menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe


Dotacje i dofinansowania ze środków budżetowych, unijnych i pozostałych źródeł - warsztaty (3 dni)

Kategoria
FINANSE PUBLICZNE
Typ szkolenia
otwarte
Profil uczestników
Kierownicy jednostek sektora finansów publicznych oraz komórek organizacyjnych, główni księgowi, skarbnicy, sekretarze, audytorzy wewnętrzni, pracownicy działów finansowo-księgowych, planowania i kontroli, a także przedstawiciele podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych, ubiegających się o środki zewnętrzne, w szczególności dotacje budżetowe, dofinansowania z państwowych funduszy celowych, pozostałych rządowych funduszy lub środków unijnych w ramach Polityki Spójności oraz Krajowego Planu Odbudowy.​
Wymagania wstępne
brak
Program
Program szkolenia:

1. Źródła zewnętrznego dofinansowania projektów

 • definicja i cechy projektów podlegających dofinansowaniu;
 • zasady kwalifikowalności podmiotów, projektów i wydatków w poszczególnych źródłach finansowania;
 • cechy szczególne, obszary ryzyka dotyczące poszczególnych źródeł finansowania zewnętrznego:
  • dotacje z budżetu państwa lub budżetu jednostki samorządu terytorialnego i ich rodzaje;
  • dofinansowania z państwowych funduszy celowych;
  • dofinansowania z rządowych funduszy niestanowiących PFC, np. Fundusz Przeciwdziałania COVID-19,
  • środki unijne i pozostałe źródła zagraniczne;
 • finansowanie Krajowego Planu Odbudowy – bieżące krajowe i docelowe unijne, ryzyka dla beneficjentów;
 • dofinansowania ze środków unijnych w ramach Polityki Spójności – podobieństwa i różnice pomiędzy perspektywami finansowymi 2014-2020 oraz 2021-2027;
 • podobieństwa i różnice pomiędzy dotacjami budżetowym, środkami unijnymi i pozostałymi źródłami finansowania zewnętrznego;
 • zasady montażu finansowania projektów z różnych źródeł na poziomie całego projektu oraz poszczególnych wydatków, w tym ograniczenia i wyłączenia
 • ograniczenia wynikające z zasad udzielania pomocy publicznej;
 • różnice dotyczące kwalifikowalności podatku VAT;
 • wymagania dotyczące zamówień realizowanych w ramach projektów wg poszczególnych źródeł finansowania

2. Fundusze Europejskie w perspektywie finansowej 2021-2027

 • główne założenia, cele i zasady wynikające z:
  • rozporządzenia „ogólnego” Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r.,
  • rozporządzenia „EFRR” Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2021/1058 z dnia 24 czerwca 2021 r.,
  • Umowy Partnerstwa dla realizacji Polityki Spójności 2021-2027 w Polsce,
  • ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027;
 • procedura odwoławcza w perspektywie finansowej 2021-2027;
 • aplikowanie w systemie WOD 2021 lub lokalnych systemach teleinformatycznych (LSI 2021);
 • rozliczanie projektów unijnych w centralnym systemie teleinformatycznym CST 2021: moduły dla użytkowników zewnętrznych oraz instytucjonalnych
 • wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków 2021-2027– podstawowe zmiany w stosunku do wytycznych 2014-20202, w tym dotyczących zasady konkurencyjności w zamówieniach

3. Zasady formalnej, merytorycznej i finansowej weryfikacji wniosków o udzielenie  dofinansowania:

 • podmioty uprawnione i ich reprezentacja zgodna z prawem i właściwym rejestrem a dofinansowanie pobrane nienależnie,
 • wyłączenia z możliwości otrzymania dofinansowania – prawne podstawy a praktyka,
 • zakres czasowy i merytoryczny dofinansowywanych działań, w tym dopuszczalność refundacji wydatków poniesionych przez podpisaniem umowy o dofinansowanie;
 • realizacja projektów wieloletnich – ograniczenia wynikające z poszczególnych źródeł finansowania;
 • terminy i formy wykorzystania dotacji budżetowych oraz pozostałych dofinansowań,
 • planowane produkty i rezultaty dofinansowanych działań i ich wpływ na rozliczenie finansowe (reguła proporcjonalności);
 • wkład własny beneficjentów i jego formy (finansowy, osobowy i rzeczowy) oraz pozostałe źródła montażu finansowego,
 • dofinansowanie pobrane w nadmiernej wysokości a limity dofinansowania, rozliczanie podatku VAT oraz przychody w projekcie;
 • harmonogram rzeczowy i finansowy realizacji projektu;
 • kryteria oceny wniosków, w tym zasady horyzontalne w projektach unijnych

4. Rozliczenie dofinansowania w zakresie rzeczowym i finansowym:

 • termin i forma złożenia sprawozdania/wniosku o płatność z realizacji zadania publicznego lub jego etapu,
 • zasady formalnej, merytorycznej i finansowej weryfikacji sprawozdań/wniosków o płatność;
 • obowiązki dysponentów środków w stosunku do udzielonych dofinansowań,
 • obowiązek zatwierdzenia przez dysponenta środków publicznych przedstawionego rozliczenia w zakresie rzeczowym i finansowym - termin i forma,
 • kontrola realizacji zadania publicznego zgodnie z zasadami kontroli w administracji rządowej

5. Dochodzenie kwot dofinansowania podlegających zwrotowi:

 • rozróżnienie dotacji niewykorzystanych, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości;
 • dofinansowanie unijne wykorzystane z naruszeniem procedur;
 • inne przesłanki zwrotu dofinansowań;
 • termin i forma ustalenia kwot dotacji podlegających zwrotowi oraz zasady naliczania odsetek, w tym najnowsze orzecznictwo dotyczące „dnia stwierdzenia okoliczności” obowiązku zwrotu dotacji lub dofinansowania unijnego;
 • możliwość i zasady stosowania ulg w spłacie dotacji podlegających zwrotowi;
 • dochodzenie kwot dotacji podlegających zwrotowi na podstawie ustawy o finansach publicznych oraz Ordynacji podatkowej;
 • przymusowa egzekucja kwot dotacji podlegających zwrotowi
 • terminy przedawnienia obowiązku zwrotu dotacji budżetowych, dofinansowań unijnych i pozostałych dofinansowań

5. Umowy o dotację / dofinansowanie (warsztaty)

 • elementy niezbędne wynikające z przepisów powszechnie obowiązujących;
 • zasady wynikające z wytycznych dotyczących środków unijnych;
 • elementy dodatkowe ułatwiające realizację i rozliczenie zadania;
 • analiza przykładowych umów i postanowień umownych

6. Najczęstsze błędy przy udzielaniu, przekazywaniu i rozliczaniu dotacji i dofinansowań unijnych - analiza orzeczeń w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych, orzecznictwa sądów administracyjnych oraz wystąpień pokontrolnych

 • przekazanie lub udzielenie dotacji lub dofinansowania z naruszeniem zasad lub trybu przekazywania lub udzielania dotacji / dofinansowania;
 • niezatwierdzenie w terminie przedstawionego rozliczenia;
 • nieustalenie kwoty dotacji / dofinansowania do zwrotu w prawidłowej wysokości;
 • nieustalenie kwoty odsetek w prawidłowej wysokości;
 • wykorzystanie dotacji lub dofinansowania niezgodnie z przeznaczeniem określonym przez udzielającego dotację;
 • wykorzystanie dofinansowania niezgodnie z procedurami;
 • nierozliczenie w terminie otrzymanej dotacji;
 • niedokonanie w terminie zwrotu dotacji w należnej wysokości.
Prowadzący
Prawnik, ekspert w zakresie finansów publicznych i środków unijnych, absolwent rachunkowości (studia podyplomowe), konsultant podatkowy, otwarty przewód doktorski w Katedrze Prawa Finansowego UMCS, wykładowca prawa finansowego, autor publikacji m.in. na łamach „Przeglądu Podatkowego". Doradca kierowników jednostek sektora finansów publicznych w zakresie prowadzenia gospodarki finansowej, środków unijnych, zarządzania i organizacji, zamówień publicznych, rozliczania podatku VAT w sektorze publicznym oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi. Wybrane szkolenia z zakresu finansów publicznych prowadzone w ostatnich latach przez wykładowcę: Finanse publiczne w praktyce Kontrola zarządcza w jednostkach sektora publicznego Dotacje w sektorze publicznym Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych Budżet zadaniowy Na zlecenie ACC Training & Consulting Group realizował projekty szkoleniowe m.in. dla: Najwyższej Izby Kontroli, Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Krajowej Rady Sądownictwa, Kancelarii Senatu, Narodowego Instytutu Wolności, urzędów marszałkowskich i wojewódzkich oraz Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej.
Forma
Wykład i dyskusja w oparciu o przepisy unijne i krajowe, zasady, wytyczne i procedury, wystąpienia pokontrolne i orzecznictwo, warsztaty - analiza istotnych przesłanek udzielania dofinansowania, obszarów ryzyka przy montażach finansowych oraz trybu finansowania projektów w oparciu o liczne przykłady z praktyki.
Czas trwania
3 dni, godz. 9:00 - 15:00
Termin / Lokalizacja
 1. 19.09.2024 / Szkolenie online / Warszawa
 2. 22.10.2024 / Szkolenie online / Warszawa
 3. 03.12.2024 / Szkolenie online / Warszawa
Cena
1690
Zgłoszenie
Dotacje i dofinansowania ze środków budżetowych, unijnych i pozostałych źródeł - warsztaty (3 dni)
W cenę wliczono
1690 zł - cena szkolenia online zawiera: udział w szkoleniu online (wykład, dyskusja, odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia) materiały szkoleniowe w formie elektronicznej (pdf) certyfikat dla uczestników szkolenia w formie elektronicznej (pdf) konsultacje poszkoleniowe e-mailowe dot. zagadnień omawianych na szkoleniu 2310 zł - cena szkolenia stacjonarnego zawiera: udział w szkoleniu stacjonarnym (wykład, dyskusja, odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia) materiały szkoleniowe w formie papierowej w segregatorach, notatniki, długopisy certyfikat dla uczestników szkolenia w formie papierowej, przerwy kawowe, obiad konsultacje poszkoleniowe e-mailowe dot. zagadnień omawianych na szkoleniu Powyższe ceny są cenami netto. Szkolenia finansowane przynajmniej w 70 % ze środków publicznych są zwolnione z VAT, w pozostałych przypadkach do kwoty netto doliczamy VAT 23 %. Każde szkolenie możemy przygotować w formie szkolenia wewnętrznego dedykowanego tylko państwa instytucji, gdzie termin, miejsce i program szkolenia jest dostosowany do państwa potrzeb. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca szkolenia. Oferta specjalna: Proponujemy RABAT 5% w przypadku zgłoszenia minimum 4 osób na szkolenie. Uwaga! Promocje nie łączą się.
Organizator
ACC Training & Consulting Group - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
 1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.