menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe
Uwaga, ta oferta jest już nieaktualna! Prosimy o kontakt z organizatorem.


Zarządzanie łańcuchem dostaw

Kategoria
LOGISTYKA I TRANSPORT
Typ szkolenia
otwarte
Profil uczestników
• kierownictwo przedsiębiorstw produkcyjnych i dystrybucyjnych (obszary logistyczne np. sprzedaż, zakupy, produkcja), • logistycy, kierownicy produkcji, planiści, zaopatrzeniowcy, magazynierzy, • pozostałe osoby uczestniczące w procesach logistycznych (technolodzy, konstruktorzy, zaopatrzeniowcy), • liderzy zmian - prowadzenie projektów zmian w obszarach łańcucha dostaw np. implementacja ERP, Balanced Scorecard, RFID, VMI,reorganizacja magazynu, zarządzanie kontaktami z klientem/poddostawcą, • kontrolerzy - operowanie wskaźnikami logistycznymi i finansowymi.
Program

POWOŁAJ SIĘ NA PORTAL I ODBIERZ RABAT PRZEZ TELEFON

Szczegóły pod nr tel. 22 460 46 10


Przyjmujemy zgłoszenia również od osób fizycznych - specjalnie dla tych osób koszt uczestnictwa we wszystkich naszych szkoleniach zostanie pomniejszony o aktualnie obowiązujący podatek VAT. Szczegóły pod nr tel. 22 460 46 10.

Zdecydowana większość naszych szkoleń jest już w tym momencie potwierdzona.


Cele szkolenia

Współcześnie na rynku wygrywają te łańcuchy dostaw, które potrafią się elastycznie dostosowywać do zmiennych sytuacji np. do wahań popytu, przejścia przez fazy cykli życia produktów, fluktuacji przy wdrażaniu nowych pozycji na rynek. Celem szkolenia jest zapoznanie się z, jak i przećwiczenie najlepszych praktyk wykorzystywanych w budowaniu
i rozwijaniu elastycznych łańcuchów dostaw. Istotnym jest tutaj zrozumienie niezbędnych warunków służących uzyskaniu, jak najbardziej dynamicznego modelu zarządzania łańcuchem. W trakcie szkolenia realizowane są liczne ćwiczenia i warsztaty np. mające na celu odpowiednio wykazanie różnic pomiędzy popytem zależnym i niezależnym
w wielosegmentowym łańcuchu dostaw, jak i określenie jego charakterystyki poprzez wskaźniki logistyczne ukazujące dynamikę. W trakcie szkolenia omawiane są też zasady stosowania teorii ograniczeń i podstawowe reguły dotyczące wdrażania Lean Management
w łańcuchu dostaw. Opanowywane są również reguły prowadzenia gospodarki magazynowej. Wytłumaczone zostają interakcje zachodzące na styku pracy poszczególnych działów firm produkcyjnych i dystrybucyjnych

Korzyści dla uczestników

•    opanowanie reguł uelastyczniania łańcucha dostaw, jak i zasad pomiaru elastyczności,
•    zrozumienie techniki MRP i wybranych narzędzi wchodzących w jego skład np. DRP (Distribution Requirements Planning),
•    poznanie możliwości najnowszych technologii logistycznych wykorzystywanych do skracania LT (czasu realizacji operacji logistycznych), jak np. RFID,
•    zasady ustalania stanów magazynowych np. minimalne zapasy, zapas bezpieczeństwa, VMI (Vendor Managed Inventory),
•    poznanie zasad użycia Lean i TOC dla rozwoju łańcucha dostaw,
•    poznanie zasad zarządzania łańcuchem dostaw na zasadach Pull,
•    prowadzenie analizy procesowej i identyfikacja siedmiu źródeł strat w łańcuchu dostaw - strat stojących na drodze do Pull (przykłady),
•    zrozumienie wdrożenia i prowadzenia Balance Scorecard (zrównoważona karta wyników) dla pomiaru efektywności funkcjonowania łańcucha dostaw,
•    opanowanie podstaw prowadzenia rachunku kosztów działań (metoda ABC) - zalety dla optymalizacji kosztów,
•    zrozumienie zasad użycia metody SCORR (Supply Chain Operations Reference Model), jak i analizy procesów logistycznych ABCD Oliver Wight.

Program szkolenia

Dzień I

1.    Wprowadzenie do tematyki zarządzania łańcuchem dostaw:
•    zazębianie się procesów przepływu informacji, materiałów i pieniędzy pomiędzy współpracującymi ze sobą podmiotami/działami,
•    wpływ jakości tych relacji na efektywność ekonomiczną funkcjonowania procesu logistycznego,
•    "zanim zmienisz - zmierz",
•    cykle: eksploatacyjny, operacyjny i finansowy jako podstawowy wskaźnik wskazujący na okres zamrożenia kapitału,
•    "wyniesienie ponad perspektywę mojego działu" i zrozumienie na przykładach przyczyn powstawania wewnątrz firmy sprzecznych celów. - warunki i przeszkody ustalania spójnych wewnętrznie działań firmy (warsztat pt. "Zmiany, zmiany, zmiany"),
•    zbieżność celów odrębnych podmiotów gospodarczych (przykłady),
•    zasady budowania relacji z klientami w łańcuchu dostaw - jak burzyć "mury".

2.    Najważniejsze elementy charakteryzujące elastyczność/dynamikę łańcuchów:
•    zakres wskaźników logistycznych/parametrów wskazujących na elastyczność lub jej brak. Główne determinanty określające kierunki zmian dla uczynienia relacji i reakcji współpracujących podmiotów bardziej dynamicznymi,
•    tradycyjne liniowe i sieciowe łańcuchy - warunki uzyskania elastyczności,
•    jak mierzyć elastyczność - gdzie jest cel?
•    popyt zależny i niezależny - punkt rozdziału, kłopoty z planowaniem w oparciu o zależny - wskaźniki logistyczne wykazujące zależność popytu,
•    wsparcie informatyczne dla elastycznych sieci logistycznych np. rozwiązania typu DRP,
•    wskaźnik P/D i sens planowania popytu - granica między Push a Pull.

3.    Strategie rozwoju przedsiębiorstw i podstawy funkcjonowania efektywnego łańcucha dostaw:
•    trzy główne strategie produkcyjne,
•    Virtual Enterprise Scorecard - "Balanced Scorecard" (zrównoważona karta wyników) - przykłady i zasady stosowania w zgodzie z strategią rozwoju łańcucha dostaw i własnej firmy (warsztat),
•    klasyfikacja procesów wytwórczych,
•    przyporządkowanie własnego przedsiębiorstwa do wybranego rodzaju procesu/ów produkcyjnego/ych.

4.    Zarządzanie przepływem materiałów i informacji w elastycznym łańcuchu dostaw:
•    wszystkie tematy zawierają ćwiczenia ułatwiające zrozumienie zagadnień, jak i konkretne przykłady,
•    planowanie popytu i rozwój współpracy z klientami,
•    popyt utracony,
•    bazy CRM (Customer Relationship Management),
•    horyzont planistyczny,
•    plan operacji i sprzedaży - SOP jako narzędzie planowania długoterminowego będące punktem wejściowym do planów średnio i krótko terminowych. Unikanie konfliktów między działami firmy przez SOP i wykorzystanie go jako narzędzia integrującego przedsiębiorstwo ze światem zewnętrznym,
•    przedstawienie relacji MPS - FAS,
•    planowanie potrzeb materiałowych - MRP.

5.    Zarządzanie łańcuchem dostaw na przykładzie "Beer Game" - na drodze do Pull:
•    przeprowadzenie symulacji Beer Game (gra opracowana na MIT stanowiąca warsztat dla całej grupy. Dane przetwarzane i prezentowane w oparciu o dostarczone rozwiązanie informatyczne) dla wykazania, jak przepływ informacji wpływa na łączny koszt funkcjonowania współpracujących działów i przedsiębiorstw w łańcuchu dostaw,
•    prezentacja zasad gry i przeprowadzenie symulacji,
•    zrozumienie relacji pomiędzy poszczególnymi elementami łańcucha logistycznego ("walka" poszczególnych podmiotów),
•    pomiar kosztów nieefektywnego funkcjonowania łańcucha,
•    agregacja wyników i ich obróbka statystyczna (wykładowca realizuje to zadanie po godzinach warsztatów) - prezentacja w kolejnym dniu szkolenia.

Dzień II

1.    Prezentacja wyników Beer Game:
•    dyskusja nad błędami w integracji łańcucha dostaw. Co uczynić dla podniesienia poziomu elastyczności?
•    zaprezentowanie tzw. "Bullwhip Effect" powodującego nieregularne wzrosty i spadki obciążenia, jak i zapasów magazynowych poszczególnych jednostek w przedsiębiorstwie, jak i w zewnętrznym łańcuchu logistycznym,
•    identyfikacja czynników podnoszących koszty,
•    zaproponowanie rozwiązań mających podnieść elastyczność i dynamikę wewnętrznych, jak i zewnętrznych łańcuchów logistycznych,
•    wskazówki dla sterowania i planowania zapasów w obszarze łańcucha wewnętrznego, jak i zewnętrznego.

2.    Teoria ograniczeń i maksymalizacja wydajności łańcucha dostaw - TOC, Goldratt:
•    praktyczne zastosowania teorii ograniczeń w identyfikacji "wąskich gardeł",
•    metody podporządkowania organizacji firmy metodzie TOC,
•    zasady identyfikacji "wąskich gardeł" w łańcuchu dostaw (obszary występowania),
•    przykład wykorzystanie TOC w praktyce bezpośredniej sprzedaży zdolności zakładu klientom (ćwiczenie).

3.    Zarządzanie zapasami i rozwój współpracy z innymi podmiotami w łańcuchu dostaw:
•    metody zarządzania poziomem zapasów i ich kształtowania w zależności od przyjętej strategii przedsiębiorstwa realizacji/obsługi popytu dla danej rodziny produktów,
•    podstawowe pojęcia w zarządzaniu zapasami,
•    zapasy w procesie produkcyjnym i w dystrybucji,
•    zmienność popytu i czasu realizacji zamówienia - sezonowość,
•    poziom obsługi klienta,
•    ATP - jako pomiar "dostępności do obiecania klientowi" wyliczany z planów średnio i krótko terminowych,
•    PAB - jako wskaźnik dostępności magazynowej obniżający ryzyko wystąpienia niedoborów i korygujący harmonogram uzupełnień stanów magazynowych,
•    klasyfikacja ABC stanów magazynowych,
•    klasyfikacja XYZ stanów magazynowych,
•    zapas bezpieczeństwa - SS jako reprezentant błędu prognozy - zasady wyliczania (odchylenia ilościowe i czasowe) - różnice względem minimalnego stanu magazynowego,
•    modele EOQ i zarządzanie zapasami w warunkach niepewności, metoda Wagnera - Withina,
•    określanie i używanie punktu ponownego zamówienia ROP,
•    czynniki kosztowe w zarządzaniu zapasami,
•    metody składowania zapasów i kompletacji,
•    zaprezentowanie nowoczesnych metod identyfikacji materiałowej. Prezentacja systemu RFID na przykładzie filmu przedstawiającego rozwiązania SAP i sieci Metro - "future store". Prezentacja praktycznych przykładów wdrożeń RFID,
•    zadania stawiane nowoczesnym służbom zaopatrzenia - rozwój stabilnych relacji z poddostawcami. Make or buy.

4.    Narzędzia analizy procesowej łańcucha dostaw, jako narzędzie do wskazania obszarów usprawnień:
•    użycie metody audytu procesów ABCD Oliver Wight,
•    analiza łańcucha dostaw z pomocą SCOR (Supply Chain Operations Reference Modell).

5.    Lean jako narzędzie rozwoju łańcucha dostaw:
•    historia rozwoju koncepcji Lean w oparciu o Toyota Production System,
•    twórcy i charakterystyka koncepcji produkcyjnych: Eli Whitney, Frederick W. Taylor, Henry Ford, Alfred P. Sloan aż do TPS. Przyczyny powstania TPS,
•    siedem źródeł strat w spojrzeniu Lean,
•    identyfikacja strat,
•    co to jest "Value Stream" i kiedy go używać?
•    redukcja Lead Time i wpływ na czas zamrożenia kapitału w stanach magazynowych, produkcji w toku,
•    definicja KAIZEN i reguły postępowania:
•    dlaczego drobne usprawnienia są tak istotne?
•    właściciele procesu Kaizen i korzyści z uczestniczenia w nim.

6.    Prawidłowe metody identyfikacji przyczyn powstawania kosztów, przykład użycia rachunku kosztów działań - ABC (Activity Based Costing).
Jaka jest rzeczywista marża na moich produktach? Co w moich działaniach buduje, a co redukuje wartość mojej firmy? Grupa osób biorąca udział w szkoleniu poprzez poznanie metody ABC będzie wiedziała jak szukać rzeczywistych obszarów usprawnień w procesach, a nie tylko wyrywkowo realizować tzw. "cost reduction":
•    ABC jako metoda budowy rentowności firmy,
•    prezentacja różnych "kluczy" i "nośników" dla rozliczenia kosztów.
Prowadzący
Wszystkie nasze szkolenia prowadzone są przez najlepszych ekspertów, posiadających bogate doświadczenie praktyczne, jak również szeroką wiedzę teoretyczną.
Czas trwania
16 godzin dydaktycznych - 2 dni
Lokalizacja
Cena
1440 zł netto
W cenę wliczono
udział w szkoleniu, certyfikat, materiały szkoleniowe, obiad, przerwy kawowe
Organizator
Progress Project Sp. z o. o. Szkolenia i Doradztwo - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
  1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.