menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe
Uwaga, ta oferta jest już nieaktualna! Prosimy o kontakt z organizatorem.


Zmiany w prawach konsumenta i reklamacje 2019 - warsztaty prawne

Kategoria
OBSŁUGA KLIENTA
Typ szkolenia
otwarte
Program


                                 POWOŁAJ SIĘ NA PORTAL I ODBIERZ RABAT PRZEZ TELEFON

                                                       Szczegóły pod nr tel. 22 460 46 12


Przyjmujemy zgłoszenia również od osób fizycznych - specjalnie dla tych osób koszt uczestnictwa we wszystkich naszych szkoleniach zostanie pomniejszony o aktualnie obowiązujący podatek VAT. Szczegóły pod nr tel. 22 460 46 12.

                 Zdecydowana większość naszych szkoleń jest już w tym momencie potwierdzona.Opis szkolenia

Szkolenie realizowane jest przez prawnika – eksperta w dziedzinie prawa konsumenta i reklamacji. W dniu 17 stycznia 2014 r. Rada Ministrów przesłała do Sejmu projekt ustawy o prawach konsumenta. Projekt dotyczy umów konsumenckich zawieranych w okolicznościach typowych (w lokalu przedsiębiorstwa) oraz w okolicznościach nietypowych (poza lokalem przedsiębiorstwa oraz na odległość). Zmianie ulegną obowiązki informacyjne, wymogi formalne związane z zawieraniem takich umów oraz przepisy dotyczące prawa odstąpienia od nich.  Projektowana zmiana przepisów dodatkowo wprowadza liczne zmiany do Kodeksu Cywilnego w zakresie praw konsumenta, reguł gwarancji, a w szczególności uchyla dotychczasowe ustawy: o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej i o ochronie niektórych praw konsumentów. Projekt ma na celu uwzględnienie zapisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2011/83/UE z dnia 25 października 2011 r. w sprawie praw konsumentów, zmieniająca dyrektywę Rady 93/13/EWG i dyrektywy 1999/44/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz uchylająca dyrektywę Rady 85/577/EWG i dyrektywę 97/7/WE Parlamentu Europejskiego i Rady.  Projektowana ustawa ma uporządkować i zintegrować przepisy dotyczące odpowiedzialności za jakość rzeczy sprzedanej i związanych z tym gwarancji.  Projektowana ustawa zmienia liczne przepisy w ustawie Kodeks Cywilny. W tym zakresie pojawi się w przepisach nowa definicja konsumenta i przedsiębiorcy. Pojawią się uregulowania w zakresie skutków uchybień przez przedsiębiorcę obowiązkom w związku z przejściem niebezpieczeństwa przypadkowej utraty lub zniszczenia rzeczy. 

W pozostałym zakresie proponowana zmiana wprowadza reformę przepisów dotyczących odpowiedzialności za jakość rzeczy sprzedanej, której celem jest przede wszystkim ujednolicenie przepisów w zakresie praw konsumenta. Wskazać należy, iż zmianie ulegnie dotychczasowe podejście do reklamacji konsumenckich, gdzie reklamacje konsumenta nie będę oparte na pojęciu niezgodności towaru z umową, a zostaną oparte o nowe pojęcia w prawach konsumenta, i podstawą reklamacji konsumenta będzie koncepcja wady fizycznej rzeczy i rękojmia. Wskazać należy, iż zmiana w Kodeksie Cywilnym będzie również dotyczyć szczegółowych zasad dochodzenia roszczeń związanych z wadliwością rzeczy sprzedanej w łańcuchu sprzedawców. 


Cele szkolenia

•    przedstawienie regulacji prawnych związanych z procesem reklamacji (w tym reklamacji przez Internet),
•    praktyczne omówienie postępowania z klientem od momentu złożenia reklamacji do jej finalnego rozpatrzenia,
•    omówienie problemów powstających przy rozpatrywaniu reklamacji,
•    poznanie odpowiedzialności sprzedawcy w sytuacji, gdy towar jest wadliwy,
•    przedstawienie polubownego oraz sądowego procesu rozstrzygania reklamacji.


Program szkolenia

1.    Omówienie przepisów prawnych regulujących proces reklamacji:
•    ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku - kodeks cywilny - zagadnienia dotyczące rękojmi za wady fizyczne i prawne rzeczy oraz gwarancji ze szczególnym uwzględnieniem zmian, które weszły w życie w grudniu 2014 roku,
•    ustawa z dnia 30 maja 2014 roku – o prawach konsumenta.

2.    Strony oraz ich pozycja w procesie reklamacyjnym:
•    reklamacje przedsiębiorca-przedsiębiorca – podstawowe zagadnienia:
        •    definicja przedsiębiorcy,
        •    nowe prawa stron umowy sprzedaży.
•    reklamacje przedsiębiorca-konsument – podstawowe zagadnienia:
        •    definicja konsumenta,
        •    definicja lokalu przedsiębiorstwa,
        •    nowe definicje np. trwały nośnik,
        •    ogólne obowiązki przedsiębiorcy w umowach zawieranych z konsumentem.
•    zasady zawierania umów w obrocie gospodarczym, ze szczególnym uwzględnieniem rękojmi i gwarancji,
•    sprzedaż przez Internet – podstawowe zagadnienia.

3.    Umowy zawierane poza lokalem przedsiębiorstwa i umowy zawierane na odległość (sprzedaż przez Internet):
•    obowiązki informacyjne,
•    nowe obowiązki informacyjne, np. potwierdzenie zawarcia umowy wydane na trwałym nośniku,
•    prawo do odstąpienia od umowy,
•    wzory pouczenia i oświadczenia o odstąpieniu od umowy,
•    skutki braku poinformowania konsumenta o odstąpieniu od umowy.

4.    Wada fizyczna polegająca na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową:
•    nowa definicja wady (porównanie ze starą definicją niezgodności towaru z umową),
•    podstawy reklamacji,
•    prawa i obowiązki stron,
•    zasady składania reklamacji.

5.    Rękojmia w prawach przedsiębiorcy:
•    nowe zasady odpowiedzialności sprzedawcy z tytułu rękojmi,
•    odpowiedzialność za jakość rzeczy sprzedanej,
•    prawa i obowiązki stron,
•    odstąpienie od umowy a pojęcie wady istotnej i nieistotnej rzeczy,
•    uprawnienia kupującego z tytułu reklamacji, min.: odstąpienie od umowy, obniżenie ceny, wymiana rzeczy na rzecz wolą od wad, usunięcie wady,
•    uprawnienia przedsiębiorcy/kupującego z tytułu reklamacji,
•    szkoda a przedsiębiorca,
•    szkoda a konsument.

6.    Rękojmia w prawach konsumenta:
•    prawa i obowiązki stron,
•    odstąpienie od umowy a pojęcie wady istotnej i nieistotnej rzeczy,
•    uprawnienia konsumenta z tytułu reklamacji, min.: demontaż i dostarczenie rzeczy, wymian rzeczy na rzecz wolą od wad, usunięcie wady.

7.    Roszczenia sprzedawcy w związku z wadliwością rzeczy sprzedanej:
•    podstawy roszczeń w łańcuch poprzednich sprzedawców (tzw. roszczenia regresowe),
•    szkoda i utracone korzyści.

8.    Gwarancja przy sprzedaży:
•    nowe zasady gwarancji,
•    obowiązki gwaranta,
•    prawa uprawionego z gwarancji,
•    zasady formułowania oświadczenia gwaranta.

9.    Skutki prawne uchylenia ustaw: o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej i o ochronie niektórych praw konsumentów.

10.    Dyskusja tematyczna.
Prowadzący
Wszystkie nasze szkolenia prowadzone są przez najlepszych ekspertów, posiadających bogate doświadczenie praktyczne, jak również szeroką wiedzę teoretyczną.
Czas trwania
8 godzin dydaktycznych - 1 dzień
Lokalizacja
Cena
740 zł netto
W cenę wliczono
Cena dotyczy jednej osoby i zawiera: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, obiad, przerwy kawowe, certyfikat ukończenia szkolenia.
Organizator
Progress Project Sp. z o. o. Szkolenia i Doradztwo - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
  1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.