menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe


Weksel IN BLANCO - aspekty prawne i zastosowanie praktyczne

Kategoria
WINDYKACJA
Typ szkolenia
otwarte
Program

Szkolenie kierowane jest do osób (podmiotów) wykorzystujących weksle jako instrument służący zabezpieczaniu roszczeń wynikających z różnego rodzaju stosunków cywilnoprawnych.

 

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z możliwościami wykorzystania weksla, jako środka służącego zabezpieczeniu roszczeń i zdobycie przez uczestników praktycznej wiedzy pozwalającej na prawidłowe przyjęcie weksla, jego prawidłowe uzupełnienie i skuteczne dochodzenie roszczeń wekslowych.

 

W trakcie szkolenia uczestnicy dowiedzą się m. in. :

 • jakie są możliwości wykorzystania weksla,
 • jak prawidłowo powinien zostać wystawiony weksel in blanco,
 • jak prawidłowo uzupełnić weksel in blanco dla skutecznego dochodzenia roszczeń z niego wynikających,
 • jakie są zagrożenia związane z wystawianiem weksli in blanco i jak należy ich unikać,
 • jak przygotować porozumienie wekslowe (deklarację wekslową),
 • jak pozyskać dodatkowych dłużników wekslowych,
 • jak przygotować pozew w celu dochodzenia roszczeń z weksla,
 • jak ocenić zasadność zarzutów wekslowych podnoszonych przez dłużnika wekslowego.

Metody prowadzenia szkolenia:

 • prezentacja multimedialna wzorów weksli,
 • przedstawienie sposobu prawidłowego uzupełniania weksli in blanco w oparciu o prezentowane wzory weksli
 • omówienie najczęściej występujących błędów przy uzupełnianiu weksli in blanco
 • omówienie elementów porozumienia wekslowego (deklaracji wekslowej),
 • prezentacja i omówienie kazusów dotyczących tematyki weksla in blanco,
 • przedstawienie i omówienie wybranego orzecznictwa SN i sądów powszechnych dotyczących tematyki weksla in blanco.


Program szkolenia:


 1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA WEKSLA:
  1. pojęcie weksla,
  2. rodzaje weksla,
  3. obligatoryjne elementy treści weksla własnego i trasowanego.
    
 2. ZDOLNOŚĆ WEKSLOWA I ZDOLNOŚĆ DO CZYNNOŚCI WEKSLOWYCH JAKO PRZESŁANKI SKUTECZNEGO POWSTANIA ZOBOWIĄZANIA WEKSLOWEGO.
   
 3. POJĘCIE WEKSLA IN BLANCO:
  1. istota weksla in blanco,
  2. możliwości wykorzystania weksla in blanco.
    
 1. PRAWIDŁOWE WYSTAWIENIE WEKSLA IN BLANCO:
  1. obligatoryjne elementy weksla in blanco w momencie jego wystawiania,
  2. (zasady reprezentacji) skuteczność podpisu wystawcy weksla in blanco w odniesieniu do:
   • osób fizycznych,
   • spółek osobowych i kapitałowych prawa handlowego,
   • wspólników spółek cywilnych,
   • jednostek administracji publicznej i samorządowej,
  3. wystawienie weksla przez pełnomocnika i prokurenta (warunki skuteczności wystawienia weksla przez te podmioty),
  4. wystawienie weksla in blanco przez dłużnika pozostającego w związku małżeńskim (zgoda małżonka na zaciągnięcie zobowiązania wekslowego; korzyści wynikające dla wierzyciela),
  5. zasada samodzielności podpisów dłużników wekslowych,
  6. materialna wada podpisu wystawcy weksla i jej konsekwencje dla ważności zobowiązania wekslowego,
  7. formalna wada podpisu wystawcy weksla i jej konsekwencje dla ważności zobowiązania wekslowego.
    
 1. POROZUMIENIE WEKSLOWE JAKO WARUNEK SKUTECZNEGO ZOBOWIĄZANIA WEKSLOWEGO:
  1. porozumienie wekslowe a deklaracja wekslowa,
  2. forma porozumienia wekslowego (deklaracji wekslowej),
  3. istota i treść porozumienia wekslowego (deklaracji wekslowej),
  4. skutki braku deklaracji wekslowej.
    
 1. UZUPEŁNIENIE WEKSLA IN BLANCO O ELEMENTY WARUNKUJĄCE SKUTECZNE DOCHODZENIE ROSZCZENIA WEKSLOWEGO:
  1. uwarunkowania czasowe (właściwy moment wypełnienia weksla),
  2. warunki prawidłowego uzupełnienia weksla in blanco,
  3. elementy obligatoryjne warunkujące powstanie weksla zupełnego stanowiącego podstawę dochodzenia roszczenia:
   • określenie remitenta,
   • miejsce wystawienia weksla,
   • data wystawienia weksla,
   • termin płatności weksla,
   • przyrzeczenie zapłaty weksla,
   • miejsce płatności weksla,
   • suma wekslowa,
  4. omówienie błędów występujących przy wypełnianiu weksla n blanco.
  5. skutki wadliwego wypełnienia weksla in blanco.
    
 1. PORĘCZENIE WEKSLOWE:
  1. forma poręczenia wekslowego,
  2. zakres odpowiedzialności poręczyciela za zobowiązanie wekslowe,
  3. porozumienie wekslowe (deklaracja wekslowa) poręczyciela.
    
 1. ZAPŁATA WEKSLA IN BLANCO:
  1. zawiadomienie dłużnika wekslowego (dłużników wekslowych) o uzupełnieniu weksla (forma zawiadomienia),
  2. przedstawienie weksla do zapłaty:
   • miejsce przedstawienia weksla do zapłaty,
   • termin przedstawienia weksla do zapłaty,
  3. zapłata weksla:
   • zapłata całości, zapłata częściowa,
   • skutki zapłaty i obowiązki wierzyciela wekslowego z tego wynikające (zwrot weksla dłużnikowi).
     
 1. WYGAŚNIĘCIE PRAW Z WEKSLA:
  1. przedawnienie roszczenia wekslowego,
  2. wpływ przedawnienia roszczenia ze stosunku podstawowego na skuteczne dochodzenie roszczenia z weksla.
    
 1. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU ZNISZCZENIA LUB UTRATY WEKSLA (POSTEPOWANIE AMORTYZACYJNE):
  1. procedura zmierzająca do umorzenia weksla,
  2. skutki umorzenia weksla in blanco,
  3. skutki umorzenia weksla zupełnego.
    
 1. PRZENOSZENIE PRAW Z WEKSLA IN BLANCO:
  1. sposoby przeniesienia praw z weksla in blanco,
  2. skutki przeniesienia praw z weksla in blanco i weksla zupełnego.
    
 1. DOCHODZENIE ROSZCZEŃ WEKSLOWYCH NA DRODZE SĄDOWEJ:
  1. właściwość sądu,
  2. tryb postepowania prowadzonego w oparciu o weksel,
  3. wymogi formalne pozwu, koszty postepowania,
  4. korzyści płynące dla wierzyciela z tytułu zabezpieczenia roszczenia ze stosunku podstawowego wekslem (nakaz zapłaty wydany w oparciu o weksel jako tytuł zabezpieczający i tytuł wykonawczy),
  5. zarzuty wekslowe dłużnika.
    
 1. Pytania, dyskusja, omawianie przypadków.

 

 

Wykładowca:

Sędzia sądu rejonowego – przewodniczący wydziału cywilnego. Rozpoznaje sprawy z zakresu prawa cywilnego i prawa gospodarczego, w tym sprawy obejmujące roszczenia wekslowe. Posiada wiedzę praktyczną z tego zakresu dotyczącą prawidłowości wypełniania weksla i występowania z roszczeniami wekslowymi do sądu oraz oceny zasadności tych roszczeń. Pracownik dydaktyczny uczelni wyższej: prowadzi zajęcia z zakresu szeroko pojętego prawa cywilnego, gospodarczego i postępowania egzekucyjnego.


Więcej informacji: 

https://www.jgt.pl/szkolenia,prawo-wekslowe-prw.html

Termin / Lokalizacja
 1. 23.05.2019 / Warszawa
Cena
590,00 zł + 23% VAT = 725,70 zł brutto
W cenę wliczono
wykłady, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch, certyfikat ukończenia szkolenia.
Certyfikaty
Certyfikat ukończenia szkolenia.
Organizator
J.G.Training - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
 1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.