menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe
Uwaga, ta oferta jest już nieaktualna! Prosimy o kontakt z organizatorem.


CIT od podstaw po nowelizacji ustawy

Kategoria
PODATKI
Typ szkolenia
otwarte
Profil uczestników
Zajęcia mają na celu szczegółowe omówienie podstawowych zagadnień związanych z praktycznym stosowaniem przepisów dotyczących podatku CIT. Dodatkowo, znaczna część kursu zostanie poświęcona przełomowym zmianą w ustawie o CIT w 2016 r., jak również najnowszym interpretacją organów podatkowych i sądów administracyjnych. Podczas kursu prowadzący szczegółowo przedstawią uczestnikom regulacje prawne oraz najczęściej spotykane problemy będące przedmiotem sporów z organami podatkowymi. Zajęcia teoretyczna zilustrowane zostaną przykładami praktycznymi z którymi wykładowcy spotykają się w codziennej pracy.
Program

DZIEŃ I

Zagadnienia ogólne i przychody podatkowe

I. Zagadnienia ogólne w CIT

1. Podstawa opodatkowania i wysokość podatku.
2. Zaliczki na podatek, podatek za rok podatkowy, zeznanie roczne:
3. Odpowiedzialność podatnika i płatnika.
4. Podatnicy podatku CIT.
5. Ograniczony bądź nieograniczony obowiązek podatkowy.
6. Rok podatkowy.

II. Przychody podatkowe

1. Przychody z działalności gospodarczej:
a) przychody z tytułu dostawy towarów oraz świadczenia usług – jak prawidłowo określić datę powstania przychodu,
b) przychody z tytułu usług rozliczanych w okresach rozliczeniowych, w tym problematyka refakturowania,
c) przychody rozpoznawane na zasadzie kasowej,
d) zaliczki oraz kaucje, czy zawsze zaliczka i kaucja nie stanowią przychodu.
2. Refakturowanie a data powstania przychodu.
3. Przychody w naturze, przychody z tytułu nieodpłatnego oraz z tytułu częściowo nieodpłatnego świadczenia – omówienie najczęściej występujących przypadków powstania przychodów oraz zasad określenia ich wysokości.
4. Przychody z odpłatnego zbycia rzeczy i praw – zasady ustalania przychodu, pojęcie ceny rynkowej.
5. Korekta przychodów, kiedy korygujemy na bieżąco a kiedy wstecz? Omówienie nowych regulacji obowiązujących od 2016 r.

III. Koszty uzyskania przychodów

1. Definicja kosztów uzyskania przychodów a celowość wydatków.
2. Związek pomiędzy przychodem a wydatkiem, racjonalność i uzasadnienie ekonomiczne jako przesłanki zaliczenia wydatków do kosztów.
3. Dokumentowanie wydatków a prawo do zaliczenia ich do kosztów.
4. Zasady rozliczania kosztów w czasie – koszty bezpośrednie i koszty pośrednie.
5. Korekta kosztów uzyskania przychodów, kiedy korygujemy na bieżąco a kiedy wstecz? Omówienie nowych regulacji obowiązujących od 2016 r.
6. Usunięcie regulacji dotyczącej obowiązku zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów w przypadku braku zapłaty należności – zmiany od 2016 r.

IV. Omówienie wybranych wydatków kosztowych

1. Świadczenia na rzecz współpracowników i pracowników w CIT i PIT (omówienie skutków wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 lipca 2014 r.).
2. Wierzytelności jako koszty uzyskania przychodów.
3. Samochód w działalności gospodarczej CIT i PIT. Omówienie przepisów ustanawiających ryczałt z tytułu używania samochodu służbowego dla celów prywatnych.
4. Kary umowne i odszkodowania (kary z tytułu wadliwego i nieterminowego świadczenia usług i dostaw towarów, kary za przedterminowe rozwiązanie umów).
5. Należności z tytułu podróży służbowych: diety, koszty przejazdów, zapewnienie noclegu, ryczałty oraz inne wydatki – rozliczenia w CIT, PIT i ZUS.

DZIEŃ II

V. Wydatki na reprezentacje i reklamę – aspekty podatkowe

1. Reklama na gruncie podatków dochodowych – kiedy wydatki na reklamę mogą być kosztem podatkowym?
2. Gadżety z logo firmy i  prezenty o niskiej wartości jednostkowej, a wydatek na cele reklamowe.
3. Luksusowy wystrój biura – kiedy może nie zostać uznany za reprezentację?
4. Sponsoring i sprzedaż premiowa na gruncie CIT.
5. Konkursy dla pracowników i kontrahentów.
6. Wydatki na gastronomie w koszty uzyskania przychodów.

VI. Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne oraz leasing

1. Środki trwałe:
a) środki trwałe w ustawach podatkowych, a jego samodzielność i konieczność jego wykorzystywania,
b) problematyczne kryteria definiujące środki trwałe (kompletność i zdatność do użytkowania),
c) obce składniki majątku środkami trwałymi, w tym inwestycje w obcym środku trwałym.
2. Wartości niematerialne i prawne:
a) wartości niematerialne i prawne w ustawach podatkowych,
b) wartości niematerialne i prawne nie podlegające amortyzacji.
3. Wycena wartości początkowej.
4. Zasady i metody amortyzacji.
5. Zagadnienia problematyczne:
a) remont a ulepszenie środków trwałych – przykłady,
b) wymiana środka trwałego w ramach gwarancji,
c) zaniechanie odpisów amortyzacyjnych a czasowe niekorzystanie z majątku trwałego,
d) straty w majątku trwałym,
e) nabycie inwestycji w obcym środku trwałym,
f) likwidacja inwestycji w obcym środku trwałym.
6. Środki trwałe a koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów, zasady dokonywania.
7. Odpłatne zbycie majątku trwałego.
8. Użyczenie, najem, i dzierżawa środków trwałych – najkorzystniejsze zasady rozliczeń podatkowych.
9. Leasing operacyjny i leasing finansowy jako efektywne sposoby planowania inwestycji wraz z obowiązującymi zmianami.

VII. Zmiany w CIT 2015 i 2016 r.

1. Omówienie zmian w CIT w 2015 r.:
a) opodatkowanie dochodów z zagranicznych spółek kontrolowanych (CFC),
b) nowe zasady ustalania wartości przychodów i kosztów świadczeń w naturze – omówienie problematyki dywidend rzeczowych,
c) zmiany w zakresie cienkiej kapitalizacji oraz zaliczania odsetek od pożyczek do kosztów podatkowych,
d) doprecyzowanie przepisów w zakresie cen transferowych,
e) zmiany w zakresie terminu ważności certyfikatów rezydencji,
f) inne zmiany w CIT i PIT.
2. Zmiany w CIT na 2016 r.
a) przełomowe zmiany w zakresie korekty kosztów i przychodów podatkowych,
b) zmiany w zakresie konieczności zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów, w związku z niezapłaconą należnością,
c) wprowadzenie zasady rozstrzygania wątpliwości na korzyść podatników,
d) inne zmiany w CIT, PIT i Ordynacji podatkowej mające wpływ na rozliczenia podatkowe (nowe zasady wydawania interpretacji indywidualnych, zmiany w zakresie sposobu określania odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych, zmiany w zakresie pełnomocnictw ogólnych i doręczeń, ryczałty z tytułu używania aut dla celów prywatnych, opodatkowanie nieujawnionych dochodów na gruncie PIT).

VIII. Podatek u źródła

1. Zryczałtowany podatek dochodowy od osób prawnych na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych:
a) informacje ogólne na temat regulacji dotyczących podatku u źródła,
b) relacja pomiędzy ustawą o CIT a umowami o unikaniu podwójnego opodatkowania,
c) należności licencyjne oraz odsetki,
d) zryczałtowany podatek dochodowy od osób prawnych w przypadku przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych tj. np. dywidendy, umorzenie udziałów akcji, likwidacja osoby prawnej, wewnętrzne podwyższenie kapitału zakładowego, łączenie oraz podział jednostek gospodarczych,
e) usługi niematerialne,
f) zakup biletów lotniczych,
g) zakres redukcji stawek i/lub zwolnienia ze zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych wynikający z ustawy o CIT,
h) certyfikat rezydencji jako dokument uprawniający do skorzystania z redukcji stawek i/lub zwolnienia ze zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych wynikającego z polskiej ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

IX. Ceny transferowe – przełomowe zmiany w 2016 i 2017 r.

1. Informacje ogólne dotyczące obowiązku sporządzania dokumentacji cen transferowych.
2. Zmiana limitów obrotów transakcji grupowych wpływających na obowiązek sporządzenia dokumentacji podatkowych.
3. Zmiana progu powiązań klasyfikujących podmioty jako powiązane.
4. Obowiązek sporządzania dokumentacji na poziomie grupy (tzw. master file).
5. Rozszerzenie elementów dokumentacji podatkowej (local file).
6. Wprowadzenie obowiązku raportowania wg krajów (country-by country reporting).
7. Ustawowy obowiązek przygotowywania analizy porównywalności. Omówienie procedury sporządzania analizy porównywalności.
8. Omówienie baz danych wykorzystywanych do sporządzenia analiz porównywalności.
9. Obowiązek składania oświadczeń przez zarząd o sporządzeniu dokumentacji podatkowej wraz z zeznaniem rocznym CIT-8.
10. CIT-TP – sprawozdanie o transakcji z podmiotami powiązanymi – nowy obowiązek.
11. Inne planowane zmiany
Prowadzący
Marcin Zarzycki. Grzegorz Niebudek
Forma
szkolenie
Czas trwania
2 dni
Lokalizacja
Cena
jednej osoby 990 zł + 23% VAT
Zgłoszenie
CIT od podstaw po nowelizacji ustawy
W cenę wliczono
uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat
Certyfikaty
tak
Organizator
Akademia Biznesu MDDP - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
  1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.