menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe
Uwaga, ta oferta jest już nieaktualna! Prosimy o kontakt z organizatorem.


Planowanie, sterowanie i harmonogramowanie produkcji

Kategoria
PRODUKCJA
Typ szkolenia
otwarte
Profil uczestników
• kierownictwo przedsiębiorstw (zarząd, dyrekcja, właściciele firm produkcyjnych), • kierownicy produkcji, planiści, • pozostałe osoby uczestniczące w procesach zarządzania produkcją (technolodzy, konstruktorzy, zaopatrzeniowcy), • osoby odpowiedzialne za prognozowanie popytu, • liderzy zmian.
Program

POWOŁAJ SIĘ NA PORTAL I ODBIERZ RABAT PRZEZ TELEFON

Szczegóły pod nr tel. 22 460 46 10


Przyjmujemy zgłoszenia również od osób fizycznych - specjalnie dla tych osób koszt uczestnictwa we wszystkich naszych szkoleniach zostanie pomniejszony o aktualnie obowiązujący podatek VAT. Szczegóły pod nr tel. 22 460 46 10.

Zdecydowana większość naszych szkoleń jest już w tym momencie potwierdzona.


Cele szkolenia
Ułatwia zrozumienie wielu interakcji zachodzących na styku różnych działów, jak i wskazuje na konkretnych przykładach kierunki rozwoju "zderzając" ze sobą koncepcję MRPII z APS, jak i Lean z TOC (teorią ograniczeń). Na początku zajęć następuje omówienie procesów firmy i specyfiki pracy uczestników spotkania. Na podstawie tych informacji trener celowo dokonuje natychmiastowej weryfikacji prezentowanych tematów skupiając się na istotnych dla usprawnienia procesów logistycznych/harmonogramowania/planowania zasobów firmy Klienta. Żeby zapewnić tę możliwość wybotu i skupienia się - materiały zawsze są "nadmiarowe". Zajęcia prowadzone są metodą coachingu - trener zadaje wiele pytań dotyczących opinii i refleksji uczestników co do pomysłów/usprawnień możliwych do wdrożenia we własnej pracy. Spotkanie trwa aż i niestety tylko, parę dni. Dlatego też pod koniec zajęć położony jest szczególny nacisk na dalszy, samodzielny rozwój uczestników.

Korzyści dla uczestników

•    poznanie koncepcji, zasad i narzędzi zarządzania produkcją, metod planistycznych i zasad harmonogramowania w ramach narzędzi z grupy MRPII, jak i APS,
•    nabycie umiejętności usprawniania i optymalizacji procesów produkcyjnych (też "wyjście" po za swój dział),
•    zapoznanie się z możliwościami nowoczesnych narzędzia zarządzania produkcją,
•    poznanie narzędzi Lean (np. 5S, SMED, poka-yoke, Yamazumi (równoważenie obciążeń), Heijunka (zrównoważone planowanie)), jak i przejść od Push do Pull,
•    poznanie metod TOC (np. Drum Buffer Rope),
•    poznanie możliwości najnowszych technologii logistycznych, jak RFID.

Metodologia
•    przedstawienie złożonych tematów krok po kroku dostosowując tempo zajęć do możliwości uczestników,
•    w ponad 90% przypadków stosowanie "nieksiążkowych", przykładów opartych o doświadczenia autora zebrane na terenie Polski i Niemiec,
•    oparcie szkolenia o naprzemiennie wprowadzające wykłady, ćwiczenia indywidualne i warsztaty,
•    wykorzystywanie do obliczeń dedykowanego oprogramowania,
•    większość rysunków dydaktycznych wykonywanych jest nie na flipcharcie, a na ekranie komputera (użyty tablet) co poprzez rzutnik daje wielokrotnie większe i czytelne obrazy, które każdy uczestnik może zabrać po szkoleniu ze sobą w postaci plików graficznych.Program szkolenia

Wszystkie główne tematy zawierają ćwiczenia ułatwiające zrozumienie zagadnień, jak i konkretne przykłady.

Dzień I

1.    Wprowadzenie i zasady pomiaru efektywności przedsiębiorstwa produkcyjnego:
•    zazębianie się procesów przepływu informacji, materiałów i pieniędzy pomiędzy współpracującymi ze sobą podmiotami, wpływ jakości tych relacji na planowanie produkcji,
•    wskaźnik OTP (Order to Payment Process) – redukcja czasu od zamówienia klienta do realizacji płatności,
•    "wyniesienie ponad perspektywę mojego działu" i zrozumienie na przykładach przyczyn powstawania wewnątrz firmy sprzecznych celów - warunki i przeszkody ustalania spójnych wewnętrznie działań firmy (warsztat pt. "Zmiany, zmiany, zmiany"),
•    zbieżność celów odrębnych podmiotów gospodarczych (przykłady).

2.    Zostań konsultantem Twojego przedsiębiorstwa:
•    typy i rodzaje procesów wytwórczych - klasyfikacja i zasady postępowania względem konkretnych rodzin/grup produktów,
•    przyporządkowanie własnego przedsiębiorstwa do wybranego rodzaju procesu/ów produkcyjnego/ych,
•    zaprezentowanie różnych metod planowania w zależności od relacji wolumenu produkcji i różnorodności produkowanych indeksów materiałowych, jak i założonej dostępności zdolności wytwórczych, charakterystyki dla dyskretnej lub procesowej produkcji,
•    pytania typowo zadawane przy tworzenie modelu planowania grup/rodzin produktów i doborze narzędzi planistycznych - zgodnie z zasadą „podobne pytania, różne odpowiedzi prowadzące do indywidualnie stworzonego modelu planowania”,
•    rekomendowane metody prowadzenia audytu stosowanych praktyk w planowaniu.

3.    Planowanie zasobów produkcyjnych - MRPII:
•    planowanie zasobów produkcyjnych w oparciu o rozwiązania zawarte w standardach APICS® i REFA®,
•    planowanie popytu:
        §  popyt utracony,
        §  rozwiązanie DRP,
        §  horyzont planistyczny / granica planowania, a granica popytu,
        §  plan operacji i sprzedaży - SOP,
        §  unikanie nieproduktywnych rezultatów konfliktów za pomocą narzędzi SOP i wykorzystanie ich do łączenia procesów planowania różnych działów,
        §  zasady definiowania rodzin produktów,
        §  plan produkcji - PP i plan sprzedaży - SP dla głównych rodzin produktów.

4.    Warsztat - zarządzanie procesami produkcyjnymi w oparciu o Beer Game:
•    przeprowadzenie symulacji Beer Game (gra opracowana na MIT stanowiąca warsztat dla całej grupy) – jednoczesne poprawianie poziomu rotacji zapasów, jak i wskaźnika poziomu obsługi klienta,
•    dane są przetwarzane i prezentowane w oparciu o dostarczone rozwiązanie informatyczne) dla wykazania, jak przepływ informacji wpływa na łączny koszt funkcjonowania współpracujących działów i przedsiębiorstw,
•    zrozumienie relacji pomiędzy poszczególnymi elementami łańcucha logistycznego ("walka" poszczególnych podmiotów),
•    pomiar kosztów nieefektywnego funkcjonowania łańcucha,
•    agregacja wyników i ich obróbka statystyczna (wykładowca realizuje to zadanie po godzinach warsztatów) - prezentacja wyników w kolejnym dniu szkolenia.

Dzień II

1.    Prezentacja wyników Beer Game - dyskusja:
•    zaprezentowanie tzw. "Bullwhip Effect" powodującego nieregularne wzrosty i spadki obciążeń nośników zdolności, jak i zapasów magazynowych w wewnętrznym, jak i zewnętrznym łańcuchu logistycznym,
•    popyt zależny i niezależny - punkt rozdziału,
•    zmienność popytu i czasu realizacji zamówienia,
•    identyfikacja czynników podnoszących koszty,
•    zaproponowanie rozwiązań mających podniesienie efektywności wewnętrznych, jak i zewnętrznych łańcuchów logistycznych,
•    wskazówki dla sterowania i planowania zapasów w obszarze łańcucha wewnętrznego, jak i zewnętrznego.

2.    Planowanie zasobów produkcyjnych – MRPII c.d.:
•    główny harmonogram produkcji - MPS:
        •    wskaźniki - ATP (dostępne do obiecania) i PAB (dostępność magazynowa),
        •    zadania MPS w zależności od profilu produkcji, finalny harmonogram „montażu” - FAS,
        •    MPS jako narzędzie zarządzania poziomem obsługi klienta,
        •    weryfikacja odchylenia między MPS, a prognozą popytu,
        •    dwupoziomowy MPS - planowania produkcji wyrobów gotowych i półwyrobów,
        •    przedstawienie relacji MPS – FAS,
•    planowanie potrzeb materiałowych - MRP:
        •    zarządzanie wielkością partii,
        •    dane niezbędne dla uruchomienia MRP i częstotliwość planowania,
        •    produkty kalkulacji MRP i współpraca z działem zakupów,
•    planowanie zdolności produkcyjnych - CRP:
        •    zaprezentowanie pełnego modelu kalkulacji CRP,
        •    gniazdo produkcyjne/ linia produkcyjna i charakteryzujące je dane,
        •    marszruty, scenariusze realizacji.

3.    Nowoczesne narzędzia wsparcia zarządzania produkcją - systemy klasy ERP (Enterprise Resource Planning):
•    przedstawienie klasyfikacji systemów oraz omówienie ich zalet i ograniczeń w oparciu o doświadczenia z SAP, IFS i modelem APS,
•    zasady postępowania przy wdrożeniu,
•    czy i jak wdrażać rozwiązania informatyczne?,
•    wskazania najbardziej typowych pułapek i potknięć wdrożeniowych,
•    miejsca usprawnienia procesów decyzyjnych w zadaniach produkcyjnych przez ERP.

4.    Teoria ograniczeń - TOC i technika optymalnej produkcji - OPT, Goldratt:
•    praktyczne zastosowania teorii ograniczeń w identyfikacji i wizualizacji "wąskich gardeł" produkcyjnych,
•    metody podporządkowania organizacji firmy "wąskiemu gardłu",
•    wpływ wąskiego gardła na kierunek harmonogramowania zleceń,
•    przykład wykorzystanie TOC i OPT w praktyce bezpośredniej sprzedaży zdolności produkcyjnych klientom,
•    metoda Drum Buffer Rope.

5.    Warsztat - symulacja harmonogramowania i przećwiczenie metod bilansowania zasobów - zdolności produkcyjnych - w pojedynczych iteracjach planistycznych - Shop Floor Game:
•    uczestnicy realizują w grupach symulację dotyczącą planowania produkcji w warunkach posiadania ograniczonych zdolności produkcyjnych, zespoły rywalizują ze sobą w pozyskiwaniu zleceń i ofert, jak i minimalizowaniu kosztów celem uzyskania korzystnego dla siebie wyniku ekonomicznego; gra pozwala zrozumieć zależności między budową struktur materiałowych, marszrutami, szybkością narastania wartości dodanej w procesie produkcji, czasami realizacji poszczególnych etapów produkcji, a decyzjami dotyczącymi określania właściwych poziomów stanów magazynowych; warsztat umożliwia również poznanie zasad podejmowania decyzji "make or buy".

Dzień III

1.    Prezentacja wyników warsztatu Shop Floor Game - dyskusja:
•    podsumowanie wyników symulacji i zaprezentowanie najlepszych praktyk w harmonogramowaniu.

2.    Zarządzanie rotacją zapasów - gospodarka materiałowa i „wysterowanie” zasad kalkulacji wielkości partii dla poszczególnych indeksów pozycji magazynowych:
•    czynniki kosztowe w zarządzaniu zapasami,
•    metody zarządzania poziomem zapasów i ich kształtowania w zależności od profilu produkcji i przyjętej strategii przedsiębiorstwa,
•    podstawowe pojęcia w zarządzaniu zapasami,
•    zapasy w procesie produkcyjnym, a poziom obsługi klienta,
•    klasyfikacja ABC, XYZ stanów magazynowych, analiza 6’o wymiarowa (4’y dodatkowe klasyfikacje) dla stworzenia podgrup indeksów i przyporządkowania do nich zasad sterowania rotacją,
•    zapas bezpieczeństwa - SS i zapas czasu,
•    zaprezentowanie nowoczesnych metod identyfikacji materiałowej np. prezentacja praktycznych przykładów wdrożeń RFID.

3.    APS – Advanced Planning and Scheduling:
•    infinite kontra finite harmonogramowanie – harmonogramowanie przy nie lub ograniczonych zdolnościach,
•    obszary aplikacji np. MTO (produkcja pod zamówienie/zlecenie), limitowane zdolności, złożone operacje i produkty, duża intensywność zmian,
•    metody ustalania priorytetów,
•    rodzaje monitorowanych zdolności – maszyny, ludzie, narzędzia, środki transportu, powierzchnia magazynowa,
•    gospodarka remontowa, jak i nieplanowane przestoje,
•    harmonogramowanie z jednoczesnym i natychmiastowym uwzględnieniem ograniczeń w dostępności materiałowej, jak i zdolnościach,
•    metody harmonogramowania wprzód/ wstecz/ na punkt centralny - CPS,
•    najczęściej wykorzystywane algorytmy w harmonogramowaniu – wsparcie celów biznesowych,
•    ograniczenia w szczegółowości harmonogramowania – co powinno być sparametryzowane?,
•    ewidencjonowanie produkcji i bieżąca wizualizacja,
•    ograniczenia APS – planowanie długoterminowe.

4.    Wprowadzenie do Lean Manufacturing:
•    historia rozwoju koncepcji Lean w oparciu o TPS (Toyota Production System),
•    twórcy i charakterystyka koncepcji produkcyjnych: Eli Whitney, Frederick W. Taylor, Henry Ford, Alfred P. Sloan aż do TPS,
•    sens podnoszenia stabilności procesów dla usprawniania wiarygodności realizowanych harmonogramów,
•    siedem źródeł strat w spojrzeniu Lean - identyfikacja strat.

5.    Zasady przechodzenia od systemów Push do Pull w ujęciu Lean i poprawiania stabilności procesów:
•    Pull czyli "zasysanie produkcji" jako metoda synchronizacji celów produkcji z rzeczywistym przebiegiem wartości popytu,
•    wymagania dla Pull i taktyka JIT i TQM,
•    redukcja Lead Time i wpływ na czas taktu produkcyjnego,
•    redukcja czasu przezbrojenia - SMED,
•    Yamazumi (równoważenie obciążeń), Heijunka (zrównoważone planowanie),
•    kontrola cyklu i taktu produkcji - synchronizacja i równoważenie przepływów,
•    równoważenie mix-u produkcyjnego,
•    Total Productive Maintenance,
•    supermarket produkcyjny - "one piece flow",
•    5S (Sort, Straighten, Sweet, Standardize, Sustain) - uczestnicy na praktycznych przykładach dowiadują się, do czego 5S można wykorzystać, na poprawę jakich wskaźników 5S wpływa, przypomną sobie oni również - "dlaczego mama miała rację",
•    Poka-Yoke i metody wizualizacji wykorzystywane przez zespoły robocze.

6.    Warsztat - Kanban produkcyjny i transportowy:
•    szkolona grupa ćwiczy jak technicznie "zasysać" proces produkcyjny poprzez wykorzystanie kart Kanban; poznaje również, kiedy jest możliwe wykorzystanie tej metody dla uruchomienia Pull, a kiedy należy szukać innych rozwiązań,
•    zasady budowy systemu Kanban i korzyści z jego wykorzystania,
•    obliczanie ilości kart Kanban.

7.    Punkt opcjonalny - Prawidłowe metody kalkulacji kosztów - prosty przykład ABC (Activity Based Costing):
•    przećwiczenie na prostym przykładzie metody ABC kalkulacji kosztu jednostkowego wyrobu,
•    rzeczywista rentowność i jej zależność od decyzji planistycznych,
•    prezentacja różnych "kluczy" ABC i "nośników" dla rozliczenia kosztów.

8.    Zakończenie zajęć:
•    podsumowanie i follow-up (praca domowa),
•    zasady prowadzenia wsparcia po zajęciach,
•    ankiety i sesja ocen.

Prowadzący
Wszystkie nasze szkolenia prowadzone są przez najlepszych ekspertów, posiadających bogate doświadczenie praktyczne, jak również szeroką wiedzę teoretyczną.
Czas trwania
24 godziny dydaktyczne - 3 dni
Lokalizacja
Cena
1840 zł netto
W cenę wliczono
udział w szkoleniu, certyfikat, materiały szkoleniowe, obiad, przerwy kawowe
Organizator
Progress Project Sp. z o. o. Szkolenia i Doradztwo - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
  1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.