menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe


SZKOLENIE ON-LINE: Zarządzanie zapasami - przyjmowanie, przechowywanie i wydawanie zapasów

Kategoria
LOGISTYKA I TRANSPORT
Typ szkolenia
otwarte
Profil uczestników
Do kogo kierujemy nasze szkolenie: Szefów działów logistyki, Dyrektorów operacyjnych, Dyrektorów zakupów/zaopatrzenia, Głównych planistów, Planistów, Planistów zakupów/Zaopatrzeniowców, Kierowników magazynu, Brygadzistów
Program

Szkolenie dwudniowe

Pełna oferta PDF znajduje się pod poniższym adresem (skopiuj go do okna przeglądarki) https://www.atl.edu.pl/uploads/szkolenia/ZARZADZANIE_ZAPASAMI.PDF


SZKOLENIE ON-LINE: Do udziału w szkoleniu online potrzebny jest komputer lub urządzenie mobilne z wbudowaną kamerą i mikrofonem oraz dostępem do Internetu. Minimalne wymagania sprzętowe - laptop/komputer PC, MAC z najnowszą wersją przeglądarek internetowych (Chrome, Edge, Firefox), podstawowa kamera internetowa i mikrofon, dostęp do sieci Internet. Minimalna przepustowość łącza internetowego odbiorcy to 10 Mb/s, zalecana: 25 Mb/s. Instrukcja udziału w szkoleniu on-line zostanie przekazana wraz z potwierdzeniem realizacji szkolenia i pozostałymi informacjami organizacyjnymi.


Dodatkowo, SZKOLENIA ZAMKNIĘTE
(dla grup już od 3-5 osób i szkolenia indywidualne 1:1) mogą zostać przeprowadzone za pośrednictwem Państwa rozwiązań technologicznych (platform komunikacji na odległość) lub możemy zaproponować jedną z używanych przez nas platform. Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani realizacją wybranego szkolenia w formacie on-line w swojej firmie prosimy o kontakt.

Terminy realizacji szkoleń ON-LINE (1290 zł + 23% VAT):
 • 18-19.04.2024
 • 13-14.06.2024
 • 21-22.11.2024

Terminy realizacji szkoleń stacjonarnych (1590 zł+23% VAT):
 • WROCŁAW 21-22.03.2024, 06-07.06.2024, 17-18.10.2024

Korzyści dla uczestników szkolenia:

 • Skuteczne zarządzanie zapasami: Szkolenie pomaga pracownikom w zrozumieniu najlepszych praktyk i strategii dotyczących zarządzania zapasami. Pozwala to na optymalne wykorzystanie zasobów i minimalizację strat związanych  z przestarzałymi, uszkodzonymi lub przeterminowanymi produktami.
 • Redukcja kosztów: Poprawne przechowywanie i zarządzanie zapasami prowadzi do zmniejszenia strat związanych z utratą lub uszkodzeniem produktów. Eliminuje również konieczność ponownego zamawiania lub zakupu nadmiarowych produktów.
 • Zwiększenie efektywności: Szkolenie pozwala pracownikom na zdobycie umiejętności w obszarach takich jak kontrola zapasów, sporządzanie raportów i wykresów, zarządzanie dostawami i transportem itp. Poprawia to efektywność procesów związanych z przyjmowaniem, przechowywaniem i wydawaniem zapasów.
 • Poprawa satysfakcji klienta: Efektywne zarządzanie zapasami prowadzi do dostępności produktów w odpowiednim czasie     i miejscu. To z kolei przekłada się na zwiększenie satysfakcji klienta i budowanie lojalności wobec marki lub firmy.
 • Minimalizacja ryzyka: Szkolenie zapasów pomaga w rozpoznawaniu i minimalizacji ryzyka związanego z uszkodzeniem, kradzieżą lub stratą zapasów. Pracownicy są w stanie zidentyfikować zagrożenia i podjąć odpowiednie działania zapobiegawcze.
 • Lepsza organizacja pracy: Szkolenie uczy pracowników skutecznego planowania i organizowania zadań związanych z zarządzaniem zapasami. Poprawia to ogólną organizację pracy i umiejętności zarządzania czasem.
 • Zwiększenie kompetencji pracowników: Szkolenie rozwija umiejętności pracowników, co przekłada się na zwiększenie ich kompetencji i wartości na rynku pracy.
 • Poprawa wizerunku firmy: Efektywne zarządzanie zapasami i dostępność produktów w odpowiednim czasie przyczyniają się do pozytywnego wizerunku firmy. To z kolei może wpływać na zdobycie nowych klientów i zwiększenie konkurencyjności na rynku.
 • Dostosowanie do zmian na rynku: Szkolenie zapasów może również pomóc w dostosowaniu się do zmian na rynku. Pracownicy zyskują umiejętności i wiedzę niezbędną do skutecznego reagowania na zmieniające się potrzeby rynkowe.

PROGRAM SZKOLENIA:


1. Efektywne zarządzanie zapasami.
 • Zapasy – przegląd definicji, rola zapasów w przedsiębiorstwie i klasyfikacje zapasów.
 • Zapasy – metody zarządzania zapasami, systemy uzupełniania zapasów.
 • Podział zapasów według kryteriów ważności (metody ABC, XYZ).
 • Przykłady obliczeń analiza ABC, XYZ.
 • Charakterystyka zapasów oraz jej wpływ na przyjęte metody składowania.
 • Optymalizacja kosztów zapasów.
 • Metody prognozowania zapotrzebowania.
 • Modele zarządzania zapasami (Just-in-time, Kanban, EOQ).

2. Procesy magazynowe.
 • Podejście procesowe do zarządzania magazynem.
 • Rodzaje procesów magazynowych.
 • Charakterystyka technologicznego procesu magazynowania.
 • Organizacja prac magazynowych w przedsiębiorstwie.
 • Dostosowanie operacji magazynowych do rodzaju magazynów i poszczególnych ich elementów.
 • Wymagania przechowalnicze i ich wpływ na wybór urządzeń.
 • Wielkość strumienia materiału a organizacja magazynu.
 • Utrzymanie wysokiej jakości produktów.
 • Proces przyjmowania zapasów.
 • Gromadzenie danych o dostawcach i zamówieniach.
 • Badanie i ocena jakości dostaw.
 • Kontrola dokumentacji przyjęcia.
 • Przechowywanie zapasów.
 • Identyfikacja i etykietowanie zapasów.
 • Organizacja przestrzeni magazynowej.
 • Techniki minimalizacji strat i uszkodzeń.
 • Wydawanie zapasów.
 • Zaplanowanie wydań na podstawie zapotrzebowania.
 • Wybór optymalnej ścieżki przygotowania zamówień.
 • Kontrola procesu wydawania.
 • Nowoczesne rozwiązania magazynowe – przegląd.
 • Magazyny automatyczne.
 • Systemy informacyjne i informatyczne w magazynie.
 • Systemy informatyczne do zarządzania zapasami.
 • Automatyzacja i robotyzacja w obszarze magazynowania.
 • Trendy i innowacje w zarządzaniu zapasami.

3. Pomiar efektywności pracy magazynu.
 • Efektywność, skuteczność, a sprawność
 • Wskazniki rentowności zapasów
 • Analiza kosztów związanych z zarządzaniem zapasami
 • Systemy monitoringu i raportowania
 • Wskaźniki i mierniki KPI
 • KPI w logistyce przedsiębiorstwa
 • KPI w magazynie
 • Koszty magazynowe – przykład obliczeń
 • Zasoby ludzkie i techniczne – analiza stanu obecnego, stopień wykorzystania, pomiar efektywności
 • Niezawodność w magazynie – przykład analizy
 • Wizualne zarządzanie wynikami magazynu

4. Doskonalenie efektywności operacyjnej.
 • Wpływ pracy magazynu na obsługę klienta.
 • Organizacja współpracy magazynu z obsługą klienta, zaopatrzeniem, zakupami i planowaniem.
 • Analiza możliwości usprawnień organizacji funkcjonowania magazynów oraz poprawy komunikacji.
 • Studium przypadku i warsztaty praktyczne.
 • Analiza rzeczywistych sytuacji związanych z przyjmowaniem, przechowywaniem i wydawaniem zapasów.
 • Modelowanie procesów i wdrażanie optymalizacji.
 • Zastosowanie DMAIC, DIAGRAM ISHIKAWY, 5WHY, PDCA w usprawnianiu pracy magazynu.
 • Opracowanie rozwiązań usprawniających działanie w magazynach, wdrożenie opracowanych rozwiązań w magazynach.
 • Ocena przyjętych usprawnień.
 • Harmonogramowanie operacji magazynowych.
 • Analiza i tworzenie mapy relacji i map procesów.
 • Analiza OEE dla zasobów logistycznych i ludzkich.
 • Pomiar niezawodności procesów i sposoby jej zwiększania.
 • 5S i standaryzacja pracy w magazynie.
 • Zwiększenie kontroli i bezpieczeństwa.

Główne cele szkolenia można podsumować następująco:
 • Efektywne zarządzanie zapasami: Szkolenie ma na celu nauczenie personelu, jak skutecznie identyfikować, klasyfikować i przechowywać różnego rodzaju zapasy, takie jak surowce, materiały eksploatacyjne, produkty gotowe itp. Zapewniają również odpowiednie procedury kontroli zapasów i umożliwiają ich monitorowanie, aby uniknąć niepotrzebnych zakupów i utraty wartości materialnej.
 • Optymalizacja kosztów: Poprzez szkolenie personelu w zakresie rozpoznawania i zarządzania zapasami, można zredukować straty związane z przeterminowaniem, uszkodzonymi produktami lub nieodpowiednimi poziomami zapasów. Skuteczne zarządzanie zapasami pomaga minimalizować koszty operacyjne i zwiększać zysk firmy.
 • Doskonalenie efektywności operacyjnej: Szkolenie obejmuje nauczanie personelu technik optymalizacji procesów składowania, takich jak skuteczne wykorzystanie przestrzeni, metody pakowania, układanie zapasów itp. Dzięki temu możliwe jest zwiększenie szybkości dostępu do zapasów i łatwiejsze wydawanie ich, co wpływa na ogólną wydajność operacyjną.
 • Utrzymanie wysokiej jakości produktów: Program dotyczący wydawania zapasów obejmuje szkolenie personelu w zakresie zapewnienia odpowiednich procedur kontroli jakości podczas przyjmowania i wydawania zapasów. Ten aspekt jest szczególnie ważny w przypadku sektorów takich jak produkcja żywności, medycyna, elektronika, gdzie jakość produktu ma kluczowe znaczenie.
 • Zwiększenie kontroli i bezpieczeństwa: Szkolenie personelu w zakresie kontroli zapasów i procedur wydawania ma na celu zapewnienie większej kontroli nad dostępem do zapasów oraz zapobieganie kradzieży, utracie lub nadmiernemu zużyciu. Programy bezpieczeństwa i nadzoru pomagają personelowi nauczyć się i stosować odpowiednie protokoły w celu utrzymania bezpieczeństwa.
 • Usprawnienie współpracy między działami: Programy szkoleniowe dotyczące zarządzania zapasami mogą również promować lepszą współpracę między różnymi działami organizacji, takimi jak dział zaopatrzenia, magazynowanie, sprzedaż lub produkcja. Dzięki wspólnemu zrozumieniu procedur i wymagań dotyczących zapasów, można zoptymalizować przepływ pracy i komunikację.


INFORMACJE DODATKOWE

Szkolenie odbywa się w czasie rzeczywistym na platformie on-line. Każdego dnia:
 • 08:50 - 09:00 Logowanie do platformy
 • 09:00 - 10:15 Zajęcia
 • 10:15 - 10:30 Przerwa
 • 10:30 - 12:00 Zajęcia
 • 12:00 - 13:00 Przerwa na lunch
 • 13:00 - 14:30 Zajęcia
 • 14:30 - 14:45 Przerwa
 • 14:45 - 16:00 Zajęcia

CENA PROMOCYJNA SZKOLENIA WYNOSI 1290 zł. netto + 23% VAT
Cena szkolenia po okresie promocji wynosi: 1490 zł. netto + 23% VAT

UWAGA! ATL nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości korzystania z części lub całości szkolenia, jeśli niemożność ta spowodowana jest brakami technicznymi, w szczególności z powodu niewłaściwej konfiguracji przeglądarki internetowej/oprogramowania, niedostatecznej wydajności sprzętu oraz przerw i awarii technicznych dostawcy Internetu, leżących po stronie Uczestnika/ Zleceniodawcy/ Zamawiającego. Szkolenie realizowane jest zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2016 r. poz. 1030)

Szkolenia zamknięte dla grup już od 3-5 osób – jeżeli jesteście państwo zainteresowani realizacją tego szkolenia w swojej firmie prosimy o kontakt telefoniczny:
22 853 35 23, tel. kom.: 607 573 053.

Serdecznie zapraszamy do współpracy w zakresie szkoleń dofinansowanych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego i BUR-PARP.


Szkolenia zamknięte organizowaliśmy dla:

ABB Sp. z o.o., ALSTOM Power Sp. z o.o., ALTADIS POLSKA S.A., ArcelorMittal Refractories Sp. z o.o., Backer OBR Sp. z o.o. Bahlsen Polska Sp. z o.o., Bank Ochrony Środowiska S.A., BARLINEK S.A., BE & K Europe Sp. z o.o., BELL P.P.H.U., Capgemini Polska Sp. z o.o., RADWAR S.A., DB Schenker Rail Polska S.A. Dedra-Exim Sp. z o.o., Dora – Metal Sp. z o.o., Energoserwis S.A., Elektrociepłownie Warszawskie S.A., Fabryka Mebli Okrętowych FAMOS Sp. z o.o., Fabryka Porcelany „Wałbrzych” S.A., Famot Pleszew Sp. z o.o., Federal-Mogul Bimet S.A., Federal – Mogul Gorzyce S.A., FTT Wolbrom S.A., Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A., Grupa Topem Sp. z o.o., Hutchinson Poland Sp. z o.o., INTERPRINT Polska Sp. z o.o., Kronospan Polska, Grupa Lotos S.A., Górnośląski Zakład Elektroenergetyczny S.A., Huta Zawiercie S.A., Huta Pokój S.A., „HOLDING-ZREMB” Gorzów S.A., IMPEL S.A., INCO-VERITAS S.A., International Paper-Kwidzyn Sp. z o.o., KAN Sp. z o.o. Kompania Piwowarska S.A., Kongskilde Polska Sp. z o.o., Lublindis Sp. z o.o., Magneti Marelli Aftermarket Sp. z o.o., MAN Trucks Sp. z o.o. Maersk Polska Sp. z o.o., Magneti Marelli Aftermarket Sp. z o.o., Marsh Sp. z o.o., Merck Sp. z o.o., Metalpol Węgierska Górka Sp. z o.o., Neapco Europe Sp. z o.o.  Opel Polska Sp. z o.o., OBR Centrum Techniki Morskiej S.A. w Gdyni, ORLEN OIL  Sp. z o.o., PCC Rokita S.A., P.H. Alfa-Elektro Sp. z o.o.,  Philips Lighting Poland S.A.     PKN Orlen S.A., POCH S.A., Polcotton Sp. z o.o., PORTA KMI Poland Sp. z o.o., Przemysłowe Centrum Optyki S.A., Przedsiębiorstwo Materiałów Ogniotrwałych „KOMEX Sp. z o.o.,  PP „Porty Lotnicze”, PFLEIDERER GRAJEWO S.A., PFLEIDERER PROSPAN S.A. RADMOR S.A., Remontowa Hydraulic Systems Sp. z o.o., Ronal Polska Sp. z o.o.  Ryłko Sp. z o.o., Sanitec Koło Sp. z o.o., Siemens Sp. z o.o., Spedimex Sp. z o.o., STOMIL S.A., Tedrive Poland Sp. z o.o.,TI Poland Sp. z o.o., TZMO S.A., Valvex S.A.  VOLVO Polska Sp. z o.o., Winterhalter Gastronom Polska Sp. z o.o,  Wood-Mizer Industries Sp. z o.o., Wrigley Poland Sp. z o.o., Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A., Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 2 S.A. Wrocławskie Zakłady Zielarskie „Herbapol” S.A. Südzucker Polska S.A.,  ZAK S.A., ZENTIS POLSKA  Sp. z o.o.

Prowadzący
Ekspert logistyki i zakupów.
Forma
ON-LINE; Metody szkoleniowe: Wykład wprowadzający, dyskusja, case study, wymiana doświadczeń, ćwiczenia, warsztaty praktyczne.
Czas trwania
Dwa dni: 09.00-16.00 każdego dnia
Termin / Lokalizacja
 1. 21.11.2024 / ON-LINE - WIRTUALNA SALA ATL
Cena
1290 zł.netto + 23% VAT
Zgłoszenie
SZKOLENIE ON-LINE: Zarządzanie zapasami - przyjmowanie, przechowywanie i wydawanie zapasów
W cenę wliczono
wysoki poziom merytoryczny szkolenia, uczestnictwo w szkoleniu w małych grupach, obszerne, praktyczne materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej PDF, zaświadczenie ukończenia szkolenia w postaci elektronicznej PDF.
Zdobyta wiedza
Celem szkolenia oraz programu dotyczącego przyjmowania, przechowywania i wydawania zapasów jest zapewnienie odpowiedniej wiedzy, umiejętności i procedur, które pozwolą personelowi odpowiedzialnemu za zarządzanie zapasami skutecznie działać. Celem szkolenia dotyczącego przyjmowania, przechowywania i wydawania zapasów jest poprawa opracowania i zarządzania zapasami w sposób efektywny, co przyczynia się do większej wydajności i sukcesu organizacji.
Certyfikaty
Elektroniczne zaświadczenie ukończenia szkolenia wraz z programem i liczbą godzin.
Organizator
ATL - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
 1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.