menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe
Uwaga, ta oferta jest już nieaktualna! Prosimy o kontakt z organizatorem.


Akademia kontrolera finansowego (80 h) kurs weekendowy

Kategoria
FINANSE
Typ szkolenia
otwarte
Profil uczestników
Kurs skierowany jest przede wszystkim do pracowników działów controllingu, specjalistów do spraw planowania oraz wszystkich, którzy w pracy wykorzystują narzędzia rachunkowości zarządczej.
Wymagania wstępne
Kontroler finansowy to osoba o szerokim zakresie obowiązków. Często doradca Zarządu, odpowiedzialny za merytoryczną interpretację szeroko rozumianych wielkości finansowych. Celem kursu KONTROLER FINANSOWY jest zapoznanie Uczestników z możliwościami zastosowania interdyscyplinarnych narzędzi w procesie zarządzania przedsiębiorstwem oraz wypracowanie kompetencji kontrolera finansowego. Kurs jest ukierunkowany na prezentację nowoczesnych instrumentów controllingu w zakresie zwiększenia efektywności gospodarowania zasobami firmy. Uczestnicy kursu zapoznają się z metodologią wdrożenia i funkcjonowania systemu controllingu, a także nauczą się wykorzystywać informacje udostępnianie przez system rachunkowości zarządczej w procesie podejmowania decyzji.
Program

1. Rola kontrolera finansowego, etyka zawodowa i warsztat pracy/ 1h

2. Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa/ 16 h
a) podstawy prawne rachunkowości przedsiębiorstw,
b) prowadzenie ksiąg rachunkowych w przedsiębiorstwie,
c) zasady rachunkowości,
d) majątek podmiotu gospodarczego i źródła jego finansowania,
e) operacje gospodarcze bilansowe i wynikowe,
f) wycena operacji gospodarczych w rachunkowości,
g) rachunek kosztów przedsiębiorstwa,
h) zasady ustalania wyniku finansowego,
i) sprawozdanie finansowe, jego elementy i wartości informacyjne,
j) obowiązki przedsiębiorstwa w zakresie sporządzania, badania, zatwierdzania i ogłaszania sprawozdań finansowych,
k) ustawa o rachunkowości a MSR.

3. Wprowadzenie do matematyki finansowej/ 3 h
a) procent prosty a procent składany,
b) znaczenie dyskontowania w technikach finansowych,
c) wykorzystanie funkcji finansowych.

4. Rachunkowość zarządcza/ 8 h
a) funkcje i rola rachunkowości zarządczej,
b) klasyfikacja kosztów dla celów decyzyjnych:
– proces decyzyjny,
– znaczenie kosztów w procesie decyzyjnym,
– koszty utraconych możliwości a koszty księgowe,
– koszty a rozmiar działalności,
c) rachunek kosztów pełnych i zmiennych, wieloblokowy rachunek kosztów:
– metody wyodrębniania kosztów stałych i zmiennych,
– rachunek kosztów pełnych i zmiennych w sprawozdawczości,
– rachunek kosztów pełnych i zmiennych z kalkulacja kosztów wytworzenia,
– prezentacja zysku operacyjnego w rachunku kosztów pełnych i  zmiennych,
d) analiza koszt – wolumen-zysk:
– założenia i podstawowe wielkości analizy koszt – wolumen – zysk,
– rachunek zysków i strat na potrzeby analizy koszt – wolumen – zysk,
e) decyzje krótkoterminowe:
– koszty istotne i nieistotne,
– czynności towarzyszące podejmowaniu decyzji krótkoterminowych,
– rodzaje decyzji krótkoterminowych.

5. Controlling kosztów i controlling personalny/ 8 h
a) struktura budżetu oraz kontrola jego wykonania,
b) rachunek kosztów zmiennych (analiza breakeven),
c) analiza odchyleń (analiza wariancyjna),
d) metoda ABC w zarządzaniu kosztami,
e) ustalanie mierników wykonania (KPI),
f) instrumenty controllingu personalnego,
g) system zarządzanie przez cele (MBO),
h) mierniki procesowe i wynikowe (leading & lagging).

6. Controlling inwestycyjny i controlling finansowy/ 13 h
a) analiza opłacalności projektów inwestycyjnych metodami dyskontowymi,
b) pułapki w wycenie projektów inwestycyjnych,
c) zarządzanie portfolio projektów podzielnych i niepodzielnych,
d) analiza scenariuszowa i analiza wrażliwości,
e) metody symulacyjne w ocenie inwestycji,
f) analiza wskaźnikowa organizacji z perspektywy zarządu, właściciela i kredytodawcy,
g) dźwignia operacyjna i dźwignia finansowa,
h) wycena wartości przedsiębiorstwa przy fuzjach i przejęciach,
i) zarządzanie wartością (budowanie drzewa wartości).

7. Podstawy planowania finansowego/ 8 h
Zajęcia komputerowe
a) planowanie operacyjne gotówki,
b) plany i budżety operacyjne (krótkookresowe),
c) planowanie sprawozdań finansowych metodą procentu od sprzedaży,
d) wykorzystanie funkcji regresji w planowaniu finansowym,
e) model stabilnego rozwoju w planowaniu finansowym.
Modelowanie preliminarza wydatków w firmie w powiązaniu z budżetem firmy i systemem ewidencji przychodów i kosztów. Zarządzanie operacyjne przepływami gotówki w firmie.

8. Analiza finansowa przedsiębiorstwa prowadzącego pełną sprawozdawczość/ 16 h:
Zajęcia komputerowe
a) analiza podstawowych sprawozdań finansowych przedsiębiorstwa (podstawy teoretyczne):
– bilans,
– rachunek zysków i strat,
– rachunek przepływów pieniężnych (budowa i powiązania z pozostałymi sprawozdaniami),
– informacja dodatkowa,
– zestawienia zmian w kapitale/funduszu własnym,
b) wstępna analiza sprawozdań finansowych przedsiębiorstwa:
– analiza pozioma i pionowa,
– badanie struktury kapitałowo-majątkowej,
– określenie źródeł finansowania majątku (kredyt obrotowy, kredyt inwestycyjny, harmonogram spłaty dostosowany do przepływów pieniężnych, rata balonowa, mechanizm spłaty Cash Sweep),
c) określenie kondycji finansowej przedsiębiorstwa – analiza wskaźnikowa:
– wskaźniki płynności (bieżącej, szybkiej, gotówkowej),
– wskaźniki zadłużenia (wskaźniki struktury bilansu, wskaźniki możliwości obsługi długu),
– wskaźniki aktywności (rotacji zapasów, należności, zobowiązań , cyklu gotówki),
– wskaźniki efektywności (ROA, ROE, dekompozycja wskaźników rentowności),
– wskaźniki obsługi zadłużenia (DSCR, IRS),
d) analiza cyrkulacji funduszy w przedsiębiorstwie:
– rachunek przepływów kapitału obrotowego netto ( zasady konstrukcji i analiza),
– rachunek przepływów pieniężnych (zasady konstrukcji i analiza),
– elementy zarządzania płynnością przedsiębiorstwa,
e) analiza projektów inwestycyjnych firmy w ramach inwestycji odtworzeniowych,
f) zasady prowadzenia wieloparametrowej analizy wrażliwości modelu finansowego, zbudowanie modułu analizy wrażliwości,
g) analiza sygnałów wczesnego ostrzegania o ryzyku upadłości przedsiębiorstwa:
– istota i rola systemów ostrzegania o ryzyku upadłości,
– podstawowe założenia konstrukcji systemów,
– przykładowe systemy,
– analiza kluczowych elementów systemu finansowego przedsiębiorstwa i podejmowanie decyzji z wykorzystaniem systemów ostrzegania.

9. Audyt jako forma wspomagania zarządzania i ryzyka/ 8h
a) audyt wewnętrzny:
– czym jest audyt,
– Międzynarodowe Standardy Profesjonalnej Praktyki Audytora,
b) zarządzanie ryzykiem korporacyjnym :
– zarządzanie ryzykiem korporacyjnym, kontrola wewnętrzna i audyt,
– rola i ograniczenia audytora w ocenie i usprawnianiu ładu korporacyjnego,
c) model zarządzania ryzykiem w korporacji:
– budowanie struktury procesów,
– identyfikacja krytycznych punktów w strukturze procesów,
– stworzenie mapy ryzyk,
– badanie efektywności kontroli wewnętrznych w pokryciu mapy ryzyk, oraz opracowanie planów ich optymalizacji.
d) ryzyko nadużyć:
– świadomość ryzyka nadużyć,
– strategia zarządzania ryzykiem.

Forma
KURS
Czas trwania
10 DNI
Lokalizacja
Cena
2990 zł (VAT zw.)
Zgłoszenie
Akademia kontrolera finansowego (80 h) kurs weekendowy
W cenę wliczono
uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, przerwę kanapkową, zaświadczenie wydawane na drukach MEN
Certyfikaty
zaświadczenie wydawane na drukach MEN
Organizator
Akademia Biznesu MDDP - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
  1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.