menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe


Incoterms 2020 a zarządzanie ryzykiem umów i transportu SZKOLENIE ON-LINE i STACJONARNE (Warszawa)

Kategoria
LOGISTYKA I TRANSPORT
Typ szkolenia
otwarte
Profil uczestników
Do kogo kierujemy nasze szkolenie: kadry menedżerskiej, pracowników działów: sprzedaży i zakupów, eksportu i importu, oraz wszystkich osób odpowiedzialnych za negocjowanie, zawieranie i realizowanie umów. Zapraszamy także spedytorów i przewoźników różnych gałęzi transportu.
Program

Pełna oferta PDF znajduje się pod poniższym adresem (skopiuj go do okna przeglądarki) https://www.atl.edu.pl/uploads/szkolenia/INCOTERMS_ZARZADZANIE_RYZYKIEM_UMOW_TRANSPORTU.PDF


Terminy realizacji szkoleń stacjonarnych (1160 zł+23% VAT):

 • WARSZAWA  25.09.2024


Terminy realizacji szkoleń ON-LINE (cena: 790 zł+23% VAT):

 • 23.09.2024
 • 27.11.2024


SZKOLENIE ON-LINE: Do udziału w szkoleniu online potrzebny jest komputer lub urządzenie mobilne z wbudowaną kamerą i mikrofonem oraz dostępem do Internetu. Minimalne wymagania sprzętowe - laptop/komputer PC, MAC z najnowszą wersją przeglądarek internetowych (Chrome, Edge, Firefox), podstawowa kamera internetowa i mikrofon, dostęp do sieci Internet. Minimalna przepustowość łącza internetowego odbiorcy to 10 Mb/s, zalecana: 25 Mb/s. Instrukcja udziału w szkoleniu on-line zostanie przekazana wraz z potwierdzeniem realizacji szkolenia i pozostałymi informacjami organizacyjnymi.

Dodatkowo, SZKOLENIA ZAMKNIĘTE (dla grup już od 3-5 osób i szkolenia indywidualne 1:1) mogą zostać przeprowadzone za pośrednictwem Państwa rozwiązań technologicznych (platform komunikacji na odległość) lub możemy zaproponować jedną z używanych przez nas platform. Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani realizacją wybranego szkolenia w formacie on-line w swojej firmie prosimy o kontakt.


UWAGA: program nie jest ograniczony wyłącznie do zmian, a omówione zostanie posługiwanie się terminami Incoterms, zarówno w wersji z 2010, jak i nowej z 2020 roku.

Uczestnicy otrzymują autorską wykładnię graficzną każdej z reguł Incoterms ®2020. 

Multimedialna prezentacja, wykorzystująca ilustrację poszczególnych czynności i problemów spornych (zdjęcia z magazynów, portów, składów, terminali kontenerowych).

Dlaczego ten temat zasługuje na szczególną uwagę: 

Od 1.01.2020 r. weszła w życie nowa, 9-ta wersja terminów Incoterms, opracowana przez Międzynarodową Izbę Handlową w Paryżu. Zmiany w niej są szczególnie zaskakujące, bo nie sprawdziły się wcześniejsze przewidywania co do kierunku tych zmian.
W związku z powyższym może powstać  szereg problemów na linii sprzedający – kupujący, ale także w stosunkach każdego z tych partnerów z przewoźnikami i spedytorami.
Posługując się bazą dostawy dochodzi niejednokrotnie do sytuacji, że jedna ze stron umowy może załatwiać transport, płacić za niego, zawierać umowę przewozu, a w sytuacji uszkodzenia lub kradzieży towaru, roszczeń wobec przewoźnika musi dochodzić drugi partner, bo on akurat ponosił w tym czasie ryzyko, które jest niezależne od ponoszenia kosztów. Stąd bazę dostawy należy negocjować aktywnie już na etapie zawierania umowy, zdając sobie sprawę z korzyści, ryzyk i kosztów, związanych z zastosowaniem określonych wariantów. Bezpieczeństwo bieżące i ograniczenie kosztownej odpowiedzialności w przyszłości są argumentami, za traktowaniem naszego szkolenia jako niezbędnej inwestycji

PROGRAM SZKOLENIA:

1. RODZAJE I ZAKRES RYZYK OBJĘTYCH NOWYM ZBIOREM INCOTERMS® 2020.
 • Kwestia ryzyka w Incoterms® 2020.
 • Miejsce dostawy wg. Incoterms® 2020 jako wyznacznik przejścia ryzyka ze sprzedającego na kupującego.
 • Przejście prawa własności w aspekcie prawnym i realnym a odpowiedzialność za towar w nowych Incoterms® 2020.
 • Ryzyko niedoprecyzowania wykładni bazy dostawy.
 • Ryzyko braku roku edycji wykładni, także w kontekście rozliczenia umowy.
 • Ryzyka ponoszone przez sprzedającego w Incoterms® 2020.
 • Ryzyka ponoszone przez kupującego w Incoterms® 2020
 • Incoterms® 2020 a ryzyka w relacjach załadowca - spedytor – przewoźnik – odbiorca.
 • Ryzyka wynikające z bazy dostawy dla transakcji krajowych i z partnerem zagranicznym.
 • Ryzyka umów zawieranych na nowych bazach uniwersalnych.
 • Ryzyka umów zawieranych na nowych bazach morskich.
 • Ryzyka w grupach E, F, C, D w Incoterms® 2020.
 • Ryzyka związane z manipulowaniem towarem, załadunkami, wyładunkami, składowaniem.
 • Ryzyka związane z dokumentacją handlową i celną.
 • Ryzyka wynikające z poświadczania pochodzenia towaru, ujęte specyficznie w Incoterms® 2020.
 • Ryzyka wynikające z procedur celnych przywozowych i wywozowych.
 • Ryzyka w Incoterms® 2020 w kontekście wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii celnej od 2021 roku.

2. OGRANICZANIE RYZYK NA ETAPIE NEGOCJACJI UMOWY WG. INCOTERMS® 2020.
 • Zasady prowadzenia negocjacji bazy dostawy.
 • Wybór najkorzystniejszych z punktu widzenia ryzyka formuł dla sprzedającego.
 • Wybór najkorzystniejszych formuł dla sprzedającego przy konieczności posiadania gestii transportowej.
 • Wybór najkorzystniejszych z punktu widzenia ryzyka formuł dla kupującego.
 • Wybór najkorzystniejszych formuł dla kupującego przy konieczności posiadania gestii transportowej.
 • Negocjowanie przez kupującego szczególnych ryzyk wynikających z grupy "C" terminów handlowych.
 • Wprowadzanie zmian umownych przez sprzedającego i kupującego, ograniczających ryzyko dla stron.
 • Negocjowanie poniesienia ryzyk związanych z dokumentami, w szczególności wydawanymi na terytorium partnera.
 • Negocjowanie poniesienia ryzyk związanych z odprawami i procedurami celnymi.
 • Zabezpieczanie przed ryzykiem wynikającym z opuszczenia przez Wielką Brytanię Unii celnej w 2021 roku.
 • Zabezpieczanie przed ryzykiem wynikającym z wysyłki towaru z terytorium Szwajcarii.

3. ANALIZA NOWYCH TERMINÓW  INCOTERMS® 2020 POD KĄTEM RYZYKA PONOSZONEGO PRZEZ STRONY UMOWY.
 • Ryzyka i koszty w terminach grupy E (uniwersalny termin EXW magazyn sprzedającego).
 • Ryzyka i koszty w terminach uniwersalnych grupy F (termin FCA terminal przewoźnika i FCA magazyn sprzedającego).
 • Ryzyka i koszty związane z nowymi postanowieniami dotyczącymi konosamentu „on board” w terminie FCA przy jego zastosowaniu w transporcie morskim.
 • Ryzyka i koszty w terminach morskich grupy F (termin FAS port załadunku - nabrzeże, FOB port załadunku - statek)
 • Ryzyka i koszty związane ze zmianą momentu przejścia ryzyka w terminie FOB.
 • Ryzyka i koszty w terminach uniwersalnych grupy C (termin CPT, termin ze zmienionym  obowiązkiem ubezpieczenia CIP).
 • Ryzyka i koszty w terminach morskich grupy C ( termin CFR, termin z obowiązkiem ubezpieczenia CIF).
 • Ryzyka i koszty w tradycyjnych terminach uniwersalnych grupy D (termin DAP, termin z obowiązkiem odprawy w imporcie przez sprzedającego DDP).
 • Ryzyka i koszty w zupełnie nowym terminie uniwersalnym grupy D (termin DPU zawarty po raz pierwszy w nowych Incoterms® 2020).
 • Zasady zastępowania zlikwidowanych terminów poprzez nowe terminy z Incoterms® 2020 i związane z tym ryzyka.

4. OGRANICZANIE RYZYK TRANSPORTOWYCH NA ETAPIE REALIZACJI UMOWY WG.  INCOTERMS® 2020.
 • Przenoszenia ryzyka  odpowiedzialności za działania przewoźnika czy spedytora.
 • Ograniczanie ryzyka utraty i ubytku towaru.
 • Ograniczanie ryzyka uszkodzenia towaru w wyniku różnych zjawisk.
 • Eliminowanie ryzyka odpowiedzialności za niedotrzymanie terminu dostawy w wyniku opóźnienia po stronie przewoźnika.
 • Przenoszenie ryzyka załadunku i wyładunku towaru na partnera handlowego.
 • Przenoszenie ryzyka nie odebrania towaru przez przewoźnika, w tym tzw. „rolowania kontenerów”.
 • Sytuacje, w których po ustaleniu odpowiedzialności przewoźnika zastosowanie znajdą ubezpieczenia OCP czy OCS.
 • Ograniczanie ryzyk poprzez znoszenie limitów odpowiedzialności przewoźników w różnych gałęziach transportu.

5. OGRANICZANIE RYZYK POZATRANSPORTOWYCH NA ETAPIE REALIZACJI UMOWY WG.  INCOTERMS® 2020.
 • Ograniczanie ryzyka związanego z dokumentami handlowymi.
 • Przenoszenie ryzyka załatwiania dokumentów handlowych, wydawanych na terytorium sprzedającego, a potrzebnych kupującemu do odprawy celnej.
 • Przenoszenie ryzyka załatwiania dokumentów handlowych, wydawanych na terytorium kupującego, a potrzebnych sprzedającemu do odprawy celnej.
 • Zasady pozbywania się ryzyk związanych z dokumentami w formie wyraźnej woli stron w umowie.
 • Ograniczanie ryzyka związanego z odprawą celną wywozową.
 • Ograniczanie ryzyka związanego z odprawą celną przywozową.
 • Eliminowanie ryzyk wynikających z procedur bezpieczeństwa ładunków, w tym procedur bezpieczeństwa kontenerów.
 • Eliminowanie innych ryzyk, nie związanych bezpośrednio z transportem towaru.

6. PRZENIESIENIE RYZYK WYNIKAJĄCYCH Z INCOTERMS® 2020 NA UBEZPIECZYCIELA.
 • Ubezpieczenia obowiązkowe a ubezpieczenia fakultatywne w Incoterms® 2020.
 • Zakres ubezpieczeń obowiązkowych w nowych Incoterms® 2020.
 • Istotne zmiany w  obowiązkowym zakresie pokrycia ryzyk w terminie CIP (Incoterms® 2020) w stosunku do CIP (Incoterms® 2010).
 • Rozszerzenie obowiązkowej sumy ubezpieczenia w CIP i CIF w stosunku do wartości faktury.
 • Zasady analizy korzyści z ubezpieczeń fakultatywnych w poszczególnych formułach handlowych.
 • Ubezpieczenia standardowe, rozszerzone i pełne oraz wg. instytutowych klauzul towarowych.
 • Zakres pokrycia ryzyk w klauzuli instytutowej ICC „A”.
 • Zakres pokrycia ryzyk w klauzuli instytutowej ICC „B”.
 • Zakres pokrycia ryzyk w klauzuli instytutowej ICC „C”.
 • Rozszerzenia o ryzyka kradzieży towaru lub jego części
 • Odmienne podejście do kwestii ubezpieczenia ryzyk w zwyczajach RAFTD.
 • Dochodzenie roszczeń wobec ubezpieczycieli (sprzedający czy kupujący) w różnych sytuacjach.
 • Zasady postępowania przy polisach jednokrotnych a przy generalnych umowach ubezpieczenia.
 • Dochodzenie roszczeń w sytuacji posiadania certyfikatu ubezpieczeniowego.
 • Sposoby przenoszenia praw i obowiązków w stosunku do ubezpieczenia na kontrahenta.
 • Ryzyko kontynuacji dotychczasowych ubezpieczeń  bez zmiany umów z ubezpieczycielami.
 • Specyficzny dualizm w ubezpieczeniach według nowych Incoterms® 2020.

Case study (analiza przypadków):

 • praktyczna analiza ryzyk, związanych z bazą dostawy na przykładach,
 • omówienie konkretnych sytuacji na podstawie zdjęć z portów, magazynów, składów celnych, terminali kontenerowych.

Program nie stanowi harmonogramu i tematy są omawiane w różnej, aczkolwiek logicznej kolejności oraz rozwijane zgodnie z zainteresowaniem uczestników. W trakcie szkolenia odpowiedzi na pytania uczestników dokonywane są na bieżąco. Uczestnicy otrzymują obszerny komplet materiałów do wykorzystania w praktyce oraz kontakt do zakupu oryginalnego tekstu reguł, do którego prawa autorskie posiada ICC w Paryżu.

DODATKOWO! Konsultacje po szkoleniu przez Internet (Jeden miesiąc po szkoleniu)

Zachęcamy uczestników do przesyłania pytań związanych z tematyką szkolenia na minimum 10 dni przed jego terminem.

INFORMACJE DODATKOWE:

1. SZKOLENIE ON-LINE:

CZAS TRWANIA SZKOLENIA: Szkolenie odbywa się w czasie rzeczywistym na platformie on-line.
 • 09:50 – 10:00 Logowanie do platformy
 • 10:00 – 13:00 Zajęcia część I
 • 13:00 – 14:00 przerwa na lunch
 • 14:00 – 16:00 Zajęcia część II

UWAGA! ATL nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości korzystania z części lub całości szkolenia, jeśli niemożność ta spowodowana jest brakami technicznymi, w szczególności z powodu niewłaściwej konfiguracji przeglądarki internetowej/oprogramowania, niedostatecznej wydajności sprzętu oraz przerw i awarii technicznych dostawcy Internetu, leżących po stronie Uczestnika/ Zleceniodawcy/ Zamawiającego. Szkolenie realizowane jest zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2016 r. poz. 1030).


CENA PROMOCYJNA SZKOLENIA ON-LINE WYNOSI 790 zł. netto + 23% VAT
Cena szkolenia po okresie promocji wynosi: 890 zł. netto + 23% VAT

2. SZKOLENIE STACJONARNE

CENA PROMOCYJNA SZKOLENIA STACJONARNEGO WYNOSI 1160 zł. netto + 23% VAT i obejmuje: wysoki poziom merytoryczny szkolenia, uczestnictwo w szkoleniu w małych grupach, materiały szkoleniowe w w segregatorze + długopis, obiad, przerwy kawowe, zaświadczenie ukończenia szkolenia. Cena po okresie promocji: 1260 + 23% VAT.

Zakwaterowanie: pomagamy w rezerwacji noclegu w hotelach, w których odbywa się szkolenie lub w innych hotelach/apartamentach będących w ich pobliżu. W celu ustalenia szczegółów prosimy o kontakt. Koszt noclegu nie jest wliczony w cenę szkolenia.


Szkolenia zamknięte dla grup już od 3-5 osób – jeżeli jesteście państwo zainteresowani realizacją tego szkolenia w swojej firmie prosimy o kontakt telefoniczny: 22 853 35 23, tel. kom.: 607 573 053.

Serdecznie zapraszamy do współpracy w zakresie szkoleń dofinansowanych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego i Bazy Usług Rozwojowych (BUR-PARP EFS).

Harmonogram wszystkich szkoleń:  https://www.atl.edu.pl/uploads/szkolenia/ATL_HARMONOGRAM_SZKOLEN_OTWARTYCH.pdf
Prowadzący
Dr Wojciech Budzyński. Jest uznanym specjalistą w zakresie stosowania formuł handlowych. Napisał na ten temat kilka książek i jest autorem wykładni terminów handlowych, wydanej w Polsce i za granicą. Zajmuje się doradztwem w zakresie Incoterms od ponad 30 lat, kiedy wydał pierwszą w Polsce wykładnię tych formuł z oryginalną interpretacją graficzną. Jest autorem oficjalnych poradników na temat stosowania Incoterms (od wersji 1980 do obecnej) i oryginalnej interpretacji graficznej reguł. Jest uznawany za najwybitniejszego specjalistę w kraju ds. interpretacji bazy dostawy wg. Incoterms, a jego książki na ten temat były publikowane także w językach obcych za granicą. Wiedzę praktyczną zdobywał jako handlowiec, dyrektor kilku firm handlowych, kolejno szef dwóch oddziałów firmy za granicą, doradca ministra, starszy ekspert Banku Światowego. Pracuje też naukowo w SGH. Jest długoletnim doradcą wielu firm polskich i międzynarodowych korporacji w Polsce, w tym w zakresie negocjacji z partnerami zagranicznymi oraz analizy umów pod względem pułapek i niekorzystnych sformułowań. Przeszkolił kilkadziesiąt tysięcy menedżerów i handlowców, autor wielu pozycji książkowych poświęconych tematyce handlowej, m.in.: „Negocjowanie i zawieranie umów handlowych.” (wydanie elektroniczne EBOOK 2015), „Umowy w handlu krajowym i zagranicznym. Nowe bazy dostawy, pułapki, zabezpieczenia.” (2015), „Negocjowanie i zawieranie umów handlowych. Analiza uwarunkowań, ryzyk, pułapek i zabezpieczeń.”, Biblioteka Nowoczesnego Menedżera (2014), „Handel zagraniczny dla menedżerów.”, „Prawo międzynarodowe. Transakcje międzynarodowe.” Podręcznik na Studia MBA, „Międzynarodowe reguły realizacji kontraktu. Incoterms. Combiterms. Amerykańskie Definicje Handlowe RAFTD.”, „Leksykon handlu zagranicznego. Rozliczenia finansowe.” „Poradnik eksportera komponentów.”, „Słownik dokumentów handlu zagranicznego. Opis i wzory dokumentów.”, „Eksport – import według Incoterms.” „Realizacja kontraktu importowego i eksportowego.”, „Realizacja transakcji importowej.”, „Wykładnia terminów handlowych Incoterms.
Forma
wykład, case study, dyskusja
Czas trwania
Jeden dzień: 10.00-16.00
Termin / Lokalizacja
 1. 23.09.2024 / ON-LINE - WIRTUALNA SALA ATL
 2. 25.09.2024 / Warszawa, Hotel Ibis Stare Miasto ul. Muranowska 2
Cena
790 zł.netto + 23% VAT (on line)/ 1160 zł. netto + 23% VAT (stacjonarne)
Zgłoszenie
Incoterms 2020 a zarządzanie ryzykiem umów i transportu SZKOLENIE ON-LINE i STACJONARNE (Warszawa)
W cenę wliczono
Szkolenie on-line: wysoki poziom merytoryczny szkolenia, uczestnictwo w szkoleniu w małych grupach, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej PDF , zaświadczenie ukończenia szkolenia w postaci elektronicznej PDF. Szkolenie stacjonarne: wysoki poziom merytoryczny szkolenia, uczestnictwo w szkoleniu w małych grupach, obiad, przerwy kawowe, obszerne, praktyczne materiały szkoleniowe w segregatorze + długopis, zaświadczenie ukończenia szkolenia.
Zdobyta wiedza
Cele szkolenia – dzięki udziale w szkoleniu uczestnicy: - poznają zasady zarządzania ryzykiem w odniesieniu do najnowszej wersji Incoterms® 2020 w formie analizy eksperckiej, ukierunkowanej na potrzeby i korzyści uczestników, - uzyskają praktyczne porady na temat ograniczania ryzyk związanych z realizacją umowy, w tym w zakresie ewentualnej renegocjacji kontraktów, - uporządkują wiedzę na temat najnowszych zmian w Incoterms® 2020 i zasad ich wykorzystania w bieżącej pracy, - zdobędą wiedzę na temat skutecznego negocjowania zwyczajów Incoterms® 2020 oraz negocjowaniu przenoszenia odpowiedzialności na ubezpieczycieli, - zdobędą praktyczne umiejętności posługiwania się procedurami handlowymi i transportowymi, zgodnie z regułami Incoterms, - nabędą umiejętności radzenia sobie z różnymi problemami przy zawieraniu umów z wykorzystaniem Incoterms, - zdobędą praktyczne umiejętności zabezpieczania transakcji handlowych w zakresie bazy dostawy, - nabędą kompetencje odnośnie samokształcenia się oraz zdobywania niezbędnej wiedzy o zwyczajach w zakresie bazy dostawy, uzansach i ich aktualizacjach, - zdobędą kompetencje w zakresie fachowego porozumiewania się z uczestnikami rynków zagranicznych i rynku krajowego, - zdobędą kompetencje rozstrzygania sporów wynikających z różnej interpretacji postanowień reguł Incoterms
Certyfikaty
Szkolenie On-line: Elektroniczne zaświadczenie ukończenia szkolenia wraz z programem i liczbą godzin. Szkolenie stacjonarne: zaświadczenie ukończenia szkolenia wraz z programem i liczbą godzin.
Organizator
ATL - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
 1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.