menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe
Uwaga, ta oferta jest już nieaktualna! Prosimy o kontakt z organizatorem.


Umowy handlowe dla menedżerów 2016 - poprawne zawieranie, zabezpieczenie, skuteczne dochodzenie roszczeń

Kategoria
PRAWO PRACY I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
Typ szkolenia
otwarte
Profil uczestników
Kierownicy, właściciele i menedżerowie firm, członkowie zarządu, menedżerowie kontraktów i umów, pracownicy działów zakupu, działów administracji oraz działów windykacji, dyrektorzy finansowi, menedżerowie działów finansowych oraz handlowych.
Program

1. Sposoby zawierania umów. Studium przypadku – interpretacja Orzeczenia Sądu Najwyższego, w tym m.in.:
• Jak prowadzić efektywne i skuteczne negocjacje?
• Prawa i obowiązki stron podczas negocjacji.
• Odpowiedzialność prawna i nie tylko…. za nie zachowanie lojalności w negocjacjach.
• Zapytanie ofertowe, oferta i przyjęcie oferty, przyjęcie częściowe oferty, czy ma moc prawną, przyjęcie oferty z zastrzeżeniami.
• Formy zawarcia umowy: ustna, elektroniczna, pisemna, itd.
• Forma prawna wprowadzania zmian do umowy (aneksów) – sposoby ich tworzenia, warunki, jakim powinny odpowiadać.

2. Przesłanki ważności umowy. Studium przypadku – interpretacja Orzeczenia Sądu Najwyższego, w tym m.in.:
• Forma umowy a jej ważność i dochodzenie z niej roszczeń.
• Właściwa reprezentacja stron umowy, ważność odpisów z rejestru.
• Udzielanie pełnomocnictw (rodzaje, wymogi formalne, zagrożenia, opłata).
• Wymóg zgody osoby trzeciej albo organu spółki kapitałowej na zawarcie umowy.
• Skutki podpisania umowy przez osobę nieuprawnioną oraz z naruszeniem właściwej formy.

3 .Sprawdzanie wiarygodności kontrahenta. Studium przypadku – interpretacja Orzeczenia Sądu Najwyższego, w tym m.in.:
• Jakie informacje należy uzyskać o kontrahencie przed przystąpieniem do negocjacji lub przed podpisaniem umowy?
• Sposoby uzyskania informacji o kontrahencie.
• Standing finansowy klienta i jego sytuacja prawna – prezentacja sposobów ustalenia, czy kontrahent jest wypłacalny i w jakim terminie jest w stanie zapłacić?
• Zawieranie umowy z przedsiębiorcą pozostającym w związku małżeńskim (zabezpieczenie umowy odpowiedzialnością małżonków, majątkiem wspólnym).

4. Podstawowe elementy umów handlowych. Studium przypadku – interpretacja Orzeczenia Sądu Najwyższego, w tym m.in.:
• Określenie stron umowy.
• Formy określenia jednoznacznego przedmiotu umowy.
• Wartość przedmiotu umowy, cena (brutto, netto – jak muszą być zapisane). Jakie koszty kształtują cenę, wpływ warunków handlowych na cenę (elementy nie będące kosztami produkcji a wpływające na poziom cen: termin realizacji umowy, opcja terminowa umowy, termin płatności, forma płatności, gwarancje dobrego wykonania itd., kary, odszkodowania, czas gwarancji).
• Formy i terminy płatności, uporządkowanie form płatności wraz ze wzrastającym ryzykiem dostawcy, różnicowanie form płatności w zależności od dostarczanego towaru, usługi (standard i niestandardowa sytuacja – na indywidualne zamówienie).
• Zabezpieczenie płatności: zaliczka, zadatek, przedpłata (różnice między tymi pojęciami) inne formy prawnych zabezpieczeń. ubezpieczenie należności przez dostawcę.
• Koszty zabezpieczenia płatności i kto je ponosi, na jaki okres powinno być składane zabezpieczenie należności.
• Określenie terminów realizacji przedmiotu zamówienia w warunkach dostaw, realizacji dostaw i usługi (np. instalacji i uruchomienia) dostawy i rozruchu, odbiorów po sprawdzeniu parametrów itp.
• Tryb odbioru wykonania umowy, konsekwencje zachowania stron podczas odbioru wykonania umowy (ograniczenia dowodowe w zakresie stwierdzenia wykonania umowy – dozwolone przez prawo).

5. Kary i odszkodowania w umowach. Studium przypadku – interpretacja Orzeczenia Sądu Najwyższego, w tym m.in.:
• Definicja kary – typowe działania, za które przewidywane są kary.
• Sposób naliczania kar.
• Wysokość kar – ograniczenia prawne i zwyczajowe.
• Definicja odszkodowania.
• Definicja szkody.
• Różnica między karą a odszkodowaniem (co jest większym ryzykiem dla firmy?).
• Zwyczajowe i prawne (czy istnieją?) formy ograniczenia wysokości należnego potencjalnego odszkodowania.
• Ubezpieczenie OC firmy a kary i odszkodowania.
• Czy naliczanie kar i odszkodowań może być oparte o inne podstawy (przepisy) niż postanowienia umowy? Możliwości zwiększenia i zmniejszenia odpowiedzialności dostawcy.

6. Rękojmia i gwarancja – regulacje ustawowe, możliwe modyfikacje. Studium przypadku – interpretacja Orzeczenia Sądu Najwyższego, w tym m.in.:
• Zdefiniowanie pojęć.
• Różnice pomiędzy rękojmią i gwarancją.
• Różnice w rękojmi i gwarancji w relacjach B2B i z klientem indywidualnym.
• Ustawowy i umowny tryb załatwiania reklamacji i roszczeń z tytułu rękojmi – czy istnieje?

7. Gromadzenie właściwej dokumentacji i zachowanie trybów postępowania umożliwiających windykację należności. Studium przypadku – interpretacja Orzeczenia Sądu Najwyższego, w tym m.in.:
• Umowa, faktura, dowód spełnienia świadczenia, oświadczenie o uznaniu długu.
• Wezwanie do zapłaty.
• Prawidłowe wystawianie dokumentów stanowiących dowody istnienia wierzytelności.
• Jak uniknąć przedawnienia roszczenia?

8. Wykonanie zobowiązania pieniężnego i niepieniężnego. Studium przypadku – interpretacja Orzeczenia Sądu Najwyższego, w tym m.in.:
• Cesja wierzytelności (faktoring – szczególna forma cesji wierzytelności).
• Prawo do częściowej zapłaty – czy może je mieć klient?
• Wykonanie umowy przez podwykonawców (przepisy, możliwości modyfikacji umowy).
• Miejsce i termin wykonania zobowiązania – jak określić w umowie?
• Sposób ustalania terminu płatności – precyzyjne wyznaczenie daty, od której liczymy termin płatności.
•  Zatrzymanie dostaw (realizacji usługi) w przypadku braku płatności za wcześniejsze dostawy w świetle prawa i praktyki.

9. Zasady i przesłanki i odpowiedzialności Menedżerów za błędne, niekorzystne zawarcie umowy w imieniu firmy. Sposoby zabezpieczania przed ryzykiem poniesienia odpowiedzialności.

*Program chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie części lub całości informacji, programów zawartych w ofercie Akademii Biznesu MDDP w formie elektronicznej lub innej bez zgody autora zabronione.

Forma
Metoda warsztatowa – liczne case study na bazie doświadczenia trenera podczas pracy w międzynarodowych korporacjach oraz małych i średnich przedsiębiorstwach. Omówione zostaną kluczowe elementy zawierania i zabezpieczania umów z kontrahentami. Dialogowa formuła szkolenia nastawiona na rozwiązywanie konkretnych przypadków w umowach.
Czas trwania
2 DNI
Lokalizacja
Cena
jednej osoby 1540 zł + 23% VAT
Zgłoszenie
Umowy handlowe dla menedżerów 2016 - poprawne zawieranie, zabezpieczenie, skuteczne dochodzenie roszczeń
W cenę wliczono
uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, certyfikat ukończenia szkolenia.
Zdobyta wiedza
Po szkoleniu Uczestnicy nauczą się: • W jaki sposób prowadzić negocjacje? • Jak powinna wyglądać oferta i jej przyjęcie? Charakter prawny zamówienia. • Jak ustanowić ważne i skuteczne zabezpieczenie? • Które klauzule umowne są pomocne w dochodzeniu roszczeń? • Na które klauzule należy uważać, gdy proponuje je partner handlowy? • Jakie są poprawne klauzule w najbardziej popularnych umowach cywilnoprawnych. • Co robić, aby nasze roszczenie o zapłatę/wykonanie umowy nie przedawniło się? Po szkoleniu Uczestnicy będą pracować: • Na podstawie wielu przygotowanych stanów faktycznych do rozwiązania. • W oparciu o obszerne, szczegółowe materiały autorskie. • Pod kierunkiem eksperta – radcy prawnego z 15-letnim doświadczeniem szkoleniowym.
Certyfikaty
TAK
Organizator
Akademia Biznesu MDDP - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
  1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.