menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe


Specjalista ds. realizacji procesu inwestycyjnego zgodnie z prawem budowlanym - 3 - dniowe warsztaty praktyczne. Możliwość indywidualnych konsultacji .

Kategoria
PRAWO BUDOWLANE
Typ szkolenia
otwarte
Program

 

                       


 

 

Grupa docelowa:

Szkolenie zostało przygotowane z myślą o pracownikach urzędów administracji publicznej, pracownikach firm działających w branży budowlanej oraz wszystkich osobach, które uczestniczą w procesie budowlanym. Szkolenie pozwoli na rozszerzenie umiejętności i kompetencji w zakresie przepisów regulujących prawidłową realizację procesu inwestycyjnego oraz zastosowanie ich w praktyce. 

 

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest przede wszystkim omówienie przebiegu procesu inwestycyjnego krok po kroku z uwzględnieniem ustawy Prawo budowlane. Uczestnicy szkolenia będą mieli możliwość ugruntowania swojej  wiedzy z zakresu prawa budowlanego, zdobycia praktycznych umiejętności przygotowania dokumentacji, zaplanowania inwestycji budowlanej oraz  nadzoru w sprawowaniu kontroli nad przebiegiem procesu budowlanego.

 

Korzyści dla uczestników:

- zapoznanie się z zakresem odpowiedzialności uczestników procesu inwestycyjnego, ich zadaniami i rolą oraz możliwymi do wystąpienia ryzykami,
- utrwalenie przekazanej wiedzy poprzez ćwiczenia, analizę konkretnych przypadków oraz rozwiązywanie trudności z jakimi spotykają się Uczestnicy w codziennej pracy,
- poznanie trudnych zagadnień zarządzania oraz procedur stosowanych w kontraktach realizowanych według wzorców FIDIC w zrozumiałym i przystępnym przekazie,
- dyskusja moderowana dla zobrazowania najistotniejszych kwestii.

 

Metodologia:

Metody pracy podczas szkolenia stacjonarnego:

Jako pierwsza instytucja szkoleniowa w Polsce dbamy o to aby również szkolenia otwarte były dopasowane do oczekiwań oraz stylu pracy uczestników! Indywidualizacja szkolenia - dzięki udziałowi w takim szkoleniu uczestnicy osiągają oczekiwany przez pracodawcę poziom kompetencji i umiejętności.

Zajęcia są prowadzone metodą warsztatową opartą na aktywizacji uczestników szkolenia poprzez pracę w małych grupach, dyskusje na forum grupy oraz ćwiczenia, studia przypadków, scenki rodzajowe, pracę indywidualną, symulacje i mini- wykłady z omówieniem przykładów z życia i prezentacją multimedialną. Przedmiotem zajęć są realne trudności uwzględniające specyfikę danej branży oraz potrzeby i możliwości osób biorących udział w warsztatach. Uczestnicy uczą się poprzez doświadczenie ćwiczą różne sytuacje, mają możliwość konsultacji indywidualnych. Nauka poprzez kreatywność, elastyczność i osobiste doświadczenia jest najskuteczniejszą formą zdobywania nowych umiejętności.

W zależności od terminu i lokalizacji, szkolenie jest realizowane przez jednego ze wskazanych trenerów.

 

Metody pracy podczas szkolenia on-line:

·         wygodna forma szkolenia - wystarczy dostęp do urządzenia z internetem (komputer, tablet, telefon), słuchawki lub głośniki i ulubiony fotel

·         szkolenie realizowane jest w nowoczesnej formie w wirtualnym pokoju konferencyjnym i kameralnej grupie uczestników

·         bierzesz udział w pełnowartościowym szkoleniu - Trener prowadzi zajęcia "na żywo" - widzisz go i słyszysz

·         pokaz prezentacji, ankiet i ćwiczeń widzisz na ekranie swojego komputera w czasie rzeczywistym.

·         podczas szkolenia Trener aktywizuje uczestników zadając pytania, na które można odpowiedzieć w czasie rzeczywistym

·         otrzymujesz certyfikat wydany przez jedną z wiodących firm szkoleniowych w Polsce

·         masz dostęp do konsultacji poszkoleniowych w formie e-mail do 4 tygodni po zrealizowanym szkoleniu

·         otrzymujesz indywidualną kartę rabatową upoważniającą do 10% zniżki na wszystkie kolejne szkolenia stacjonarne i online organizowane przez Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER

 

Program szkolenia:

DZIEŃ PIERWSZY

1.    Źródła informacji o nieruchomości:

1.    księga wieczysta / zbiór dokumentów,

2.    ewidencja gruntów i budynków,

3.    studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,

4.    miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

2.    Pojęcia ustawowe w prawie budowlanym.

1.    roboty budowlane: budowa, rozbudowa, nadbudowa, przebudowa, remont,

2.    obiekty budowlane: budynki, obiekty małej architektury, budowle,

3.    obszar oddziaływania obiektu budowlanego,

4.    rozpoczęcie robót budowlanych,

5.    zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego.

3.    Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu – przeznaczenie, procedura uzyskania, cechy szczególne.

1.    Procedura ustalania warunków zabudowy:

o    zawartość wniosku,

o    przebieg postępowania,

o    ustalenia decyzji.

2.    Procedura ustalania lokalizacji inwestycji celu publicznego:

·         zawartość wniosku,

·         przebieg postępowania,

·         ustalenia decyzji;

·         pojęcie „instytucji celu publicznego” w orzecznictwie NSA.

4.    Odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych – szansa na inwestycje niekonwencjonalne.

5.    Dokumenty niezbędne do rozpoczęcia i prowadzenia robót budowlanych.

1.    pozwolenie na budowę,

2.    zgłoszenie robót budowlanych,

3.    dziennik budowy,

4.    zawiadomienie o rozpoczęciu robót budowlanych.

6.    Konserwator zabytków a inwestycja budowlana.

1.    Rodzaje ochrony zabytków w odniesieniu do terenu / obiektów.

2.    Uprawnienia konserwatora zabytków.

3.    Obowiązki inwestora w kontekście ochrony zabytków.

4.    Konserwator zabytków w trakcie procesu inwestycyjnego.

DZIEŃ DRUGI

7.    Przebieg procesu budowlanego.

1.    wszczęcie inwestycji,

2.    prawa i obowiązki uczestników procesu budowlanego:

o    inwestor,

o    inspektor nadzoru inwestorskiego,

o    projektant,

o    kierownik budowy (robót),

3.    istotne i nieistotne zmiany w projekcie budowlanym (charakterystyka pojęć – skutki),

4.    nakaz wstrzymania robót,

5.    katastrofa budowlana,

6.    zakończenie budowy,

7.    odpowiedzialność uczestników procesu budowlanego.

8.    Oddanie obiektu do użytkowania.

1.    zgłoszenie obiektu do użytkowania,

2.    pozwolenie na użytkowanie,

3.    zakres obowiązkowej kontroli,

4.    użytkowanie obiektu budowlanego przed zakończeniem wszystkich robót (częściowe).

9.    Zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego.

1.    zgłoszenie,

2.    sprzeciw,

3.    opłata legalizacyjna.

10.  Samowola budowlana i jej konsekwencje.

1.    budowa obiektu bez (z przekroczeniem) pozwolenia na budowę,

2.    budowa obiektu bez zgłoszenia lub pomimo sprzeciwu,

3.    wykonywanie robót budowlanych niezgodnie z przepisami,

4.    wykonywanie robót budowlanych pomimo nakazu ich wstrzymania.

11.  Prawo wodne a proces budowlany.

1.    urządzenia wodne – definicja ustawowa,

2.    pozwolenie wodno prawne – charakterystyka, cel, treść,

3.    samowola budowlana w prawie wodnym,

4.    obowiązki właściciela urządzenia wodnego,

5.    koszty utrzymania urządzenia wodnego,

6.    ograniczenia korzystania z gruntów w związku z istnieniem urządzenia wodnego.

DZIEŃ TRZECI

1.    Dokumentowanie postępu rzeczowego procesu inwestycyjnego.

1.    harmonogram robót,

2.    raporty wykonawcy,

3.    protokoły odbioru częściowego i końcowego,

4.    rady budowy.

2.    Zabezpieczenie należytego wykonania.

1.    kaucja zabezpieczająca,

2.    gwarancja bankowa / ubezpieczeniowa,

3.    weksel,

4.    zastaw.

3.    Dokumentacja powykonawcza.

1.    obmiar powykonawczy,

2.    projekt powykonawczy,

3.    dokumenty gwarancyjne / eksploatacyjne itp.

4.    Reguły FIDIC – zarys zagadnienia.

5.    Opłata adiacencka.

6.    Renta planistyczna.

 

Inwestycje:

Szkolenie stacjonarne

1690.00zł netto (+23% VAT)

Dla jednostek budżetowych finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.
-cena zawiera:
-uczestnictwo w szkoleniu,
-materiały dydaktyczne [autorski podręcznik Uczestnika szkolenia, materiały dodatkowe wykorzystywane podczas warsztatów praktycznych]
-materiały piśmiennicze [notatnik, długopis]
-dyplom potwierdzający ukończenie szkolenia
-konsultacje poszkoleniowe
-każdy z Uczestników otrzyma indywidualną kartę rabatową upoważniającą do 10% zniżki na wszystkie kolejne szkolenia otwarte organizowane przez Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
-oraz serwisy kawowe i obiadowe (nie obejmuje noclegu).

Cena szkolenia wraz z zakwaterowaniem:
Cena szkolenia dla 1 osoby wraz zakwaterowaniem na 2 doby w pokoju 1-osobowym ze śniadaniem i kolacją: 2590 zł netto (+23% Vat)

 

Szkolenie on-line

1550 zł netto (+23% VAT) 

Dla jednostek budżetowych finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.
-cena zawiera:
-uczestnictwo w szkoleniu on-line
-materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej
-renomowany certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia (w wersji elektronicznej lub papierowej)
-konsultacje poszkoleniowe
-10% zniżki na wszystkie kolejne szkolenia otwarte i on-line organizowane przez Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER.   

 

Kontakt:

Zachęcamy do kontaktu telefonicznego i mailowego.
Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania:

Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
SZKOLENIA | KONFERENCJE | DORADZTWO
ul. Libelta 1a/2
61-706 Poznań

Godziny pracy biura:      Pn-Pt 08.00 - 18.00

Departament szkoleń otwartych:
tel. (61) 8 102 194     
tel. (61) 6 115 034     
tel. 508 393 926  
fax. (61) 6 247 936
fax. (61) 2 786 300

info@szkolenia-semper.pl
www.szkolenia-semper.pl

 

Uwaga:

Powyższy program rozwojowy jest również dostępny w formie zamkniętej, wyłącznie dla pracowników Państwa firmy. W przypadku szkoleń zamkniętych zakres tematyczny poszczególnych bloków może ulec zmianie, ze względu na rzeczywiste, zdiagnozowane w ramach analizy przed szkoleniowej oczekiwania pracowników i potrzeby organizacji zlecającej szkolenie. Gwarantujemy wysoką jakość merytoryczną i organizacyjną szkolenia. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących zamkniętej formuły szkoleń prosimy o kontakt: info@szkolenia-semper.pl lub zachęcamy do skorzystania z formularza zapytania ofertowego. 

Czas trwania
3 dni
Termin / Lokalizacja
  1. 12.06.2024 / Wrocław Warszawa i Online 12-14/06
Cena
1690 zł netto
Zgłoszenie
Specjalista ds. realizacji procesu inwestycyjnego zgodnie z prawem budowlanym - 3 - dniowe warsztaty praktyczne. Możliwość indywidualnych konsultacji .
Organizator
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
  1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.