menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe
Uwaga, ta oferta jest już nieaktualna! Prosimy o kontakt z organizatorem.


AWANS NA SZEFA

Kategoria
UMIEJĘTNOŚCI MENEDŻERSKIE
Typ szkolenia
otwarte
Profil uczestników
Szkolenie Awans na Szefa dedykowane jest nowo mianowanym menedżerom, osobom mającym w niedalekiej przyszłości objąć tę funkcję lub obecnym menedżerom, którzy przygotowują się do dalszego awansu na stanowisko kierownicze i/lub chcą uzupełnić swoją wiedzę z zakresu zarządzania ludźmi. Szkolenie dedykujemy wszystkim pracownikom, którzy chcą świadomie budować wizję swojej roli w organizacji oraz rozwinąć swoje umiejętności menedżerskie o konkretne narzędzia.
Wymagania wstępne
Brak wymagań wstępnych
Program
AWANS NA SZEFA – PROGRAM SZKOLENIA:

Osiągnięcie dojrzałości w zarządzaniu ludźmi to proces długotrwały, który bywa bolesny, pełen porażek i trudności. Nie urodziłeś się menedżerem.
Dobrym menedżerem, świadomym swej roli dopiero możesz się stać. Wszystko przed Tobą!

Nowoczesne organizacje potrzebują silnych liderów

 • Kim jest lider – rola i zadania menedżera we współczesnej organizacji
 • Style przewodzenia ludźmi – lider zadaniowy i lider relacyjny
 • Orientacja na ludzi vs orientacja na zadania a specyfika sytuacji
 • Dojrzałość zawodowa podwładnych a optymalny styl kierowania: od instruktażu po delegowanie

Awans w zespole: problem czy szansa dla młodego menedżera?

 • Konkurs lub wytypowanie –  konsekwencje sposobu awansowania
 • Największe błędy młodego menedżera
 • Skomplikowane relacje koleżeńskie po awansie
 • Jak zarządzać zespołem, z którego się wyrosło?
 • Jak przygotować się i poradzić sobie z emocjami innych (UWAGA! Zazdrość!)?
 • Co robić, kiedy zespół reaguje oporem na moje pojawienia się lub mój awans?
 • Jak poradzić sobie z własnymi uczuciami? (paraliżująca niepewność, niepokój, strach przed oceną i kilka innych)
 • Jak zarządzać osobami starszymi od siebie?

Autorytet młodego menedżera – jak go budować?

 • Źródła autorytetu specjalisty/eksperta vs menedżera
 • Władza i autorytet menedżera
 • Podstawowe czynniki budujące autorytet:
  – autorytet funkcji
  – autorytet doświadczenia i kompetencji
  – autorytet osobowości
 • Zasady sprawowania władzy:
  – władza polegająca na porozumieniu
  – co podważa, a co buduje autorytet
 • Budowanie relacji z podwładnymi 
 • Umiejętność kontrolowania dystansu w relacjach z podwładnymi
 • Autorytet a potrzeba kreowania wizerunku lidera w oczach podwładnych:
  – zorientowany na działanie lub analityczny
  – proaktywny lub reaktywny
  – otwarty na relacje lub dyrektywny
  – opanowany lub okazujący emocje
  – empatyczny lub zdystansowany

Rozpoznanie własnych predyspozycji menedżerskich

 • Model Okien Johari:
  – obszar otwarty (arena)
  – obszar ukryty (fasada)
  – obszar ślepy (ślepy punkt)
  – obszar nieznany
 • Skąd czerpać informacje o sobie? – Poznanie wyzwań i ocena silnych stron i własnych słabości

Mocny start, czyli wygłoszenie expose szefa

 • Expose czyli instrukcja obsługi szefa – dlaczego jest ważna?
 • Potrzeba zaznaczenia charakteru relacji menedżera ze współpracownikami
 • Wizja i misja mojego zespołu –  jak zarazić nią zespół?
 • Przygotowanie się do expose – uświadomienie najważniejszych wartości, zasad i granic we współpracy z zespołem pracowników
 • Minimalne granice szefa – jak je wyznaczać?
 • Maksymalne preferencje –  jak je przedstawiać?
 • Zasady wygłaszania expose szefa
 • Expose, czyli moje wymagania, moje intencje krok po kroku:
  – przedstawienie intencji
  – przedstawienie celów
  – zdefiniowane zasad kluczowych
  – określenie wartości (firmowe, osobiste)
  – określenie minimalnych granic
  – określenie swoich oczekiwań
 • Siła emocji w expose szefa:
  – osobiste zaangażowanie szefa
  – koncentracja na zmianie
  – integracja i autentyczność

Kierowanie to komunikowanie się

 • Znaczenie procesów komunikowania się w organizacji i rola komunikacji wewnętrznej
 • Znaczenie umiejętności komunikowania się  menedżera w codziennej pracy
 • Dojrzała komunikacja z pracownikami: style i zasady porozumiewania się
 • Postawy i intencje w komunikowaniu się z zespołem
 • Werbalne i niewerbalne komponenty komunikacji
 • Rola aktywnego słuchania i empatii
 • Kierowanie rozmową i pytania w trakcie rozmowy
 • Bariery komunikacyjne w relacji z pracownikiem – jak je identyfikować i pokonywać
 • Błędy w kontaktach interpersonalnych – typologia, niebezpieczeństwa i ścieżki ich unikania
 • Nieformalna sieć wsparcia i jej znaczenie w życiu organizacji

Komunikacja szefa: komunikowanie i delegowanie zadań

 • Przekazywanie zadań a zakres kompetencji podwładnych
 • Algorytm motywującego przekazywania zadań – jak wydawać jasne i motywujące polecenia
 • Realizacja celu a ustalanie kolejności zadań
 • Jak i kiedy delegować zadania pracownikom?
 • Co może blokować delegowanie zadań?

Komunikacja szefa: informacja zwrotna jako narzędzie motywowania i wywierania wpływu

 • Psychologiczne znaczenie  oceny i monitoringu  w kierowaniu zespołem
 • Monitoring działań bieżących  a kontrola stopnia zrealizowania zaplanowanych celów
 • Podstawowe zasady udzielania feedbacku
 • Pochwała jako narzędzie budowania motywacji – jak udzielać pochwał?
 • Krytyka sposobem na korygowanie błędów pracownika
 • Algorytmy rozmów feedback’owych: FUPR, FUKO, UF, SPiNKA,  GRID
 • Kiedy warto przeprowadzić rozmowę typu feedback:
  – rozmowa z pracownikiem nierealizującym celów pracy (jakościowych, terminowych, ilościowych itp)
  – rozmowa zmierzająca do zbadania przyczyn niepowodzeń pracownika w realizacji zadań ( przyczyny typu: pracownik nie umie, nie chce, nie może wykonać zadania)
  – rozmowa w sytuacji, gdy pracownik powiela te same błędy
  – rozmowa z pracownikiem, który nie komunikuje się właściwie z przełożonym, kolegami z zespołu
  – rozmowa z pracownikiem, który unika integrowania się w zespole
  – rozmowa zmierzająca w kierunku przeniesienia pracownika do innego działu
  – i inne

Praca w zespole – zasady budowania efektywnej grupy zadaniowej

 • Koncepcja zarządzania sytuacyjnego – działaj jak lider! 
 • Jakim być szefem-liderem? – analiza korzyści i strat związanych z zastosowaniem poszczególnych stylów
 • Analiza warunków skuteczności poszczególnych stylów a diagnoza własnych preferencji co do określonego stylu kierowania
 • Zespół jako grupa – psychologia działania grup, pracy w grupie i myślenia grupowego
 • Budowanie zespołu z jednostek: strategie, metody i niebezpieczeństwa
 • Typy pracowników w Twoim zespole i ich wzorce pracy 
 • Podział ról w zespole i dobór zadań do indywidualnych predyspozycji
 • Organizacja pracy w zespole, planowanie krótko długoterminowe
 • Stawianie celów, wyznaczanie priorytetów, etapowanie zadań
 • Budowanie atmosfery współpracy i dzielenia się wiedzą
 • Zwycięski zespół – jak wyzwalać efekt synergii? Jak wydobywać z ludzi to, co najlepsze?
 • Zagrożenie konformizmem – jak unikać syndromu grupowego myślenia?

Komunikacja szefa: przekazywanie trudnych decyzji

 • Kluczowe zasady prowadzenia tzw. trudnych rozmów
 • Różne style prowadzenia rozmowy – wybór najlepszego stylu dla siebie
 • Algorytm komunikowania trudnej decyzji
 • Ludzka twarz szefa i udzielanie wsparcia
 • Umiejętne panowanie nad własnymi emocjami oraz emocjami rozmówcy
  – nazywanie własnych emocji
  – obniżanie stresu negatywnego
  – przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu – zadaniowe podejście do radzenia sobie z emocjami

Podsumowanie, integracja wiedzy i umiejętności uczestników

 • Action Plan:
  – start – jakie techniki zacznę stosować?
  – stop – jakie zachowania przestanę stosować?
  – kontynuacja – jakie dobre praktyki będę kontynuował?
 • Podsumowanie szkolenia: o czym warto pamiętać, na co zwrócić uwagę…. Refleksje i wnioski.

Niniejsza oferta, a w szczególności program szkolenia podlegają ochronie na mocy prawa autorskiego. Właścicielem praw autorskich jest Ośrodek Szkoleń i Informacji Effect. Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie części lub całości informacji w formie elektronicznej lub jakiejkolwiek innej bez zgody autora jest zabronione.Na mocy ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych wszelkie osoby reprodukujące zawarte w ofercie i programie szkolenia informacje we fragmentach, jak i w całości bez wiedzy i zgody właściciela praw autorskich podlegały będą odpowiedzialności karnej.

Prowadzący
Psycholog, doświadczony trener z bogatą praktyką rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne rekomendacja trenera I i II stopnia PTP (licencja trenera nr 170). Doradca biznesowy, coach, inspirator rozwoju osobistego menedżerów polskich i zagranicznych przedsiębiorstw. Pełni funkcję menedżera ds. szkoleń w Katowickiej Strefie Ekonomicznej S.A. Swoją karierę trenerską zaczynała na początku lat 90-tych prowadząc treningi i seminaria z asertywności pod okiem doświadczonych superwizorów PTP. Należała do grona osób zaangażowanych w poszukiwanie zastosowania metodologii treningu asertywności w biznesie w ramach prac Stowarzyszenia Trenerów Asertywności. Wykładowca w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach (studia podyplomowe: „Psychologia menedżerska”, „Trener i menedżer szkoleń”), Warszawskiej Wyższej Szkole Informatyki (studia podyplomowe: „Zarządzanie projektem”). Specjalizuje się w obszarze zarządzania i rozwoju potencjału kadry menedżerskiej ze szczególnym uwzględnieniem przedsiębiorstw produkcyjnych.
Forma
Szkolenie Awans na szefa prowadzone jest z zastosowaniem licznych, ciekawych ćwiczeń grupowych, poprzez twórczą dyskusję, pracę własną uczestników, symulacje sytuacyjne rozwijające umiejętności uczestników oraz mini wykłady i inspirujące komentarze prowadzącego. Zastosowane zostaną pomoce dydaktyczne podnoszące atrakcyjność ćwiczeń. Nasze szkolenia bazują na praktycznym doświadczeniu uczestników, informacji zwrotnej od grupy i prowadzącego, refleksji własnej, jako momentu inicjującego rozwój i zmiany w zachowaniu.
Czas trwania
Szkolenie dwudniowe stacjonarne 21-22.03.2024 Szczyrk / Hotel Elbrus***Wellness&Spa 13-14.06.2024 Szczyrk / Hotel Elbrus***Wellness&Spa
Lokalizacja
Cena
1599
Zgłoszenie
AWANS NA SZEFA
W cenę wliczono
Cena szkolenia obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe i pomocnicze, certyfikat o podwyższeniu kwalifikacji zawodowych, przerwy kawowe, lunch. Jesteś zainteresowany noclegiem organizowanym przez nas? Skontaktuj się z nami!
Zdobyta wiedza
AWANS NA SZEFA – CELE SZKOLENIA: Podstawowym celem szkolenia Awans na szefa jest przygotowanie i wdrożenie młodych menedżerów do pełnienia roli kierowniczej w organizacji oraz świadomego zaplanowania i budowania przez nich ich własnej roli menedżerskiej i wizji zespołu. CELE SZCZEGÓŁOWE SZKOLENIA AWANS NA SZEFA: dostarczenie wiedzy z zakresu psychologii zarządzania i efektywnego zarządzania zespołem pracowników rozpoznanie własnego stylu kierowania pracownikami dostarczenie wiedzy z zakresu skutecznej i motywującej komunikacji w sytuacjach zadaniowych i interpersonalnych z pracownikami przećwiczenie umiejętności potrzebnych do efektywnej realizacji zadań menedżerskich: planowania, delegowania, motywowania, oceny, rozwoju podwładnych, budowania zespołu, kreatywnego rozwiązywania problemów poznanie swoich mocnych stron i obszarów rozwojowych
Certyfikaty
Certyfikat o podwyższeniu kwalifikacji zawodowych
Organizator
Ośrodek Szkoleń i Informacji EFFECT Joanna Jarosz-Opolka - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
 1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.