menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe


SZKOLENIE ON-LINE Transport drogowy: współpraca przewoźnika – zleceniodawcy – załadowcy/odbiorcy. Problemy – praktyka – procedury – prawo –

Kategoria
PRAWO HANDLOWE
Typ szkolenia
otwarte
Profil uczestników
Do kogo kierujemy nasze szkolenie: Osoby odpowiadające w przedsiębiorstwie za współpracę z przewoźnikami i spedytorami, w szczególności z działów transportu, logistyki, handlu, zakupów, sprzedaży. Pracownicy firm przewozowych w transporcie drogowym. Pracownicy firm spedycyjnych zajmujących się transportem drogowym.
Program

Pełna oferta PDF znajduje się pod poniższym adresem (skopiuj go do okna przeglądarki) https://www.atl.edu.pl/uploads/szkolenia/TRANSPORT_DROGOWY.PDF


Terminy realizacji szkoleń ON-LINE (790 zł + 23% VAT):
 • 26.06.2024
 • 21.10.2024
 • 20.12.2024

Terminy realizacji szkoleń stacjonarnych (1160 zł+23% VAT):
 • WARSZAWA 20.06.2024, 09.10.2024

SZKOLENIE ON-LINE: Do udziału w szkoleniu online potrzebny jest komputer lub urządzenie mobilne z wbudowaną kamerą i mikrofonem oraz dostępem do Internetu. Minimalne wymagania sprzętowe - laptop/komputer PC, MAC z najnowszą wersją przeglądarek internetowych (Chrome, Edge, Firefox), podstawowa kamera internetowa i mikrofon, dostęp do sieci Internet. Minimalna przepustowość łącza internetowego odbiorcy to 10 Mb/s, zalecana: 25 Mb/s. Instrukcja udziału w szkoleniu on-line zostanie przekazana wraz z potwierdzeniem realizacji szkolenia i pozostałymi informacjami organizacyjnymi.

Dodatkowo, SZKOLENIA ZAMKNIĘTE (dla grup już od 3-5 osób i szkolenia indywidualne 1:1) mogą zostać przeprowadzone stacjonarnie lub za pośrednictwem Państwa rozwiązań technologicznych (platform komunikacji na odległość) lub możemy zaproponować jedną z używanych przez nas platform. Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani realizacją wybranego szkolenia w formacie on-line w swojej firmie prosimy o kontakt.

PROGRAM SZKOLENIA:

1. PROBLEMY – ANALIZA TYPOWYCH SYTUACJI SPORNYCH POMIĘDZY UCZESTNIKAMI TRANSPORTU DROGOWEGO – KRAJOWEGO I MIĘDZYNARODOWEGO.
 • Problemy sporne wynikające ze szkód związanych z towarem – utratą, ubytkiem, uszkodzeniem.
 • Spory o niedotrzymanie przez przewoźnika terminu podstawienia samochodu na załadunek.
 • Problem kar umownych i odpowiedzialności za szkodę z tytułu zwłoki w podstawieniu samochodu.
 • Problemy związane z przetrzymaniem przewoźnika na załadunku z różnych powodów.
 • Spory wynikające z ładowania towaru oraz jego mocowania i zabezpieczania.
 • Problemy sporne wynikające z niedotrzymania terminu dostawy towaru przez przewoźnika do miejsca rozładunku.
 • Problemy związane z przetrzymaniem przewoźnika na rozładunku pomimo dotarcia kierowcy na czas do miejsca dostawy.
 • Problemy dotyczące przestoju na granicy, nie spowodowanego winą przewoźnika.
 • Spory wynikające z posługiwania się dokumentami przewozowymi i celnymi przez kierowcę.
 • Problem odpowiedzialności przewoźnika za braki towaru w przypadku dostarczenia zafoliowanych palet.
 • Problemy związane z wykazaniem tzw. „winy umyślnej”, „rażącego niedbalstwa” czy „złego zamiaru” jako przesłanek znoszących limity odpowiedzialności przewoźnika.
 • Różne inne problemy zgłaszane przez uczestników.

2. PRAKTYKA – WYMIANA DOŚWIADCZEŃ ZWIĄZANYCH ZE WSPÓŁPRACĄ POMIĘDZY ZLECENIODAWCĄ (ZAŁADOWCĄ / ODBIORCĄ) A PRZEWOŹNIKIEM.
 • Praktyczne uwagi dotyczące zawierania umowy przewozu w różnych sytuacjach.
 • Praktyka posługiwania się zleceniem przewozowym i umieszczania na nim różnych zapisów, w tym deklaracji wartości towaru czy deklaracji specjalnego interesu w dostawie.
 • Praktyka wystawiania listu przewozowego i problem, która ze stron jest za to odpowiedzialna.
 • Praktyczne uwagi w zakresie posługiwania się listem przewozowym, w tym interpretacja różnych błędów popełnianych przy wystawianiu listu.
 • Praktyka postępowania w sytuacji  posługiwania się różnymi wersjami i formami Listu przewozowego CMR.
 • Praktyczne aspekty postępowania podczas załadunku towaru, w tym rola pracowników magazynu załadowcy a rola kierowcy.
 • Praktyczne informacje dotyczące postępowania przy braku zwrócenia egzemplarza Listu przewozowego CMR przez przewoźnika w kontekście dowodu wywozu towaru z kraju.
 • Praktyczna wymiana doświadczeń pomiędzy uczestnikami szkolenia.

3. PROCEDURY – PROCEDURY WSPÓŁPRACY WYNIKAJĄCE Z WYPRACOWANYCH ZWYCZAJÓW W TRANSPORCIE DROGOWYM.

 • Procedury współpracy, gdy zleceniodawca przewoźnika jest jednocześnie załadowcą.
 • Procedury współpracy, gdy zleceniodawca przewoźnika nie jest załadowcą, w tym gdy występuje jako odbiorca.
 • Procedury weryfikacji przewoźnika przez zleceniodawcę w celu ograniczenia ryzyk przewozu.
 • Procedury współpracy, gdy zleceniodawcą przewoźnika jest spedytor występujący jako pośrednik.
 • Procedury weryfikacji przewoźnika przez spedytora, konieczne do ew. zwolnienia od odpowiedzialności za przewoźnika i wykazania tzw. „braku winy w wyborze”.
 • Procedury współpracy, gdy spedytor wiezie towar własnymi środkami transportowymi.
 • Procedury współpracy, gdy przewoźnik umowny korzysta z podwykonawców (przewoźników faktycznych).
 • Procedury załadowcy na załadunku towaru.
 • Procedury odbiorcy na wyładunku towaru, w szczególności związane z weryfikacją towaru.
 • Procedury przewoźnika i odbiorcy na wyładunku towaru w sytuacji stwierdzenia uszkodzeń i ubytków.

4. PRAWO – UZASADNIANIE POSTĘPOWANIA ARGUMENTAMI PRAWNYMI Z KONWENCJI CMR, PRAWA PRZEWOZOWEGO I INNYCH USTAW, ROZPORZĄDZEŃ, ORZECZNICTWA.
 • Podstawowe elementy systemu prawa transportowego w transporcie krajowym i międzynarodowym.
 • Zasady pierwszeństwa pomiędzy Konwencją a pozostałymi elementami prawa transportowego.
 • Dobór argumentów prawnych w różnych sytuacjach spornych przez przewoźnika oraz zleceniodawcę.
 • Kluczowe postanowienia Konwencji CMR w zakresie odpowiedzialności zleceniodawcy (załadowcy / odbiorcy).
 • Kluczowe postanowienia Konwencji CMR w zakresie odpowiedzialności przewoźnika drogowego.
 • Wykorzystanie Ustawy prawo przewozowe do doboru argumentacji przy przewozach krajowych i przewozach międzynarodowych.
 • Limity odpowiedzialności przewoźnika i czynności konieczne do ich ew. zniesienia przez zleceniodawcę.
 • Odpowiedzialność spedytora wg. Kodeksu cywilnego (umowa spedycji) oraz warunków OPWS.
 • Nieprzekraczalne terminy na dokonanie różnych czynności związanych z utratą, ubytkiem czy uszkodzeniem towaru oraz niedotrzymaniem terminu dostawy.
 • Warunki niezbędne zlecenia przewozowego (umowy przewozu) wynikające z Kodeksu cywilnego.
 • Problem milczącej akceptacji zlecenia (braku odpowiedzi ze strony przewoźnika).
 • Regulacje dotyczące protokołu szkody czy zasad sporządzania oraz załatwiania reklamacji w aktach wykonawczych do Prawa przewozowego.
 • Orzecznictwo w zakresie szkód transportowych i ich wykorzystanie w procesie załatwiania sporu.

5. POROZUMIENIE – DROGI OSIĄGANIA POROZUMIENIA W SYTUACJACH SPORNYCH I REKLAMACJACH W TRANSPORCIE DROGOWYM.
 • Zasady sporządzania zgodnej z prawem reklamacji, zawierającej wszystkie wymagane elementy.
 • Uzasadnianie swojego stanowiska przez zleceniodawcę oraz dokumenty niezbędne w procesie załatwiania sporu.
 • Zasady sporządzania zgodnej z prawem odpowiedzi na reklamację przez przewoźnika, zawierającej wszystkie wymagane elementy.
 • Wykorzystanie przez przewoźnika zwolnień od odpowiedzialności w transporcie krajowym i transporcie międzynarodowym.
 • Rozstrzyganie sporu, gdy zachodzą przesłanki powołania się na siłę wyższą oraz uzasadnianie przez przewoźnika tego zjawiska powołując się na uznane interpretacje międzynarodowe (ICC).
 • Załatwianie problemów wynikających z załadunku oraz mocowania towaru.
 • Porozumienie z uwzględnieniem „marketingowego” aspektu współpracy, rozumianego jako dbałość o klienta.
 • Osiąganie porozumienia z zaangażowaniem ekspertów.
 • Rozstrzyganie sporów na drodze mediacji.
 • Terminy przedawnienia i decyzje konieczne w celu przerwania ich biegu.
 • Inne metody osiągania porozumienia na drodze pozasądowej.
 
Uczestnicy otrzymują komplet materiałów do wykorzystania w praktyce.

DODATKOWO! Konsultacje po szkoleniu przez Internet.INFORMACJE DODATKOWE:


CZAS TRWANIA SZKOLENIA: Szkolenie odbywa się w czasie rzeczywistym na platformie on-line.
 • 09:50 – 10:00 Logowanie do platformy
 • 10:00 – 13:00 Zajęcia część I
 • 13:00 – 14:00 przerwa na lunch
 • 14:00 – 16:00 Zajęcia część II

UWAGA! ATL nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości korzystania z części lub całości szkolenia, jeśli niemożność ta spowodowana jest brakami technicznymi, w szczególności z powodu niewłaściwej konfiguracji przeglądarki internetowej/oprogramowania, niedostatecznej wydajności sprzętu oraz przerw i awarii technicznych dostawcy Internetu, leżących po stronie Uczestnika/ Zleceniodawcy/ Zamawiającego. Szkolenie realizowane jest zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2016 r. poz. 1030).


CENA PROMOCYJNA SZKOLENIA ON-LINE WYNOSI 790 zł. netto + 23% VAT
Cena szkolenia po okresie promocji wynosi: 890 zł. netto + 23% VAT


Szkolenia zamknięte dla grup już od 3-5 osób – jeżeli jesteście państwo zainteresowani realizacją tego szkolenia w swojej firmie prosimy o kontakt telefoniczny:
22 853 35 23, tel. kom.: 607 573 053.


Serdecznie zapraszamy do współpracy w zakresie szkoleń dofinansowanych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego i Bazy Usług Rozwojowych (BUR-PARP EFS).


Harmonogram wszystkich szkoleń:  https://www.atl.edu.pl/uploads/szkolenia/ATL_HARMONOGRAM_SZKOLEN_OTWARTYCH.pdf


Szkolenia zamknięte organizowaliśmy dla

ABB Sp. z o.o., ALSTOM Power Sp. z o.o., ALTADIS POLSKA S.A., ArcelorMittal Refractories Sp. z o.o., Backer OBR Sp. z o.o., Bahlsen Polska Sp. z o.o., Bank Ochrony Środowiska S.A., BARLINEK S.A., BE & K Europe Sp. z o.o., BELL P.P.H.U., Capgemini Polska Sp. z o.o., RADWAR S.A. , Dedra-Exim Sp. z o.o., Dora – Metal Sp. z o.o., Energoserwis S.A., Elektrociepłownie Warszawskie S.A., Fabryka Mebli Okrętowych FAMOS Sp. z o.o., Fabryka Porcelany „Wałbrzych” S.A., Famot Pleszew Sp. z o.o., Federal-Mogul Bimet S.A., Federal – Mogul Gorzyce S.A., Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. Kronospan Polska, Grupa Lotos S.A., Górnośląski Zakład Elektroenergetyczny S.A., Huta Zawiercie S.A., Huta Pokój S.A., „HOLDING-ZREMB” Gorzów S.A., IMPEL S.A., INCO-VERITAS S.A., International Paper-Kwidzyn Sp. z o.o., KAN Sp. z o.o. Kompania Piwowarska S.A., Kongskilde Polska Sp. z o.o., Magneti Marelli Aftermarket Sp. z o.o., MAN Trucks Sp. z o.o., Maersk Polska Sp. z o.o., Marsh Sp. z o.o., Merck Sp. z o.o., Metalpol Węgierska Górka Sp. z o.o., Neapco Europe Sp. z o.o., Opel Polska Sp. z o.o., OBR Centrum Techniki Morskiej S.A. w Gdyni, ORLEN OIL  Sp. z o.o., PCC Rokita S.A., Philips Lighting Poland S.A., PKN Orlen S.A., POCH S.A., Polcotton Sp. z o.o., PORTA KMI Poland Sp. z o.o., Przemysłowe Centrum Optyki S.A., Przedsiębiorstwo Materiałów Ogniotrwałych „KOMEX” Sp. z o.o.,  PP „Porty Lotnicze”, PFLEIDERER GRAJEWO S.A., PFLEIDERER PROSPAN S.A., RADMOR S.A., Ryłko Sp. z o.o., Sanitec Koło Sp. z o.o., Siemens Sp. z o.o., STOMIL S.A., Tedrive Poland Sp. z o.o., TI Poland Sp. z o.o., TZMO S.A., Valvex S.A., VOLVO Polska Sp. z o.o., Winterhalter Gastronom Polska Sp. z o.o.,  Wood-Mizer Industries Sp. z o.o., Wrigley Poland Sp. z o.o., Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A., Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 2 S.A., Wrocławskie Zakłady Zielarskie „Herbapol” S.A. Südzucker Polska S.A., ZAK S.A., ZENTIS POLSKA  Sp. z o.o.

Prowadzący
Dr Wojciech Budzyński. Jest uznanym specjalistą w zakresie transportu, spedycji oraz umów handlowych i reklamacji z partnerem krajowym i zagranicznym. Zagadnieniami tymi zajmuje się w sposób praktyczny , jak i naukowy. Wiedzę praktyczną zdobywał od ponad 30 lat jako handlowiec, dyrektor firmy handlowej, kolejno szef jej dwóch oddziałów za granicą, doradca ministra, starszy ekspert Banku Światowego. Jest długoletnim doradcą wielu firm polskich i międzynarodowych korporacji w Polsce, w tym dużych firm transportowych i spedycyjnych. Przeszkolił kilkadziesiąt tysięcy menedżerów i handlowców. Autor wielu pozycji książkowych poświęconych tematyce transportowej i handlowej, m.in.: „Transport w przedsiębiorstwie. Logistyka, spedycja i reklamacje.”, „Negocjowanie i zawieranie umów handlowych.” (wydanie elektroniczne EBOOK 2015), „Umowy w handlu krajowym i zagranicznym. Nowe bazy dostawy, pułapki, zabezpieczenia.” (2015), „Negocjowanie i zawieranie umów handlowych. Analiza uwarunkowań, ryzyk, pułapek i zabezpieczeń.”, Biblioteka Nowoczesnego Menedżera (2014), „Handel zagraniczny dla menedżerów.”, „Prawo międzynarodowe. Transakcje międzynarodowe.” Podręcznik na Studia MBA, „Międzynarodowe reguły realizacji kontraktu. Incoterms. Combiterms. Amerykańskie Definicje Handlowe RAFTD.”, „Leksykon handlu zagranicznego. Rozliczenia finansowe.” „Poradnik eksportera komponentów.”, „Słownik dokumentów handlu zagranicznego. Opis i wzory dokumentów.”, „Eksport – import według Incoterms.” „Realizacja kontraktu importowego i eksportowego.”, „Realizacja transakcji importowej.”, „Wykładnia terminów handlowych Incoterms.”
Forma
wykład, case study, dyskusja
Czas trwania
Jeden dzień, 10.00-16.00
Termin / Lokalizacja
 1. 21.10.2024 / ON-LINE - WIRTUALNA SALA ATL
 2. 20.12.2024 / ON-LINE - WIRTUALNA SALA ATL
Cena
790 zł. netto + 23% VAT
Zgłoszenie
SZKOLENIE ON-LINE Transport drogowy: współpraca przewoźnika – zleceniodawcy – załadowcy/odbiorcy. Problemy – praktyka – procedury – prawo –
W cenę wliczono
wysoki poziom merytoryczny szkolenia, uczestnictwo w szkoleniu w małych grupach, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej PDF, zaświadczenie ukończenia szkolenia w postaci elektronicznej PDF
Zdobyta wiedza
Jakie przykładowe umiejętności szkolenie zapewni uczestnikom: poznanie praktycznych sposobów rozwiązywania problemów pojawiających się przy współpracy przewoźnika ze zleceniodawcą, nabycie umiejętności analizy problemów, gdy załadowca nie jest zleceniodawcą przewoźnika oraz sposobów ich rozwiązywania, przyswojenie zasady i procedury postępowania we współpracy pomiędzy zleceniodawcą (załadowcą / odbiorcą) oraz przewoźnikiem, a także w sytuacji, gdy pomiędzy nimi występuje spedytor, przećwiczenie metod załatwiania roszczeń oraz zasad posługiwania się argumentami prawnymi (konwencje, zwyczaje, przepisy, warunki umowne),poznanie dróg osiągania porozumienia w sytuacjach spornych i reklamacjach.
Certyfikaty
Elektroniczne zaświadczenie ukończenia szkolenia wraz z programem i liczbą godzin.
Organizator
ATL - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
 1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.