menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe
Uwaga, ta oferta jest już nieaktualna! Prosimy o kontakt z organizatorem.


Realizacja procesu inwestycyjnego w kontekście najnowszych zmian w prawie zamówień publicznych, prawie budowlanym, prawie wodnym i prawie ochrony środowiska.

Kategoria
PRAWO BUDOWLANE
Typ szkolenia
otwarte
Program

 

W imieniu ekspertów Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER z przyjemnością zapraszamy do udziału w szkoleniu otwartym:

 

 

Grupa docelowa

Szkolenie skierowane jest do instytucji samorządu terytorialnego, państwowych i samorządowych jednostek organizacyjnych takich jak: urzędy marszałkowskie, starostwa, urzędy miast i gmin, urzędy pracy, instytucje pomocy społecznej, szpitale, wyższe uczelnie, szkoły i inne instytucje oświatowe oraz innych podmiotów udzielających zamówień publicznych. Zapraszamy wszystkich, merytorycznie odpowiedzialnych za zamówienia w jednostce, kierowników zarządzających komórkami zamówień publicznych, kierowników jednostek, członków komisji przetargowych, a także wszystkich odpowiedzialnych za przygotowanie i realizację inwestycji budowlanych.

Cel szkolenia

Dzięki szkoleniu będziesz wiedział, jak:

-Prawidłowo ustalać wartość zamówienia oraz szacować wysokość zamówienia w wypadku składania ofert częściowych i zamówień poniżej progów unijnych,

-Zgodnie z przepisami dokumentować postępowanie o zamówienie publiczne, stosować kryterium ceny, procedurę odwróconą i terminy składania ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,

-Analizować i oceniać oferty, wzywać do wyjaśnień i uzupełniać dokumenty składane na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu,

-Prawidłowo prowadzić postępowanie zamówienia in-house

-Wyegzekwować solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wypadku konsorcjum,

-Przygotowywać i modyfikować umowy w wypadku realizacji dodatkowych dostaw, usług lub robót budowlanych oraz w zamówieniach podprogowych,

-Konstruować klauzule społeczne, by wyegzekwować zatrudnienie osób defaworyzowanych, oraz klauzule aneksowe, w których należy uwzględnić zmianę wysokości wynagrodzenia wykonawcy czy terminu realizacji zamówienia.

Korzyści dla uczestników

1. Poznanie i zdobycie umiejętności w zakresie wykorzystania praktycznych procedur w praktyce przygotowania zamówień publicznych odnoszących się do, realizacji projektów budowlanych, podstawowej wiedzy dotyczących się zarządzania projektami oraz sygnalnych prawidłowości w dziedzinie skutecznych negocjacji.

2. Pozyskanie szerokiego spektrum wiedzy, dotyczącej błędów i przyczyn porażek w projektach budowlanych, na etapie ich przygotowania ogłoszeń, SIWZ i realizacji, w kontekście unormowań prawnych i organizacyjnych procesów inwestycji budowlanej.

3. Przećwiczenie na studiach przypadków stosowanych w praktyce rozwiązań dotyczących: fazy przed-inwestycyjnej, nadzoru nad realizacją procedury zamówienia, przyjętych w umowach form wynagrodzenia, kosztorysowania, odbioru robót oraz zmian zapisów w umowie w fazie jej wykonania.

 

Metodologia:

Metody pracy podczas szkolenia stacjonarnego:

Jako pierwsza instytucja szkoleniowa w Polsce dbamy o to aby również szkolenia otwarte były dopasowane do oczekiwań oraz stylu pracy uczestników! Indywidualizacja szkolenia - dzięki udziałowi w takim szkoleniu uczestnicy osiągają oczekiwany przez pracodawcę poziom kompetencji i umiejętności.

Zajęcia są prowadzone metodą warsztatową opartą na aktywizacji uczestników szkolenia poprzez pracę w małych grupach, dyskusje na forum grupy oraz ćwiczenia, studia przypadków, scenki rodzajowe, pracę indywidualną, symulacje i mini- wykłady z omówieniem przykładów z życia i prezentacją multimedialną. Przedmiotem zajęć są realne trudności uwzględniające specyfikę danej branży oraz potrzeby i możliwości osób biorących udział w warsztatach. Uczestnicy uczą się poprzez doświadczenie ćwiczą różne sytuacje, mają możliwość konsultacji indywidualnych. Nauka poprzez kreatywność, elastyczność i osobiste doświadczenia jest najskuteczniejszą formą zdobywania nowych umiejętności.

W zależności od terminu i lokalizacji, szkolenie jest realizowane przez jednego ze wskazanych trenerów.

 

Metody pracy podczas szkolenia on-line:

·         wygodna forma szkolenia - wystarczy dostęp do urządzenia z internetem (komputer, tablet, telefon), słuchawki lub głośniki i ulubiony fotel

·         szkolenie realizowane jest w nowoczesnej formie w wirtualnym pokoju konferencyjnym i kameralnej grupie uczestników

·         bierzesz udział w pełnowartościowym szkoleniu - Trener prowadzi zajęcia "na żywo" - widzisz go i słyszysz

·         pokaz prezentacji, ankiet i ćwiczeń widzisz na ekranie swojego komputera w czasie rzeczywistym.

·         podczas szkolenia Trener aktywizuje uczestników zadając pytania, na które można odpowiedzieć w czasie rzeczywistym

·         otrzymujesz certyfikat wydany przez jedną z wiodących firm szkoleniowych w Polsce

·         masz dostęp do konsultacji poszkoleniowych w formie e-mail do 4 tygodni po zrealizowanym szkoleniu

·         otrzymujesz indywidualną kartę rabatową upoważniającą do 10% zniżki na wszystkie kolejne szkolenia stacjonarne i online organizowane przez Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER

 

Program szkolenia:

Dzień I

1.Aktualny stan prawny zamówień publicznych w zakresie robót budowlanych.

a. Definicje związane z zamówieniami publicznymi i ich odniesienie do zamówień na roboty budowlane.

b. Katalog zamówień wyłączonych spod rygoru stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych.

c. Zamówienia „in house” udzielane podmiotom powiązanym z zamawiającym.

d. Elektronizacja zamówień publicznych.

2.Praktyczne procedury udzielania zamówienia publicznych:

Obowiązek sporządzania rocznego planu zamówień

Szacowanie wartości zamówienia na roboty budowlane i podział zamówienia na części w robotach budowlanych – nowe rozporządzenie dot. wykazu robót budowlanych, znaczenie definicji obiektu budowlanego dla oceny tożsamości przedmiotowej zamówienia, ·Szacowanie wartości zamówień nieprzewidzianych,

·Dokumentowanie procesu szacowania wartości zamówienia.

Opis przedmiotu zamówienia:

· Podstawowe zasady opisu przedmiotu zamówienia, w zakresie robót budowlanych i dostaw,

· Projekt budowlany lub Program funkcjonalno-użytkowy, jako podstawa, jednoznacznego i rzetelnego opisu przedmiotu zamówienia,

Umowy na dostawy, usługi oraz roboty budowlane, – jakie postanowienia trzeba uwzględnić w każdym rodzaju umów w zamówieniach podprogowych.

Modyfikacje umowy, która dotyczy realizacji dodatkowych dostaw, usług lub robót budowlanych nieobjętych zamówieniem podstawowym.

Umowy o podwykonawstwo – najczęstsze problemy.

Solidarna odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wypadku konsorcjum

Stosowanie kryteriów oceny ofert w świetle nowelizowanego Prawa zamówień publicznych:

·Koszt, jako kryterium oceny ofert,

·Cena lub koszt – zasady ustanawiania 60% poziomu istotności dla kryteriów związanych z wynagrodzeniem,

Doświadczenie i kwalifikacje, jako dopuszczalne kryterium oceny ofert,

3. Ćwiczenie: opis zamówienia dla obiektu kubaturowego i liniowego.

 

Dzień II

4. Przebieg procesu budowlanego w kontekście nowelizacji PZP i Prawa budowlanego:

Obowiązki inwestora.

Obowiązki uprawnionych uczestników procesu budowlanego: projektanta, kierownika budowy, inspektora nadzoru inwestorskiego.

Istotne i nieistotne odstąpienia od projektu budowlanego: projekt zamienny, zmiany w projekcie, odstępstwa od projektu budowlanego lub warunków pozwolenia na budowę – studia przypadków

Zasady dokonywania zmian w projekcie oraz w kontraktach zawartych pomiędzy zamawiającym a wykonawcą

5. Zmiany w projekcie budowlanym w oparciu o Art. 36.a prawa Budowlanego – studia przypadków

Konsekwencje istotnego odstąpienia od projektu budowlanego

6. Przebieg budowlanego procesu inwestycyjnego w kontekście:

Nowelizacji ustawy prawo ochrony środowiska wraz z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Karta informacyjna przedsięwzięcia – nowe wytyczne.

Nowe kryteria dla oceny oddziaływania na środowisko.

Co powinien zawierać raport OOŚ?

Nowe przepisy dotyczące kar za naruszenie warunków, wymogów, czy obowiązków związanych z realizacją, eksploatacją lub likwidacją przedsięwzięcia.

Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego – ustalenie lokalizacji – wydanie decyzji – rejestr decyzji.

Aktualnie obowiązująca procedura decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Przebieg budowlanego procesu inwestycyjnego w kontekście nowej ustawy prawo wodne.

Nowa struktura organizacyjna – Gospodarstwo Wody Polskie.

Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej, regionalne zarządy gospodarki wodnej, zarządy zlewni, nadzory wodne.

Instrumenty zarządzania zasobami.

Zgody wodno prawne; operat wodno prawny -pozwolenie wodno prawne - zgłoszenie wodno prawnego -ocena wodno prawna.

Opłaty za usługi wodne oraz inne należności.

System informacyjny gospodarowania wodami.

Proces inwestycyjny.

•Kategorie inwestycji (6)

•W zależności od stopnia złożoności inwestycji, wpływu na przestrzeń

•Określenie wymogów stawianych inwestycji

•Nowy model projektu budowlanego – uregulowanie wszystkich opracowań projektowych

•Podział nieruchomości – zintegrowany w procedurze uzyskania zgody inwestycyjnej

•Jednolite zasady dla przyłączy i zjazdów

•Zgoda inwestycyjna:

•na terenie z planem miejscowym – inwestor jedyną stroną

•bez planu – szeroki zakres stron

•milcząca zgoda dla najprostszych inwestycji

Inwestycje celu publicznego

Podsumowanie szkolenia.

 

Inwestycja:

Szkolenie stacjonarne

1450.00zł netto (+23% VAT)

Dla jednostek budżetowych finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.
-cena zawiera:
-uczestnictwo w szkoleniu,
-materiały dydaktyczne [autorski podręcznik Uczestnika szkolenia, materiały dodatkowe wykorzystywane podczas warsztatów praktycznych]
-materiały piśmiennicze [notatnik, długopis]
-dyplom potwierdzający ukończenie szkolenia
-konsultacje poszkoleniowe
-każdy z Uczestników otrzyma indywidualną kartę rabatową upoważniającą do 10% zniżki na wszystkie kolejne szkolenia otwarte organizowane przez Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
-oraz serwisy kawowe i obiadowe (nie obejmuje noclegu).

Cena szkolenia wraz z zakwaterowaniem:
Cena szkolenia dla 1 osoby wraz zakwaterowaniem na 1 dobę w pokoju 1-osobowym ze śniadaniem i kolacją: 1900 zł netto (+23% Vat)

 

 

Szkolenie on-line

1350.00zł netto (+23% VAT)

Dla jednostek budżetowych finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.
-cena zawiera:
-uczestnictwo w szkoleniu on-line
-materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej
-renomowany certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia (w wersji elektronicznej lub papierowej)
-konsultacje poszkoleniowe
-10% zniżki na wszystkie kolejne szkolenia otwarte i on-line organizowane przez Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER.

 

 

Kontakt:

Zachęcamy do kontaktu telefonicznego i mailowego.
Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania:

Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
SZKOLENIA | KONFERENCJE | DORADZTWO
ul. Libelta 1a/2
61-706 Poznań

Godziny pracy biura:      Pn-Pt 08.00 - 18.00

Departament szkoleń otwartych:
tel. (61) 8 102 194     
tel. (61) 6 115 034     
tel. 508 393 926  
fax. (61) 6 247 936
fax. (61) 2 786 300

info@szkolenia-semper.pl
www.szkolenia-semper.pl
 

Najważniejsze powody, dla których warto wybrać organizowane przez nas szkolenie:
1. Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER jest jedną z wiodących firm szkoleniowych w Polsce.
2. Naszym celem jest zapewnienie Państwu elastycznych rozwiązań doradczych i dostosowanych szkoleń w celu osiągnięcia rzeczywistych rezultatów i efektów w pracy zawodowej.
3. Gwarantujemy zajęcia prowadzone przez najlepszych w kraju specjalistów.
4. Liczne referencje i opinie potwierdzają wysoką jakość naszych usług: referencje

 

Uwaga:

Powyższy program rozwojowy jest również dostępny w formie zamkniętej, wyłącznie dla pracowników Państwa firmy. W przypadku szkoleń zamkniętych zakres tematyczny poszczególnych bloków może ulec zmianie, ze względu na rzeczywiste, zdiagnozowane w ramach analizy przed szkoleniowej oczekiwania pracowników i potrzeby organizacji zlecającej szkolenie. Gwarantujemy wysoką jakość merytoryczną i organizacyjną szkolenia. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących zamkniętej formuły szkoleń prosimy o kontakt: info@szkolenia-semper.pl lub zachęcamy do skorzystania z formularza zapytania ofertowego.

 
Czas trwania
2 dni
Lokalizacja
Cena
1280 zł.netto (10% rabatu dla drugiej i każdej następnej osoby zgłoszonej na szkolenie)
Zgłoszenie
Realizacja procesu inwestycyjnego w kontekście najnowszych zmian w prawie zamówień publicznych, prawie budowlanym, prawie wodnym i prawie ochrony środowiska.
Organizator
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
  1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.