menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe
Uwaga, ta oferta jest już nieaktualna! Prosimy o kontakt z organizatorem.


Certyfikowany project manager

Kategoria
ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI
Typ szkolenia
otwarte
Profil uczestników
Szkolenie skierowane jest do: kierowników projektów liderów wdrażania zmian członków zespołów projektowych kierownictwa wyższego szczebla szefów biur projektów – PMO (Project Management Office) project managerów zainteresowanych uzupełnieniem swojego warsztatu metodologicznego.
Wymagania wstępne
Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie przedpłaty przed rozpoczęciem szkolenia i przesłanie potwierdzenia przelewu. Wymagania sprzętowe: W celu prawidłowego i pełnego korzystania ze szkolenia należy posiadać urządzenie (komputer, laptop lub smartfon) z dostępem do internetu. Proste, intuicyjne uruchamianie szkolenia na urządzeniach. Po rejestracji na szkolenie wszystkie kwestie techniczne będą Państwu przesłane drogą mailową.
Program
SIMPLE PROJECT MANAGEMENT METHOD. JAK SKUTECZNIE ZAPLANOWAĆ I ZREALIZOWAĆ PROJEKT W WYZNACZONYM CZASIE, ZGODNIE Z ZAPLANOWANYM BUDŻETEM?

Reorganizacja przedsiębiorstwa, działu, wdrożenie nowego oprogramowania, opracowanie nowego produktu, zakup niektórych środków trwałych, inwestycje, rozbudowa magazynu, budowa nowych obiektów – wszystkie te działania wykraczają poza standardowe czynności wykonywane przez specjalistów poszczególnych działów. Realizowane jako projekty cechują się większą efektywnością, wymagają mniejszych nakładów i krótszego czasu realizacji.

Co daje przedsiębiorstwu zarządzanie projektem? – czy jest to zbędny balast, czy też wręcz odwrotnie „silnik” napędzający firmę.

Obecnie na rynku istnieje kilka wartościowych metodyk zarządzania projektem, najpopularniejsze to Prince 2, PMI, Scrum, Zarządzanie Cyklem Realizacji Projektu.
Większość użytkowników tych metodologii skarży się jednak na to, że są one zbyt sformalizowane, a ich precyzyjne dostosowanie wymaga zbyt wielu modyfikacji, usprawnień i zmian.

Nasz warsztat jest prezentacją autorskiej metody zarządzania projektami.
Nasz warsztat sam w sobie jest projektem, który zaplanujesz, doświadczysz, poprowadzisz i będziesz nim zarządzać.

Oparcie szkolenia Certyfikowany project manager na studium przypadku pozwala zrealizować następujące cele:

 • przygotować uczestników do stworzenia struktury organizacyjnej na potrzeby PM
 • zaprojektować podstawowe dokumenty wspierające PM w przedsiębiorstwie, takie jak m.in. karta projektu, raporty z przebiegu projektu, harmonogramy finansowo – rzeczowe
 • zaplanować przebieg projektu, jego budżet i harmonogram
 • kontrolować przebieg projektu
 • eliminować odchylenia od planu projektu
 • przewidywać i kontrolować ryzyko związane z projektem
PODSTAWOWYM CELEM SZKOLENIA CERTYFIKOWANY PROJECT MANAGER JEST:
 • Pozyskanie wiedzy na temat sprawnej i efektywnej realizacji projektu
 • Minimalizacja kosztów realizacji projektu
 • Lepsze wykorzystanie zasobów firmy – ludzi, sprzętu i majątku przedsiębiorstwa
 • Stworzenie formalnych wytycznych od organizacji zespołów projektowych w firmie
 • Usprawnienie organizacji firmy, poprzez lepsze zarządzanie zespołami projektowymi
 • Stworzenie metodologii zmian a w konsekwencji minimalizacja liczby popełnianych błędów
 • Stworzenie bazy wiedzy na temat realizacji „specjalnych” przedsięwzięć w przedsiębiorstwie
WIEDZA ZDOBYTA PODCZAS SZKOLENIA CERTYFIKOWANY PROJECT MANAGER POZWOLI CI NA:
 • Szczegółowe zaplanowanie realizacji projektu
 • Zaprojektowanie i wykorzystanie podstawowych dokumentów w projekcie
 • Zaplanowanie struktury prac
 • Zaplanowanie zasobów
 • Zaplanowanie harmonogramu
 • Zaplanowanie budżetu
 • Zaprojektowanie narzędzi kontroli realizacji projektu
NA SZKOLENIU CERTYFIKOWANY PROJECT MANAGER OTRZYMASZ GOTOWY DO ZASTOSOWANIA:
 • Wzór wniosku projektowego
 • Wzór karty projektu
 • Wzór karty oddelegowania do projektu kierownika, członka zespołu
 • Arkusz planowania projektu w tym: planowania struktury prac, nakładu czasu pracy, zasobów i kosztów
 • Arkusz planowania harmonogramu finansowego wraz narzędziem: krzywa kosztów
 • Arkusz planowania ryzyka w projekcie
 • Wzór raportu z realizacji


1. Projekt a rutynowe przedsięwzięcie

Co to jest projekt?
Jak rozpocząć pracę nad projektem?
Najpopularniejsze metodologie realizacji projektów
Etapy projektu oraz cykl życia projektu Klient projektu i jego wymagania
Interesariusze projektu
Umiejscowienie projektu w strukturze organizacyjnej Organizacja i struktura projektu
Definiowanie zakresu projektu – opracowywanie wizji projektu i wniosku projektowego – ćwiczenie

2. Definiowanie celów projektu

Jak wyznaczyć cele projektu?
Konflikty celów
Cele ogólne a szczegółowe
Matryca celów projektu
Warsztat: definiowanie celów, matryca celów projektu

3. Zarządzanie zasobami ludzkimi – budowa zespołów projektowych, podział ról

Decydent
– wybór kierownika projektu spośród pracowników
– decyzja o wykorzystaniu metod Project Management
– oszacowanie nakładów i kosztów
– włączenie projektu w istniejącą strukturę organizacyjną firmy
– wspieranie projektu i przedstawianie jego wyników na zewnątrz
– koordynowanie przebiegu wielu pojedynczych projektów

Kierownik projektu   
– wybór członków zespołu projektowego z działów firmy
– planowanie terminów i niezbędnych zasobów osobowych kierowanie projektem
– nadzór nad postępem prac i kosztami
– kierowanie, informowanie i motywowanie członków zespołu
– dokumentowanie i postępu prac i kosztów
– zapewnienie kontaktu z klientem

Członek zespołu projektowego         
– kalkulowanie kosztów
– planowanie czasu
– realizowanie etapów projektu w ramach zaplanowanego czasu i kosztów
– współpraca z innymi działami
– informowanie o postępach prac kierownika projektu

Stała i zmienna struktura projektowa

Rola komitetu sterującego i koordynatora projektu

Zakresy odpowiedzialności członków zespołu i kierownika projektu Priorytetowość w projekcie

Koordynacja prac poszczególnych zespołów projektowych ? zarządzanie wieloprojektowe

4. Definiowanie zakresu projektu

 • Start projektu
 • sesja startowa
 • podział projektu na fazy i moduły

Dokumentacja na potrzeby projektu

 • teczka projektu
 • zdefiniowanie obiegu dokumentów
 • podręcznik projektowy
 • dokumentacja techniczna projektu

Planowanie w projekcie

 • plan struktury projektu (WBS), struktura podziału pracy w projekcie – oszacowanie nakładów (metoda analogi, ekspercka, itd.)
 • planowanie cyklu realizacji i czasu (CPM)planowanie czasu (harmonogram, GANTT, metoda PERT itd.)
 • jak zrealizować projekt na czas, dotrzymać terminów podczas realizacji projektu? jak monitorować postępy projektu?
 • ocena i planowanie oraz analiza obciążeń zasobów (metody redukcji kosztów stałych)

Warsztat:  definiowanie nakładu czasu pracy, przypisywanie zasobów Definiowanie zakresu projektu w tym definiowanie struktury prac, nakładu czasu pracy oraz harmonogramu i zasobów – budowa harmonogramu rzeczowego – ćwiczenie

5. Planowanie i kontrola kosztów w projekcie
Jak zrealizować projekt zgodnie z budżetem?

Koszty bezpośrednie i koszty pośrednie
W jaki sposób odpowiednio wycenić użycie zasobów?
Jak wycenić materiały?
Sposoby kalkulacji kosztów
Budżet projektu
Jak skutecznie prognozować wielkość budżetu?
Harmonogram finansowy
Kontrola kosztów projektu (harmonogram finansowo rzeczowy, krzywa kosztów)

Warsztat: Tworzenie harmonogramu finansowo – rzeczowego – ćwiczenie

6. Analiza ryzyka związanego z projektem
W jaki sposób kontrolować i nadzorować ryzyko w realizacji projektu?

Źródła ryzyka
PORTFOLIO ryzyka
Analiza ryzyka związanego z umowami
Zarządzanie i kontrola ryzyka
Metody redukcji ryzyka w projekcie

Tworzenie Portfolio ryzyka – ćwiczenie

7. Realizacja projektu

Zarządzanie zmianą w projekcie
Podejmowanie decyzji o zmianie
Metody kompensowania zmian, karty odstępstw i zmian
Konsekwencje zmian w projekcie

 

Niniejsza oferta, a w szczególności program szkolenia podlegają ochronie na mocy prawa autorskiego. Właścicielem praw autorskich jest Ośrodek Szkoleń i Informacji Effect. Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie części lub całości informacji w formie elektronicznej lub jakiejkolwiek innej bez zgody autora jest zabronione.Na mocy ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych wszelkie osoby reprodukujące zawarte w ofercie i programie szkolenia informacje we fragmentach, jak i w całości bez wiedzy i zgody właściciela praw autorskich podlegały będą odpowiedzialności karnej.

Prowadzący
dr Marek Kasperek Specjalista z długoletnim doświadczeniem w realizacji projektów z różnych obszarów funkcjonowania przedsiębiorstwa. Doktor zarządzania na kierunku Zarządzanie w Uniwersytecie Ekonomicznym. Kierownik studiów podyplomowych „Zarządzanie Projektem Europejskim”. Kierownik programowy Polskiego Stowarzyszenia Zaopatrzenia i Logistyki. Autor ponad 90 artykułów, 5 książek, współautor poradników i wielu praktycznych opracowań z zakresu zarządzania, w tym zarządzania projektem, planowania i organizacji projektów, efektywnego zarządzania przedsięwzięciami w przedsiębiorstwie. Doświadczony trener i twórca szkoleń, od 1996 roku prowadzi wysoko oceniane warsztaty szkoleniowe z zakresu zarządzania projektami, ma na swoim koncie prowadzenie warsztatów dla kilku tysięcy menedżerów projektów i członków zespołów projektowych. Konsultant i doradca – zrealizował 9000 godzin doradztwa z zakresu zarządzania projektami i podnoszenia produktywności.
Forma
Metody szkolenia: Wykorzystujemy następujące metody: Sekwencja 3PZ – powiedz, pokaż, przećwicz, zastosuj. Formuła ZUUZ – zobacz, usłysz, ustosunkuj się, zapisz. Studium przypadku (case studies) – analiza rzeczywistych zdarzeń w rzeczywistych przedsiębiorstwach.
Czas trwania
Szkolenie dwudniowe online lub stacjonarne. 25-26.01.2024 Szkolenie online - 1390 ZŁ (NETTO) 21-22.03.2024 Ustroń / Hotel Olympic****Wellness&SPA - 1599 ZŁ (NETTO) 23-24.05.2024 Ustroń / Hotel Olympic****Wellness&SPA - 1599 ZŁ (NETTO)
Lokalizacja
Cena
1390 - 1599 zł
Zgłoszenie
Certyfikowany project manager
W cenę wliczono
Cena szkolenia obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe i pomocnicze, certyfikat o podwyższeniu kwalifikacji zawodowych, przerwy kawowe, lunch. Jesteś zainteresowany noclegiem organizowanym przez nas? Skontaktuj się z nami!
Zdobyta wiedza
Cele i korzyści ze szkolenia: Certyfikowany project manager to warsztaty, których podstawowym celem jest przedstawienie, na praktycznych przykładach, użytecznego sposobu realizacji projektu. Znajdziesz w nim dokładne omówienie tematów bliskich przedsiębiorcom m.in. porady: jak prowadzić projekty w sposób prosty i nieobciążający czasowo menedżerów? jak angażować zespoły projektowe w proces zarządzania wykonawcami i podwykonawcami planowanych przedsięwzięć? jak planować cele, harmonogramy i budżet by zadowolić klientów i utrzymywać wysokie standardy obsługi zaplanowanych przedsięwzięć? jak właściwie zaplanować i zakończyć sukcesem projekt w wyznaczonym czasie i w ramach dostępnych środków?
Certyfikaty
Certyfikat o podwyższeniu kwalifikacji zawodowych.
Organizator
Ośrodek Szkoleń i Informacji EFFECT Joanna Jarosz-Opolka - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
 1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.