menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe


SZKOLENIE ON-LINE: Handel Wewnątrzwspólnotowy, Eksport, Import.

Kategoria
PRAWO HANDLOWE
Typ szkolenia
e-learning
Profil uczestników
Kadry menedżerskiej, pracowników działów: sprzedaży i zakupów, eksportu i importu, oraz wszystkich osób odpowiedzialnych za negocjowanie, zawieranie i rozliczanie umów z partnerami zagranicznymi.
Program
Pełna oferta PDF znajduje się pod poniższym adresem (skopiuj go do okna przeglądarki) http://www.atl.edu.pl/rtf/HANDEL_WEWNATRZWSPOLNOTOWY_EKSPORT_IMPORT.pdf

SZKOLENIE ON-LINE: Do udziału w szkoleniu online potrzebny jest komputer lub urządzenie mobilne z wbudowaną kamerą i mikrofonem oraz dostępem do Internetu. Minimalne wymagania sprzętowe - laptop/komputer PC, MAC z najnowszą wersją przeglądarek internetowych (Chrome, Edge, Firefox), podstawowa kamera internetowa i mikrofon, dostęp do sieci Internet. Minimalna przepustowość łącza internetowego odbiorcy to 10 Mb/s, zalecana: 25 Mb/s. Instrukcja udziału w szkoleniu on-line zostanie przekazana wraz z potwierdzeniem realizacji szkolenia i pozostałymi informacjami organizacyjnymi
Dodatkowo, SZKOLENIA ZAMKNIĘTE (dla grup już od 3-5 osób i szkolenia indywidualne 1:1) mogą zostać przeprowadzone za pośrednictwem Państwa rozwiązań technologicznych (platform komunikacji na odległość) lub możemy zaproponować jedną z używanych przez nas platform. Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani realizacją wybranego szkolenia w formacie on-line w swojej firmie prosimy o kontakt.
Terminy realizacji szkoleń ON-LINE (cena: 630 zł+23% VAT):
 • 15.12.2020
 • 18.01.2021
 • 19.02.2021
 • 19.03.2021
 • 26.04.2021
 • 26.05.2021

Dlaczego ten temat zasługuje na szczególną uwagę:

Umowy zawierane z partnerem zagranicznym, zarówno z UE, jak i spoza UE, są szczególnie ważnym rodzajem umów, ze względu na różnorodność rozwiązań prawnych, zwyczajowych oraz uwarunkowania kulturowe. Polska, wstępując do UE uznała ponadto pierwszeństwo prawa UE nad rozwiązaniami krajowymi.

Na handlowca spadł więc obowiązek poruszania się w bardzo skomplikowanym, ulegającym ciągłym zmianom systemie.  Brak szerokiej wiedzy na ten temat powoduje liczne błędy na etapie negocjowania i realizacji takich umów, w tym generowanie niepotrzebnych ryzyk i kosztów.

Nie można tu polegać na doświadczeniu, bo zmieniają się nie tylko uwarunkowania prawne (np. nowe uregulowania w zakresie prawa właściwego), procedury (np. nowe zasady postępowania z akredytywami czy gwarancjami), ale także zwyczaje w tym zakresie (np. nowe bazy dostawy wg. Incoterms).

Naszym celem jest pokazanie, jak dokonywać eksportu, importu i prowadzić handel wewnątrzwspólnotowy, z uwzględnieniem właściwych zabezpieczeń w umowach, które pozwolą uniknąć niepotrzebnych kosztów dla obu partnerów, w sytuacji powstania sporu.

Ostatnio w Polsce zaczęły między innymi obowiązywać uregulowania wdrażające Dyrektywę UE, dotyczące szczególnie istotnych kwestii przy negocjowaniu i zawieraniu umów handlowych w ramach UE, jakimi są problemy z ustalaniem płatności. Oszczędności bieżące i ograniczenie kosztownej odpowiedzialności w przyszłości są argumentami, za traktowaniem naszego szkolenia jako niezbędnej inwestycji.

Jakie przykładowe umiejętności szkolenie zapewni uczestnikom:

 • zapoznanie z zasadami prowadzenia eksportu, importu i handlu wewnątrzwspólnotowego, nowymi uregulowaniami prawno-zwyczajowymi, które mogą być wykorzystane do zabezpieczenia interesów firm słuchaczy w zawieranych umowach,
 • praktyczne porady dotyczące zawierania różnego rodzaju umów na różnych rynkach,
 • praktyczne wskazówki, jak negocjować umowy z partnerem zagranicznym, posługując się argumentami, które pojawiły się w nowych uregulowaniach,
 • uporządkowanie wiedzy o handlu z zagranicą, dokumentach, sposobach rozliczeń, bazach dostawy, źródłach poszukiwania i weryfikacji partnera.

PROGRAM SZKOLENIA:

1. AKTUALNOŚCI W ZAKRESIE ZMIAN PRAWNYCH I ZWYCZAJOWYCH.
 • Jakie aktualne rozwiązania prawne należy uwzględnić przy zawieraniu umów z partnerem zagranicznym z UE i spoza UE?
 • Jaka jest rola międzynarodowych zwyczajów handlowych, które mają zastosowanie do umów handlowych?
 • Dlaczego czasami należy wyłączyć z umowy postanowienia Konwencji NZ o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów (CISG)?
 • Kiedy ma zastosowanie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Rzym I)?
 • Jak na negocjowanie terminów płatności w ramach UE wpłynęło wdrożenie Dyrektywy o terminach zapłaty?
 • Które z uregulowań mają charakter bezwzględnie obowiązujący, a które można zmieniać umową?
2. WYBÓR PRAWA WŁAŚCIWEGO W KONTRAKTACH Z PARTNEREM ZAGRANICZNYM.
 • Na czym polegają zasady wyboru prawa właściwego dla umowy według Rozporządzenia Rzym I?
 • Co to jest prawo PECL i PICC?
 • Jakie prawo ma zastosowanie do umowy w sytuacji braku wyraźnego wyboru prawa?
 • Jak powinien prawo negocjować eksporter, a jak importer?
 • Co to znaczy domniemany wybór prawa?
3. USTALANIE BAZY DOSTAWY W EKSPORCIE I IMPORCIE.
 •  Jak ująć bazę dostawy w kontrakcie i dlaczego niezbędna jest jej wykładnia wraz z rokiem edycji?
 •  Jakie były najważniejsze zmiany w nowej wersji INCOTERMS 2020 i jak stosować nowe reguły, w tym DPU?
 •  Czy kontrakty oparte na zlikwidowanej regule DAT są ważne i czy można dokonać na ich podstawie odprawy celnej?
 •  Kiedy w umowach mają zastosowanie zwyczaje RAFTD i COMBITERMS?
4. PREFERENCJE W ZAKRESIE SPOSOBU ROZLICZEŃ KONTRAKTU.
 • Ile wynosi maksymalny, dopuszczalny termin płatności w UE i jakie są konsekwencje innego uregulowania tej kwestii w umowie?
 • Jakie pojawiły się alternatywy gwarancji bankowych według najnowszych zwyczajów URDG 758 i w praktyce bankowej?
 • Jak rozliczać umowy akredytywą według UCP 600, w tym stanby L/C oraz wykorzystać niekonwencjonalne zabezpieczenia finansowe umów?
5. ZAWIERANIE UMÓW W FORMIE OFERTY Z PARTNERAMI ZAGRANICZNYMI – PRAKTYKA NA RÓŻNYCH RYNKACH.
 • Jak zawierać umowy w formie oferty z partnerem z UE i spoza UE, zgodnie z postanowieniami Konwencji CISG?
 • W którym momencie uważa się za uzgodnione ogólne warunki sprzedaży / zakupu, w różnych systemach prawnych?
 • Jakie postanowienia dotyczące oferty zawiera Konwencja CISG?
 • Ile czasu wiąże oferta w handlu zagranicznym, w zależności od formy, w której została złożona?
6. NEGOCJOWANIE ZABEZPIECZEŃ W KLAUZULACH KONTRAKTOWYCH PRZEZ EKSPORTERA I IMPORTERA.
 • Jakie są zasady negocjowania klauzul umów jednodokumentowych, zgodnych z koncepcją kontraktów wzorcowych i wykładnią ICC?
 • Jaka jest wykładnia siły wyższej i jak powinno być to ujęte w kontrakcie?
 • Dlaczego kary umowne mogą być niebezpieczne dla kupującego?
 • W jaki sposób sprzedający może zabezpieczyć się przed ryzykiem wysokiej odpowiedzialności z tytułu kar umownych?
 • Kiedy kary umowne nie zabezpieczają właściwie interesów kupującego, w szczególności w sytuacji wysokiej szkody, spowodowanej niedotrzymaniem terminu dostawy?
 • Czy można ustalać kary z partnerami zagranicznymi za opóźnienie czy tylko za zwłokę?
 • Jak formułować klauzule poufności i praw autorskich w odniesieniu do podmiotów zagranicznych?
 • Kiedy można odstąpić od umowy, dokonać zmiany jej postanowień w sytuacji nadzwyczajnej zmiany stosunków, zwolnić się od odpowiedzialności kontraktowej w ramach eksportu, importu i dostaw wewnątrzwspólnotowych?
7. PRECYZOWANIE W UMOWIE ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU JAKOŚCI TOWARU CZY USŁUGI.
 • W jakich sytuacjach kupujący może dochodzić roszczeń z tytułu jakości przez okres dłuższy niż określony w gwarancji jakości?
 • Co to znaczy niezgodność dostawy z umową i jak do tego odnosi się Konwencja Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów?
 • Jak można wyłączyć niekorzystne dla eksportera postanowienia Konwencji CISG?
 • Jak uwzględnić w umowach problem odpowiedzialności za produkt niebezpieczny w prawodawstwie UE?
8. USTALANIE SPOSOBU ROZSTRZYGANIA SPRAW SPORNYCH W OBROCIE Z ZAGRANICĄ.
 • Kiedy warto wynegocjować sąd państwowy a kiedy arbitraż?
 • Dlaczego czasami nie należy wybierać sądu czy arbitrażu we własnym kraju?
 • Co to jest tzw. organ kompetentny do rozstrzygania sporów zagranicznych?
 • W jaki sposób zabezpieczać skuteczne dochodzenie roszczeń wobec partnerów z odległych rynków?
CASE STUDY:
 • praktyczna analiza konkretnych przypadków i zapisów w umowach z partnerem zagranicznym,
 • analiza dokumentów stosowanych w handlu zagranicznym,
 • omówienie konkretnych sytuacji na podstawie zdjęć z portów, magazynów, składów celnych, terminali kontenerowych.

Uczestnicy otrzymują komplet materiałów do wykorzystania w praktyce.

DODATKOWO! Konsultacje po szkoleniu przez Internet.

Zachęcamy uczestników do przesyłania pytań związanych z tematyką szkolenia na minimum 10 dni przed jego terminem.

INFORMACJE DODATKOWE:

CZAS TRWANIA SZKOLENIA: Szkolenie odbywa się w czasie rzeczywistym na platformie on-line.
 • 09:50 – 10:00 Logowanie do platformy
 • 10:00 – 13:00 Zajęcia część I
 • 13:00 – 14:00 przerwa na lunch
 • 14:00 – 16:00 Zajęcia część II

UWAGA! ATL nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości korzystania z części lub całości szkolenia, jeśli niemożność ta spowodowana jest brakami technicznymi, w szczególności z powodu niewłaściwej konfiguracji przeglądarki internetowej/oprogramowania, niedostatecznej wydajności sprzętu oraz przerw i awarii technicznych dostawcy Internetu, leżących po stronie Uczestnika/ Zleceniodawcy/ Zamawiającego. Szkolenie realizowane jest zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2016 r. poz. 1030).


CENA PROMOCYJNA SZKOLENIA ON-LINE WYNOSI 630 zł. netto + 23% VAT
Cena szkolenia po okresie promocji wynosi: 730 zł. netto + 23% VAT

Szkolenia zamknięte dla grup już od 3-5 osób – jeżeli jesteście państwo zainteresowani realizacją tego szkolenia w swojej firmie prosimy o kontakt telefoniczny: 22 853 35 23, tel. kom.: 607 573 053.

Serdecznie zapraszamy do współpracy w zakresie szkoleń dofinansowanych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego i Bazy Usług Rozwojowych (BUR-PARP EFS).


Szkolenia zamknięte organizowaliśmy dla: 

ABB Sp. z o.o., ALSTOM Power Sp. z o.o., ALTADIS POLSKA S.A., ArcelorMittal Refractories Sp. z o.o., Backer OBR Sp. z o.o., Bahlsen Polska Sp. z o.o., Bank Ochrony Środowiska S.A., BARLINEK S.A., BE & K Europe Sp. z o.o., BELL P.P.H.U., Capgemini Polska Sp. z o.o., RADWAR S.A. , Dedra-Exim Sp. z o.o., Dora – Metal Sp. z o.o., Energoserwis S.A., Elektrociepłownie Warszawskie S.A., Fabryka Mebli Okrętowych FAMOS Sp. z o.o., Fabryka Porcelany „Wałbrzych” S.A., Famot Pleszew Sp. z o.o., Federal-Mogul Bimet S.A., Federal – Mogul Gorzyce S.A., Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. Kronospan Polska, Grupa Lotos S.A., Górnośląski Zakład Elektroenergetyczny S.A., Huta Zawiercie S.A., Huta Pokój S.A., „HOLDING-ZREMB” Gorzów S.A., IMPEL S.A., INCO-VERITAS S.A., International Paper-Kwidzyn Sp. z o.o.,  KAN Sp. z o.o. Kompania Piwowarska S.A., Kongskilde Polska Sp. z o.o., Magneti Marelli Aftermarket Sp. z o.o., MAN Trucks Sp. z o.o., Maersk Polska Sp. z o.o., Marsh Sp. z o.o., Merck Sp. z o.o., Metalpol Węgierska Górka Sp. z o.o., Neapco Europe Sp. z o.o., Opel Polska Sp. z o.o., OBR Centrum Techniki Morskiej S.A. w Gdyni, ORLEN OIL  Sp. z o.o., PCC Rokita S.A., Philips Lighting Poland S.A., PKN Orlen S.A., POCH S.A., Polcotton Sp. z o.o., PORTA KMI Poland Sp. z o.o., Przemysłowe Centrum Optyki S.A., Przedsiębiorstwo Materiałów Ogniotrwałych „KOMEX” Sp. z o.o.,  PP „Porty Lotnicze”, PFLEIDERER GRAJEWO S.A., PFLEIDERER PROSPAN S.A., RADMOR S.A., Ryłko Sp. z o.o., Sanitec Koło Sp. z o.o., Siemens Sp. z o.o., STOMIL S.A., Tedrive Poland Sp. z o.o., TI Poland Sp. z o.o., TZMO S.A., Valvex S.A., VOLVO Polska Sp. z o.o., Winterhalter Gastronom Polska Sp. z o.o.,  Wood-Mizer Industries Sp. z o.o., Wrigley Poland Sp. z o.o., Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A., Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 2 S.A., Wrocławskie Zakłady Zielarskie „Herbapol” S.A. Südzucker Polska S.A., ZAK S.A., ZENTIS POLSKA  Sp. z o.o.

Prowadzący
Dr Wojciech Budzyński. Jest uznanym specjalistą w zakresie zawierania, negocjowania i rozliczania umów handlowych z partnerem krajowym i zagranicznym. Wiedzę praktyczną zdobywał przez ponad 30 lat jako handlowiec, dyrektor firmy handlowej, kolejno szef jej dwóch oddziałów za granicą, doradca ministra, starszy ekspert Banku Światowego. Zagadnieniami tymi zajmuje się zarówno w sposób praktyczny, jak i naukowy, pracując w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Jest długoletnim doradcą wielu firm polskich i międzynarodowych korporacji w Polsce, w tym w zakresie negocjacji z partnerami zagranicznymi oraz analizy umów pod względem pułapek i niekorzystnych sformułowań. Od 1983 roku przeszkolił kilkadziesiąt tysięcy menedżerów i handlowców. Autor wielu wydawnictw poświęconych tematyce handlowej, m.in.: „Eksport w przedsiębiorstwie” (2016), „Zakupy w przedsiębiorstwie” (2016) „Negocjowanie i zawieranie umów handlowych.” (wydanie elektroniczne EBOOK 2015), „Umowy w handlu krajowym i zagranicznym. Nowe bazy dostawy, pułapki, zabezpieczenia.” (2015), „Negocjowanie i zawieranie umów handlowych. Analiza uwarunkowań, ryzyk, pułapek i zabezpieczeń.”, Biblioteka Nowoczesnego Menedżera (2014), „Handel zagraniczny dla menedżerów.”, „Prawo międzynarodowe. Transakcje międzynarodowe.” Podręcznik na Studia MBA, „Międzynarodowe reguły realizacji kontraktu. Incoterms. Combiterms. Amerykańskie Definicje Handlowe RAFTD.”, „Leksykon handlu zagranicznego. Rozliczenia finansowe.” „Poradnik eksportera komponentów.”, „Słownik dokumentów handlu zagranicznego. Opis i wzory dokumentów.”, „Eksport – import według Incoterms.” „Realizacja kontraktu importowego i eksportowego.”, „Realizacja transakcji importowej.”, „Wykładnia terminów handlowych Incoterms.”
Forma
wykład, case study, dyskusja
Czas trwania
Jeden dzień: 10.00-16.00
Termin / Lokalizacja
 1. 18.01.2021 / ON-LINE - WIRTUALNA SALA ATL
 2. 19.02.2021 / ON-LINE - WIRTUALNA SALA ATL
 3. 19.03.2021 / ON-LINE - WIRTUALNA SALA ATL
 4. 26.04.2021 / ON-LINE - WIRTUALNA SALA ATL
Cena
630 zł. netto + 23% VAT
Zgłoszenie
SZKOLENIE ON-LINE: Handel Wewnątrzwspólnotowy, Eksport, Import.
W cenę wliczono
Cena szkolenia on-line obejmuje: wysoki poziom merytoryczny szkolenia, uczestnictwo w szkoleniu w małych grupach, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej PDF, zaświadczenie ukończenia szkolenia w postaci elektronicznej PDF.
Zdobyta wiedza
Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do wykonywania zawodu specjalisty ds. handlu zagranicznego, specjalisty ds. eksportu, specjalisty ds. sprzedaży, specjalisty ds. importu, specjalisty ds. zakupów oraz uzupełnienie i uporządkowanie wiedzy osób, które ten zawód już wykonują.
Certyfikaty
Elektroniczne zaświadczenie ukończenia szkolenia wraz z programem i liczbą godzin.
Organizator
ATL - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
 1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.