menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe


Zdalne zarządzanie projektami z wykorzystaniem PRINCE2, PMBoK, AGILE. 2-dniowe warsztaty szkoleniowe. Certyfikowane szkolenie online.

Kategoria
ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI
Typ szkolenia
otwarte
Program

W imieniu ekspertów Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER z przyjemnością zapraszamy do udziału w szkoleniu otwartym:

 

 

Grupa docelowa

Program szkolenia przeznaczony jest dla osób chcących zdobyć kompleksową wiedzę w zakresie skutecznego organizowania i zdalnego zarządzania projektami. Głównymi adresatami są więc specjaliści oraz kadra kierownicza średniego i wyższego szczebla zarządzania.

 

Cel szkolenia

Podstawowym celem szkolenia jest rozwijanie kluczowych umiejętności niezbędnych do sprawnego prowadzenia projektów we wszystkich jego etapach ze szczególnym uwzględnieniem najlepszych praktyk zarządzania projektami biorąc pod uwagę rozproszenie lokalizacyjne zespołów, wiedzy i kompetencji w organizacji. Bez względu na poziom zależności danego przedsięwzięcia projekt jest wysiłkiem podejmowany z myślą o realizacji celu w ograniczonym czasie i przy skończonych zasobach.

Wraz ze zmianami zachodzącymi współcześnie w otoczeniu przedsiębiorstw, zmienia się forma i uwarunkowania pracy zespołowej. Z jednej strony, coraz większym problemem staje się dostęp do wysoko wykwalifikowanych specjalistów. Z drugiej strony, zespół pracowników danego przedsiębiorstwa nie zawsze jest w stanie podołać wyznaczonym zadaniom. Konieczna jest współpraca międzyorganizacyjna, tworzenie zespołów złożonych ze specjalistów wielu współpracujących ze sobą organizacji. Inną przesłankę zmian w formie pracy zespołowej stanowi rozwój technologii teleinformatycznych, który umożliwił nowe, wirtualne formy komunikacji. Z tego powodu liczne organizacje decydują się na zmianę tradycyjnych form pracy zespołowej na zespoły wirtualne.

Celem szkolenia jest również poznanie skutecznych metod zarządzania projektami zgodnie z metodyką PRINCE2, PMBoK, AGILE zdobycie praktycznych doświadczeń w zastosowaniu technik i narzędzi pozwalających skutecznie realizować własne przedsięwzięcia projektowe. Bezpośrednie ich odniesienie do cyklu życia projektu i studiów przypadków umożliwi ich łatwą adaptacje we własnym przedsiębiorstwie m.in. poprzez analizę uwarunkowań organizacyjnych, finansowych i wykorzystaniu potencjału zespołu projektowego. Warsztat szkoleniowy ma charakter autorski i został opracowany na bazie doświadczeń wynikających z realizacji szeregu przedsięwzięć projektowych. Do głównych celów szkolenia możemy zaliczyć również:

• Przekazanie uczestnikom szkolenia w sposób przystępny i uporządkowany wiedzy z zarządzania projektami.
• Wypracowanie zasad i reguł pracy zespołowej poprzez czytelne zdefiniowanie odpowiedzialności i uprawnień decyzyjnych dla poszczególnych ról z zespole projektowym.
• Koncentracja na korzyściach i wymianie doświadczeń zmierzających do osiągnięcia zaplanowanych wyników finansowych, zwiększenia satysfakcji klientów, poprawy terminowości zaplanowanych działań.
• Nabycie przez uczestników szkolenia praktycznych umiejętności, które będą mogli wykorzystać realizując projekty lub w nich uczestnicząc.
• Zachęcenie uczestników szkolenia do zastosowania poznanych w trakcie szkolenia technik i narzędzi do realizacji swoich zadań i przedsięwzięć w codziennej pracy.

 

Korzyści dla uczestników

Nowoczesne zarządzanie projektami to szeroka dziedzina i zbiór praktycznych umiejętności, dlatego umiejętne ich dostosowanie i sprawne wykorzystanie w praktyce na różnych szczeblach zarządzania gwarantują sukces projektu. Uczestnicy podczas warsztatów rozwiną i poszerzą wiedzę na temat nowoczesnego zarządzania projektami i ograniczeniami oraz zdobędą praktyczne umiejętności w zakresie planowania, komunikacji i monitorowania realizacji złożonych przedsięwzięć.

Uczestnicy będą wiedzieli:

• Kto jest odpowiedzialny za realizacje projektu i na czym polega właściwe zarządzanie interesariuszami i ich potrzebami.
• W jaki sposób definiować zakres projektu w oparciu o oczekiwania odbiorców i jak na ich bazie tworzyć poprawne wymagania dotyczące zakresu projektu.
• Jak skutecznie wykorzystać koncepcje i techniki zarządzania projektem.
• Jak zorganizować zespół projektowy i zadbać o właściwą komunikację.
• Jak zarządzać ryzykiem poprzez dobieranie odpowiednich narzędzi i technik zarządczych.
• Jak przeprowadzić i zakończyć projekt z sukcesem uwzględniając takie wymiary jak: czas, budżet, zakres, jakość, ryzyko i korzyści.
• Jak zastosować metodykę zarządzania projektami do realizacji własnych projektów.
• W jaki sposób wykorzystać narzędzia IT do poprawnego planowania przedsięwzięć projektowych.
• Jak zautomatyzować monitorowanie realizacji projektu.

Uczestnicy będą potrafili:
• Inicjować, planować i organizować realizację przedsięwzięć projektowych.
• Stawiać realne i wymierne cele, aby zapewnić korzystne dla przedsiębiorstwa efekty.
• Opracować: zakres projektu, harmonogram jego realizacji oraz plan komunikacji i zapewnienia jakości.
• Określać i alokować wymagane zasoby ludzkie, finansowe oraz rzeczowe.
• Zastosować właściwe techniki komunikacyjne w zależności od interesariuszy projektu.
• Opracować system kontroli i monitorowania projektu.
• Właściwie monitorować postępy prac i konstruktywnie wpływać na zespół projektowy.
• Wykorzystać szanse i analizować zagrożenia w oparciu o stworzone harmonogramy.
• Oceniać posiadane rezerwy i optymalnie wykorzystać potencjał własnych zespołów.
 

Metodologia

Metody pracy podczas szkolenia on-line:

·         wygodna forma szkolenia - wystarczy dostęp do urządzenia z internetem (komputer, tablet, telefon), słuchawki lub głośniki i ulubiony fotel

·         szkolenie realizowane jest w nowoczesnej formie w wirtualnym pokoju konferencyjnym i kameralnej grupie uczestników

·         bierzesz udział w pełnowartościowym szkoleniu - Trener prowadzi zajęcia "na żywo" - widzisz go i słyszysz

·         pokaz prezentacji, ankiet i ćwiczeń widzisz na ekranie swojego komputera w czasie rzeczywistym.

·         podczas szkolenia Trener aktywizuje uczestników zadając pytania, na które można odpowiedzieć w czasie rzeczywistym

·         otrzymujesz certyfikat wydany przez jedną z wiodących firm szkoleniowych w Polsce

·         masz dostęp do konsultacji poszkoleniowych w formie e-mail do 4 tygodni po zrealizowanym szkoleniu

·         otrzymujesz indywidualną kartę rabatową upoważniającą do 10% zniżki na wszystkie kolejne szkolenia stacjonarne i online organizowane przez Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER

 

Program szkolenia

Program szkolenia stanowi prawnie chronioną własność intelektualną, a jego przetwarzanie, rozpowszechnianie lub korzystanie z niego bez wiedzy i zgody autora jest zabronione.

 

1. WPROWADZENIE DO WARSZTATÓW SZKOLENIOWYCH.
• Powitanie uczestników – zasady, przerwy, pytania, wzajemne poznanie się.
• Identyfikacja oczekiwań i doświadczenia uczestników.
• Przedstawienie głównych celów i agendy szkolenia.
2. WPROWADZENIE DO ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI PODEJŚCIE KLASYCZNE I AGILE.
• Dlaczego stosować metody zarządzania projektami?
• Cykl życia projektu - model procesowy (różnice i zasady łączenia różnych podejść klasycznych z podejściami Agile).
• Analiza środowiska i udziałowców – kluczowi interesariusze projektu i ich wymagania.
• Struktura organizacyjna projektu – przykłady różnych rozwiązań.
• Główne pułapki i typowe błędy w realizacji projektów.
3. KONTEKST I ORGANIZACJA PROJEKTU.
• Techniki tworzenia wizji projektu:
o Test windy.
o Koleżeńska Jednomyślność.
o Przyszła notka prasowa.
o Opakowanie.
• Deklaracja zakresu projektu i analiza wstępna wymagań.
• Uzasadnienie biznesowe projektu.
• Ocena projektu – przegląd głównych miary efektywności.
4. ZESPOŁY WIRTUALNE – MAPA WARTOŚCI DLA ORGANIZACJI.
• Krytyczne czynniki sukcesu dla zespołów wirtualnych.
• Techniczne aspekty przekraczania granic współpracy.
• Mity i fakty czołowych zespołów wirtualnych.
• Jak stworzyć zespół wirtualny? – praktyczne wskazówki.
• Budowanie zaufania w zespołach wirtualnych
• Dynamika zespołu wirtualnego – czyli jak wykorzystać klasyczny model formowania zespołu w nowej rzeczywistości.
5. ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM I KOMUNIKACJĄ.
• Plan komunikacji – główne zasady jego opracowania.
• Struktura Organizacyjna Projektu:
o Zespół zarządzania projektem.
o Role i obowiązki zespołu projektowego.
o Komitet sterujący: Przewodniczący, Główny Dostawca, Główny Użytkownik,
o Kierownik Projektu
o Kierownik zespołu wykonawczego i Zespół wykonawczy.
o Nadzór i Wsparcie.
o Projekt w środowisku Klient-Dostawca.
• Macierz obowiązków – model RACI.
• Funkcje w zespole projektowym – rozpoznanie i dostosowanie zadań.
• Elementy przywództwa dla Kierownika Projektu i Zespołu Projektowego.
6. KLUCZOWE ZAGADNIENIA ZWIĄZANE Z BUDOWANIEM ZESPOŁU ROZPROSZONEGO LOKALIZACYJNE.
• Rola lidera w zespole wirtualnym– zadania lidera i narzędzia, którymi dysponuje.
• Budowanie zespołów wysokiej skuteczności, wykorzystanie ról zespołowych.
• Trudne sytuacje w prowadzeniu spotkania zespołu projektowego.
• Niezbędne warunki efektywnej pracy zespołu podczas spotkań.
• Proces podejmowania decyzji w zespole projektowym.
• Motywowanie i ocenianie członków zespołu projektowego.
• Pozytywne podejście do współpracy.
• Konstruktywne reakcje i postawy.
7. FAZY ROZWOJU ZESPOŁU PROJEKTOWEGO – PRAKTYCZNE WSKAZÓWKI DLA KIEROWNIKA PROJEKTU.
• Role zespołowe.
• Faza orientacji i zależności.
• Faza konfliktu i buntu.
• Faza spójności i współpracy w grupie.
• Faza celowej i świadomej aktywności grupy.
• Faza końcowa.
8. INICJACJA PROJEKTU.
• Zrozumienie roli kierownictwa wyższego szczebla.
• Ocena potrzeb biznesowych.
• Wybór projektów w organizacji (wskaźnik opłacalności, wartość bieżąca netto, okres zwrotu).
• Opracowanie celów projektu zgodnie z zasadą SMART i modelem POTI.
• Formuła realizacyjna projektu.
• Uzasadnienie biznesowe projektu.
• Określanie wymagań realizacyjnych - dokument wymagań projektu.
• Opracowanie karty projektu.
9. PLANOWANIE PROJEKTU - ZAKRES, BUDŻET, CZAS, JAKOŚĆ, KORZYŚCI, RYZYKO.
• Planowanie zakresu.
• Zasoby niefinansowe w projekcie.
• Struktura podziału pracy (WBS):
o Tworzenie struktury podziału pracy.
o Metoda ścieżki krytycznej.
o Wykres Gantta.
o Uwzględnianie czynności zarządczych i zarządzania ryzykiem w planie i harmonogramie.
o Bilansowanie zasobów.
o Określanie kolejności działań,
o Zależności pomiędzy zadaniami i ich relacje.
• Definiowanie produktów projektu:
o Zarządzanie wytwarzaniem produktów projektu.
o Technika planowania opartego na produktach.
o Struktura podziału produktów projektu.
o Diagram następstwa produktów.
• Szacowanie budżetu i czasu realizacji– przegląd głównych technik i poziomów dokładności.
• Macierz kompromisów projektowych.
• Planowanie w podejściu Agile i jego konsekwencje w zakresie dostarczania potencjału.
• Zasady angażowania interesariuszy w pozyskiwanie i modelowanie wymagań.
10. MONITOROWANIE I REALIZACJA PROJEKTU.
• Plany bazowe i ich wykorzystanie przez zespół projektowy.
• Kształtowanie zespołu projektu – czyli jak osiągnąć zaplanowane rezultaty.
• Zarządzanie zmianami i ich wpływ na kryteria sukcesu.
• Sprawozdawczość wykonania – monitoring realizacji projektu.
• Audyt, ocena i monitorowanie wykonania zakresu projektu:
o Kamienie milowe.
o Analiza trendu kamieni milowych.
o Ocena wpływu zmian na zdefiniowane kamienie milowe.
• Metodyka ratowania zagrożonych projektów.
• Zarządzanie zagadnieniami i zmianami w projekcie.
11. ZARZĄDZANIE RYZYKIEM
• Cele i korzyści zarządzania ryzykiem.
• Zarządzanie ryzykiem na tle zarządzania organizacją:
o Poziom strategiczny.
o Poziom programu.
o Poziom projektu.
o Poziom operacyjny.
• Czym jest ryzyko, niepewność, prawdopodobieństwo?
o Sposoby określania prawdopodobieństwa.
o Błędy szacowania.
• Źródła ryzyka dla poszczególnych szczebli zarządzania organizacją.
• Zadania menedżerów związane z zarządzaniem ryzykiem.
• Proces zarządzania ryzykiem:
o Identyfikowanie kontekstu.
o Identyfikacja ryzyka.
o Ocena zagrożeń i szans.
o Planowanie reakcji na ryzyko.
o Wdrożenia wybranej reakcji.
o Komunikacja w projekcie w kontekście zarządzania ryzykiem.
• Dokumenty (produkty zarządcze) wspierające zarządzanie ryzykiem.
12. ROZLICZANIE I ZAMKNIĘCIE PROJEKTU.
• Weryfikacja zakresu i akceptacja (odbiór) przez klienta.
• Zamknięcie administracyjne i zamknięcie kontraktów.
• Przekazanie wyciągniętych wniosków do przyszłych projektów.
• Rozliczanie projektu i przedstawienie osiągniętych rezultatów głównym interesariuszom projektu.
13. ZAKOŃCZENIE SZKOLENIA – PODSUMOWANIE.
• Omówienie metodyk zarządzania projektami.
• Organizacje i instytucje związane z zarządzaniem projektami.
• Rozdanie certyfikatów uczestnictwa w szkoleniu.
• Zakończenie szkolenia.

 

W przypadku szkolenia w formule on-line modyfikacji mogą ulec forma i sposób realizacji zaplanowanych dla Państwa ćwiczeń.

 

Inwestycja

Szkolenie online

1480.00zł netto (+23% VAT)

Dla jednostek budżetowych finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.
-cena zawiera:
-uczestnictwo w szkoleniu on-line
-materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej
-renomowany certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia (w wersji elektronicznej lub papierowej)
-konsultacje poszkoleniowe
-10% zniżki na wszystkie kolejne szkolenia otwarte i on-line organizowane przez Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER. 

 

Kontakt:

Zachęcamy do kontaktu telefonicznego i mailowego.
Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania:

Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
SZKOLENIA | KONFERENCJE | DORADZTWO
ul. Libelta 1a/2
61-706 Poznań

Godziny pracy biura:      Pn-Pt 08.00 - 18.00

Departament szkoleń otwartych:
tel. (61) 8 102 194     
tel. (61) 6 115 034     
tel. 508 393 926  
fax. (61) 6 247 936
fax. (61) 2 786 300

info@szkolenia-semper.pl
www.szkolenia-semper.pl

 

Uwaga:

 

Powyższy program rozwojowy jest również dostępny w formie zamkniętej, wyłącznie dla pracowników Państwa firmy. W przypadku szkoleń zamkniętych zakres tematyczny poszczególnych bloków może ulec zmianie, ze względu na rzeczywiste, zdiagnozowane w ramach analizy przed szkoleniowej oczekiwania pracowników i potrzeby organizacji zlecającej szkolenie. Gwarantujemy wysoką jakość merytoryczną i organizacyjną szkolenia. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących zamkniętej formuły szkoleń prosimy o kontakt: info@szkolenia-semper.pl lub zachęcamy do skorzystania z formularza zapytania ofertowego. 

Czas trwania
2 dni
Termin / Lokalizacja
  1. 12.09.2024 / Online 12-13/09
Cena
1480 zł netto
Zgłoszenie
Zdalne zarządzanie projektami z wykorzystaniem PRINCE2, PMBoK, AGILE. 2-dniowe warsztaty szkoleniowe. Certyfikowane szkolenie online.
Organizator
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
  1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.