menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe
Uwaga, ta oferta jest już nieaktualna! Prosimy o kontakt z organizatorem.


Program FENG - zasady wsparcia unijnych projektów innowacyjnych i badawczo-rozwojowych na poziomie krajowym w perspektywie finansowej UE na lata 2021-2027 . 2-dniowe warsztaty praktyczne.

Kategoria
UNIA EUROPEJSKA
Typ szkolenia
otwarte
Program

W imieniu ekspertów Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER z przyjemnością zapraszamy do udziału w szkoleniu otwartym:

 

Grupa docelowa

Adresatami szkolenia są przede wszystkim następujące grupy:
• Potencjalni Beneficjenci projektów badawczo-rozwojowych i innowacyjnych (przedsiębiorstwa, w tym firmy duże i sektor MŚP, organizacja badawcze, jednostki naukowe, instytucje otoczenia biznesu, podmioty systemu szkolnictwa wyższego i nauki)
• Członkowie kadry administracyjnej projektów współfinansowanych ze środków UE (koordynatorzy / kierownicy projektów, specjaliści ds. rozliczeń, specjaliści ds. administracji i promocji)
• Członkowie kadry merytorycznej projektów współfinansowanych ze środków UE (członkowie zespołów projektowych, konsultanci merytoryczni, doradcy)
• Kadra zarządzająca i administracyjna Beneficjenta (służby księgowe, kierownicy jednostek, służby kadrowe)
• Audytorzy i kontrolerzy projektów unijnych
• Konsultanci i doradcy w zakresie rozliczania i zarządzania projektami UE

 

Cel szkolenia

Celem głównym oferowanego szkolenia jest właściwe przygotowanie do aplikowania o środki UE z perspektywy finansowej 2021-2027 na realizację projektów badawczo-rozwojowych i innowacyjnych wspieranych z programu FENG na poziomie centralnym.
Do szczegółowych celów zajęć zaliczyć można przede wszystkim:
• Właściwa identyfikacja źródła wsparcia
• Wstępna ocena szans w procesie występowania o dofinansowanie
• Identyfikacja zasad programu pomocowego oraz wstępnych warunków przyznawania wsparcia
• Właściwe przygotowanie do procesu aplikacji.

 

Korzyści dla uczestników

1.    Zrozumienie Programu FENG: Uczestnicy zdobędą dogłębną wiedzę na temat celów, priorytetów, struktury, oraz działań programu FENG, co pozwoli im lepiej wykorzystać dostępne możliwości finansowania dla projektów innowacyjnych i badawczo-rozwojowych.

2.    Wsparcie w aplikowaniu o środki: Uczestnicy będą przygotowani do skutecznego aplikowania o finansowanie z programu FENG, dzięki zrozumieniu procedur aplikacyjnych, rodzajów naborów, oraz etapów oceny wniosków. To pomoże im zwiększyć szanse na uzyskanie wsparcia finansowego.

3.    Skuteczne planowanie projektów: Dzięki zdobytym informacjom na temat celów programu, priorytetów i zakresu wsparcia, uczestnicy będą mogli lepiej zaplanować swoje projekty innowacyjne i badawczo-rozwojowe, zgodnie z wymaganiami programu FENG.

4.    Lepsze wykorzystanie środków finansowych: Poznanie zasad kwalifikowalności wydatków oraz dostępnych form wsparcia pozwoli uczestnikom skuteczniej zarządzać środkami finansowymi otrzymanymi z programu FENG, minimalizując ryzyko niezgodności i unikając kosztów niekwalifikowalnych.

5.    Współpraca i networking: Szkolenie stanowi doskonałą okazję do nawiązania kontaktów i wymiany doświadczeń z innymi uczestnikami, w tym przedstawicielami różnych sektorów (przedsiębiorstwa, instytucje badawcze, uczelnie itp.), co może prowadzić do potencjalnych partnerstw i współpracy przy projektach.

6.    Podniesienie kompetencji i know-how: Uczestnicy będą mogli zdobyć nową wiedzę na temat finansowania projektów badawczo-rozwojowych, zazieleniania przedsiębiorstw oraz tworzenia sprzyjającego środowiska innowacyjnego, co pozwoli im skuteczniej realizować swoje cele i rozwijać swoje przedsięwzięcia.

7.    Podniesienie atrakcyjności dla partnerów i inwestorów: Posiadanie wiedzy na temat programu FENG oraz umiejętność skutecznego pozyskiwania środków zewnętrznych może zwiększyć atrakcyjność uczestników dla potencjalnych partnerów biznesowych oraz inwestorów, co może przyczynić się do dalszego rozwoju ich projektów.

8.    Podniesienie umiejętności zarządzania projektami: Szkolenie pomoże uczestnikom w doskonaleniu umiejętności zarządzania projektami, zwłaszcza związanymi z planowaniem, monitorowaniem i rozliczaniem wydatków, co może przyczynić się do efektywnego wdrażania projektów.

9.    Pozyskanie cennych informacji o perspektywie finansowej UE: Uczestnicy zdobędą aktualną wiedzę na temat perspektywy finansowej UE na lata 2021-2027 oraz możliwości finansowania projektów innowacyjnych i badawczo-rozwojowych w tym okresie.

10.  Podniesienie prestiżu i wizerunku: Udział w szkoleniu FENG może przyczynić się do podniesienia prestiżu i wizerunku uczestników jako zaangażowanych i kompetentnych uczestników rynku innowacji i badań.

11.  Wsparcie w procesie odwoławczym: Uczestnicy będą lepiej przygotowani do ewentualnych procesów odwoławczych w przypadku odrzucenia wniosków, co może zwiększyć ich szanse na skuteczną obronę i uzyskanie finansowania.

Metodologia

Metody pracy podczas szkolenia stacjonarnego:


Jako pierwsza instytucja szkoleniowa w Polsce dbamy o to aby również szkolenia otwarte były dopasowane do oczekiwań oraz stylu pracy uczestników! Indywidualizacja szkolenia - dzięki udziałowi w takim szkoleniu uczestnicy osiągają oczekiwany przez pracodawcę poziom kompetencji i umiejętności.

Zajęcia są prowadzone metodą warsztatową opartą na aktywizacji uczestników szkolenia poprzez pracę w małych grupach, dyskusje na forum grupy oraz ćwiczenia, studia przypadków, scenki rodzajowe, pracę indywidualną, symulacje i mini- wykłady z omówieniem przykładów z życia i prezentacją multimedialną. Przedmiotem zajęć są realne trudności uwzględniające specyfikę danej branży oraz potrzeby i możliwości osób biorących udział w warsztatach. Uczestnicy uczą się poprzez doświadczenie ćwiczą różne sytuacje, mają możliwość konsultacji indywidualnych. Nauka poprzez kreatywność, elastyczność i osobiste doświadczenia jest najskuteczniejszą formą zdobywania nowych umiejętności.

W zależności od terminu i lokalizacji, szkolenie jest realizowane przez jednego ze wskazanych trenerów.

Metody pracy podczas szkolenia on-line:

·         wygodna forma szkolenia - wystarczy dostęp do urządzenia z internetem (komputer, tablet, telefon), słuchawki lub głośniki i ulubiony fotel

·         szkolenie realizowane jest w nowoczesnej formie w wirtualnym pokoju konferencyjnym i kameralnej grupie uczestników

·         bierzesz udział w pełnowartościowym szkoleniu - Trener prowadzi zajęcia "na żywo" - widzisz go i słyszysz

·         pokaz prezentacji, ankiet i ćwiczeń widzisz na ekranie swojego komputera w czasie rzeczywistym.

·         podczas szkolenia Trener aktywizuje uczestników zadając pytania, na które można odpowiedzieć w czasie rzeczywistym

·         otrzymujesz certyfikat wydany przez jedną z wiodących firm szkoleniowych w Polsce

·         masz dostęp do konsultacji poszkoleniowych w formie e-mail do 4 tygodni po zrealizowanym szkoleniu

·         otrzymujesz indywidualną kartę rabatową upoważniającą do 10% zniżki na wszystkie kolejne szkolenia stacjonarne i online organizowane przez Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER

 

Program szkolenia 

Program szkolenia stanowi prawnie chronioną własność intelektualną, a jego przetwarzanie, rozpowszechnianie lub korzystanie z niego bez wiedzy i zgody autora jest zabronione.


1. Program Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027
§ Uwarunkowania strategiczne i główne wyzwania dla programu FENG
§ Cele programu FENG
§ Priorytety i struktura programu FENG
§ Plan finansowy i wysokość alokacji
§ Struktura instytucjonalna w ramach programu
§ Warunki podstawowe dla projektów realizowanych w ramach programu FENG
2. Wsparcie ze środków programu FENG dla przedsiębiorców w obszarze badań i rozwoju (B+R)
§ Priorytet FENG.01: Wsparcie dla przedsiębiorców
§ Działanie FENG.01.01 Ścieżka SMART
§ Cele szczegółowe
§ Zakres i uzasadnienie interwencji
§ Typy projektów
§ Rodzaje Beneficjentów
§ Dopuszczalne poziomy dofinansowania
§ Możliwe formy wsparcia
3. Wsparcie ze środków programu FENG na rzecz środowiska sprzyjającego innowacjom
§ Priorytet FENG.02: Środowisko sprzyjające innowacjom
§ Cele szczegółowe
§ Zakres i uzasadnienie interwencji
§ Typy projektów
§ Rodzaje Beneficjentów
§ Dopuszczalne poziomy dofinansowania
§ Możliwe formy wsparcia
4. Wsparcie ze środków program FENG na zazielenianie przedsiębiorstw
§ Priorytet FENG03: Zazielenienie przedsiębiorstw
§ Cele szczegółowe dla poszczególnych priorytetów i działań
§ Zakres i uzasadnienie interwencji
§ Typy projektów
§ Rodzaje Beneficjentów
§ Dopuszczalne poziomy dofinansowania
§ Możliwe formy wsparcia
5.Wprowadzenie do tematyki Wniosku aplikacyjnego
§ Procedury aplikowania o wsparcie
§ Rodzaje i typy naborów
§ Tryb oceny wniosków o dofinansowanie: etapy weryfikacji, uzupełnienia, zasady wyboru do dofinansowania,
§ Procedura odwoławcza
§ Zasady obsługi wniosków o dofinansowanie ze środków FENG w ramach systemu informatycznego LSI 2.0
6. Zasady kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027
§ Podstawy prawne kwalifikowalności wydatków
§ Wytyczne dotyczące kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027
§ Podstawowe warunki kwalifikowalności wydatków
§ Wydatki niekwalifikowalne
§ Główne kategorie kosztów kwalifikowalnych (wkład niepieniężny, nieruchomości, podatek VAT, opłaty finansowe, środki trwałe, wartości niematerialno-prawne, koszty osobowe personelu projektu)
§ Uproszczone metody rozliczania wydatków
§ Koszty pośrednie
7. Szczegółowe zasady kwalifikowalności wydatków w zakresie badań i rozwoju w ramach Priorytetu 01 Programu FENG
§ Przewodnik kwalifikowalności wydatków
§ Ogólne zasady kwalifikowalności wydatków w projekcie
§ Wydatki kwalifikowalne modułu B+R
§ Wydatki kwalifikowalne modułu wdrożenie innowacji
§ Wydatki kwalifikowalne modułu infrastruktura B+R
§ Wydatki kwalifikowalne modułu cyfryzacja
§ Wydatki kwalifikowalne modułu zazielenienie przedsiębiorstw
§ Wydatki kwalifikowalne modułu kompetencje
§ Wydatki kwalifikowalne modułu internacjonalizacja
8. Podsumowanie szkolenia:
§ dyskusja końcowa,
§ konsultacje indywidualne

 

Inwestycja

Szkolenie stacjonarne

1390.00zł netto (+23% VAT)

Dla jednostek budżetowych finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.
-cena zawiera:
-uczestnictwo w szkoleniu,
-materiały dydaktyczne [autorski podręcznik Uczestnika szkolenia, materiały dodatkowe wykorzystywane podczas warsztatów praktycznych]
-materiały piśmiennicze [notatnik, długopis]
-dyplom potwierdzający ukończenie szkolenia
-konsultacje poszkoleniowe
-każdy z Uczestników otrzyma indywidualną kartę rabatową upoważniającą do 10% zniżki na wszystkie kolejne szkolenia otwarte organizowane przez Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
-oraz serwisy kawowe i obiadowe (nie obejmuje noclegu).


Cena szkolenia wraz z zakwaterowaniem:
Cena szkolenia dla 1 osoby wraz zakwaterowaniem na 1 dobę w pokoju 1-osobowym ze śniadaniem i kolacją: 1840 zł netto (+23% Vat)

 

Szkolenie on-line

1290.00zł netto (+23% VAT)

Dla jednostek budżetowych finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.
-cena zawiera:
-uczestnictwo w szkoleniu on-line
-materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej
-renomowany certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia (w wersji elektronicznej lub papierowej)
-konsultacje poszkoleniowe
-10% zniżki na wszystkie kolejne szkolenia otwarte i on-line organizowane przez Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER. 

 

Uwagi 

Powyższy program rozwojowy jest również dostępny w formie zamkniętej, wyłącznie dla pracowników Państwa firmy. W przypadku szkoleń zamkniętych zakres tematyczny poszczególnych bloków może ulec zmianie, ze względu na rzeczywiste, zdiagnozowane w ramach analizy przedszkoleniowej oczekiwania pracowników i potrzeby organizacji zlecającej szkolenie. Gwarantujemy wysoką jakość merytoryczną i organizacyjną szkolenia. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących zamkniętej formuły szkoleń prosimy o kontakt: info@szkolenia-semper.pl lub zachęcamy do skorzystania z formularza zapytania ofertowego.

 

Czas trwania
2 dni
Lokalizacja
Cena
1390 zł netto
Zgłoszenie
Program FENG - zasady wsparcia unijnych projektów innowacyjnych i badawczo-rozwojowych na poziomie krajowym w perspektywie finansowej UE na lata 2021-2027 . 2-dniowe warsztaty praktyczne.
Organizator
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
  1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.