menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe


BHP PRZY ORGANIZACJI PRAC ORAZ BEZPIECZNEJ EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ ELEKTROENERGETYCZNYCH W 2024 ROKU

Kategoria
BHP
Typ szkolenia
otwarte
Profil uczestników
SZKOLENIE BHP PRZY EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH KIERUJEMY DO: Osób prowadzących eksploatację i sprawujących nadzór nad eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych (uprawnienia do eksploatacji) oraz pracowników kierujących czynnościami osób wykonujących prace w zakresie eksploatacji (uprawnienia dozoru), a w szczególności: Służb elektroenergetycznych zakładów przemysłowych Osób odpowiedzialnych za prawidłowy montaż i eksploatację oraz nadzór urządzeń i instalacji elektrycznych Specjalistów Działów Utrzymania Ruchu i Głównego Mechanika Specjalistów służb bezpieczeństwa i higieny pracy
Wymagania wstępne
Brak wymagań.
Program
JAK PRZYGOTOWAĆ ZAKŁAD DO KONTROLI? INSTRUKCJE EKSPLOATACJI, GOTOWE ROZWIĄZANIA, ZAPOBIEGANIE WYPADKOM, PRZYKŁADY DOBRYCH PRAKTYKRUSZAJĄ KONTROLE BEZPIECZEŃSTWA PRACY PRZY URZĄDZENIACH ENERGETYCZNYCH!

Kontroli poddane będą zarówno podmioty bezpośrednio przyłączone do systemu dystrybucji energii elektrycznej na poziomie średnich napięć, jak i elektrownie i elektrociepłownie.

Wiele firm nadal nie wywiązało się z obowiązku przygotowania nowej dokumentacji bezpiecznej organizacji pracy i eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych. Skala nieprawidłowości stwierdzonych przez Inspektorów PIP jest ogromna.

Sprawdź jakie wymogi dotyczące bezpieczeństwa musi spełnić Twój zakład.
Zadbaj o dokumentację.
Bądź na bieżąco z nowymi interpretacjami i stanowiskami inspekcji.

DOWIEDZ SIĘ:
 • jak przygotować zakład do kontroli PIP?
 • co się zmieni w zakresie świadectw kwalifikacyjnych w energetyce?
 • jaka jest Twoja odpowiedzialność w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości i braków w dokumentacji?

Przedstawiony zostanie komentarz do aktualnych norm i przepisów, wskazany zostanie obligatoryjny zakres ich stosowania oraz rozwiązania dobrowolne, zgodne z dobrą praktyką inżynierską, które wpłyną na bezpieczeństwo pracy i będą atutem podczas ewentualnych kontroli PIP.

Nasz pierwszy Ekspert, doświadczony w kontrolach bezpieczeństwa pracy w energetyce, pomoże Ci prawidłowo opracować instrukcję eksploatacji urządzeń oraz wdrożyć procedury dotyczące bezpiecznej eksploatacji.Poznasz wytyczne dotyczące instrukcji eksploatacji urządzeń energetycznych od Eksperta zaangażowanego w prace przy zmianach rozporządzenia!
Przygotujesz pod okiem Eksperta instrukcje eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych zgodnie z najnowszymi wymogami prawnymi, które będziesz mógł zastosować w swoim zakładzie pracy.

Kolejny zaproszony Ekspert w zakresie zastosowania środków ochrony indywidualnej w energetyce, omówi zasady przeprowadzania badań i odpowiedzialność za użytkowanie oraz wycofywanie sprzętu ochronnego i środków ochrony indywidualnej.

Przepisy nie podają gotowych rozwiązań, lecz wymagają przygotowania nowych dokumentów, indywidualnych instrukcji bezpiecznej pracy i eksploatacji urządzeń w oparciu o analizę zagrożeń występujących w konkretnym zakładzie.

Podczas szkolenia omówiony zostanie zakres odpowiedzialności prowadzącego eksploatację za organizację pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych, przedstawione zostaną przykłady praktyczne w zakresie pisania poleceń pisemnych na prace wykonywane przy urządzeniach energetycznych.

BHP PRZY ORGANIZACJI PRAC ORAZ BEZPIECZNEJ EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ ELEKTROENERGETYCZNYCH – PROGRAM SZKOLENIA:

Część I

Organizacja prac oraz eksploatacja urządzeń energetycznych – praktyczne aspekty w zakresie interpretacji Prawa energetycznego, świadectw kwalifikacyjnych oraz rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych

Najnowsze zmiany w prawie istotne dla Elektryków!

Co skontrolują Inspektorzy PIP w 2024 roku? – zakres kontroli, najczęstsze uchybienia stwierdzone podczas kontroli, przykładowe rozwiązania poprawiające bezpieczeństwo pracy.

Podstawy prawne powoływania komisji kwalifikacyjnych – odniesienie do zmian zapisów ustawy Prawo energetyczne.

Zmiany w zasadach prac komisji kwalifikacyjnych po zmianach ustawy Prawo Energetyczne.

Świadectwa kwalifikacyjne – omówienie wątpliwości interpretacyjnych w zakresie terminów ważności świadectw kwalifikacyjnych.

Uznawanie świadectw kwalifikacyjnych obcokrajowców wykonujących prace eksploatacyjne na terenie Polski.

Omówienie rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 1 lipca 2022 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci

 • Czy można wykonywać prace przy urządzeniach bez świadectw kwalifikacyjnych?
 • Rodzaje prac, stanowisk oraz urządzeń, instalacji i sieci energetycznych, przy których eksploatacji jest wymagane posiadanie kwalifikacji

Omówienie stanowiska Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 12 sierpnia 2022r. w zakresie interpretacji prawnej zapisów rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 1 lipca 2022 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci.

Co musisz wiedzieć zanim przystąpisz do opracowania instrukcji eksploatacji urządzeń energetycznych? Co powinna zawierać wartościowa instrukcja eksploatacji? Jak ją samodzielnie opracować?

 • Zakres przedmiotowy instrukcji eksploatacji urządzeń energetycznych – Omówienie zasad eksploatacji urządzeń energetycznych po zmianach rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych z 2020 roku.
 • Zdefiniowanie pojęć urządzenia energetycznego i odbiornika energii w odniesieniu tworzenia zasad eksploatacji urządzeń energetycznych.
 • Omówienie zasad eksploatacji obwodów odbiorczych w zakładach przemysłowych, zasady podłączania maszyn zasilanych energią elektryczną – przykład procedur eksploatacyjnych dla służb utrzymania ruchu.

Warsztaty praktyczne w zakresie opracowywania instrukcji eksploatacji urządzeń energetycznych

Ćwiczenie: Opracowanie ramowej instrukcji eksploatacji stacji SN dla typowego odbiorcy przyłączonego bezpośrednio do sieci dystrybucji energii elektrycznej zbudowanej z: rozdzielnicy wnętrzowej SN (w izolacji powietrznej/SF6), transformatora SN/nN, rozdzielnicy wnętrzowej nN.
Uczestnicy wspólnie z prowadzącym opracowują ramową instrukcję eksploatacji.

Ćwiczenie: Opracowanie ramowej instrukcji eksploatacji wybranego typu kotła wraz z urządzeniami pomocniczymi – kotłownie lokalne w zakładach przemysłowych.
Uczestnicy wspólnie z prowadzącym opracowują ramową instrukcję eksploatacji.

Podstawy prawne eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych w zakładach przemysłowych oraz warunki techniczne eksploatacji

 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych (Dz. z 2021 poz. 1210),
 • Prawo energetyczne wraz ze zmianami ustawy z 2021r. – obowiązki prowadzącego eksploatację,
 • Prawo budowlane i akty wykonawcze – warunki techniczne dotyczące instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych z uwzględnieniem nowych obowiązków wynikających z rozporządzenia  Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
  wraz ze zmianami,
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej  w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci,
 • Wybrane Polskie Normy dotyczące eksploatacji urządzeń energetycznych.

Eksploatacja urządzeń elektroenergetycznych – wzajemne relacje między przepisami i normami, zakres obligatoryjny i dobrowolny stosowania przepisów dobra praktyka i wiedza inżynierska – komentarz dotyczący stosowania Polskich Norm jako warunków technicznych.

Odpowiedzialność prowadzących eksploatację, poleceniodawcy, kierującego zespołem oraz koordynatora za organizację prac wykonywanych przy urządzeniach i instalacjach energetycznych – odpowiedzialność karna, cywilna i wykroczeniowa.
Kary za brak instrukcji eksploatacji

Wypadki przy pracy związane z prowadzeniem eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych.

Część II

Jakie są szczegółowe zasady stosowania środków ochrony indywidualnej w energetyce?

 • wymagania w zakresie doboru, użytkowania, konserwacji, naprawy i wymiany.
 • zasady przeprowadzania badań i odpowiedzialność za użytkowanie  oraz wycofywanie sprzętu ochronnego i środków ochrony indywidualnej

Znakowanie, kontrola, instrukcje użytkowania środków ochrony indywidualnej stosowanych w energetyce, wymagania Polskiej Normy

 • zastosowanie odzieży chroniącej przed skutkiem łuku elektrycznego
 • rękawice i rękawy elektroizolacyjne chroniące przed skutkami łuku elektrycznego
 • hełmy chroniące przed skutkami wystąpienia łuku elektrycznego
 • obuwie elektroizolacyjne
 • środki ochrony indywidualnej chroniące przed upadkiem z wysokości

 

Porażenia prądem i łukiem elektrycznym oraz środki i metody ograniczające zagrożenia.

Prowadzący
SZKOLENIE BHP PRZY ORGANIZACJI PRAC ORAZ BEZPIECZNEJ EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ ELEKTROENERGETYCZNYCH POPROWADZĄ: I cześć Wybitny Ekspert w dziedzinie eksploatacji instalacji elektrycznych i urządzeń technicznych w tym w atmosferach zagrożonych wybuchem. Od 20 lat zajmuje się tematyką zapewnienia bezpieczeństwa pracowników zatrudnionych na stanowiskach technicznych. Wybitny wykładowca-praktyk. Autor licznych publikacji w zakresie poprawy bezpieczeństwa pracy: Odpowiedzialność prowadzącego eksploatację za organizację pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych – wątpliwości interpretacyjne. Posiada bogate doświadczenie przy weryfikacji dokumentacji BHP, rozpoznawaniu przyczyn i okoliczności wypadków, praktyk z zakresu kontroli kart oceny ryzyka. Potrafi zaktywizować najtrudniejsze grupy szkoleniowe. Szkolenia realizowane z jego udziałem są wysoko oceniane nawet przez najbardziej wymagających uczestników. Jakość pracy potwierdzają uczestnicy szkoleń – najwyższe oceny. II część Ekspert w zakresie zastosowania środków ochrony indywidualnej w energetyce Członek Polskiej Akademii Nauk w Sekcji Elektrotechnika – Materiałoznawstwo Elektrotechniczne oraz członek z prawem głosu w Komitecie Technicznym przy Polskim Komitecie Normalizacyjnym, członek Stowarzyszenia Elektryków Polskich. Prowadzi szkolenia dla elektroenergetyków z dziedziny: organizacji bezpiecznej pracy przy urządzeniach elektroenergetycznych, oznakowania znakiem CE, dyrektywy kompatybilności elektromagnetycznej, dyrektywy niskonapięciowej, dyrektywy środków ochrony indywidualnej, szkolenia dla osób zajmujących się badaniem wyrobów elektroenergetycznych w tym sprzętu BHP, środków ochrony indywidualnej, szkolenia dla osób ubiegających się o kwalifikacje zawodowe SEP w zakresie eksploatacji, pomiarów i dozoru. Od 18 lat współpracuje w zakresie badań urządzeń i wyrobów elektroenergetycznych z laboratoriami badawczymi krajowymi i zagranicznymi oraz uczelniami (CIOP-PIB, Instytut Energetyki, Instytut Elektrotechniki, AGH, Politechnika Śląska, Politechnika Wrocławska). Zajmuje się także wykonywaniem audytów w zakresie norm PN-EN ISO 9001, PN-EN ISO 14001, PN-N 18001, OHSAS. Jest wykładowcą i egzaminatorem w zakresie uzyskania certyfikatów zgodności dla kadry kierowniczej i pracowników liniowych z normą SCC/VCA. Autor licznych referatów i artykułów na tematy energetyki zawodowej oraz sprzętu BHP podczas międzynarodowych tragów, konferencji i branżowych spotkań.
Forma
SZKOLENIE BHP PRZY EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH – METODY: Szkolenie będzie prowadzone systemem interaktywnym, tj. metodą aktywnego uczestnictwa słuchaczy w zajęciach, połączonym z warsztatami i konsultacjami indywidualnymi z zaproszonym wykładowcą.
Czas trwania
Szkolenie dwudniowe stacjonarne 18-19.04.2024 Ustroń Hotel Olympic****Wellness&SPA
Termin / Lokalizacja
 1. 18.04.2024 / Ustroń
Cena
1599 zł
Zgłoszenie
BHP PRZY ORGANIZACJI PRAC ORAZ BEZPIECZNEJ EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ ELEKTROENERGETYCZNYCH W 2024 ROKU
W cenę wliczono
Cena szkolenia zawiera: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe i pomocnicze, konsultacje indywidualne z wykładowcą, certyfikat o podwyższeniu kwalifikacji zawodowych, dwa lunche, przerwy kawowe, opłatę parkingową.
Zdobyta wiedza
BHP PRZY ORGANIZACJI PRAC ORAZ BEZPIECZNEJ EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ ELEKTROENERGETYCZNYCH – CELE SZKOLENIA: Uczestnicy szkolenia otrzymają praktyczne wskazówki w zakresie opracowania instrukcji organizacji bezpiecznej pracy, eksploatacji urządzeń oraz ramowych instrukcji. Uczestnicy krok po kroku, pod okiem zaproszonego Eksperta, opracują instrukcje do wykorzystania w pracy zawodowej. Omówione zostaną poważne zmiany w zakresie potwierdzania świadectw kwalifikacyjnych i organizacji bezpiecznej pracy w energetyce. Zaproszony Ekspert PIP przedstawi najczęstsze uchybienia stwierdzone podczas kontroli instalacji i urządzeń elektrycznych, które świadczą o wysokiej skali nieprawidłowości w zakresie technicznego bezpieczeństwa pracy w zakładach przemysłowych. Przedstawiona zostanie odpowiedzialność służb bhp i kierujących pracownikami za zapewnienie bezpiecznych warunków pracy.
Certyfikaty
Zaświadczenie o podwyższeniu kwalifikacji zawodowych.
Organizator
Ośrodek Szkoleń i Informacji EFFECT Joanna Jarosz-Opolka - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
 1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.