menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe


Prawo Pracy w praktyce - Najnowsze zmiany 2023/2024 - Kompendium obowiązujących przepisów. 2-dniowe szkolenie warsztatowe.

Kategoria
PRAWO PRACY I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
Typ szkolenia
otwarte
Program

 

Grupa docelowa: 

Szkolenie szczególnie polecane dla:
-pracowników administracji publicznej,
-pracowników działów kadr i płac,
-właścicieli i pracowników biur rachunkowych,
-przedsiębiorców samodzielnie rozliczających współpracowników,
-osób zainteresowanych omawianą tematyką. 

 

Program szkolenia

Program szkolenia stanowi prawnie chronioną własność intelektualną, a jego przetwarzanie, rozpowszechnianie lub korzystanie z niego bez wiedzy i zgody autora jest zabronione.

 

1. Rodzaje umów o pracę, zawieranie umów terminowych i bezterminowych – rozwiązywanie kazusów, aktualne orzecznictwo – zmiany 2023 r.
2. Termin zawarcia umowy o pracę a nawiązanie stosunku pracy – nowe regulacje art. 26 KP,
3. Treść umowy o pracę, ustalenie podstawowych warunków zatrudnienia, dodatkowe informacje w treści umowy o pracę – na nowych zasadach od 2023 r.;
4. Zmiana warunków zatrudnienia:
a) ogólne przesłanki prawidłowości wypowiedzenia zmieniającego;
b) przyczyny uzasadniające zmianę warunków pracy;
b) różnice pomiędzy porozumieniem zmieniającym a wypowiedzeniem zmieniającym;
d) zmiana warunków wynagradzania określonych w regulaminie wynagrodzeń a konieczność zastosowania wypowiedzenia warunków zatrudnienia;
5. Zasady stosowane przy wypowiadaniu umów o pracę - analiza przypadków
a) okresy wypowiedzenia stosowane przy wypowiadaniu umów o pracę,
b) obliczanie stażu zakładowego dla celu ustalenia okresu wypowiedzenia - zasady liczenia terminów,
c) zasady stosowane przy rozwiązywaniu umów na czas nieokreślony - dopuszczalne przyczyny wypowiedzenia - analiza aktualnego orzecznictwa
d) ochrona stosunku pracy – rozwiązywanie kazusów, analiza aktualnego orzecznictwa,
-ochrona stosunku pracy pracowników w wieku przedemerytalnym od 1.10.2017r,
-ochrona w trakcie usprawiedliwionej nieobecności w pracy
-ochrona w trakcie korzystania z uprawnień związanych z rodzicielstwem,
-ochrona związkowa,
6. Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika – powód, termin, czynności pracodawcy poprzedzające rozwiązanie umowy z pracownikiem bez wypowiedzenia,
7. Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia bez winy pracownika – analiza aktualnego orzecznictwa,
8. Najczęściej pojawiające się wątpliwości i problemy przy wypełnianiu świadectwa pracy – analiza przypadków
9. Dostosowanie przepisów prawa pracy do RODO.
a) monitoring, kontrola poczty elektronicznej, dane biometryczne
b) pozyskiwanie danych osobowych dla celów udzielania świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
10. Praca zdalna
a) W jaki sposób planowane regulacje definiują pracę zdalną?
b) Czy i w jakich sytuacjach pracodawca będzie mógł wydać polecenie wykonywania pracy zdalnej?
c) Czy pracownik uzyska prawo odmowy wykonywania pracy w trybie zdalnym?
d) W jaki sposób pracodawca może kontrolować aktywność pracownika?
e) Praca zdalna – tryb „zwykły” i okazjonalny
f) Czy i kiedy pracodawca ma obowiązek uwzględnić wniosek pracownika o powierzenie pracy zdalnej?
g) Co ze sferą BHP oraz ochroną danych osobowych?
h) Wypadek przy pracy w czasie pracy zdalnej
i) W jaki sposób pracodawca powinien uregulować zasady pracy zdalnej?
j) Zwrot kosztów towarzyszących wykonywaniu pracy zdalnej – czy pracodawca ma obowiązek zwrócić te koszty pracownikowi, i na jakich zasadach?
11. Kontrola trzeźwości pracowników – planowane regulacje
a) Czy pracodawca uzyska upoważnienie ustawowe do przeprowadzania kontroli trzeźwości pracowników?
b)Czy będzie to kontrola wyrywkowa?
c) Planowane zmiany dotyczą wyłącznie pracowników (czy obejmują również osoby na umowach cywilnoprawnych oraz samozatrudnionych)?
d) Czy kontrola musi być uzasadniona, czy też może mieć charakter wyłącznie prewencyjny?
e) Czy pracodawca zobowiązany jest sformalizować zasady kontroli trzeźwości?
f) W jaki sposób powinna odbywać się kontrola, tak by pracodawca uchronił się przed zarzutami ze strony pracownika?
g) Czy omawiane regulacje przewidują kontrolę w zakresie środków odurzających?
12. Nowe obowiązki informacyjne pracodawcy
a) Nowa informacja o warunkach zatrudnienia – rewolucyjne zmiany, treść, terminy,
b) Informacja o warunkach zatrudnienia pracowników delegowanych do pracy na okres przekraczający 4 tygodni poza teren Polski
c) Jak aktualizować ten dokument w razie zmiany warunków zatrudnienia?
d) Inne obowiązki informacyjne wykraczające poza zakres tzw. informacji dodatkowej o warunkach zatrudnienia pracownika np. obowiązek poinformowania o procedurze awansu.
13. Urlop rodzicielski w świetle projektowanych zmian Kodeksu pracy oraz dyrektywy work-life balance
a) Jaki będzie nowy wymiar urlopu rodzicielskiego?
b) Jak wygląda projektowany przez ustawodawcę tryb wnioskowania o ten urlop?
c) Jakie terminy proponuje ustawodawca?
d) Czy w dalszym ciągu urlop będzie mógł być wykorzystywany w częściach?
e) Czy zostanie utrzymana możliwość jednoczesnego korzystania przez oboje rodziców z tego uprawnienia?
f) Jakie będą zasady rezygnacji z urlopu rodzicielskiego?
g) Czy pracownik będzie mógł łączyć urlop rodzicielski z pracą u pracodawcy, który udzielił tego urlopu?
14. Nowe zasady dotyczące urlopu ojcowskiego
a) Komu przysługuje urlop ojcowski?
b) Termin na wykorzystanie urlopu – jak wyglądają projektowane zasady?
c) Jaki będzie wymiar tego urlopu?
d) Na jakich zasadach pracownik będzie zgłaszał potrzebę skorzystania z tego uprawnienia?
15. Urlop opiekuńczy – nowość w Kodeksie pracy
a) Czym jest urlop opiekuńczy?
b) Komu przysługuje?
c) Jaki jest wymiar tego urlopu?
d) Na jakich zasadach pracownik może skorzystać z tego uprawnienia?
16. Dodatkowe dni wolne od pracy
a) Jakie będą przesłanki ubiegania się o to zwolnienie od pracy?
b) Jaki będzie maksymalny wymiar tego zwolnienia i od czego zależy?
c) Jak wnioskować? – tryb, termin i forma
d) Czy pracodawca będzie mieć obowiązek uwzględnienia wniosku pracownika?
e) Co z wynagrodzeniem za czas tego zwolnienia?
17. Elastyczna organizacja czasu pracy
a) Czym jest elastyczna organizacja pracy?
b) Kogo dotyczy?
c) W jaki sposób pracownik będzie mógł ubiegać się o to uprawnienie?
d) Czy pracodawca zostanie zobligowany do uwzględnienia wniosku pracownika?
18. Wybrane zagadnienia związane z powołaniem pracownika do służby wojskowej w świetle nowej ustawy o obronie Ojczyzny
19. Wybrane zagadnień dotyczące wdrożenia dyrektywy o sygnalistach w kontekście prawa pracy
20. Zmiany w zakresie należności pracownika z tytułu podróży służbowej
21. Planowane zmiany w obszarze badań profilaktycznych pracowników
22. Czas pracy rozliczanie, planowanie i dokumentacja – aktualne orzecznictwo, stanowiska urzędowe
a) parametry czasu pracy ustalane w trybie i w granicach określonych w Kodeksie pracy
b) okres rozliczeniowy, wymiar czasu pracy – zasady ustalania,
c) doba pracownicza, tydzień pracy a planowanie czasu pracy
d) zasady stosowane przy ustalaniu harmonogramu czasu pracy,
e) praca w godzinach nadliczbowych
-polecenie pracy w godzinach nadliczbowych,
-zakazy pracy w godzinach nadliczbowych wynikające z przepisów,
-ustalanie przekroczeń dobowej i średniotygodniowej normy czasu pracy;
-praca po dniu wolnym a doba pracownicza,
-rozliczenie ponadwymiarowej pracy między dobami pracowniczymi,
-wynagrodzenie i dodatki za godziny nadliczbowe – ustalenie wysokości i terminy wypłaty,
-udzielenie czasu wolnego za pracę w godzinach nadliczbowych a wysokość wynagrodzenia,
-praca w niedzielę i święta, praca w dniu harmonogramowo wolnym od pracy, praca w dniu wolnym z tytułu 5-dniowego tygodnia pracy i ich rekompensata,
f) godziny nadliczbowe pracowników zarządzających
g) czas pracy pracowników niepełnosprawnych,
h) wyjścia prywatne i ich odpracowywanie a rozliczanie czasu pracy
i) rozliczanie czasu pracy w podróży służbowej;
j) rozliczanie czasu pracy w przypadku korzystania przez pracowników ze szkoleń
23. Równe traktowanie w zatrudnianiu
a) Rekrutacja, dobór pracowników do zatrudnienia, odmowa nawiązania stosunku pracy a naruszanie zasady równego traktowania;
b) Nierówne traktowanie ze względu na warunki zatrudnienia;
c) Zgodność postępowania z zasadami współżycia społecznego;
d) Prawo do jednakowego wynagrodzenia a równe traktowanie w zatrudnieniu;
e) Zróżnicowanie sytuacji pracownika z uwagi na ochronę rodzicielstwa;
f) Typowanie pracowników do zwolnienia;
g) Odszkodowanie za naruszenie zasady równego traktowania.
24. Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie dokumentacji pracowniczej 2023 r. - nowa część "E".

Uwaga! Trener zastrzega sobie prawo do modyfikacji programu w zależności od dynamicznie zachodzących zmian w prawie pracy. Ewentualne zmiany będą wprowadzone jedynie dla zapewnienia większych korzyści uczestnikom.


 

W przypadku szkolenia w formule on-line modyfikacji mogą ulec forma i sposób realizacji zaplanowanych dla Państwa ćwiczeń.

 

W przypadku szkolenia w formule on-line modyfikacji mogą ulec forma i sposób realizacji zaplanowanych dla Państwa ćwiczeń.

 

Uwaga! Trener zastrzega sobie prawo do modyfikacji programu w zależności od dynamicznie zachodzących zmian w prawie pracy. Ewentualne zmiany będą wprowadzone jedynie dla zapewnienia większych korzyści uczestnikom.


W przypadku szkolenia w formule on-line modyfikacji mogą ulec forma i sposób realizacji zaplanowanych dla Państwa ćwiczeń.

 

PROGRAM PARTNERSKI:

Szkolenie zostało zaprojektowane w ramach programu partnerskiego Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER & Międzynarodowy Instytut Szkoleń Specjalistycznych IIST.

 

Inwestycja

Szkolenie stacjonarne

1390.00zł netto (+23% VAT)

Dla jednostek budżetowych finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.
-cena zawiera:
-uczestnictwo w szkoleniu,
-materiały dydaktyczne [autorski podręcznik Uczestnika szkolenia, materiały dodatkowe wykorzystywane podczas warsztatów praktycznych]
-materiały piśmiennicze [notatnik, długopis]
-dyplom potwierdzający ukończenie szkolenia
-konsultacje poszkoleniowe
-każdy z Uczestników otrzyma indywidualną kartę rabatową upoważniającą do 10% zniżki na wszystkie kolejne szkolenia otwarte organizowane przez Międzynarodowy Instytut Szkoleń Specjalistycznych IIST

-oraz serwisy kawowe i obiadowe (nie obejmuje noclegu).

Cena szkolenia wraz z zakwaterowaniem:
Cena szkolenia dla 1 osoby wraz zakwaterowaniem na 1 dobę w pokoju 1-osobowym ze śniadaniem i kolacją: 1840 zł netto (+23% Vat)

 

Szkolenie on-line

1290.00zł netto (+23% VAT)

Dla jednostek budżetowych finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.
-cena zawiera:
-uczestnictwo w szkoleniu on-line
-materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej
-renomowany certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia (w wersji elektronicznej lub papierowej)
-konsultacje poszkoleniowe
-10% zniżki na wszystkie kolejne szkolenia otwarte i on-line organizowane przez Międzynarodowy Instytut Szkoleń Specjalistycznych IIST

 

Kontakt:

Jesteśmy do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00.
Międzynarodowy Instytut Szkoleń Specjalistycznych IIST
ul. Grottgera 16/1
60-758 Poznań
tel.(61) 307 01 49
fax. (61) 666 15 66
e-mail biuro@iist.pl
www.iist.pl

Zachęcamy do współpracy z Międzynarodowym Instytutem Szkoleń Specjalistycznych IIST ponieważ:

·         dążymy do spełnienia wszystkich potrzeb naszych Klientów w zakresie najwyższych standardów szkoleniowych;

·         oferujemy niedrogie i autorskie szkolenia, dostarczane przez profesjonalnych trenerów;

·         realizujemy szkolenia w kameralnych grupach aby zagwarantować Państwu możliwość zdobycia cennej i praktycznej wiedzy na podstawie interesujących warsztatów i ćwiczeń;

·         nieustannie ulepszamy sprawdzone metody dydaktyczne podnoszących jakość oferowanych usług;

·         podczas szkoleń wprowadzamy motywującą atmosferę gwarantującą osiąganie wysokich wyników;

·         uczestnikom naszych warsztatów i seminariów oferujemy profesjonalne doradztwo oraz bezpłatne konsultacje poszkoleniowe.

 

 

Czas trwania
2 dni
Termin / Lokalizacja
  1. 21.10.2024 / Kraków i online 2 dni
  2. 21.11.2024 / Warszawa i online 2 dni
  3. 16.12.2024 / Wrocław i online 2 dni
  4. 20.01.2025 / Warszawa i Gdańsk i online 2 dni
Cena
1390 zł netto
Zgłoszenie
Prawo Pracy w praktyce - Najnowsze zmiany 2023/2024 - Kompendium obowiązujących przepisów. 2-dniowe szkolenie warsztatowe.
Organizator
Międzynarodowy Instytut Szkoleń Specjalistycznych IIST - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
  1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.