menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe
Uwaga, ta oferta jest już nieaktualna! Prosimy o kontakt z organizatorem.


Prawo zamówień publicznych

Kategoria
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Typ szkolenia
otwarte
Program

Program 16 h

Moduł !; Wprowadzenie do zamówień publicznych
1. Prawo zamówień publicznych
- definicja wykonawcy
- definicja postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
2. Zasady udzielania zamówień publicznych
- szczególne zasady udzielania zamówień, których przedmiotem są usługi o charakterze niepriorytetowym (art. 5 ust. 1 uPzp)
3. Rodzaje usług niepriorytetowych;
- rola Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) przy klasyfikowaniu usług niepriorytetowych
- zwolnienia przy udzielaniu zamówień na usługi niepriorytetowe
4. Rodzaje procedur udzielania zamówień publicznych wg kryterium wartości zamówienia. 
- zamówienia o wartości poniżej 14 000 €
- zamówienia o wartości poniżej progów określonych w dyrektywie 2004/18/WE
- procedura unijna – zamówienia o wartości równej lub przekraczającej progi określone w dyrektywie 2004/18/WE lub 2004/17/WE
– zamówienia o wartości równej lub przekraczającej 10 mln € w odniesieniu do dostaw i usług oraz 20 mln € w odniesieniu do robót budowlanych


Moduł II; Przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
1. Opis przedmiotu zamówienia
2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) – pojęcie; struktura klasyfikacyjna; rola CPV przy opisie przedmiotu zamówienia;
3. Tworzenie specyfikacji istotnych warunków zamówienia
4. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków 
5. Opis sposobu przygotowywania ofert 
6. Opis kryteriów oceny ofert, ustalanie ich znaczenia oraz sposób oceny ofert 
7. Dokumentowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego


Moduł III; Organizacja zamówień publicznych w jednostkach zobowiązanych do stosowania przepisów ustawy
1. Rola specjalisty ds. zamówień publicznych
2. Organizacja pracy działu zamówień publicznych
3. Regulamin udzielania zamówień publicznych
4. Regulamin pracy komisji przetargowej


Moduł IV; Umowa dot. zamówień publicznych
1. Pojęcia istotnych postanowień umowy
2. Skutki niewykonania zobowiązań
3. Zmiana umowy w sprawie ZP w kontekście art. 144 ustawy PZP
4. Zasady odbioru umowy w sprawie zamówienia publicznego
5. Gwarancja i rękojmia
6. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
7. Zaliczkowanie na poczet wykonania zamówienia
8.Zasad zapłaty wynagrodzenia wykonawcy
9. Zasad zawierania umów o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami
10. Wysokości kar umownych; brak zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom
11. Umowy ramowe

Moduł V; Tryby udzielania zamówień publicznych.
1. Przetarg nieograniczony
2. Przetarg ograniczony
3. Negocjacje z ogłoszeniem
4. Dialog konkurencyjny
5. Negocjacje bez ogłoszenia
6. Zamówienie z wolnej ręki
7. Zapytanie o cenę
8. Licytacja elektroniczna

Moduł VI; Badanie i ocena ofert
1. Wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
2. Zasady wezwania do ponownego złożenia oświadczeń, dokumentów i pełnomocnictw
3. Błędy polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia
4. Błędy w obliczeniu ceny i oczywiste omyłki rachunkowe, błędy pisarskie
5. Inne powody odrzucenia oferty przetargowej 


Moduł VII; Zamówienia publiczne na roboty budowlane
1. Opis sposobu obliczenia ceny w SIWZ na wykonanie robót budowlanych
2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
3. Gwarancja i rękojmia
4. Zmiany postanowień umowy


Moduł VIII; Odpowiedzialność karna i administracyjna w prawie zamówień publicznych
1. Zasady odpowiedzialności z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych w zamówieniach publicznych
2. Odpowiedzialność za naruszenie przepisów wynikających z ustawy PZP
3. Szczególne zagrożenia w zamówieniach publicznych
Prowadzący
Specjalista ds. prawa zamówień publicznych
Forma
Szkolenie prowadzone w formie warsztatów.
Czas trwania
16h Czas trwania uzależniony od potrzeb danej firmy.
Lokalizacja
Cena
230 zl /h
W cenę wliczono
Materiały, certyfikaty
Certyfikaty
Certyfikat: Nasza firma jest Instytucją Szkoleniową wpisaną do Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod numerem 2.32/00038/2005 po zakończeniu szkolenia uczestnicy otrzymają certyfikat ukończenia na podstawie § 6 i § 8 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006r w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych. (Dz. U. Nr 31, poz. 216).
Organizator
Polkadr - Grupa Consultingowa Anita Durlak - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
  1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.