menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe
Uwaga, ta oferta jest już nieaktualna! Prosimy o kontakt z organizatorem.


Umowy wydawnicze w praktyce, z uwzględnieniem dyrektywy o prawie autorskim na jednolitym rynku cyfrowym i prawnych aspektów korzystania ze sztucznej inteligencji

Kategoria
PRAWO AUTORSKIE
Typ szkolenia
otwarte
Wymagania wstępne
Brak
Program
I. Wybór właściwego typu umowy przez wydawcę
   1. Kategorie umów w działalności wydawniczej i zasady ich prawnej kwalifikacji
       a) W jakich przypadkach odpowiednia jest umowa o dzieło, a w jakich sytuacjach umowa o świadczenie usług/umowa zlecenia?
       b) Umowy, na podstawie których wydawca nabywa wyłączne autorskie prawa majątkowe, a umowy uprawniające wydawcę do jedynie czasowej eksploatacji utworu
       c) Umowy licencyjne negocjowane a licencje typu „akceptujesz warunki korzystania lub nie korzystasz z utworu" (licencje Creative Commons, open source, stockowe)
       d) Umowy w zakresie tzw. licencji ustawowych - kiedy wydawca powinien je zawierać i jaki może być przedmiot ich uregulowań?
       e) Klauzule umowne w zakresie autorskich praw osobistych, w tym dotyczące oznaczeń autorskich utworu, ingerencji w treść i formę utworu oraz specyficznego celu eksploatacji utworów
       f) Kiedy warto zawierać umowy o współpracy/umowy ramowe?
       g) Umowy dotyczące egzemplarzy utworów, w tym umowy z muzeami i innymi właścicielami eksponatów chronionych prawem autorskim
   2. Ryzyko prawne związane z niewłaściwą kwalifikacją prawną umów zawieranych przez wydawcę

II. Formułowanie, zawieranie i wykonywanie umów wydawniczych

    1. Przedmiot umowy
       a) Przedmiot zamówienia w umowach o dzieło
           • Jakie dobra intelektualne potencjalnie mogą składać się na zamówione dzieło i jakie prawa wyłączne są z nimi związane?
           • Elementy dzieła niespełniające przesłanek utworu. Czy wydawca jest pozbawiony instrumentów ochrony prawnej tego typu elementów?
           • Problem prawnej kwalifikacji wytworów generatywnej sztucznej inteligencji i wynikające z niej ryzyko prawne związane z korzystaniem z instrumentów AI w procesie tworzenia dzieł wydawniczych
           • Opracowania cudzych utworów, w tym przekłady i przeróbki
           • Specyfikacja przedmiotu zamówienia w umowie wydawniczej - jej prawne znaczenie i rekomendacje w zakresie sposobu jej formułowania
           • Jak prawidłowo określać w umowie utwór stanowiący przedmiot dyspozycji prawnoautorskich?
      b) Usługi w działalności wydawniczej, w tym m.in. redakcja, korekta tekstu, usługi fotograficzne, usługi graficzne i poligraficzne
   2. Strony umów prawnoautorskich
      a) Kontrahent wydawcy - twórca, dysponent autorskich praw majątkowych do utworu, organizacja zbiorowego zarządzania prawami autorskimi
      b) Jakie są skutki prawne śmierci uprawnionego do utworu dla zawartej z wydawcą umowy prawnoautorskiej?
      c) Jakie znaczenie ma przeniesienie przez kontrahenta autorskich praw majątkowych do utworu dla zawartej z wydawcą umowy prawnoautorskiej, w tym licencyjnej i sublicencyjnej?
      d) Zawieranie umów ze spadkobiercami twórcy
      e) Umowy wydawcy z organizacjami zbiorowego zarządzania prawami autorskimi
      f) Oświadczenia dotyczące posiadania praw do utworów w umowach wydawniczych
      g) Ryzyko prawne związane zawarciem przez wydawcę umowy z nieuprawnionym do utworu, w tym w przypadku licencji typu Creative Commons i licencji stockowych
      h) Problematyka zabezpieczenia w umowach interesów wydawców na wypadek wad prawnych dzieł wydawniczych, w tym obejmujących wytwory generatywnej sztucznej inteligencji
   3. Zawarcie i forma umów prawnoautorskich
       a) Forma pisemna umów przenoszących autorskie prawa majątkowe i skutki prawne jej niedochowania. Problem formy zamówień składanych na podstawie umów ramowych
       b) Dopuszczalne formy umów licencyjnych, w tym licencji wyłącznych i niewyłącznych
       c) Czy mailowa zgoda uprawnionego do utworu stanowi dla wydawcy podstawę prawną do korzystania z utworu? Ryzyka po stronie wydawcy związane z tego typu zezwoleniami
       d) Specyfika zawierania adhezyjnych umów licencyjnych, w tym licencji Creative Commons i licencji stockowych
   4. Klauzule prawnoautorskie w umowach
       a) Klauzule przenoszące autorskie prawa majątkowe i klauzule licencyjne
       b) Pola eksploatacji utworów
           • Czym są pola eksploatacji i jakie jest ich znaczenie w praktyce kontraktowej?
           • Kategorie pól eksploatacji adekwatne w odniesieniu do publikacji wydawanych drukiem i w formie cyfrowej
           • Obowiązek specyfikacji pól eksploatacji w umowach i skutki niedopełnienia go
           • Czy jest możliwe zapewnienie sobie przez wydawcę nabycia autorskich praw majątkowych na polach eksploatacji nieznanych w chwili zawarcia umowy?
           • Pola eksploatacji a cele i zakres korzystania z utworów
      c) Jak prawidłowo regulować w umowie kwestie dotyczące opracowań utworów?
      d) Czasowe i terytorialne aspekty licencji
           • Licencje terminowe i bezterminowe oraz zasady ich wypowiadania
           • Kwestia dopuszczalności umownego wyłączenia prawa wypowiedzenia licencji
           • Terytorium eksploatacji utworów z uwzględnieniem problematyki korzystania z utworów w sieci internetowej
       e) Sublicencja a cesja licencji - praktyczne rozróżnienie
       f) Klauzule umowne dotyczące autorskich praw osobistych
    5. Wynagrodzenie autorskie
       a) Co obejmuje wynagrodzenie autorskie? - tytuły prawne należności kontrahenta wydawcy
       b) Kwestia dopuszczalności nieodpłatnych dyspozycji prawnoautorskich
       c) Typy wynagrodzenia autorskiego
       d) Zasady ustalania wysokości wynagrodzenia autorskiego z uwzględnieniem zasad określonych w dyrektywie PEiR UE nr 2019/790 w sprawie prawa autorskiego i praw pokrewnych na jednolitym rynku cyfrowym
           • Zasada odpowiedniego i proporcjonalnego wynagrodzenia
           • Obowiązek przejrzystości, w tym objęte nim obowiązki informacyjne wydawców względem twórców dotyczące eksploatacji utworów
           • Prawo twórcy do żądania od wydawcy dodatkowego wynagrodzenia autorskiego
       e) Konsekwencje prawne niezapłacenia przez wydawcę należnego wynagrodzenia autorskiego
   6. Instrumenty prawne przysługujące twórcy na gruncie dyrektywy nr 2019/790 w przypadku niekorzystania przez wydawcę z utworu stanowiącego przedmiot umowy wydawniczej

    7. Implementacja dyrektywy nr 2019/790 do polskiego prawa autorskiego w obszarze zagadnień objętych przedmiotem szkolenia

III. Pytania i odpowiedzi
Prowadzący
Agnieszka Malczewska-Poteralska - adwokat w Kancelarii Prawnej Bukowski i Wspólnicy sp.k. w Krakowie. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz studium Instytutu Prawa Własności Intelektualnej w Krakowie z zakresu prawa autorskiego, prasowego i wydawniczego. W praktyce zawodowej specjalizuje się w dziedzinie prawa własności intelektualnej, w tym prawa autorskiego, własności przemysłowej, prawa reklamy, ochrony dóbr osobistych oraz prawa konkurencji, w szczególności w tematyce dotyczącej umów autorskich oraz cywilnoprawnych i karnych aspektów naruszeń praw autorskich
Forma
Online na platformie Zoom
Czas trwania
9.30-15.00 (w tym dwie przerwy 10 minutowe i jedna 20 minutowa)
Lokalizacja
Cena
700.00 + 23% VAT
Zgłoszenie
Umowy wydawnicze w praktyce, z uwzględnieniem dyrektywy o prawie autorskim na jednolitym rynku cyfrowym i prawnych aspektów korzystania ze sztucznej inteligencji
W cenę wliczono
Cena szkolenia: 700,00 zł netto (+23% VAT) od osoby, obejmuje: - uczestnictwo w szkoleniu - materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej - imienne zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia - konsultacje poszkoleniowe (do 14 dni po szkoleniu) - rabat na kolejne szkolenia (40,00 zł od ceny netto, od osoby) Dla stałych Uczestników naszych szkoleń 40 zł rabatu od ceny netto Dla podmiotów finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% ze środków publicznych podatek VAT zwolniony Zgłoszenia udziału prosimy przesyłać do trzech roboczych dni przed terminem szkolenia Potwierdzenie realizacji szkolenia przesyłamy do dwóch dni roboczych przed terminem szkolenia Płatność za udział w szkoleniu następuje po szkoleniu na podstawie faktury VAT Należność za udział prosimy wpłacać na konto OE FORUM: Santander Bank Polska, nr rach.: 10109022680000000100213506
Certyfikaty
Imienne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia
Organizator
Ośrodek Edukacyjny Forum Anna Hoffmann - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
  1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.