menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe


Lean SIX SIGMA – Black Belt

Kategoria
PRODUKCJA
Typ szkolenia
otwarte
Profil uczestników
Liderzy zmian, członkowie zespołów LEAN SIX SIGMA oraz osoby odpowiedzialne za usprawnienia procesów, które będą piastować stanowisko na równi z kierownikami średniego i wyższego szczebla aby skutecznie wspierać ich w poprawie ogólnie pojętej jakości. Black Belci najczęściej prowadzą własne projekty, które wykraczają poza procesy wewnętrzne i wymagają kontaktu z klientami zewnętrznymi i są dedykowani w 100% swojego wymiaru czasu do zadań wspierania i rozwoju zasad ciągłej poprawy w organizacji.
Program

Terminy szkolenia

XX Jesień Poznań Edycja
11-13 marca 2020r., Poznań - Hotel Mercure Poznań Centrum**** 
2-3 kwietnia 2020r., Poznań - Hotel Mercure Poznań Centrum****
16-17 kwietnia 2020r., Poznań - Hotel Mercure Poznań Centrum****

14-15 września 2020r., Poznań - Hotel Mercure Poznań Centrum****
5-6 listopada 2020r., Poznań - Hotel Mercure Poznań Centrum****

20'Jesień'Warszawa
6-8 maja 2020r., Warszawa - Hotel Mercure Airport Okęcie***
28-29 maja 2020r., Warszawa - Hotel Mercure Airport Okęcie***
18-19 czerwca 2020r., Warszawa - Hotel Mercure Airport Okęcie***
17-18 września 2020r., Warszawa - Hotel Mercure Airport Okęcie***
8-9 października 2020r., Warszawa - Hotel Mercure Airport Okęcie***

21'Wiosna'Warszawa
2-4 września 2020r., Warszawa - Hotel Mercure Airport Okęcie***
24-25 września 2020r., Warszawa - Hotel Mercure Airport Okęcie***
29-30 października 2020r., Warszawa - Hotel Mercure Airport Okęcie***
11-12 lutego 2021r., Warszawa - Hotel Mercure Airport Okęcie***
4-5 marca 2021r., Warszawa - Hotel Mercure Airport Okęcie***


Opis szkolenia i cel


BLACK BELTS (Czarne Pasy) czyli liderzy zespołu Lean Six Sigma, są ekspertami wspierającymi i stymulującymi pracę zespołów projektowych. Przechodzą ponad 120 godzin szkoleń, podzielonych na partie tygodniowe i rozłożonych w ciągu trzech-czterech miesięcy. W trakcie intensywnych warsztatów technicznych zapoznają się z metodyką DMAIC, przydatnymi narzędziami statystycznymi oraz rozwijają swoje umiejętności kierowania zespołem i zarządzania projektem. Działają zespołowo, pełnią funkcję liderów zmian, koordynują pracę Green Belts. Odpowiadają za budowanie struktury Lean Six Sigma w organizacji.

Celem szkolenia jest zapoznanie wyselekcjonowanej grupy pracowników z programem Lean Six Sigma oraz przygotowanie ich do samodzielnego wdrażania i stosowania metodyki DMAIC/DMADV przy rozwiązywaniu problemów. Szkolenia pozwala na zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do prowadzenia projektów Lean Six Sigma na poziomie Black Belt, gdzie poza umiejętnością skutecznego stosowania metody DMAIC lub DFSS, istotna jest umiejętność budowania i prowadzenia zespołu projektowego LSS. Prowadzenie projektu Lean Six Sigma wymaga od kandydata na Black Belt’a umiejętności podejmowania taktyk i strategii prowadzonych zmian z wykorzystaniem potencjału podległego personelu.

Absolwenci kursu Lean Six Sigma Black Belt pełnią funkcję liderów we wprowadzaniu kultury Lean Six Sigma w organizacji, poprzez opracowanie planu propagowania podejścia LSS wśród personelu firmy.

Szkolenie odbywa się w blokach (sesje szkoleniowo-doradcze), pomiędzy którymi uczestnicy mają czas na prace nad własnymi projektami. Każdy z uczestników szkolenia wybiera dwa problemy ze swojego otoczenia nad którymi będzie pracował równolegle z postępem szkolenia. Jest to nieodłączny element szkolenia, na każdej sesji projekty uczestników są analizowane, sprawdzany jest poziom realizacji, poprawność stosowanych narzędzi i główne obszary do poprawy.

Przećwiczenie podstawowych narzędzi Lean Six Sigma na przykładzie własnych projektów, stanowi podstawę do uzyskania certyfikatu.

Dla tych uczestników, którzy są już zaangażowani w prace, projekt:
•powinien dotyczyć istotnego problemu,
•problem powinien być widoczny w istniejącym procesie, który można obserwować,
•nie ma rozwiązania na wskazany problem (jeżeli masz już dobre rozwiązanie po prostu je wprowadź),
•szacunkowe oszczędności/koszty związane z problemem powinny być istotne z punktu widzenia organizacji (reguła B/C w czasie zdefiniowanym przez organizację)

Korzyści dla uczestników


Korzyści:
∘Pozyskanie wiedzy niezbędnej do prowadzenia samodzielnych projektów Lean Six Sigma,
∘praktyczna wiedza z poszczególnych narzędzi w fazach DMAIC/DFSS,
∘poprawa wybranego wskaźnika już podczas szkolenia w wyniku zakończonego własnego projektu przy wsparciu prowadzącego,
∘poznanie narzędzie poprawy jakości i redukcja kosztów poprzez uruchamianie projektów Lean Six Sigma w organizacji,
∘praktyczność w stosowaniu Lean Six Sigma,
∘wiedza przekazywana jest w sposób logiczny i zrozumiały dla uczestników szkoleń,
∘poznanie skutecznych narzędzi analitycznych i statystycznych,
∘prezentacja tworzona jest razem z uczestnikami skupiając ich uwagę na tym co dzieje się na zajęciach,
∘prowadzenie równolegle do zdobywanej wiedzy projektów korzystając ze wsparcia trenera – formuła doradztwa,
∘poznanie narzędzi Lean Six Sigma na poziomie pozwalającym na implementację podejścia w zakładzie,
∘nabycie umiejętności zastosowania narzędzi w podejściu DMAIC/DFSS,
∘poznanie metod analizy danych i problemów,
∘skuteczne wspieranie i nadzór nad pracą zespołów projektowych (wdrożeniowych) w ramach współpracy ze sponsorami lub członkami zespołu projektowego (Green Belt Lean Six Sigma).

Metody szkolenia


Metody treningowe:
∘Szkolenie jest prowadzone w sposób interaktywny, tj. Prowadzący dostosowuje poziom szczegółowości oraz rodzaj poruszanych zagadnień zgodnie z poziomem doświadczenia uczestników szkolenia, koncentrując się na praktycznej stronie poruszanych zagadnień.
∘Materiał szkoleniowy będzie przekazywany uczestnikom szkoleń poprzez wykłady trenera oraz ćwiczenia połączone z case study.
∘Po każdej logicznej części teoretycznej jest blok ćwiczeń. Opracowane prezentacje multimedialne będą wzmacniały przekaz wiedzy, wyniki ćwiczeń prezentowane na ekranie umożliwią utrwalenie zdobytej w trakcie części teoretycznej wiedzy.

CERTYFIKACJA

Certyfikat tytularny (fakultatywny) jest zgodny z wymaganiami standardu: ISO 18404:2015 Quantitative methods in process improvement - Six Sigma; Competencies for key personnel and their organizations in relation to Six Sigma and Lean implementation

Warunki uzyskania certyfikatu LEAN & SIX SIGMA Black Belt wydanego przez Progress Project:
∘ukończenie 2 projektów realizowanych w trakcie szkolenia i przesłanie pełnej dokumentacji, maksymalnie do 6 miesięcy od ukończenia szkolenia,
∘szczególnej ocenie podlegać będzie praktyczne zastosowanie jednej z metod DMAIC, DMADV, DFSS oraz umiejętność prowadzenia podległego zespołu,
∘w fazie doskonalącej projektu (IMPROVE/DESIGN) należy wykazać zastosowanie jednego z narzędzi podejścia Lean Thinking (Lean Toolbox) – warunek dla komponentu tytularnego LEAN & Six Sigma,
∘opracowanie programu propagowania podejścia LSS w zespole/organizacji,
∘obrona projektu,
∘rozwiązanie zadania egzaminacyjnego – Analiza danych,
∘obrona projektu odbywa się poprzez e-konsultacje.

UWAGA!

Warunkiem wzięcia udziału w kursie na poziomie Black Belt, jest zakończenie wybranego kursu (dowolna lokalizacja) na poziomie 2 Green Belt Lean Six Sigma.

Czas trwania

112 godzin dydaktycznych - 14 dni

Program szkolenia


POZIOM I: Yellow Belt


SESJA 1: DNI 1-3
1.Wstęp do Six Sigmy  ◾Istota podejścia Lean + Six Sigma
◾Fazy metody Six Sigma DMAIC
◾Struktura LSS w organizacji: YB/GB/BB

2.DMAIC: Faza DEFINE  ◾Orientacja na klienta, głos klienta - VOC
◾Określenie problemu
◾SIPOC – VOP
◾Matryca C&E
◾Straty w procesach COPQ
◾Miary jakościowe VOC<=>VOP
◾Ludzie – procesy - cele
◾Model procesu - 7M
◾Problem statystyczny y=f(x)+ε
◾Karta projektowa
◾Lista kontrolna fazy Define

3.DMAIC: Faza MEASURE  ◾Miary jakości: CTQ/CTB
◾Typy miar: dyskretne/ciągłe
◾Plan zbierania danych
◾Wiarygodność systemu pomiarowego: Gage R&R
◾Obliczanie Sigma Level: DPMO/Cp_Cpk
◾Lista kontrolna fazy Measure

4.Ćwiczenia praktyczne - konsultacja. ◾Karta projektu
◾SIPOC + CTQ/CTB
◾Macierz C&E
◾Analiza związku przyczynowo-skutkowego ISHIKAWA/5Why
◾Plan zmiany

 

POZIOM II: Green Belt

SESJA 2A: DZIEŃ 4-5
1.Powtórka zagadnień z poziomu  – Yellow Belt
2.DMAIC: Faza ANALYZE ◾Skrzynka narzędziowa Problem Solving/Process Improvement
◾Definiowanie głównych przyczyn problemu
◾Pogłębiona analiza procesu - 5why/5W1H
◾Mapowanie procesu - VSM, Flow diagram
◾Analiza przepływu wartości - TOC
◾Analiza strumienia wartości: Muda-Mura-Muri
◾Charakterystyka populacji: Statystyki
◾Charakterystyka populacji: Rozkłady
◾Charakterystyka populacji: Przedziały ufności
◾Wnioskowanie: Hipotezy
◾Wnioskowanie: Analiza wariancji
◾Wnioskowanie: Analiza zależności regresji i korelacji
◾Analiza ryzyka i krytycznych elementów procesu FMEA
◾Weryfikowanie głównych przyczyn
◾Lista kontrolna fazy Analyse

 

SESJA 2B: DZIEŃ 6 Zdalnie – konsultacje projektowe

Praca zdalna z trenerem. 1 godzina sesji odbyta pomiędzy sesjami. Głównie omówienie działań i kierunku pracy własnej w projekcie.

 

SESJA 3A: DZIEŃ 7-8
1.DMAIC: Faza IMPROVE ◾Generowanie rozwiązań
◾Stosowane praktyki LEAN Toolbox
◾Planowanie działań w oparciu wyniki analizy FMEA
◾Wybór rozwiązań – metoda planowania PDPC
◾Plan wdrożenia - zarządzanie projektami
◾Zarządzanie projektami - pola sił
◾Lista kontrolna fazy Improve

2.DMAIC: Faza CONTROL ◾Dokumentowanie zmian - SOP
◾Monitorowanie procesu - SPC
◾Przekazywanie odpowiedzialności - RACI
◾Plan kontroli procesu - CPP
◾Lista kontrolna fazy Control

3.Prezentacja projektu GB – dla chętnych
4.Test wiedzy
5.Podsumowanie szkolenia

 

SESJA 3B: DZIEŃ 9 Zdalnie – konsultacje projektowe

Praca zdalna z trenerem. 1 godzina sesji odbyta pomiędzy sesjami. Głównie omówienie działań i kierunku pracy własnej w projekcie.

 

OBRONA PRACY POZIOM GREEN BELT – CERTYFIKACJA – do 3 miesięcy po ukończeniu kursu

Praca własna nad dokończeniem projektu. Przesłanie dokumentacji zakończonego projektu do prowadzącego i obrona projektu w formie rozmowy on-line.


POZIOM III: Black Belt

SESJA 4A: DZIEŃ 10-11

Równolegle z realizacją części wykładowej dokonywany jest przegląd projektów uczestników w ramach konsultacji w proporcji 40:60.
1.Powtórka wiadomości z poziomu LSS Green Belt,
2.Modele doskonalenia Lean Six Sigma ◾Różnice w metodach: DMAIC, DfSS, DCOV, DMADV, DMEDI
◾Elementy składowe 5 faz (DMAIC/DMADV)

3.DMADV: Faza DEFINE ◾Narzędzia stosowane w projektach DMADV (karta projektu, CTQ/CTB, QFD, Kano)
◾Projekt 2: Tworzenie i wybór planu doskonalenia: Define (DMAIC ⇔ DMADV)

4.DMADV: Faza MEASURE ◾Narzędzia stosowane w projektach DMADV (G&G, Sigma Level/DPMO)
◾Projekt BB: Przygotowanie planu zbierania danych oraz założeń: Measure DMADV)

5.DMADV: Faza ANALYZE ◾Narzędzia stosowane w projektach DMADV (C&E, statystyka opisowa, analiza graficzna, regresja logistyczna, testy statystyczne, korelacja i regresja, przedziały ufności)
◾Projekt BB: Analiza oraz formułowanie opisu danych w projekcie jako wstęp do zmiany Analyse

 

SESJA 4B: DZIEŃ 12 Zdalnie – konsultacje projektowe

Praca zdalna z trenerem. 1 godzina sesji odbyta pomiędzy sesjami. Głównie omówienie działań i kierunku pracy własnej w projekcie.

 

SESJA 5A: DZIEŃ 13-14

Równolegle z realizacją części wykładowej dokonywany jest przegląd projektów uczestników w ramach konsultacji w proporcji 30:70.
1.Zasady Deminga/Strategie doskonalenia P.Scholtes’a ◾metoda 5 kroków dla zarządzania i doskonalenia codziennej pracy
◾metoda 7 kroków dla rozwiązywania problemów
◾główne składniki udanych działań doskonalących

2.DMADV: Faza DESIGN/VERIFY ◾Narzędzia stosowane w projektach DMADV (DOE, FMEA, SPC, TRIZ)
◾Projekt BB: Prezentacja założeń oraz planu prowadzonych prac Design/Verify (DMADV)/li>

3.Racjonalność ekonomiczna podejmowanych inicjatyw (B/C, ROI)
4.Zarządzanie zespołem projektowym – przywództwo LSS BB
5.Narzędzia informatyczne stosowane w podejściu Lean Six Sigma
6.Prezentacja projektu BB
7.Test wiedzy - poziom Black Belt
8.Podsumowanie szkolenia

 

SESJA 5B: DZIEŃ 15 Zdalnie – konsultacje projektowe

Praca zdalna z trenerem. 1 godzina sesji odbyta pomiędzy sesjami. Głównie omówienie działań i kierunku pracy własnej w projekcie.


OBRONA PRACY - POZIOM BLACK BELT – CERTYFIKACJA – do 6 miesięcy od zakończenia szkolenia

Praca własna nad dokończeniem projektu. Przesłanie dokumentacji zakończonego projektu do prowadzącego i obrona projektu w formie rozmowy on-line.

 

Prowadzący
Wszystkie nasze szkolenia prowadzone są przez najlepszych ekspertów, posiadających bogate doświadczenie praktyczne, jak również szeroką wiedzę teoretyczną.
Czas trwania
15 dni
Termin / Lokalizacja
  1. 02.09.2020 / Warszawa - Hotel Mercure Airport Okęcie***
Cena
8400 zł netto
W cenę wliczono
Cena dotyczy jednej osoby i zawiera: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, obiad, przerwy kawowe, certyfikat ukończenia szkolenia.
Organizator
Progress Project Sp. z o. o. Szkolenia i Doradztwo - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
  1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.