menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe
Uwaga, ta oferta jest już nieaktualna! Prosimy o kontakt z organizatorem.


PRACODAWCA A ZWIĄZKI ZAWODOWE PO ZMIANACH PRZEPISÓW PRAWA PRACY – PARTNERZY CZY PRZECIWNICY?

Kategoria
PRAWO ADMINISTRACYJNE
Typ szkolenia
otwarte
Profil uczestników
KIERUJEMY DO: Pracodawców, Właścicieli Firm Kierowników i pracowników kadr i działów personalnych Kierowników Działów, osób pełniących funkcje kierownicze i zarządzających zespołem pracowników Przedstawicieli związków zawodowych, działaczy związkowych Przedstawicieli służb BHP, Społecznych Inspektorów Pracy
Wymagania wstępne
Brak
Program
KONKRETNE PRZYKŁADY I RZETELNE ODPOWIEDZI ZWIĄZANE Z MARATONEM ZMIAN PRAWA PRACY. ZMIANY Z 22.09.2023 ROKU I ICH WPŁYW NA OCHRONĘ DZIAŁACZY ZWIĄZKOWYCH, PRZEDSTAWICIELI RAD PRACOWNIKÓW – KONSEKWENCJE DLA PRACODAWCÓW. WARSZTATY DLA PRZEDSTAWICIELI PRACODAWCÓW I ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH POPROWADZI WYBITNY EKSPERT W OBSZARZE ZBIOROWEGO PRAWA PRACY I ROZWIĄZYWANIA SPORÓW ZBIOROWYCH ORAZ CHARYZMATYCZNY SĘDZIA SĄDU PRACY.

Bierzemy pod lupę zmiany w prawie pracy i ich wpływ na relacje między pracodawcami a związkami zawodowymi.
Omówimy zmiany w prawie z 22 września 2023 roku, bardzo istotne dla działaczy związkowych i przedstawicieli rad pracowników! Nowe regulacje dotyczą szczególnej ochrony trwałości stosunku pracy działaczy związkowych i członków rad pracowników!
Dowiesz się komu będzie przysługiwać ochrona w świetle nowych przepisów?
Co warto wiedzieć o zmianach? Jakie zagrożenia dla pracodawców niosą nowe przepisy?
W jakim przypadku sąd będzie mógł odmówić nałożenia obowiązku dalszego zatrudnienia pracownika szczególnie chronionego?

Odpowiemy na pytania – jak zmiany w prawie pracy wpłynęły na kontakty i współpracę strony społecznej z pracodawcami w 2023 roku!
Zwrócimy uwagę na konieczność dokonania zmian w wewnętrznych aktach prawa pracy oraz na problemy i trudności w wypracowaniu wspólnych zapisów.
Uświadomimy kontrowersje wokół ustalania liczebności organizacji związkowej.
Jak progi reprezentatywności i możliwość zgłoszenia zastrzeżenia do liczebności organizacji, mogą wywoływać sytuacje konfliktowe między pracodawcą a organizacją związkową.
Wskażemy kierunek zmiany ustawy o sporach zbiorowych, oraz przedstawimy najnowsze interpretacje, przykłady orzecznictwa Sądu Najwyższego, praktyki sądów pracy, stanowiska PIP.

Zyskaj pewność, że w maratonie zmian jesteś na bieżąco z przepisami prawa!

KTO POPROWADZI SZKOLENIE?

Doświadczony Sędzia Sądu Pracy i wybitny Ekspert-praktyk specjalizujący się w rozwiązywaniu sporów pracowniczych i zbiorowym prawie pracy – skupią się na omówieniu rewolucyjnych zmian w prawie oraz skomplikowanych przypadków zbiorowego prawa pracy budzących wątpliwości interpretacyjne.

Na praktycznych przykładach zostaną omówione najczęściej popełniane błędy i niedopuszczalne praktyki stosowane przez pracodawców, które mogą skutkować sporami zbiorowymi.

Zaproszeni Eksperci podpowiedzą jak zminimalizować ryzyko wprowadzenia wadliwych rozwiązań prawnych w stosunkach pracy z uwzględnieniem obszaru zawierania porozumień zbiorowych oraz dokonywania zmian w treści regulaminów wewnątrzzakładowych.

Eksperci przybliżą ciekawe interpretacje postanowień ustawy o związkach zawodowych, które budzą liczne kontrowersje, szczególnie w zakresie ustalenia, z którą organizacją związkową pracodawca musi podejmować uzgodnienia treści regulaminów pracy, wynagradzania, premiowania, czy zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.
Nowe progi reprezentatywności zbiorowej, możliwość zgłoszenia zastrzeżenia do liczebności organizacji,
są źródłem napięć i największych problemów, z którymi muszą się zmierzyć pracodawcy.
Jakikolwiek błąd po stronie ustalenia liczebności i reprezentatywności związku może skutkować wadliwym wprowadzeniem regulaminów pracy, czy wynagradzania, a te obejmują wszystkich pracowników niezależnie od przynależności związkowej.
Pominięcie organizacji związkowych w kształtowaniu zasad i treści regulaminów powoduje coraz częściej kierowanie do odpowiednich organów zawiadomień o utrudnianiu prowadzenia działalności związkowej, co może rodzić sankcje karne.

SZKOLENIE PRACODAWCA A ZWIĄZKI ZAWODOWE W 2024 ROKU

skierowane jest do menedżerów i specjalistów działów kadr odpowiedzialnych za współpracę ze związkami zawodowymi oraz przedstawicieli związków zawodowych reprezentujących interesy pracowników, zainteresowanych obowiązującymi w 2024 roku przepisami prawa pracy i najnowszym orzecznictwem dotyczącym zbiorowego prawa pracy oraz uprawnieniami związków zawodowych w zakresie reprezentacji interesów pracowniczych.

Szkolenie ma na celu przedstawienie zasad współpracy pracodawców ze związkami zawodowymi, respektowania praw związkowych oraz wskazanie ich granic. 
Szkolenie prowadzone jest ze wskazaniem licznych przykładów, orzecznictwa Sądu Najwyższego, praktyki sądów pracy, stanowiska PIP oraz UODO.

PRACODAWCA A ZWIĄZKI ZAWODOWE I RADY PRACOWNIKÓW W 2024 ROKU – PROGRAM SZKOLENIA:

I. Aktualne problemy w funkcjonowaniu związków zawodowych

1. Zmiany w prawie z 22 września 2023 r. istotne dla działaczy związkowych.
Nowe regulacje dotyczą szczególnej ochrony trwałości stosunku pracy działaczy związkowych i członków rad pracowników!
Komu będzie przysługiwać ochrona w świetle nowych przepisów?
Co warto wiedzieć o zmianach? Jakie zagrożenia dla pracodawców niosą nowe przepisy?
W jakim przypadku sąd będzie mógł odmówić nałożenia obowiązku dalszego zatrudnienia pracownika szczególnie chronionego?

2. Związki zawodowe w świetle prawa polskiego, unijnego i międzynarodowego. Rola Międzynarodowej Organizacji Pracy i znaczenie konwencji MOP dla polskiego systemu prawa.
3. Rodzaje związków zawodowych (zakładowe, międzyzakładowe, ponadzakładowe organizacje związkowe)
4. Federacja i konfederacja, tzw. cicha organizacja związkowa
5. Co to jest ogólnopolski związek zawodowych?
6. Co to jest zakładowa organizacja związkowa?
7. Prawa i obowiązki zakładowej organizacji związkowej
8. Kiedy w znaczeniu prawnym związek zawodowy istnieje dla pracodawcy?
Od kiedy prawnie związek zawodowy jest partnerem dla pracodawcy i kiedy traci taki status.
9. Czy pracodawca może odmówić współpracy ze związkiem zawodowym?
Przekształcenia organizacyjne pracodawcy a ich wpływ na funkcjonowanie związku zawodowego.
10. Co oznacza równość związków zawodowych?
11. Co oznacza w praktyce reprezentatywność związków zawodowych?
Rodzaje reprezentatywności: zakładowa, ponadzakładowa, ogólnopolska.
Szczególna rola największego związku reprezentatywnego zrzeszonego w tej samej federacji związków zawodowych co inny związek reprezentatywny.
12. Relacje pomiędzy reprezentatywnym związkiem zawodowym a związkiem nie posiadającym statusu związku reprezentatywnego
13. Szczególne uprawnienia związku reprezentatywnego
14. Uprawnienia związków zawodowych w zakresie:

 • tworzenia regulaminu pracy, wynagradzania, regulaminu organizacyjnego
 • zawierania porozumień zbiorowych (które posiadają wartość prawną lub które posiadają wyłącznie wartość organizacyjną/społeczną.
 • problem z tzw. źródłami prawa pracy i mocą obowiązującą zawartych porozumień zbiorowych

15. Co to jest zasada uprzywilejowania pracownika?
16. Uprawnienia związku zawodowego w zakresie kontroli trzeźwości i środków działąjących podobnie do alkoholu
17. Uprawnienia związków zawodowych w zakresie ochrony danych osobowych
18. Związki zawodowe a społeczna inspekcja pracy
19. Relacje pracodawca – SIP (wzajemne uprawnienia, możliwość kontroli)
20. Uprawnienia kontrolne pracodawcy w stosunku do związków zawodowych (kontrola stanu liczebności) Zgłaszanie pracodawcy informacji o liczbie członków związku zawodowego
21. Tryb sądowy ustalania liczby członków związku zawodowego
22. Sądowy tryb ustalania reprezentatywności związku zawodowego
23. Uprawnienia związku zawodowego w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
24. Jakich informacji i w jaki sposób ma udzielić pracodawca odnośnie:

 • warunków pracy i zasad wynagradzania
 • działalności i sytuacji ekonomicznej pracodawcy związanych z zatrudnieniem oraz przewidywanych w tym zakresie zmian
 • stanu, struktury i przewidywanych zmian zatrudnienia oraz działań mających na celu utrzymanie poziomu zatrudnieni
 • działań, które mogą powodować istotne zmiany w organizacji pracy lub podstawach zatrudnienia.

25. Jakie są kompetencje związku w przypadku zastosowania art. 231 k.p.
26. Jakie są uprawnienia związku w przypadku zwolnień grupowych?
27. Relacje pomiędzy związkiem zawodowym a radą pracowniczą (podobieństwa i różnice).
28. Czy pracodawca lub związek zawodowy możne skutecznie prawnie:

 • rozwiązać regulamin wynagradzania?
 • odstąpić od regulaminu wynagradzania?

29. Obowiązek przekazywania informacji związkowi zawodowemu przez pracodawcę (zakres, terminy, itp.).
30. Uprawnienia związkowe:

 • do stałego oddelegowania do pracy związkowej,
 • co to jest czynność doraźna i czy pracodawca może odmówić zwolnienia do czynności doraźnej,
 • ochrona przed rozwiązaniem stosunku pracy

31. Jaki jest zakres i obowiązek udostępniania związkowi pomieszczeń (odpłatnie, czy nieodpłatnie? Obowiązki podatkowe – VAT)
32. Delegacje i ewidencjonowanie czasu pracy działaczy związkowych
33. Czy działacz związkowy podlega przewodniczącemu związku czy pracodawcy?
34. Charakter prawny umowy o pracę działacza związkowego
35. Jak należy postąpić w przypadku połączenia się związków zawodowych?
36. Jak należy postąpić w przypadku podziału związków zawodowych?
37. Czy można ograniczyć kadencyjność działaczy związkowych?
38. Czy różne związki zawodowe mogą posługiwać się tą samą nazwą i logo?
39. Problemy z agitacją związkową na terenie zakładu pracy, jeśli utrudnia wykonywanie pracy i zakłóca organizację pracy. Dokonywanie czynności związkowych w czasie pracy innych pracowników (organizowanie spotkań w czasie pracy, rozmowy z pracownikami w czasie pracy, przebywanie etatowych działaczy związkowych na terenie zakładu pracy).

II. Spory pracownicze, akcje protestacyjne, odpowiedzialność prawna pracodawców i strony związkowej. Spory zbiorowe po nowemu – kierunek zmian.

1. Kiedy mówimy o sporze zbiorowym?
2. Przedmiot sporu zbiorowego
3.Pojęcie pracodawcy w świetle ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych. Pojęcie pracodawcy nadrzędnego i pracodawcy pozornego.
4. Co oznacza zakaz prowadzenia sporu zbiorowego w przypadku obowiązywania porozumienia zbiorowego
5. Czy można dokonać wypowiedzenia porozumienia zbiorowego?
Spór zbiorowy a przekształcenia własnościowe pracodawcy (spór zbiorowy a prywatyzacja, spór zbiorowy a outsorsing). Spór zbiorowy a zwolnienia grupowe. Możliwość rozszerzenia sporu zbiorowego o nowe żądania. Spór zbiorowy prowadzony przez związek zawodowy, który utracił uprawnienia zakładowej organizacji związkowej.
6. Strajk – rodzaje (okupacyjny, czarny, rotacyjny, przerywany, japoński, strajk blu flu, itp.)
7. Strajk ostrzegawczy
8. Dopuszczalność strajku obstrukcyjnego i włoskiego
9. Dopuszczalne prawem pozastrajkowe akcje protestacyjne
10. Sposób prowadzenia rokowań
11. Sposób prowadzenia mediacji
12. Sposób zawarcia protokołu rozbieżności
13. Odpowiedzialność za strajk nielegalny
14. Status prawny komitetu strajkowego oraz pracodawcy we okresie strajku.
Status prawny pracownika w strajku. Status prawny „łamistrajka”.
15. Udostępnianie danych osobowych w trakcie strajku
16. Co to jest klauzula pokoju społecznego
17. Co oznacza adekwatność w przypadku ogłoszenia strajku
18. Jak winna wyglądać procedura przedstrajkowa
19. Omówienie projektu zmiany ustawy o sporach zbiorowych

III. Co musisz wiedzieć o zmianach w prawie pracy w 2023 roku? Problemy interpretacyjne, najczęściej popełniane błędy.

1. Na czym może polegać dyskryminacja pracownika korzystającego z elastycznej organizacji pracy?
Jakie roszczenia mogą przysługiwać?
2. Zawiłości związane z zatrudnieniem na okres próbny po zmianach przepisów.
W jakim trybie pracownik może żądać wyjaśniania przyczyny wypowiedzenia umowy na okres próbny?
3. Co po zmianach przepisów nie może być przyczyna wypowiedzenia umowy?
4. Obowiązek podania przyczyny wypowiedzenia.
Konsultacja ze związkami zawodowymi.
Jak prawidłowo przeprowadzać konsultację związkową.
Sztandarowe zasady formułowania przyczyny wypowiedzenia umowy o pracę w orzecznictwie SN.
Co oznacza  istotna proporcja udowodnionych przyczyn wypowiedzenia w orzecznictwie SN?
Przykłady błędów pracodawcy.
Kiedy przyczyna wypowiedzenia się dezaktualizuje?
Orzecznictwo SN. Do jak „dawnych” przyczyn można sięgać?
Na co uważać przy formułowaniu wypowiedzenia na przykładach orzeczeń i praktyki sądów pracy.
5. Jak prawidłowo w praktyce realizować obowiązek informowania o awansie zawodowym i wolnych stanowiskach pracy.
Jakie są nowe obowiązki w tym zakresie?
6. Jak ewidencjonować czas szkoleń odbywanych przez pracownika zaliczanych do czasu pracy.
Co ze szkoleniami poza rozkładem czasu pracy? Jak je rozliczać?
Co z odpoczynkiem pracownika? Weryfikacja polityki szkoleniowej i procedur.
Szkolenia po godzinach niepełnosprawnego pracownika a nadgodziny.
Szkolenie weekendowe a czas pracy.
Kurs na uprawnienia spawalnicze w godzinach pracy. Art. 94 ze zn. 13 Kp a umowa lojalnościowa zawarta z pracownikiem. Opłacenie kursu a kwestia zaliczenia do czasu pracy.
7. Nowe zwolnienie pracy z powodu „siły wyższej w pilnych sprawach rodzinnych”.
Nowe uprawnienie pracownika. Jakie orzecznictwo SN można wykorzystać w tym zakresie.
Jak rozumieć pojęcie siły wyższej, pilnych spraw rodzinnych?
Jaki jest termin do zgłoszenia takiego zwolnienia?
Kiedy pracodawca może odmówić takiego zwolnienia.
Czy pojęcie siły wyższej jest zdefiniowane?
Kto poniesie odpowiedzialność za utrudnianie tego uprawienia?
Czy awaria samochodu to siła wyższa?
Uzasadnienie wniosku.
Wpływ tego uprawnienia na świadectwo  pracy.
8. Urlop opiekuńczy. Nowe uprawnienie pracownika.
Na jakiego członka rodziny urlop przysługuje lub na jaka inną osobę.
W jakiej formie i terminie należy złożyć wniosek i co powinien zawierać?
Kiedy można odmówić? 
Czy można żądać udokumentowania „poważnych względów medycznych” lub ich opisania?
Na czym polega ochrona związana z korzystaniem z tego uprawnienia.
Kto poniesie odpowiedzialność za utrudnianie tego uprawienia?
Wpływ tego uprawnienia na świadectwo  pracy.
9. Nowe ochrony przez zwolnieniem z pracy i prowadzeniem czynności przygotowawczych przed zwolnieniem.
Kto może ponieść odpowiedzialność za wykroczenie?
Jak liczyć okresy ochrony.
10. Jakie gwarancje ma pracownik powracający do pracy po urlopach związanych z rodzicielstwem i urlopie opiekuńczym?
Jak powinno kształtować się wynagrodzenie pracownika?
Kiedy może dojść do dyskryminacji płacowej ze względu na korzystanie z uprawnień rodzicielskich? Nowy art. 186 ze zn. 4 Kp. Jak prawidłowo powierzyć inną pracę i co to jest praca odpowiadająca kwalifikacjom? Orzecznictwo SN. Czy konieczne jest wypowiedzenie zmieniające w takim przypadku? W jakim trybie powierzyć „inną” pracę.
11. Jakie zasady obowiązują przy badaniu trzeźwości i użycia środków odurzających działających podobnie do alkoholu?
12. Jak i gdzie i jak długo pracodawca przechowuje takie dane?
13. Czy pracodawcy wolno sporządzać notatki służbowe?
Gdzie je przechowywać i jaka może być ich treść?
14. Bieżący przegląd orzecznictwa Sądu Najwyższego pomocnego w pracy kadr.
15. Jakie najczęściej pracodawcy popełniają błędy w zakresie czasu pracy?
Jaka jest rola związków zawodowych w zakresie ustalania systemów i rozkładów czasu pracy?
16. Jak ustalać przerwy w pracy po zmianach przepisów?
17. Jaka jest rola związków zawodowych  w zakresie ustalania zasad pracy zdalnej?
Na co warto zwrócić uwagę?
Jakie błędy popełnia pracodawca i co nie jest dopuszczalne w organizacji pracy zdalnej?
18. Rozpoznawanie wniosków o pracę zdalną.
19. Jak wygląda współpraca ze związkami zawodowymi w zakresie funduszu socjalnego?
Jaka jest rola związków zawodowych i na co należy zwracać uwagę? 

Prowadzący
SZKOLENIE PRACODAWCA A ZWIĄZKI ZAWODOWE W 2024 ROKU POPROWADZĄ: Charyzmatyczny Sędzia Sądu Pracy z wieloletnim doświadczeniem w rozwiązywaniu sporów między pracodawcą i pracownikiem Znany i doświadczony wykładowca akademicki. Od 1999 r. wykładowca – asystent w Katedrze Prawa. Autorka licznych artykułów: Nowelizacja Kodeksu pracy”, „Ogólne zasady rozwiązywania umów o pracę”, „Wypowiedzenie warunków pracy i płacy”, „Rozwiązanie umowy o pracę z winy pracownika” także publikacji książkowych „Kodeks pracy i karta nauczyciela w praktyce” oraz „Fundusz świadczeń socjalnych w praktyce”. Prowadziła szkolenia dla pracowników służby cywilnej, kadry kierowniczej oraz specjalistów działów kadr. Przeszkoliła między innymi kilkuset specjalistów działów kadr, menedżerów firmy KGHM Polska Miedź S.A. Zrealizowała cykl szkoleń dla firmy Man Star Trucks & Buses Sp. z o.o., PEC Katowice S.A., PEC Sp. z o.o. w Tychach, PEC w Dąbrowie Górniczej S.A. Używa twórczych narzędzi dla przedstawienia istoty problemu. Jakość pracy potwierdzają uczestnicy – najwyższe oceny i zwiększenie sprawności i skuteczności. Listy referencyjne ze szkoleń prowadzonych przez wykładowcę znajdują się na naszej stronie internetowej w zakładce Referencje. Doktor habilitowany nauk prawnych radca prawny specjalizujący się w zbiorowym prawie pracy, wybitny Ekspert w zakresie rozwiązywania sporów zbiorowych. Wieloletni wykładowca na wyższych uczelniach, członek Polskiej Akademii Nauk Oddział Katowice. Autor opracowania „Uprawnienia kontrolne pracodawcy w zakresie trzeźwości i środków działających podobnie do alkoholu. Praktyczne pytania i odpowiedzi wraz z wzorami pism”. Współautor poradnika „Ochrona danych osobowych pracowników w świetle Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679” wydanego przez C.H.BECK, odpowiedzialny za rozdział na temat przetwarzanie danych osobowych w toku sporu zbiorowego. Redaktor naczelny najbardziej aktualnego i najobszerniejszego na rynku wydawniczym komentarza do Prawa Pracy, jaki ukazał się w Polsce od dnia wejścia w życie Kodeksu pracy – 1762 strony wyjaśnień, wskazówek, orzecznictwa sądowego. Zagadnienia zbiorowego prawa pracy poznał w praktyce pełniąc funkcję dyrektora ds. pracowniczych w KGHM Polska Miedź S.A. w Lubinie, wiceprzewodniczącego Fundacji Polska Miedź oraz przewodniczącego rad nadzorczych. Redaktor naukowy – Prawa pracy i ubezpieczeń społecznych i BHP. Autor ponad 40 publikacji z zakresu prawa pracy, w tym kilku książek: „Nowe prawo związkowe w świetle ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o związkach zawodowych oraz niektórych innych ustaw”, „Strajk i inne rodzaje akcji protestacyjnych jako metody rozwiązywania sporów zbiorowych”, „Ustawa o związkach zawodowych. Komentarz”, „Indywidualne, procesowe i zbiorowe prawo pracy”, „Indywidualne prawo pracy w praktyce i teorii”, „Rozwiązanie stosunku pracy”, „Wzory pism, pozwów i umów z zakresu prawa pracy”, „Pracodawca a związki zawodowe. Wybrane problemy zbiorowego prawa pracy”, „Komentarz do ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych”. i kilkudziesięciu artykułów w „Monitorze Prawa Pracy” „Dzienniku Gazecie Prawnej” oraz „Personelu”.
Forma
Warsztaty Pracodawca a związki zawodowe w 2023 roku będą prowadzone systemem interaktywnym, tj. metodą aktywnego uczestnictwa słuchaczy w zajęciach, połączonym z warsztatami. Każdy blok tematyczny będzie poprzedzony mini wykładem wprowadzającym uczestników do poszczególnych tematów. Wykładowcy dokonają analizy sytuacji zawodowych uczestników szkolenia – „case study”. Dyskusje zbiorowe. Całość będzie uwzględniała szczegółową analizę zgłaszanych przez uczestników problemów. Większość zagadnień poruszanych podczas szkolenia wzbogacona będzie przykładami rozwiązań zaczerpniętych z bogatej praktyki zawodowej wykładowców.
Czas trwania
Szkolenie realizowane w formule dwudniowej: 23-24.05.2024 Ustroń / Hotel Olympic****Wellness&SPA
Lokalizacja
Cena
1599 zł
Zgłoszenie
PRACODAWCA A ZWIĄZKI ZAWODOWE PO ZMIANACH PRZEPISÓW PRAWA PRACY – PARTNERZY CZY PRZECIWNICY?
W cenę wliczono
Cena szkolenia zawiera: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe i pomocnicze, konsultacje indywidualne z wykładowcą, certyfikat o podwyższeniu kwalifikacji zawodowych, dwa lunche, przerwy kawowe, opłatę parkingową.
Zdobyta wiedza
CELE I KORZYŚCI: dowiesz się, jakie zmiany należy, a jakie można wprowadzić w regulaminach wewnątrzzakładowych ze względu na bieżące zmiany w prawie pracy
Certyfikaty
Certyfikat o podwyższeniu kwalifikacji zawodowych.
Organizator
Ośrodek Szkoleń i Informacji EFFECT Joanna Jarosz-Opolka - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
 1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.