menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe


Prawo zamówień publicznych – szkolenie dla zaawansowanych (2 dni)

Kategoria
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Typ szkolenia
otwarte
Profil uczestników
Szkolenie dla zamawiających i wykonawców: pracowników wydziałów zamówień publicznych, komórek kontrolnych i audytowych, działów przygotowujący oferty do przetargów oraz wszystkich zainteresowanych pogłębieniem wiedzy na temat zamówień publicznych.
Wymagania wstępne
brak
Program

1. Kontrowersje dotyczące opisu przedmiotu zamówienia:

 • opis niejednoznaczny,
 • opis utrudniający konkurencję – definicja i przykłady,
 • problemy dotyczące oferty równoważnej – jakie skutki dla zamawiającego i wykonawcy może mieć wadliwa definicja równoważności,
 • opis przedmiotu zamówienia jako wada postępowania,
 • umowa o pracę w zamówieniach na roboty budowlane i usługi – wyjątki, przykłady z orzecznictwa i kontroli, wymóg zatrudnienia konkretnej liczby osób, umowa o pracę w zamówieniu mieszanym,
 • podział zamówienia na części – sytuacje uzasadniające odstąpienie od podziału w teorii i praktyce,
 • przedmiotowe środki dowodowe – katalog, równoważność, uzupełnienie w tym pojęcie niekompletności dokumentu (fizycznej, merytorycznej), uzupełnienie dokumentu a ocena oferty, złożenie przez wykonawcę dokumentów nie wymaganych przez zamawiającego.

2. Planowanie zamówień i szacowanie ich wartości:

 • analiza potrzeb i wymagań – forma, termin sporządzenia (analiza a plan postępowań), alternatywne środki zaspokajania potrzeb, warianty wykonania zamówienia,
 • plan postępowań o zamówienia publiczne – czy obowiązek aktualizacji dotyczy dodawania nowych postępowań,
 • szacowanie wartości zamówienia:
  • czy zamawiający jest związany wycenami podmiotów zewnętrznych,
  • przykłady zaniżenia wartości zamówienia,
  • pojęcie podobnych dostaw, w tym dostawy produktów spożywczych,
  • przykłady podziału zamówienia,
  • dzielenie a planowanie zamówień – zamówienie nieplanowane - przykłady,
  • unieważnienie postępowania w części a wartość zamówienia,
  • czy wartość dokumentacji projektowej należy zsumować z wartością robót,
  • roboty w jednym obiekcie budowlanym i w różnych obiektach,
  • wartość usług projektowych i nadzoru inwestorskiego,
  • przykłady podziału zamówienia na roboty budowlane,
  • udzielanie zamówienia w częściach na podstawie art. 30 ust. 4 – czy umożliwia nie zastosowanie ustawy,
  • prawo opcji a kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia,
  • wartość zamówienia a aneks do umowy, o którym mowa w art. 455 ust. 2,
  • usługi powtarzające się.

3. Kryteria oceny ofert:

 • niedookreślone kryteria,
 • dyskryminujące kryteria,
 • udostępnienie zasobów przez inny podmiot a kryteria oceny ofert.

4. Określanie warunków podmiotowych:

 • proporcjonalność warunków do przedmiotu zamówienia,
 • przykłady warunków utrudniających konkurencję,
 • jakie konsekwencje wywołuje niedookreślony warunek,
 • sprzeczne interesy wykonawcy,
 • sposób spełnienia warunków w przypadku konsorcjum i spółki cywilnej, podwykonawcy zamówienia, podmiotu udostępniającego zasoby.

5. Komunikacja elektroniczna:

 • forma oferty: skan formularza oferty, format plików, weryfikacja podpisu,
 • konsekwencje niesprawdzania powiadomień z platformy zakupowej,
 • awaria systemu teleinformatycznego a unieważnienie postępowania,
 • problem z otwarciem oferty.

6. Wadium:

 • wadium w pieniądzu – przeksięgowanie kwoty wadium z innego postępowania,
 • oryginał gwarancji wadialnej w postaci elektronicznej – czy wystarczy podpis elektroniczny wykonawcy,
 • gwarancja wadialna konsorcjum – czy musi być wystawiona na wszystkich członków,
 • przykłady wadliwych gwarancji wadialnych,
 • termin ważności gwarancji – czy musi być dłuższy niż termin związania ofertą,
 • zwrot wadium.

7. Dokumenty wymagane od wykonawców:

 • dokumenty które posiada zamawiający,
 • oświadczenie o aktualności informacji zawartych w JEDZ,
 • aktualność dokumentów na dzień ich złożenia w opinii UZP i orzecznictwie,
 • oświadczenie konsorcjum: czy zawsze musi precyzyjnie określać podział zadań, czy jest podmiotowym czy przedmiotowym środkiem dowodowym.

8. Uzupełnienie dokumentów:

 • ile razy wzywa się do uzupełnienia,
 • pojęcie błędu w podmiotowym środku dowodowym i sposoby jego naprawienia – zmiana treści uzupełnianego dokumentu,
 • zaniechanie wezwania do uzupełnienia i nieuzasadnione wezwanie,
 • uzupełnienie kosztorysu ofertowego, JEDZ, zobowiązania podmiotu trzeciego,
 • treść wezwania do uzupełnienia,
 • termin na uzupełnienie dokumentów,
 • aktualność uzupełnianych dokumentów,
 • zatrzymanie wadium za nieuzupełnienie dokumentów – jak traktować sytuację gdy wykonawca w odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia składa wadliwe dokumenty,
 • zatrzymanie wadium za niewniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

9. Wykluczenie wykonawcy z postępowania i odrzucenie oferty:

 • udaremnianie lub utrudnianie stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy,
 • zmowa przetargowa,
 • wcześniejsze zaangażowanie wykonawcy,
 • poważne naruszenie obowiązków zawodowych,
 • konflikt interesów,
 • nienależyte wykonanie lub niewykonanie zobowiązania – czy wykonawca musi informować w JEDZ o wszystkich karach umownych,
 • wprowadzenie zamawiającego w błąd,
 • samooczyszczenie wykonawcy – z czyjej inicjatywy i w jakim terminie powinno nastąpić,
 • wyjaśnianie treści oferty,
 • przykłady omyłek w treści oferty i ich poprawiania,
 • odrzucenie oferty za nie spełnienie warunków udziału w postępowaniu,
 • niezgodność oferty z ustawą,
 • niezgodność treści oferty z warunkami zamówienia, w tym brak wyceny pozycji w kosztorysie ofertowym na roboty budowlane,
 • oferta nie spełniająca wymagań dotyczących środków komunikacji elektronicznej (nie wypełnienie interaktywnego formularza, format rar oferty),
 • czyn nieuczciwej konkurencji,
 • rażąco niska cena, w tym czy można ponawiać wezwanie do wyjaśnienia, istotne części składowe ceny,
 • błąd w obliczeniu ceny.

10. Umowa w sprawie zamówienia publicznego:

 • pojęcie uchylenia się od zawarcia umowy,
 • klauzule niedozwolone,
 • termin realizacji zamówienia,
 • maksymalna wysokość kar umownych,
 • odwołanie na projektowane postanowienia umowy,
 • (nie)równość stron umowy,
 • waloryzacja wynagrodzenia – maksymalny poziom,
 • ogłoszenie o wykonaniu umowy,
 • istotna zmiana umowy,
 • unieważnienie umowy – wada postępowania.
Prowadzący
Prawnik, ekspert z zakresu prawa zamówień publicznych, jeden z najlepiej ocenianych wykładowców. Prowadzi szkolenia z dziedziny zamówień publicznych regularnie od 2000 r. do chwili obecnej. Od 2011 r. przeprowadził szkolenia w wymiarze ponad 5300 godzin. Wybrane szkolenia z zakresu zamówień publicznych prowadzone cyklicznie w ostatnich latach przez wykładowcę: ABC zamówień publicznych – szkolenie dla początkujących (2 dni), Zamówienia publiczne – szkolenie dla zaawansowanych (2 dni), Zamówienia publiczne o wartości do 130.000 zł, Zamówienia publiczne finansowane z funduszy unijnych, Kontrola zamówień publicznych, Kurs – specjalista ds. zamówień publicznych (3 dni), Jak wygrywać przetargi - szkolenie dla wykonawców. Wybrane instytucje i firmy, dla których przeprowadził szkolenia wewnętrzne to m.in.: Ministerstwo Gospodarki, Ministerstwo Kultury, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwo Sprawiedliwości, Ministerstwo Transportu, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Urzędy Marszałkowskie Województw: Łódzkiego, Mazowieckiego, Śląskiego, Wielkopolskiego, Podlaskiego, Dolnośląskiego, SHARP Electronics (Europe) GMBH, Johnson & Johnson Poland, Iveco Poland, Raiffeisen Bank Polska, Xerox Polska, TVP, Strabag, DB Schenker Rail Polska. Autor licznych publikacji dotyczących tematyki zamówień publicznych: Komentarz do ustawy Prawo zamówień publicznych wydany przez C.H. BECK (I wydanie - 2005, II wydanie - 2007, III wydanie - 2009), współautor książki „Zamówienia publiczne Poradnik przedsiębiorcy", wydanej w 2001r. przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości i Wydawnictwo PUBLICUS, Artykuły: „Rzeczpospolita", „Gazeta Prawna", „Rachunkowość Budżetowa", „Zamówienia Publiczne Doradca", „Monitor Prawniczy".
Forma
online/stacjonarnie
Czas trwania
2 dni, godz. 9:00 - 15:00
Termin / Lokalizacja
 1. 18.07.2024 / Szkolenie online / Warszawa
 2. 11.09.2024 / Szkolenie online / Katowice
 3. 08.10.2024 / Szkolenie online / Poznań
 4. 24.10.2024 / Szkolenie online / Warszawa
Cena
990
Zgłoszenie
Prawo zamówień publicznych – szkolenie dla zaawansowanych (2 dni)
W cenę wliczono
990 zł - cena szkolenia online zawiera: udział w szkoleniu online (wykład, dyskusja, odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia), materiały szkoleniowe w formie elektronicznej (pdf), certyfikat dla uczestników szkolenia w formie elektronicznej (pdf), bezpłatne konsultacje poszkoleniowe. 1390 zł - cena szkolenia stacjonarnego zawiera: udział w szkoleniu stacjonarnym (wykład, dyskusja, odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia), materiały szkoleniowe w formie papierowej w segregatorach, notatniki, długopisy, certyfikat dla uczestników szkolenia w formie papierowej, przerwy kawowe, obiad, bezpłatne konsultacje poszkoleniowe. Powyższe ceny są cenami netto. Szkolenia finansowane przynajmniej w 70 % ze środków publicznych są zwolnione z VAT, w pozostałych przypadkach do kwoty netto doliczamy VAT 23 %. Każde szkolenie możemy przygotować w formie szkolenia wewnętrznego dedykowanego tylko państwa instytucji, gdzie termin, miejsce i program szkolenia jest dostosowany do państwa potrzeb. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca szkolenia. Oferta specjalna: Proponujemy RABAT 5% w przypadku zgłoszenia minimum 4 osób na szkolenie. Uwaga! Promocje nie łączą się.
Zdobyta wiedza
Celem szkolenia jest pogłębienie wiedzy z zakresu Prawa zamówień publicznych z uwzględnieniem najnowszych zmian i interpretacji, w tym przedstawienie najistotniejszych zagadnień z jakimi spotykają się zamawiający i wykonawcy w trakcie przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i ich oceny w wynikach kontroli zamówień publicznych i orzecznictwie.
Certyfikaty
tak
Organizator
ACC Training & Consulting Group - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
 1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.