menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe
Uwaga, ta oferta jest już nieaktualna! Prosimy o kontakt z organizatorem.


58 KAZUSÓW I TRUDNYCH PRZYPADKÓW ZFŚS W 2024 ROKU

Kategoria
ZASOBY LUDZKIE
Typ szkolenia
otwarte
Profil uczestników
Szkolenie skierowane jest do: Pracodawców, Właścicieli Firm Kierowników i pracowników kadr i działów personalnych Przedstawicieli służb BHP, Społecznych Inspektorów Pracy Pracowników Agencji Zatrudnienia i Pośrednictwa Pracy
Wymagania wstępne
Wymagania sprzętowe: W celu prawidłowego i pełnego korzystania ze szkolenia należy posiadać urządzenie (komputer, laptop lub smartfon) z dostępem do internetu. Proste, intuicyjne uruchamianie szkolenia na urządzeniach. Po rejestracji na szkolenie wszystkie kwestie techniczne będą Państwu przesłane drogą mailową.
Program
NAJNOWSZE INTERPRETACJE ZUS, STANOWISKA RESORTU PRACY ORAZ ORGANÓW PODATKOWYCH

Sprawdź, czy zgodnie z prawem przyznajesz świadczenia z ZFŚS w 2023 roku?

Wyjaśnij z naszym Ekspertem wątpliwości związane z wydatkowaniem środków z ZFŚS?
Bądź na bieżąco z przepisami i najnowszymi stanowiskami ZUS oraz organów podatkowych w obszarze ZFŚS.
Na naszym szkoleniu znajdziesz odpowiedzi na kilkadziesiąt skomplikowanych pytań dotyczących działalności socjalnej pracodawców w 2023 roku, na które trudno znaleźć odpowiedzi w dostępnych źródłach prawa, a które budzą kontrowersje i wiele rozbieżności interpretacyjnych.
Rozwiejesz wątpliwości dotyczące wydatkowania funduszu w czasie pandemii, zwieszania funduszu i koniecznych zmian w regulaminach.
Unikniesz błędów i zarzutów stawianych podczas kontroli.

Podczas szkolenia nasz Ekspert, odpowie na wiele trudnych pytań i udzieli praktycznych wskazówek dotyczących wydatkowania ZFŚS w 2023 roku.

58 KAZUSÓW I TRUDNYCH PRZYPADKÓW ZFŚS W 2023 ROKU – PROGRAM SZKOLENIA:

 1. W jaki sposób zwiększenie podstawy odpisu od 1 lipca 2023 r. wpływa na uprawnienia pracowników korzystających ze świadczeń z ZFŚS?
 2. Czy po zmianie wysokości kwoty odpisu na ZFŚS należy wypłacić wyrównanie świadczenia urlopowego pracownikom, którzy korzystali z urlopu wypoczynkowego przed zmianą?
 3. Kryteria czy kryterium socjalne? Czy dystrybucja świadczeń z ZFŚS opiera się na analizie wszystkich trzech kryteriów socjalnych (sytuacja życiowa, rodzinna i materialna) czy każdego z nich z osobna
 4. Czy pracownikowi odmawiającemu ujawnienia wysokości dochodów można odmówić
  przyznania świadczeń z ZFŚS
 5. Jakie konsekwencje może ponieść pracownik za podanie nieprawdziwych informacji o dochodzie?
 6. Czy pracodawca może limitować wiek dzieci pracowników uprawnionych do korzystania  ze świadczeń ZFŚS?
 7. W jakich przypadkach utworzenie ZFŚS jest obligatoryjne, a w jakich fakultatywne?
 8. Czy ze świadczeń z ZFŚS może korzystać kierownictwo zakładu pracy?
 9. Wpływ rozwodu pracownika na prawo do paczki świątecznej dla dziecka z ZFŚS  
 10. W jaki sposób może prowadzić działalność socjalną pracodawca nietworzący ZFŚS?
 11. Czy emeryci/renciści-byli pracownicy są zobowiązani do corocznej aktualizacji oświadczenia o zarobkach?
 12. Prawo do świadczenia urlopowego w przypadku wykorzystywania urlopu wypoczynkowego na przełomie roku kalendarzowego
 13. W jakich przypadkach pracodawca może zostać zwolniony z obowiązku stosowania kryterium socjalnego przy dystrybucji świadczeń w ramach ZFŚS?
 14. Czy pracownik, którego urlop został przerwany przed 14 dniem jest zobowiązany do zwrotu świadczenia urlopowego?
 15. Czy pracownicy o wysokich dochodach mogą zostać pozbawieni możliwości korzystania z niektórych świadczeń z ZFŚS?
 16. Czy pracodawca zatrudniający obydwu małżonków może odmówić dofinansowania do wypoczynku z ZFŚS jednemu z nich z uwagi na fakt przyznania dofinansowania drugiemu małżonkowi?
 17. Prawo do świadczeń z ZFŚS pracownika pozostającego w zatrudnieniu na dwóch jednoczesnych umowach o pracę z tym samym pracodawcą
 18. Czy pracodawca może wprowadzić wymóg uzyskania zgody małżonka pracownika starającego się o pożyczkę z ZFŚS?
 19. Czy pracownik przebywający na urlopie bezpłatnym może korzystać ze wszystkich świadczeń przewidzianych w regulaminie ZFŚS?
 20. Czy w przypadku rozdysponowywania zeszłorocznych środków należy bazować na oświadczeniach o dochodach z zeszłego, czy bieżącego roku?
 21. Czy pracownik zawieszony w czynnościach może korzystać ze świadczeń ZFŚS?
 22. Czy można w regulaminie ZFŚS zróżnicować wysokość dofinansowania do wypoczynku w zależności od grupy uprawnionych, np. odmiennie dla pracowników, emerytów/rencistów-byłych pracowników oraz członków ich rodzin?
 23. Jak prawidłowo poinformować pracowników o nietworzeniu ZFŚS i niewypłacaniu świadczenia urlopowego?
 24. Czy pracodawca zatrudniający poniżej 20 pracowników może stworzyć regulamin pracy, aby w nim zamieścić zapis o nietworzeniu ZFŚS?
 25. Czy przewidziane w regulaminie ZFŚŚ paczki świąteczne można zastąpić ekwiwalentem pieniężnym opartym na kryterium dochodowym?
 26. Czy pracownik przebywający na urlopie wychowawczym ma prawo do świadczenia urlopowego?
 27. Na jaki okres złożyć wniosek urlopowy, aby wypełnić wymóg otrzymania świadczenia urlopowego za 14 dni wypoczynku?
 28. Czy ze środków funduszu może być wypłacane „finansowe wsparcie” w okresach świątecznych w formie przelewu bankowego na rachunek bankowy pracowników?
 29. Na jakich zasadach można dokonać potrącenia oraz egzekucji komorniczej ze świadczeń wypłacanych z ZFŚS, np. zapomogi, bezzwrotnej pożyczki, czy świadczenia urlopowego?
 30. Czy świadczenie urlopowe, tzw. wczasy pod gruszą mogą być wypłacane przez pracodawcę, który utworzył ZFŚS?
 31. Czy ze środków funduszu może zostać sfinansowany catering oraz nagrody w ramach zakładowej imprezy integracyjnej?
 32. Czy ze środków funduszu może zostać sfinansowane np. polisy ubezpieczeniowe, zakwaterowanie, dowóz do pracy, wyżywienie czy składki na ubezpieczenie społeczne?
 33. Czy ze środków ZFŚS mogą zostać sfinansowane szczepienia przeciwko grypie lub innym chorobom?
 34. Czy pracownik może uzyskać pożyczkę na cele mieszkaniowe dla członka najbliższej rodziny, np. pełnoletnie dziecko?
 35. Czy pracodawca musi spełnić obowiązek informacyjny (art. 14 RODO) wobec członka rodziny pracownika, na którego pracownik wnioskował o dofinansowanie ze środków ZFŚS?
 36. Czy status emeryta-byłego pracownika przysługuje osobie, która zrezygnowała z pobierania emerytury na rzecz renty rodzinnej po zmarłej żonie/mężu?
 37. W jakich przypadkach świadczenia ZFŚS mają charakter uznaniowy, a kiedy roszczeniowy?
 38. Czy staż pracy może być kryterium decydującym o wysokości przyznanych świadczeń z ZFŚS?
 39. Jaki jest termin poinformowania załogi o nietworzeniu ZFŚS i niewypłacaniu świadczenia urlopowego przez pracodawcę, który powstał po 31 stycznia?
 40. Czy do dochodu decydującego o zakresie wsparcia socjalnego wliczmy świadczeni pielęgnacyjne oraz świadczenie 500+ czy 300+?
 41. Czy regulamin funduszu może różnicować wysokość dopłaty do karnetów, voucherów itp. w zależności od wybranego przez pracownika rodzaju tego uprawnienia?
 42. Komu przysługuje status emeryta/rencisty-byłego pracownika zakładu i kiedy następuje jego utrata?
 43. Czy dofinansowanie do ferii dzieci pracowników powinno być wypłacane na każde dziecko każdego pracownika?
 44. Kiedy należy wypłacić świadczenie urlopowe a kiedy dofinansowanie do wypoczynku w ramach ZFŚS?
 45. Czy do limitu zatrudnionych w kontekście ZFŚS wliczamy pracowników tymczasowych?
 46. Czy należy wypłacić dofinansowanie do urlopu pracownikowi, którego w związku z wypowiedzeniem umowy o pracę wysłano na ponad 14-dniowy urlop do końca okresu wypowiedzenia?  
 47. Czy w jednym roku kalendarzowym pracownik może otrzymać dwa świadczenia urlopowe jedno za bieżący, a drugie za urlop zaległy z poprzedniego roku, w którym nie korzystał z 14-dniowego wypoczynku z powodu długotrwałej choroby?
 48. Jakie upoważnienie powinien posiadać członek komisji socjalnej w zakresie przetwarzania danych osobowych, w tym danych wrażliwych?
 49. Czy wypłata świadczenia urlopowego może zostać uzależniona od faktycznego wykorzystania urlopu wypoczynkowego na zasadach KP, co spowoduje brak możliwości uzyskania tego świadczenia przez emerytów/rencistów-byłych pracowników?
 50. W jaki sposób rozliczyć niespłacone pożyczki mieszkaniowe w przypadku likwidacji ZFŚS?
 51. Czy w przypadku przejęcia zakładu pracy, który utworzył ZFŚS przez zakład pracy nietworzący funduszu zgromadzone w nim środki mogą zostać rozdysponowane na cele socjalne całej załogi przejmującego przedsiębiorstwa, czy tylko na pracowników przejętych?
 52. Czy do przychodu warunkującego prawo do świadczeń z ZFŚS
 53. Czy zapis o rezygnacji z tworzenia ZFŚS zamieszczony w regulaminie pracy będzie skuteczny?
 54. Jak wyliczyć przeciętną liczbę pracowników na potrzeby ZFŚS?
 55. Czy zwiększenie odpisu na pracowników niepełnosprawnych ma charakter obowiązkowy, czy fakultatywny?
 56. Czy po zmianie wysokości kwoty odpisu na ZFŚS należy wypłacić wyrównanie świadczenia urlopowego pracownikom, którzy korzystali z urlopu wypoczynkowego przed zmianą?
 57. Czy nowopowstały związek zawodowy może wymóc na pracodawcy zmianę zapisu w regulaminie pracy o nietworzeniu ZFŚS?
 58. Czy możliwe jest zawieszenie ZFŚS?
Prowadzący
Dr nauk prawnych, charyzmatyczny wykładowca, uznany ekspert i autor licznych artykułów i komentarzy do Prawa Pracy. Jeden z niewielu ekspertów w Polsce legitymujących się specjalizacją w zakresie delegowania pracowników polskich do pracy za granicę. Posiada umiejętność przekazywania trudnych problemów prawniczych prostym zrozumiałym językiem, co podkreślają uczestnicy szkoleń i warsztatów. Biegły sądowy z zakresu delegowania pracowników do pracy za granicę, wpisany na listę biegłych Sądu Okręgowego w Katowicach. Publikuje na łamach takich czasopism, jak: „Prawo spółek”, „Rejent”, „Przegląd prawa handlowego”, „Monitor prawa pracy”, „Praca i zabezpieczenia społeczne”, „Prawo Europejskie w praktyce”, „Rzeczpospolita”. Autor publikacji na temat delegowania pracowników do pracy za granicę oraz wielu opracowań z zakresy legalności zatrudnienia cudzoziemców: Stosunek pracy z elementem zagranicznym, Charakterystyka transgranicznego stosunku pracy na tle dyrektywy nr 96/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, Czasowe delegowanie do innego państwa a zagraniczna podróż służbowa, Zagadnienie stosowania prawa właściwego wobec pracowników delegowanych w świetle postanowień dyrektywy 97/71/WE, Gdy Francuz pracuje nad Wisłą, Ochrona interesu pracownika w stosunkach pracy z elementem obcym. Wybrane zagadnienia kolizyjno-prawne, Projekt dyrektywy w sprawie egzekwowania dyrektywy 96/71/WE dotyczącej delegowania pracowników w ramach świadczenia usług. Autor publikacji książkowych dotyczących delegowania pracowników do pracy za granicę, komentarza do Kodeksu pracy. Nagrodzony wyróżnieniem ZŁOTE SZELKI za wyjaśnianie skomplikowanych problemów prawnych zrozumiałym i klarownym językiem, przybliżanie czytelnikom najważniejszych kwestii dotyczących uprawnień i obowiązków pracowników oraz pracodawców, wnikliwe omówienie takich zagadnień, jak mobbing, wypadki w drodze do i z pracy, praca w porze nocnej, itd.
Forma
Szkolenie będzie prowadzone systemem interaktywnym, tj. metodą aktywnego uczestnictwa słuchaczy w zajęciach. Zagadnienia poruszane podczas szkolenia wzbogacone będą przykładami rozwiązań zaczerpniętych z bogatej praktyki zawodowej wykładowcy oraz aktualnych stanowisk, interpretacji, orzecznictwa.
Czas trwania
Szkolenie jednodniowe: 24.04.2024 Szkolenie online
Lokalizacja
Cena
640 zł
Zgłoszenie
58 KAZUSÓW I TRUDNYCH PRZYPADKÓW ZFŚS W 2024 ROKU
W cenę wliczono
Cena szkolenia obejmuje: udział w szkoleniu z sesją pytań i odpowiedzi, materiały szkoleniowe w wersji pdf, elektroniczny certyfikat o podwyższeniu kwalifikacji zawodowych.
Zdobyta wiedza
Udział w szkoleniu jest okazją do zdobycia wiedzy niezbędnej do należytego stosowania nowych przepisów w praktyce. Nowe regulacje zostaną omówione na tle praktycznych przykładów, co umożliwia lepsze zrozumienie ich istoty. Prowadzący szkolenie podejmie próbę rozstrzygnięcia wielu kontrowersji pojawiających się na tle zmieniającej się regulacji prawnej, odnosząc się przy tym do poglądów doktryny oraz stanowisk Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Państwowej Inspekcji Pracy.
Certyfikaty
Zaświadczenie o podwyższeniu kwalifikacji zawodowych.
Organizator
Ośrodek Szkoleń i Informacji EFFECT Joanna Jarosz-Opolka - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
 1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.