menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe


Windykacja należności - postępowanie sądowe i komornicze. Zmiany obowiązujące od 1 stycznia i zmiany uchwalone w dniu 4 lipca 2019 r.

Kategoria
WINDYKACJA
Typ szkolenia
otwarte
Program

W dniu 1 stycznia 2019 r. weszły w życie przepisy nowych ustaw: o kosztach komorniczych i o komornikach sądowych, a także pakiet rozporządzeń wykonawczych do tych ustaw.

 

Kolejne ważne zmiany w przepisach mają wejść w życie jesienią 2019 r. - w dniu 4 lipca 2019 r. Sejm RP uchwalił obszerną nowelizację Kodeksu postępowania cywilnego oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Znowelizowane przepisy wchodzą w życie w dwóch różnych terminach. Przepisy o kosztach sądowych zasadniczo już w 14 dniu po ogłoszeniu ustawy, a pozostałe, z nielicznymi wyjątkami, po 3 miesiącach.

 

Proponujemy Państwu 2-dniowe szkolenie, na którym przedstawimy przepisy obowiązujące od stycznia 2019 oraz uchwalone przez Sejm 4 lipca 2019, omówimy ich znaczenie w praktyce, postaramy się wyjaśnić wątpliwości i odpowiedzieć na pytania.

 

Nowelizacja uchwalona 4 lipca 2019 oznacza to, że już w okresie urlopowym Wierzyciele zostaną zaskoczeni nowymi rozwiązaniami fiskalnymi, niespotykanymi dotąd w praktyce. Generalnie, poza podmiotami zwolnionymi od kosztów sądowych, odczuwalny może być wzrost kosztów windykacji po stronie Wierzycieli wynikający z założeń ustawowych. Niektóre obciążenia mogą być jednak następstwem wadliwych lub niepotrzebnych czynności samej strony.

 

Z perspektywy uczestników szkolenia kluczowe są zagadnienia objęte jego programem, które wymagają gruntownej reorganizacji funkcjonowania Działów Windykacji i Działów Księgowości, nawet w tych przypadkach, gdzie mają one wsparcie profesjonalnej pomocy adwokatów czy radców prawnych.

 

Szczególnie godne uwagi, poza znowelizowanymi przepisami o kosztach sądowych, są przepisy zmieniające wymogi formalne składanych powództw oraz dotyczące dynamiki postępowania w związku z tzw. "znikającym" dłużnikiem wymuszające na Wierzycielu zapewnienie doręczenia pozwu za pomocą komornika nawet.
Całkowite novum stanowią przepisy rozszerzające wprowadzone w latach poprzednich zmiany w instytucji przedawnienia roszczeń, a skutkujące koniecznością odpowiedniego formułowania wniosków o nadanie klauzuli wykonalności i wniosków egzekucyjnych. Szeroki pakiet zmian dotyczy nowej pozycji w procesie windykacji Wierzycieli masowych (banków, funduszy sekurytyzacyjnych) dochodzących roszczeń od konsumentów.
Niespotykanym dotąd rozwiązaniem jest określenie odsetek od zasądzonych należności z tytułu kosztów procesu, co będzie skutkowało utrudnieniami w rozliczaniu własnego pełnomocnika przez Działy Księgowe, a w dalszej kolejności zaliczanie wpłat dokonywanych przez dłużników po procesie lub ściąganych przez komorników w toku egzekucji.
Zakres zmian jest na tyle szeroki, że dla zapewnienia optymalnej efektywności szkolenia zachęcamy Państwa do zgłaszenia konkretnych wątpliwości na 5 dni przed planowanym terminem szkolenia, tak aby mogły się one stać elementem przewidzianej w pkt. XVI dyskusji.

 

Zmiany, które obowiązują od stycznia 2019, są również bardzo istotne dla prowadzenia windykacji. Nowa ustawa o kosztach komorniczych, porządkuje postępowanie komorników sądowych w odniesieniu do opłat i wydatków związanych z prowadzeniem egzekucji. Nowe przepisy kreują nowe stawki opłat komorniczych, określają zasady pokrywania zaliczek na wydatki egzekucyjne i opłat za poszukiwanie majątku. Z kolei ustawa o komornikach sądowych zmienia charakter prawny opłat uznając je za dochód Skarbu Państwa.

 

W świetle tych przepisów postępowanie egzekucyjne w zakresie opłat i kosztów ma być transparentne i nie tak kosztotwórcze jak przed wprowadzeniem nowelizacji. Sprzyjać temu mają nowe obowiązki komorników w zakresie informowania stron o stanie egzekucji i stanie kosztów.

 

Ważna część przepisów znowelizaowanych w styczniu 2019 poświęcona jest opisaniu skutków sumiennej bądź niesumiennej postawy wierzyciela w toku egzekucji.

 

Do szczególnie istotnych zagadnień należą kwestie przyjmowania wpłat od dłużników poza komornikiem oraz wpływu tych wpłat na rozliczenie kosztów. Ustawa kreuje niekorzystne dla wierzyciela skutki niezawiadomienia, spóźnionego lub nieodpowiedniego zawiadomienia komornika o tym fakcie. Nowe przepisy wyjaśniają, którzy wierzyciele mogą zostać obciążeni kosztami egzekucji umorzonej z uwagi na jej bezskuteczność, określają też opłatę, którą wtedy muszą ponieść.


 
Ustawa o kosztach komorniczych opisuje także opłaty za prowadzenie eksmisji, które zastąpią obowiązujące epizodycznie od jesieni 2017 r. bardzo korzystne opłaty eksmisyjne. Określa skutki zdawania lokali przez dłużników bezpośrednio wierzycielom, zarówno co do biegu postępowania, jak i zasad zwrotu opłat.
Ustawa doprecyzowuje zasady zwolnień od kosztów egzekucyjnych jednostek Skarbu Państwa i innych podmiotów zwolnionych z kosztów sądowych.

 

Celem szkolenia jest:

 • przygotowanie wierzycieli do stosowania się do rozwiązań wchodzących w życie po 3 miesiącach od ogłoszenia ustawy z 4 lipca 2019 r.,
 • zminimalizowanie skutków fiskalnych zmian wchodzących w życie w 14 dni po ogłoszeniu ustawy,
 • przygotowanie sprawnego postępowania klauzulowego i egzekucyjnego, w kontekście rozszerzenia badania przedawnienia z urzędu,
 • omówienie zmian funkcjonujących już w porządku prawnym, ich praktycznych skutków, między innymi wynikających z wyroków Trybunału Konstytucyjnego oraz Sądu Najwyższego, w których wyjaśnione zostały wątpliwości interpretacyjne w zakresie stosowania przepisów dotyczących między innymi opłat komorniczych.

Adresaci szkolenia:

 • pracownicy windykacji, księgowości oraz członkowie zespołów prawnych wierzycieli publicznoprawnych i niepublicznoprawnych, którzy zajmują się egzekucją świadczeń pieniężnych na drodze cywilnoprawnej,
 • pracownicy działów windykacji działający w ramach tzw. "windykacji masowej”,
 • pracownicy zajmujący się windykacją i eksmisjami w podmiotach zarządzających lokalami (spółdzielnie mieszkaniowe, zakłady gospodarki mieszkaniowej i komunalnej, biura zarządzania nieruchomościami w urzędach miast i gmin).

 

 

Program szkolenia:

 

 1. Warunki formalne pozwów.
   
  1. Określanie roszczenia do zasądzenia przez Sąd, ze szczególnym uwzględnieniem zasad zaliczania wpłat dokonywanych przez dłużnika przed wszczęciem postępowania sądowego w sytuacji, gdy dłużnik ma tylko jeden dług pieniężny albo dwa i więcej długów pieniężnych.
  2. Wysłanie dłużnikowi pokwitowania a wezwanie do zapłaty, przyjęcie korespondencji a przyjęcie pokwitowania,
  3. Określanie żądanych odsetek, z uwzględnieniem przepisów obowiązujących od 01.01.2016 r.
  4. Określenie strony pozwanej, z uwzględnieniem konieczności podania numeru PESEL albo innego identyfikatora cyfrowego.
  5. Określanie miejsca zamieszkania pozwanego w kontekście miejsca zameldowania, miejsca pobytu, miejsca stałego pobytu, adresu dla doręczeń. Znaczenie skuteczności umów stron co do podawania wzajemnie miejsca zamieszkania/ adresów do korespondencji.
  6. Wykazanie w pozwie spełnienia warunku podjęcia mediacji lub innej polubownej próby załatwienia sporu przed skierowaniem go do sądu.
  7. Rodzaje postępowań dostępnych do wniesienia pozwu (zwykłe, upominawcze, nakazowe, elektroniczne) – ich szczególne wymogi formalne, koszty, zalety i wady.
  8. Pozwy o eksmisję oraz wydanie rzeczy i ich koszty. Przejmowanie lokali opróżnionych bez postępowań o eksmisję.
  9. Podejmowanie czynności przeciwko osobom prawnym nie mającym reprezentacji jeszcze w toku postępowania o ustanowienie kuratora do reprezentowania tej osoby.
    
 2. Zgon dłużnika i jego znaczenie dla windykacji należności.
   
  1. Zgon przed skierowaniem sprawy do sądu. Ustalanie osób odpowiedzialnych za zobowiązanie. Celowość podejmowania postępowań przeciwko takim osobom.
  2. Spis inwentarza majątku spadkodawcy.
  3. Zgon w toku postępowania sądowego.
  4. Zgon po zakończeniu postępowania sądowego.
  5. Zgon w toku postępowania egzekucyjnego.
  6. Egzekucja długów spadkowych a egzekucja ze spadku długów osobistych – warunki formalne, zwalczanie przeszkód formalnych.
  7. Przerywanie biegu przedawnienia w sytuacji, gdy nie ustalono jeszcze spadkobierców. Kurator spadku (podstawy ustanowienia, podstawy pozwania go, podstawy prowadzenia egzekucji z jego udziałem).
    
 3. Zabezpieczenie roszczeń pieniężnych, z uwzględnieniem zabezpieczenia na nieruchomościach i spółdzielczym prawie do lokalu w spółdzielni mieszkaniowej. Zabezpieczenie przed i w trakcie procesu. Koszty postępowania o zabezpieczenie. Koszty postępowania zabezpieczającego komorniczego.
   
 4. Wniosek egzekucyjny i jego kształt w świetle nowelizacji przepisów:
   
  1. Pomocniczy wzór wniosku egzekucyjnego.
  2. Skutki składania wraz z wnioskiem egzekucyjnym kilku tytułów wykonawczych.
  3. Wnioskowanie o egzekucję z ruchomości (nowe uprawnienia wierzyciela w zakresie zajęcia ruchomości należących do małżonków).
    
 5. Nowe obowiązki komorników w zakresie ustalania majątku dłużnika:
   
  1. Nowy zakres art. 761 KPC – zwracanie się przez komornika do banków, spółdzielni, urzędów skarbowych i innych podmiotów o informacje. Ustawowe wykluczenie tych czynności jako poszukiwanie majątku.
  2. Czynności wykonywane przez komornika bezpłatnie (art. 801 KPC) – obligatoryjne zebranie informacji w trybie art. 761 KPC, w oparciu o dane z innych postępowań oraz wysłuchanie dłużnika w trybie art. 801(1) KPC,
  3. Skutki niezłożenia wykazu majątku przez dłużnika – grzywna, nakaz doprowadzenia celem złożenia wykazu, przekazanie sprawy komornikowi właściwemu.
  4. Odpłatne poszukiwanie majątku – koszty i przesłanki.
  5. Definicja poszukiwania majątku.
    
 6. Koszty egzekucyjne wierzyciela - wydatki egzekucyjne i koszty zastępstwa prawnego:
   
  1. Zakres wydatków.
  2. Zaliczka na wydatki.
  3. Rozliczanie wydatków.
  4. Ograniczenie koniecznych wydatków przy egzekucji z nieruchomości (likwidacja obligatoryjnych ogłoszeń prasowych, likwidacja opłaty za wykreślenie zawiadomienia o wszczęciu egzekucji z nieruchomości).
  5. Nowa kategoria zaspokojenia kosztów zastępstwa prawnego w egzekucji.
  6. Zasady ściągania kosztów w trakcie egzekucji i orzekania o kosztach wierzyciela w trakcie postępowania, po zakończeniu postępowania.
    
 7. Nowy system opłat egzekucyjnych:
   
  1. Opłata jako należność Skarbu Państwa i skutki przyjęcia takiego rozwiązania prawnego.
  2. Rodzaje opłat.
  3. Opłata za poszukiwanie majątku, skutki fiskalne odnalezienie majątku.
  4. Opłaty przy skutecznej egzekucji (stawki i sposób poboru).
  5. Opłaty przy bezskutecznej egzekucji (stawki i sposób poboru)
  6. Sposób ukończenia postępowania przez komornika, a jego wpływ na opłatę egzekucyjną.
  7. Podmioty zwolnione od konieczności ponoszenia opłat.
  8. Wynagrodzenie komornika jako pochodna opłat egzekucyjnych.
    
 8. Transparentność czynności komornika:
   
  1. Utrwalanie czynności przez rejestrację dźwięku i obrazu,
  2. Zakres pouczeń przy wszczęciu egzekucji – obligatoryjne informowanie o zakaz zajęć i ograniczeniach egzekucji (KPC oraz Prawo bankowe) oraz prawie złożenia wniosku o wyjawienie majątku.
  3. Rozszerzenie godzin prowadzenia czynności przez komornika, w tym szczególne regulacje związane z dłużnikiem będącym podmiotem gospodarczym.
  4. Zakres informacji, które komornik musi podawać w pismach do wierzyciela (nowa treść art. 763 KPC).
  5. Rozliczanie egzekucji i nowa karta rozliczeniowa.
  6. Nowe zaświadczenie o wyegzekwowanych kwotach.
  7. Plan podziału sum uzyskanych w egzekucji.
    
 9. Zakończenie postępowania egzekucyjnego:
   
  1. Skuteczne, w tym częściowo, wyegzekwowanie roszczenia.
  2. Umorzenie postępowania, ze szczególnym uwzględnieniem rozszerzenia podstaw umorzenia z urzędu.
  3. Zakończenie postępowania w inny sposób niż umorzenie.
    
 10. Nowy system nadzoru nad czynnościami komornika:
   
  1. Skarga na czynności komornika – zmiana właściwości sądu, sposób wnoszenia, opłaty, skutki uwzględnienia skargi w zakresie kosztów postępowania skargowego, dopuszczalność obciążenia komornika kosztami w razie oczywistej zasadności skargi.
  2. Zarzuty na opis i oszacowanie nieruchomości – koszty, tryb rozpoznawania.
  3. Zarzuty na plan podziału – koszty tryb rozpoznawania.
  4. Nadzór w trybie art. 759 KPC – związanie komornika oceną nadzorczą, obowiązek składania sprawozdań.
  5. Nadzór odpowiedzialny prezesa sądu rejonowego,
  6. Skarga na przewlekłość.
  7. Wniosek o wyłączenie komornika.
    
 11. Przedawnienie roszczeń w świetle nowelizacji przepisów:
   
  1. Nowa ustawa zmieniająca Kodeks cywilny w zakresie przedawnienia:
   • zakres podmiotowy stosowania – kim jest konsument w rozumieniu ustawy,
   • jak przedawniają się roszczenia, co do których nie skierowano dotąd sprawy do sądu,
   • jak przedawniają się roszczenia, co do których istnieje już tytuł wykonawczy,
   • jak przedawniają się odsetki od należności głównej.
     
 12. Pytania, dyskusja, wyjaśnianie wątpliwości.

 

Wykładowca

Sędzia Sądu Rejonowego Przewodniczący Wydziału Egzekucyjnego, stale sprawujący nadzór nad egzekucją komorniczą, doświadczony i ceniony trener z zakresu windykacji i egzekucji sądowo - komorniczej.

 

Więcej informacji:

https://www.jgt.pl/szkolenia,windykacja-naleznosci-sww.html

Termin / Lokalizacja
 1. 28.11.2019 / Warszawa (28-29.11)
Cena
1190,00 zł + 23% VAT = 1463,70 zł brutto
W cenę wliczono
wykłady, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.
Certyfikaty
Certyfikat ukończenia szkolenia
Organizator
J.G.Training - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
 1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.