menu Polecamy Newsletter Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe


Decyzje środowiskowe po zmianach w KPA

Kategoria
OCHRONA ŚRODOWISKA
Typ szkolenia
otwarte
Program

Nowelizacja Kodeksu postępowania administracyjnego, która weszła w życie 1 czerwca 2017 r. i znacząco zmieniła tryb procedowania w postępowaniach środowiskowych.

Proponujemy Państwu szkolenie, podczas którego omówimy i wyjaśnimy zagadnienia związane z procedurą wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach po zmianach KPA.

Omówimy także zmiany ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko wprowadzone od 1 stycznia 2017 r.

W ramach szkolenia wykorzystywane są prezentacje multimedialne, analiza studium przypadku oraz metoda warsztatowa. Podczas zajęć przewidziany jest czas na dyskusję,  wymianę poglądów i doświadczeń praktycznych.

Szkolenie adresowane jest do organów administracji ogólnej (wójt, burmistrz, prezydent miasta) i wyspecjalizowanej (pracownicy regionalnych dyrekcji ochrony środowiska) wydających decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach.

Program szkolenia:
 1. Postępowanie administracyjne sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  - charakterystyka unormowań procesowych:
  • podstawy prawne postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
  • zakres zastosowania oraz relacje przepisów kpa i odrębnych przepisów procesowych w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
  • decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach jako decyzja „główna” w procesie inwestycyjnym (development consent) i jej relacja do decyzji „wykonawczych” (np. pozwolenia na budowę).
 2. Kiedy potrzebny jest raport ooś?
  • rodzaje przedsięwzięć wymagających decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
  • kwalifikowanie przedsięwzięć,
  • dzielenie przedsięwzięć – powiązania technologiczne a funkcjonalne,
  • zakres raportu, w tym zwłaszcza: adaptacja do zmian klimatu i odporność na zmiany klimatu, oddziaływanie na krajobraz, oddziaływania na bioróżnorodność.
 3. Wniosek o wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach:
  • elementy formalne wniosku i przesłanki materialne wydania decyzji,
  • tryb i termin usuwania braków formalnych oraz skutki ich nieusunięcia po nowelizacji kpa.
 4. Strony i uczestnicy postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach:
  • pojęcie strony postępowania; sposób definiowania pojęcia „w zasięgu oddziaływania”,
  • nowelizacja zasad ogólnych kpa i jej skutki dla stron postępowania,
  • wezwania i doręczenia w postępowaniu w  sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  (zmiany kpa w zakresie obwieszczeń i informowania stron),
  • mediacje i rozprawa administracyjna po nowelizacji kpa,
  • udział organizacji ekologicznej i innej organizacji społecznej – podstawy prawne, kryteria dopuszczenia.
 5. Postępowanie z udziałem społecznym:
  • obwieszczenie publiczne o wszczęciu postępowania z udziałem społecznym a obwieszczenie o wszczęciu postępowania,
  • udział społeczeństwa – bieg terminów, wyłożenie niezbędnej dokumentacji sprawy, sposób składania uwag i wniosków.
 6. Opinie i uzgodnienia w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach:
  • zakres przedmiotowy i podmiotowy,
  • podstawa prawna wydania i charakter prawny opinii i uzgodnień,
  • uzgodnienie w trybie posiedzenia – nowelizacja kpa i jej wpływ na postępowanie uzgodnieniowe/opiniodawcze.
 7. Postępowanie dowodowe:
  • zasady postępowania dowodowego (nowelizacja kpa),
  • raport jako główny środek dowodowy w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
  • „kompetentni eksperci” – kryteria weryfikacji uprawnień twórców raportów,
  • uwagi i wnioski złożone w procedurze z udziałem społecznym jako element ustalenia stanu faktycznego w sprawie.
 8. Zawieszenie i umorzenie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
 9. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach:
  • nowe obowiązki informacyjne organu wobec stron (nowelizacja kpa),
  • treść decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach bez raportu,
  • treść decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z raportem,
  • decyzja o odmowie ustalenia środowiskowych uwarunkowań.
 10. Uzasadnienie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach:
  • uzasadnienie faktyczne,
  • uzasadnienie prawne,
  • ponowna ocena oddziaływania na środowisko,
  • uzasadnienie sposobu rozpatrzenia uwag i wniosków,
  • pouczenia (nowelizacja kpa).
 11. Odwołanie i skarga do sądu administracyjnego na decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach:
  • zrzeczenie się prawa do złożenia odwołania (nowelizacja kpa),
  • odwołanie od decyzji przez organizację ekologiczną i jej skarga do WSA.
 12. Problematyka  wykonalności decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, w tym także ograniczenia w czasie skutków prawnych decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
 13. Nadzwyczajne tryby weryfikacji decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w tym uchylenie lub zmiana decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w trybie art. 155 kpa (czy decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach skutkuje nabyciem prawa?)
 14. Pytania, wyjaśnianie wątpliwości, dyskusja.

 

Wykładowca:

Praktyk w konsultingu ochrony środowiska, doktor habilitowany nauk prawnych, od ponad 10 lat prowadzi szkolenia z prawa ochrony środowiska. Ceniona trenerka ciesząca się uznaniem zleceniodawców i klientów, szkoliła m.in. przedsiębiorców, kadry inspekcji ochrony środowiska, lasótw państwowych i RDOŚ oraz urzędników administracji ogólnej z całej Polski. Pracownik naukowy wydziału prawa na uczelni wyższej.


Więcej informacji: http://www.jgt.pl/szkolenia/decyzje_srodowiskowe_2017dds

 

Termin / Lokalizacja
 1. 27.11.2017 / Warszawa
Cena
590,00 zł + 23% VAT = 725,70 zł brutto
W cenę wliczono
wykłady, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch, certyfikat ukończenia szkolenia, możliwość konsultacji poszkoleniowych.
Certyfikaty
Certyfikat ukończenia szkolenia.
Organizator
J.G.Training - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
 1. drukuj


Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

Pola oznaczone gwiazdką (*) są obowiązkowe.

Treść zapytania
Anti-spam

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.