anulowanie faktury – aktualne orzecznictwo sądów administracyjnych,
f) błędy na fakturach i konsekwencje dla wystawcy i nabywcy,
g) faktury korygujące a noty korygującej,
h) faktury elektroniczne – nowe, korzystne dla podatników, tendencje interpretacyjne organów podatkowych.

5. Transakcje międzynarodowe w 2016 r. – przegląd najważniejszych zagadnień i problemów:
a) zasady rozliczania importu i eksportu usług,
b) dokumenty uprawniające do stawki 0% w przypadku WDT i eksportu towarów,
c) zasady rozliczania dostaw towarów z instalacją i montażem,
d) obowiązek podatkowy w przypadku transakcji międzynarodowych,
e) zaliczki w transakcjach międzynarodowych (m.in. nowe zasady rozliczania zaliczek w przypadku eksportu towarów),
f) kursy przeliczeniowe dla walut obcych,
g) zasady rozliczania transakcji międzynarodowych w deklaracji VAT-7 i VAT-UE.

Najbardziej kontrowersyjne i problematyczne zagadnienia związane z rozliczaniem VAT wynikające z aktualnego orzecznictwa TS UE, NSA i WSA

1. Problematyka refakturowania mediów przy najmie.
2. Ciągłość w transporcie, przerwa logistyczna a możliwość stosowania stawki 0% w przypadku eksportu towarów i WDT.
3. Najbardziej problematyczne schematy transakcji łańcuchowych i trójstronnych.
4. Ryzyka podatkowe związane z ustalaniem siedziby oraz stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej w kontekście tzw. eksportu i importu usług.
5. Świadczenia kompleksowe na gruncie VAT – aktualne orzecznictwo i interpretacje.

DZIEŃ III

Podatek CIT w 2016 roku

1. Zmiany ustaw podatkowych w 2015 r. i 2016 r. a rozliczanie podatku CIT:
a) opodatkowanie dochodów z zagranicznych spółek kontrolowanych (CFC),
b) nowe zasady ustalania wartości przychodów i kosztów świadczeń w naturze – omówienie problematyki dywidend rzeczowych,
c) zmiany w zakresie cienkiej kapitalizacji oraz zaliczania odsetek do kosztów podatkowych,
d) doprecyzowanie przepisów w zakresie cen transferowych w 2015 oraz przełomowe zmiany w zakresie sporządzania dokumentacji w 2016 i 2017 r. – omówienie planów Ministerstwa Finansów w zakresie weryfikacji dokumentacji podatników,
e) zmiany w zakresie certyfikatów rezydencji,
f) nowe zasady korygowania przychodów i kosztów podatkowych,
g) usunięcia regulacji dotyczącej zmniejszania kosztów podatkowych w związku z nieuregulowaniem należności,
h) rozstrzyganie wątpliwości na korzyść podatnika – praktyczne znaczenie wprowadzenia nowej regulacji,
i) inne zmiany w CIT, PIT i Ordynacji podatkowej mające wpływ na rozliczenia podatkowe (nowe zasady wydawania interpretacji indywidualnych, zmiany w zakresie sposobu określania odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych, zmiany w zakresie pełnomocnictw ogólnych i doręczeń, ryczałty z tytułu używania aut dla celów prywatnych, opodatkowanie nieujawnionych dochodów na gruncie PIT).

2. Przychody podatkowe w ustawie o CIT – omówienie regulacji podatkowych oraz najnowszego orzecznictwa i interpretacji organów podatkowych:
a) przychody rozpoznawane na zasadzie memoriałowej – problematyczne aspekty określenia daty wykonania usługi, wydania rzeczy i zbycia prawa majątkowego,
b) zaliczki i przedpłaty a przychód,
c) przychody rozliczane w okresach rozliczeniowych – moment powstania przychodu,
d) przychody rozpoznawane na zasadzie kasowej,
e) przychody w naturze oraz z tytułu nieodpłatnego i częściowo nieodpłatnego świadczenia,
f) zaniżenie przychodu podatkowego – skutki na gruncie ustawy o CIT,
g)zasady dotyczące korygowania przychodów z uwzględnieniem zmian od 2016 r.

3. Koszty uzyskania przychodów – omówienie regulacji podatkowych oraz najnowszego orzecznictwa i interpretacji organów podatkowych:
a) definicja kosztów uzyskania przychodów,
b) koszty bezpośrednie oraz pośrednie,
c) rozliczanie kosztów w czasie,
d) dokumentowanie poniesionych wydatków – podejście organów podatkowych w zakresie dokumentowania usług niematerialnych, problem „pustych faktur”.

4. Świadczenia na rzecz pracowników i współpracowników na gruncie CIT i PIT – koszty i przychody podatkowe (wynagrodzenia i składki, imprezy integracyjne, szkolenia, ubezpieczenia dodatkowe, nagrody, działania socjalne, świadczenia na rzecz członków zarządów i rad nadzorczych, podróże służbowe), omówienie skutków przełomowego wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 lipca 2014 r. oraz najnowszych wyroków i interpretacji.

5. Koszty reprezentacji, reklamy oraz działań marketingowych na gruncie CIT i PIT (konsumpcja, konkursy, programy motywacyjne, sprzedaż premiowa, prezenty i gadżety, sponsoring, organizacja i udział w wyjazdach integracyjnych /targach /szkoleniach /konferencjach) – najnowsze orzecznictwo i interpretacje.

6. Wierzytelności, jako koszty uzyskania przychodów (wierzytelności przedawnione, umorzone, odpisy aktualizujące, wierzytelności nieściągalne, zbywanie wierzytelności).

7. Kary umowne i odszkodowania (kary z tytułu wadliwego i nieterminowego świadczenia usług i dostaw towarów, kary za przedterminowe rozwiązanie umów).

8. Samochody w działalności gospodarczej a CIT:
a) koszty eksploatacji samochodów osobowych (amortyzacja, ubezpieczenia itp.),
b) samochody niestanowiące składnika majątku podatnika (najem, dzierżawa) – zakres „kilometrówki”,
c) samochody służbowe na cele prywatne oraz samochody prywatne na cele służbowe – zasady rozliczeń w aspekcie podatkowym,
d) koszty podróży służbowych (opodatkowanie na gruncie CIT oraz przychód pracowników na gruncie PIT).

9. Problematyczne zagadnienia związane z amortyzacją środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych:
a) amortyzacja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, zasady ustalania wartości początkowej, metody i stawki amortyzacji, odłączenie i przyłączenie części składowych i peryferyjnych,
b) remont a ulepszenie, straty w środkach trwałych i likwidacja środków trwałych, rozliczenia dotacji i rabatów, inwestycje w obcych środkach trwałych, koszty zaniechanych inwestycji.

10. Podatek u źródła:
a) rezydenci i nierezydenci / dochody osiągane na terytorium RP,
b) należności podlegające obowiązkowi poboru podatku:
 • odsetki i należności licencyjne (zmiany od 1 lipca 2013 r.),
 • dywidendy i inne przychody z tytułu udziału w  zyskach osób prawnych,
 • usługi niematerialne.
 • zakup biletów lotniczych jak uniknąć obowiązku pobrania podatku?
c) znaczenie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania,
d) certyfikaty rezydencji – problemy praktyczne,
e) obowiązki dokumentacyjne oraz informacyjne (certyfikat rezydencji, IFT, CIT – 10).

Prowadzący
Radosław Żuk – prawnik, partner w spółce doradztwa podatkowego, redaktor naczelny portalu prawno-księgowego TaxFin.pl. Doświadczony oraz uznany wykładowca tematyki związanej z podatkiem VAT oraz podatkami dochodowymi. Autor licznych komentarzy dotyczących podatku VAT, podatku dochodowego od osób prawnych, podatku od nieruchomości oraz podatku od czynności cywilnoprawnych.
Forma
SZKOLENIE WYJAZDOWE
Lokalizacja
Cena
5990 zł + 23% VAT
Zgłoszenie
Szkolenie wyjazdowe Zmiany w podatkach w 2016 i 2017 roku
W cenę wliczono
• przelot • obowiązkowe opłaty lotniskowe (200 zł), • obowiązkową dopłatę transportową (150 zł), • transfery lotnisko – hotel – lotnisko klimatyzowanym autokarem, • zakwaterowanie w bungalowach z opcją superior, • wyżywienie: all inclusive (AI), • uczestnictwo w 3 dniach zajęć, • autorskie materiały szkoleniowe, • certyfikat ukończenia szkolenia, • opiekę rezydenta z ramienia Nowa Itaka, • ubezpieczenie KL i NW Itaka Simple – do 15.000€/ osoba.
Certyfikaty
certyfikat Akademii Biznesu MDDP
Organizator
Akademia Biznesu MDDP - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
  1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.