menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe
Uwaga, ta oferta jest już nieaktualna! Prosimy o kontakt z organizatorem.


Analiza finansowa przedsiębiorstwa – ocena dokonań i perspektywy rozwoju firmy – warsztaty komputerowe

Kategoria
FINANSE
Typ szkolenia
otwarte
Profil uczestników
Szkolenie adresowane jest do osób odpowiedzialnych za sporządzanie analiz finansowych w przedsiębiorstwie, • księgowych i pracowników działów finansowo-księgowych, • osób odpowiedzialnych za tworzenie raportów dla inwestorów i właścicieli oraz za inne formy komunikowania z inwestorami, • pracowników działów controllingu, • pracowników odpowiedzialnych za analizę i ocenę sytuacji finansowej kontrahentów i innych podmiotów gospodarczych, – osób odpowiedzialnych za sporządzenie biznesplanów i wniosków kredytowych.
Program

1. Sprawozdania finansowe a inne zestawienia finansowe dostępne w firmach:
a. Rodzaj zestawień finansowych dostępnych w różnych typach przedsiębiorstw:
– sprawozdania finansowe,
– deklaracje podatkowe,
– raporty zarządcze,
b. Od czego zależy rodzaj zestawień finansowych sporządzanych przez firmę? – Czyli jakiego rodzaju informacji można oczekiwać lub wymagać od danego typu przedsiębiorstwa?
c. Zakres informacyjny poszczególnych rodzajów zestawień finansowych – na ile przydadzą się one do oceny bieżącej i przyszłej sytuacji finansowej firmy?

2. Sprawozdania finansowe, jako podstawowe źródło informacji o kondycji finansowej przedsiębiorstwa:
a. Bilans – podstawowy raport opisujący sytuację majątkową i finansową przedsiębiorstwa – podstawowe właściwości sprawozdania, jego zawartość i struktura:
– czytanie bilansu – analityczne spojrzenie na bilans (analiza przypadku),
– wycena pozycji bilansowych (polityka rachunkowości) –  jej wpływ na porównywalność sprawozdań finansowych oraz na ocenę sytuacji finansowej przedsiębiorstwa – analiza przypadków.
b. Rachunek zysków i strat – sprawozdanie objaśniające rentowność (zyskowność) działalności przedsiębiorstwa – podstawowe właściwości sprawozdania, jego struktura i zawartość:
– jak ocenić wynik finansowy przedsiębiorstwa?
– czy zysk netto zawsze stanowi podstawę do zadowolenia i pozytywnych ocen?
– czy zyskowne przedsiębiorstwo może upaść?
–  co to jest EBIT, EBITDA, EBT, czyli wielkości często używane, a nie zawsze widoczne w sprawozdaniach?
–  zysk księgowy a zysk ekonomiczny (na przykładzie EVA) – użyteczność rachunku zysków i strat dla inwestora i decyzji strategicznych,
– przykładowe pytania, na które znajdziemy odpowiedź w tym obszarze – analiza przypadków.
c. Rachunek przepływów pieniężnych – sprawozdanie objaśniające pieniężne wyniki działalności przedsiębiorstwa – podstawowe właściwości sprawozdania, jego zawartość i struktura:
– jak zysk przedsiębiorstwa przekłada się na gotówkę?
– jak ocenić przyrost gotówki w firmie w ciągu analizowanego okresu?
– skąd się wzięła i na co była wydatkowana gotówka w firmie?
– analiza ośmiu możliwych przypadków sytuacyjnych
– przykładowe pytania, na które znajdziemy odpowiedź w tym obszarze – analiza przypadków.
d. Informacja dodatkowa – istotny element w analizie sprawozdania finansowego:
– poznaj zasady, jakie wykorzystano przy tworzeniu analizowanego sprawozdania finansowego,
– poszukaj informacji, których brakło Ci w bilansie, rachunku zysków i strat czy w rachunku przepływów pieniężnych – analiza przypadków.

3. Przygotowanie sprawozdań finansowych do analizy:
a.  Polityka rachunkowości w przedsiębiorstwie i jej wpływ na ocenę sprawozdań finansowych.
b.  Agregacja i dezagregacja danych. Przygotowanie zestawień pomocniczych.
c. Wpływ inflacji na analizę sprawozdań finansowych i wynikające z niej wnioski.

4. Ogólna ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstwa – WARSZTATY:
a. Analizy struktury:
– bilansu,
– rachunku zysków i strat, w tym szczegółowa analiza kosztów i przychodów przedsiębiorstwa,
– rachunku przepływów pieniężnych.
b. Kluczowe założenia w analizie dynamiki sprawozdań finansowych.
c. Powiązania między sprawozdaniami w analizie dynamiki.
d. Analizy dynamiki:
– bilansu,
– rachunku zysków i strat, w tym szczegółowa analiza kosztów i przychodów przedsiębiorstwa
– rachunku przepływów pieniężnych.
e. Opracowanie wstępnej oceny sytuacji finansowej firmy, stworzenie listy kontrolnej pytań i hipotez wymagających przeprowadzenia analizy wskaźnikowej lub zebrania dodatkowych danych.

5. Pogłębiona ocena sytuacji finansowej na podstawie analizy wskaźnikowej – WARSZTATY:
a. Kluczowe założenia dotyczące analizy wskaźnikowej – elastyczność działania, relatywizm ocen, główne błędy popełniane w analizie wskaźnikowej.
b. Wskaźniki płynności i inne miary obrazujące płynność finansową przedsiębiorstwa:
– istota płynności finansowej przedsiębiorstwa i jej ocena,
– płynność a wypłacalność,
– czy firma o „prawidłowych” wartościach wskaźników płynności może stać się niewypłacalna?
– płynność finansowa w ujęciu statycznym i dynamicznym.
c. Wskaźniki rentowności (ROS, ROA, ROE, ROI):
– jak konstruować wskaźniki i do czego porównywać, aby dokonać właściwej oceny?
– co to jest średni ważony koszt kapitału (WACC) i jak go wykorzystać w kontekście analizy rentowności?
d. Wskaźniki zaangażowania i efektywności wykorzystania majątku i kapitału:
– wskaźniki zaangażowania aktywów (kapitałochłonności),
– wskaźniki efektywności wykorzystania aktywów (obrotowości),
– wskaźniki rotacji zapasów, należności i zobowiązań w dniach – ich ocena i wykorzystanie w procesie planowania finansowego.
e. Wskaźniki zadłużenia:
– ocena wypłacalności i ryzyka finansowego przedsiębiorstwa,
– zadłużenie przedsiębiorstwa a efekt dźwigi finansowej.
f. Syntetyczne metody oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstwa:
– piramida Du Ponta,
– modele przewidywania bankructwa przedsiębiorstwa (model Altmana, Model Hołdy oraz Model Gajdki i Stosa),
– analiza punktowa.
g. Dźwignia operacyjna, dźwignia finansowa i dźwignia łączna – miary ryzyka działalności przedsiębiorstwa.

6. Jeden lub dwa case’y – kompleksowy przykład podsumowujący omawiane zagadnienia
Forma
Szkolenie jest realizowane na poziomie podstawowym i średniozaawansowanym. Stopień trudności poszczególnych zagadnień i zadań systematycznie rośnie w ramach całego szkolenia. Szkolenie kończy się kompleksowym przykładem praktycznym obejmującym: ogólną ocenę sytuacji finansowej realnie funkcjonującej firmy, analizę wskaźnikową wraz z interpretacją wyników oraz syntetyczną ocenę otrzymanych wyników w postaci analizy Du’ Ponta i analizy punktowej. Wszystkie przykłady i case’y uczestnicy rozwiązują i analizują z wykorzystaniem komputerów w arkuszu kalkulacyjnym Excel w przygotowanych przez trenera arkuszach. Na koniec szkolenia każdy z uczestników otrzymuje pliki z arkuszami kalkulacyjnymi wykorzystywanymi podczas zajęć. Arkusze te, po uzupełnieniu danymi konkretnej firmy, mogą służyć jako praktyczne narzędzie kompleksowej analizy finansowej danej firmy.
Czas trwania
2 DNI
Lokalizacja
Cena
jednej osoby 1540 zł + 23% VAT
Zgłoszenie
Analiza finansowa przedsiębiorstwa – ocena dokonań i perspektywy rozwoju firmy – warsztaty komputerowe
W cenę wliczono
uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, wydanie certyfikatu ukończenia szkolenia
Zdobyta wiedza
Dzięki udziałowi w szkoleniu Uczestnicy • poznają istotę, zawartość i strukturę poszczególnych sprawozdań finansowych, w stopniu umożliwiającym ich prawidłowe odczytanie i interpretowanie, • nabędą umiejętność formułowania ocen i wniosków dotyczących bieżącej sytuacji finansowej przedsiębiorstwa na podstawie analizy struktury i analizy dynamiki sprawozdań finansowych, • nabędą umiejętność przewidywania zmian sytuacji finansowej przedsiębiorstwa w przyszłych okresach na podstawie analizy dynamiki sprawozdań finansowych, • poznają kluczowe wskaźniki finansowe stosowane w analizie sytuacji finansowej przedsiębiorstwa oraz nauczą się je wykorzystywać w procesie podejmowania decyzji menedżerskich lub kredytowych, • nauczą się wykorzystywać wskaźniki finansowe do sporządzania planów finansowych, • poznają metody syntetycznej oceny sytuacji finansowej firmy, w tym metody przewidywania zagrożeń i niewypłacalności.
Certyfikaty
TAK
Organizator
Akademia Biznesu MDDP - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
  1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.