menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe
Uwaga, ta oferta jest już nieaktualna! Prosimy o kontakt z organizatorem.


Zamówienia publiczne;Specjalista ds. zamówień publicznych

Kategoria
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Typ szkolenia
otwarte
Program
Moduł !; Wprowadzenie do zamówień publicznych1. Prawo zamówień publicznych - definicja wykonawcy- definicja postępowania o udzielenie zamówienia publicznego2. Zasady udzielania zamówień publicznych- szczególne zasady udzielania zamówień, których przedmiotem są usługi o charakterze niepriorytetowym (art. 5 ust. 1 uPzp)3. Rodzaje usług niepriorytetowych;- rola Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) przy klasyfikowaniu usług niepriorytetowych- zwolnienia przy udzielaniu zamówień na usługi niepriorytetowe4. Rodzaje procedur udzielania zamówień publicznych wg kryterium wartości zamówienia. - zamówienia o wartości poniżej 14 000 €- zamówienia o wartości poniżej progów określonych w dyrektywie 2004/18/WE- procedura unijna – zamówienia o wartości równej lub przekraczającej progi określone w dyrektywie 2004/18/WE lub 2004/17/WE– zamówienia o wartości równej lub przekraczającej 10 mln € w odniesieniu do dostaw i usług oraz 20 mln € w odniesieniu do robót budowlanych

Moduł II; Przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego1. Opis przedmiotu zamówienia2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) – pojęcie; struktura klasyfikacyjna; rola CPV przy opisie przedmiotu zamówienia;3. Tworzenie specyfikacji istotnych warunków zamówienia4. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków 5. Opis sposobu przygotowywania ofert 6. Opis kryteriów oceny ofert, ustalanie ich znaczenia oraz sposób oceny ofert 7. Dokumentowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Moduł III; Organizacja zamówień publicznych w jednostkach zobowiązanych do stosowania przepisów ustawy1. Rola specjalisty ds. zamówień publicznych2. Organizacja pracy działu zamówień publicznych3. Regulamin udzielania zamówień publicznych4. Regulamin pracy komisji przetargowej

Moduł IV; Umowa dot.  zamówień publicznych1. Pojęcia istotnych postanowień umowy2. Skutki niewykonania zobowiązań3. Zmiana umowy w sprawie ZP w kontekście art. 144 ustawy PZP4. Zasady odbioru umowy w sprawie zamówienia publicznego5. Gwarancja i rękojmia6. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy7. Zaliczkowanie na poczet wykonania zamówienia8.Zasad zapłaty wynagrodzenia wykonawcy9. Zasad zawierania umów o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami10. Wysokości kar umownych; brak zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom11. Umowy ramowe
Moduł V; Tryby udzielania zamówień publicznych.1. Przetarg nieograniczony2. Przetarg ograniczony3. Negocjacje z ogłoszeniem4. Dialog konkurencyjny5. Negocjacje bez ogłoszenia6. Zamówienie z wolnej ręki7. Zapytanie o cenę8. Licytacja elektroniczna
Moduł VI;  Badanie i ocena ofert1. Wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;2. Zasady wezwania do ponownego złożenia oświadczeń, dokumentów i pełnomocnictw3. Błędy polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia4. Błędy w obliczeniu ceny i oczywiste omyłki rachunkowe, błędy pisarskie5. Inne powody odrzucenia oferty przetargowej 

Moduł VII; Zamówienia publiczne na roboty budowlane1. Opis sposobu obliczenia ceny w SIWZ na wykonanie robót budowlanych2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy3. Gwarancja i rękojmia4. Zmiany postanowień umowy

Moduł VIII; Odpowiedzialność karna i administracyjna w prawie zamówień publicznych1. Zasady odpowiedzialności z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych w zamówieniach publicznych2. Odpowiedzialność za naruszenie przepisów wynikających z ustawy PZP3. Szczególne zagrożenia w zamówieniach publicznych
Cena; Szczecin  480 zł nettoWarszawa  680 zł netto VAT 23%
-------------------Uwaga! Rozpoczęcie szkolenia w danym terminie uzależnione jest od liczby zgłoszeń.
Certyfikat:Nasza firma jest Instytucją Szkoleniową wpisaną do Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod numerem 2.32/00038/2005 po zakończeniu szkolenia uczestnicy otrzymają certyfikat ukończenia na podstawie § 6 i § 8 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006r w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych. (Dz. U. Nr 31, poz. 216).
Prowadzący
Uwaga! Rozpoczęcie szkolenia w danym terminie uzależnione jest od liczby zgłoszeń. Certyfikat: Nasza firma jest Instytucją Szkoleniową wpisaną do Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod numerem 2.32/00038/2005 po zakończeniu szkolenia uczestnicy otrzymają certyfikat ukończenia na podstawie § 6 i § 8 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006r w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych. (Dz. U. Nr 31, poz. 216).
Forma
Szkolenie otwarte, zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu, w poniedziałki i środy lub wtorki i czwartki od 16.30 - 19.30. Szkolenie na terenie Warszawy odbywa sie w soboty. Termin rozpoczęcia jest uzależniony od zebrania się grupy.
Czas trwania
24h
Lokalizacja
Cena
590 zł brutto
W cenę wliczono
Materiały, catering, certyfikaty.
Certyfikaty
Certyfikat: Nasza firma jest Instytucją Szkoleniową wpisaną do Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod numerem 2.32/00038/2005 po zakończeniu szkolenia uczestnicy otrzymają certyfikat ukończenia na podstawie § 6 i § 8 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006r w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych. (Dz. U. Nr 31, poz. 216).
Organizator
Polkadr - Grupa Consultingowa Anita Durlak - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
  1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.