menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe


Weksel IN BLANCO - aspekty prawne i zastosowanie praktyczne

Kategoria
WINDYKACJA
Typ szkolenia
otwarte
Program

Szkolenie kierowane jest do osób (podmiotów) wykorzystujących weksle jako instrument służący zabezpieczaniu roszczeń wynikających z różnego rodzaju stosunków cywilnoprawnych.

 

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z możliwościami wykorzystania weksla, jako środka służącego zabezpieczeniu roszczeń i zdobycie przez uczestników praktycznej wiedzy pozwalającej na prawidłowe przyjęcie weksla, jego prawidłowe uzupełnienie i skuteczne dochodzenie roszczeń wekslowych.

 

W trakcie szkolenia uczestnicy dowiedzą się m. in. :

 • jakie są możliwości wykorzystania weksla,
 • jak prawidłowo powinien zostać wystawiony weksel in blanco,
 • jak prawidłowo uzupełnić weksel in blanco dla skutecznego dochodzenia roszczeń z niego wynikających,
 • jakie są zagrożenia związane z wystawianiem weksli in blanco i jak należy ich unikać,
 • jak przygotować porozumienie wekslowe (deklarację wekslową),
 • jak pozyskać dodatkowych dłużników wekslowych,
 • jak przygotować pozew w celu dochodzenia roszczeń z weksla,
 • jak ocenić zasadność zarzutów wekslowych podnoszonych przez dłużnika wekslowego.

Metody prowadzenia szkolenia:

 • prezentacja multimedialna wzorów weksli,
 • przedstawienie sposobu prawidłowego uzupełniania weksli in blanco w oparciu o prezentowane wzory weksli
 • omówienie najczęściej występujących błędów przy uzupełnianiu weksli in blanco
 • omówienie elementów porozumienia wekslowego (deklaracji wekslowej),
 • prezentacja i omówienie kazusów dotyczących tematyki weksla in blanco,
 • przedstawienie i omówienie wybranego orzecznictwa SN i sądów powszechnych dotyczących tematyki weksla in blanco.


Program szkolenia:


1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA WEKSLA:

 • pojęcie weksla,
 • rodzaje weksla,
 • obligatoryjne elementy treści weksla własnego i trasowanego.

2. ZDOLNOŚĆ WEKSLOWA I ZDOLNOŚĆ DO CZYNNOŚCI WEKSLOWYCH JAKO PRZESŁANKI SKUTECZNEGO POWSTANIA ZOBOWIĄZANIA WEKSLOWEGO.

3. POJĘCIE WEKSLA IN BLANCO:

 • istota weksla in blanco,
 • możliwości wykorzystania weksla in blanco.

4. PRAWIDŁOWE WYSTAWIENIE WEKSLA IN BLANCO:

 • obligatoryjne elementy weksla in blanco w momencie jego wystawiania,
 • (zasady reprezentacji) skuteczność podpisu wystawcy weksla in blanco w odniesieniu do:
 • osób fizycznych,
 • spółek osobowych i kapitałowych prawa handlowego,
 • wspólników spółek cywilnych,
 • jednostek administracji publicznej i samorządowej,
 • wystawienie weksla przez pełnomocnika i prokurenta (warunki skuteczności wystawienia weksla przez te podmioty),
 • wystawienie weksla in blanco przez dłużnika pozostającego w związku małżeńskim (zgoda małżonka na zaciągnięcie zobowiązania wekslowego; korzyści wynikające dla wierzyciela),
 • zasada samodzielności podpisów dłużników wekslowych,
 • materialna wada podpisu wystawcy weksla i jej konsekwencje dla ważności zobowiązania wekslowego,
 • formalna wada podpisu wystawcy weksla i jej konsekwencje dla ważności zobowiązania wekslowego.

5. POROZUMIENIE WEKSLOWE JAKO WARUNEK SKUTECZNEGO ZOBOWIĄZANIA WEKSLOWEGO:

 • porozumienie wekslowe a deklaracja wekslowa,
 • forma porozumienia wekslowego (deklaracji wekslowej),
 • istota i treść porozumienia wekslowego (deklaracji wekslowej),
 • skutki braku deklaracji wekslowej.

6. UZUPEŁNIENIE WEKSLA IN BLANCO O ELEMENTY WARUNKUJĄCE SKUTECZNE DOCHODZENIE ROSZCZENIA WEKSLOWEGO:

 • uwarunkowania czasowe (właściwy moment wypełnienia weksla),
 • warunki prawidłowego uzupełnienia weksla in blanco,
 • elementy obligatoryjne warunkujące powstanie weksla zupełnego stanowiącego podstawę dochodzenia roszczenia:
 • określenie remitenta,
 • miejsce wystawienia weksla,
 • data wystawienia weksla,
 • termin płatności weksla,
 • przyrzeczenie zapłaty weksla,
 • miejsce płatności weksla,
 • suma wekslowa,
 • omówienie błędów występujących przy wypełnianiu weksla n blanco.
 • skutki wadliwego wypełnienia weksla in blanco.

7. PORĘCZENIE WEKSLOWE:

 • forma poręczenia wekslowego,
 • zakres odpowiedzialności poręczyciela za zobowiązanie wekslowe,
 • porozumienie wekslowe (deklaracja wekslowa) poręczyciela.

8. ZAPŁATA WEKSLA IN BLANCO:

 • zawiadomienie dłużnika wekslowego (dłużników wekslowych) o uzupełnieniu weksla (forma zawiadomienia),
 • przedstawienie weksla do zapłaty:
 • miejsce przedstawienia weksla do zapłaty,
 • termin przedstawienia weksla do zapłaty,
 • zapłata weksla:
 • zapłata całości, zapłata częściowa,
 • skutki zapłaty i obowiązki wierzyciela wekslowego z tego wynikające (zwrot weksla dłużnikowi).

9. WYGAŚNIĘCIE PRAW Z WEKSLA:

 • przedawnienie roszczenia wekslowego,
 • wpływ przedawnienia roszczenia ze stosunku podstawowego na skuteczne dochodzenie roszczenia z weksla.

10. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU ZNISZCZENIA LUB UTRATY WEKSLA (POSTĘPOWANIE AMORTYZACYJNE):

 • procedura zmierzająca do umorzenia weksla,
 • skutki umorzenia weksla in blanco,
 • skutki umorzenia weksla zupełnego.

11. PRZENOSZENIE PRAW Z WEKSLA IN BLANCO:

 • sposoby przeniesienia praw z weksla in blanco,
 • skutki przeniesienia praw z weksla in blanco i weksla zupełnego.

12. DOCHODZENIE ROSZCZEŃ WEKSLOWYCH NA DRODZE SĄDOWEJ:

 • właściwość sądu,
 • tryb postepowania prowadzonego w oparciu o weksel,
 • wymogi formalne pozwu, koszty postepowania,
 • korzyści płynące dla wierzyciela z tytułu zabezpieczenia roszczenia ze stosunku podstawowego wekslem (nakaz zapłaty wydany w oparciu o weksel jako tytuł zabezpieczający i tytuł wykonawczy),
 • zarzuty wekslowe dłużnika.

13. Pytania, dyskusja, omawianie przypadków.

 

Wykładowca:

Sędzia sądu rejonowego – przewodniczący wydziału cywilnego. Rozpoznaje sprawy z zakresu prawa cywilnego i prawa gospodarczego, w tym sprawy obejmujące roszczenia wekslowe. Posiada wiedzę praktyczną z tego zakresu dotyczącą prawidłowości wypełniania weksla i występowania z roszczeniami wekslowymi do sądu oraz oceny zasadności tych roszczeń. Pracownik dydaktyczny uczelni wyższej: prowadzi zajęcia z zakresu szeroko pojętego prawa cywilnego, gospodarczego i postępowania egzekucyjnego.

Forma
SZKOLENIE ONLINE: Każdy uczestnik łączy się ze swojego miejsca pracy / zamieszkania. Wymagania: komputer / tablet z dostępem do Internetu, wyposażony w mikrofon, opcjonalnie słuchawki. SZKOLENIE STACJONARNE: Miejsce szkolenia zlokalizowane w centrum Warszawy, czas dojazdu tramwajem z Dworca Centralnego - około 5 minut.
Termin / Lokalizacja
 1. 14.10.2020 / Warszawa / ONLINE
 2. 10.12.2020 / Warszawa / ONLINE
Cena
590,00 zł + 23% VAT = 725,70 zł brutto
Zgłoszenie
Weksel IN BLANCO - aspekty prawne i zastosowanie praktyczne
Certyfikaty
Certyfikat ukończenia szkolenia.
Organizator
J.G.Training - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
 1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.