menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe


SZKOLENIE ON LINE: Incoterms 2020. Jak ustrzec się pułapek i niebezpieczeństw wprowadzając nowe terminy do umowy. NOWE SZKOLENIE

Kategoria
PRAWO HANDLOWE
Typ szkolenia
otwarte
Profil uczestników
Do kogo kierujemy nasze szkolenie: Kadry menedżerskiej, pracowników działów: sprzedaży i zakupów, eksportu i importu, oraz wszystkich osób odpowiedzialnych za negocjowanie, zawieranie i realizowanie umów.
Program

Pełna oferta PDF znajduje się pod poniższym adresem (skopiuj go do okna przeglądarki) https://www.atl.edu.pl/uploads/szkolenia/INCOTERMS_PULAPKI.PDF


SZKOLENIE ON-LINE: Do udziału w szkoleniu online potrzebny jest komputer lub urządzenie mobilne z wbudowaną kamerą i mikrofonem oraz dostępem do Internetu. Minimalne wymagania sprzętowe - laptop/komputer PC, MAC z najnowszą wersją przeglądarek internetowych (Chrome, Edge, Firefox), podstawowa kamera internetowa i mikrofon, dostęp do sieci Internet. Minimalna przepustowość łącza internetowego odbiorcy to 10 Mb/s, zalecana: 25 Mb/s. Instrukcja udziału w szkoleniu on-line zostanie przekazana wraz z potwierdzeniem realizacji szkolenia i pozostałymi informacjami organizacyjnymi.

Dodatkowo, SZKOLENIA ZAMKNIĘTE (dla grup już od 3-5 osób i szkolenia indywidualne 1:1) mogą zostać przeprowadzone za pośrednictwem Państwa rozwiązań technologicznych (platform komunikacji na odległość) lub możemy zaproponować jedną z używanych przez nas platform. Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani realizacją wybranego szkolenia w formacie on-line w swojej firmie prosimy o kontakt.

Terminy realizacji szkoleń ON-LINE (cena: 790 zł+23% VAT):
 • 16.05.2024
 • 03.07.2024
 • 06.11.2024

Terminy realizacji szkoleń stacjonarnych (1160 zł+23% VAT):
 • WARSZAWA 15.05.2024, 28.10.2024

Uczestnicy otrzymują autorską wykładnię graficzną każdej z reguł Incoterms ®2020. 

Multimedialna prezentacja, wykorzystująca ilustrację poszczególnych czynności i problemów spornych (zdjęcia z magazynów, portów, składów, terminali kontenerowych).

Dlaczego ten temat zasługuje na szczególną uwagę: 

Najnowsza wersja terminów handlowych o nazwie Incoterms® 2020 jest 9-tą wersją zwyczajów określających tak ważny element umowy jak baza dostawy. Weszła ona w życie od 1.01.2020 r. i firmy od tego momentu wprowadzają nowe zwyczaje do umów handlowych. Zmiany w nowej wersji są bardzo zaskakujące i proste zastąpienie jedynie daty edycji wiąże się z poważnymi ryzykami. Ryzyka te są o tyle istotne, że najważniejsze zmiany nie dotyczyły nowych terminów, chociaż takie też pojawiły się, a dotyczyły one ważnych treści w terminach, którymi posługiwano się już w wersji poprzedniej.

Należy pamiętać, że baza dostawy, którą określa się według Incoterms® 2020, jest elementem kosztotwórczym, czyli w znaczącym stopniu wpływa na wynik finansowy transakcji. Rozstrzyga nie tylko o tak ważnych kwestiach jak koszt transportu, ale także o kosztach odpraw celnych, dokumentów, załadunków, przeładunków i rozładunków, ubezpieczeniu i innych. Kolejną ważną kwestią jest rozstrzyganie kwestii ryzyka związanego z towarem podczas jego przemieszczania, w szczególności ryzyka utraty, ubytków czy uszkodzeń. Może okazać się, że to sprzedający załatwia transport i płaci przewoźne czy fracht, a za wszystko co zdarzy się z towarem podczas przewozu będzie odpowiadał kupujący. Te argumenty przemawiają za tym, żeby bazę dostawy wprowadzać do umów świadomie i negocjować ją zgodnie ze swoim interesem.  Należy także umiejętnie zastępować dotychczas używane bazy, bazami nowymi, według nowej wersji Incoterms® 2020. Po istotnych zmianach w treści terminów może okazać się, że do umowy trzeba zastosować inną bazę niż do tej pory, albo wprowadzić dodatkowe zabezpieczenia umowne.

Incoterms® 2020 jest bardzo rzetelnym i potrzebnym zbiorem interpretacji bazy dostawy, opracowanym przez ICC w Paryżu. Brak dobrej znajomości tych postanowień lub nieumiejętne jego zastosowanie może dopiero generować pułapki i niebezpieczeństwa. Bezpieczeństwo bieżące i ograniczenie kosztownej odpowiedzialności w przyszłości są argumentami, za traktowaniem naszego szkolenia jako niezbędnej inwestycji.

PROGRAM SZKOLENIA:

1. PUŁAPKI WYNIKAJĄCE Z POWOŁYWANIA SIĘ NA BAZĘ DOSTAWY W UMOWIE.
 • Konsekwencje braku powołania na wykładnię bazy dostawy.
 • Problemy związane z brakiem roku edycji w wykładni.
 • Błędne powołanie na „Incoterm” i interpretacja braku „s” np. przy akredytywie.
 • Pułapki wynikające z przyjęcia do interpretacji Combiterms czy RAFTD.
 • Niebezpieczeństwa nieplanowanego przejęcia obowiązków transportowych.
 • Niebezpieczeństwa nieplanowanego przejęcia obowiązków celnych w zależności od wykładni.

2. PUŁAPKI  NA ETAPIE NEGOCJOWANIA TERMINÓW INCOTERMS  W UMOWIE.
 • Terminy, których powinien unikać sprzedający, gdy nie chce mieć gestii transportowej.
 • Terminy, których powinien unikać sprzedający, gdy chce mieć gestię transportową lub musi ją mieć.
 • Terminy, których powinien unikać kupujący, gdy nie chce mieć gestii transportowej.
 • Terminy, których powinien unikać kupujący, gdy chce mieć gestię transportową lub musi ją mieć.
 • Problemy związane z interpretacją miejsca dostawy oraz miejsca przejścia prawa własności.
 • Moment i miejsce dostawy z punktu widzenia księgowego i podatkowego.
 • Problemy związane z terminem zapłaty liczonym od momentu dostawy.
 • Baza dostawy a nowe uregulowania o terminach zapłaty od 1.01.2020 r.

3. NIEBEZPIECZEŃSTWA ZWIĄZANE Z PRZEJŚCIEM Z INCOTERMS® 2010 NA INCOTERMS® 2020 W UMOWIE.
 • Problemy wynikające z prostej zmiany roku edycji wersji Incoterms.
 • Niebezpieczeństwa związane z brakiem dostosowań obowiązków stron w tak samo brzmiących  terminach.
 • Problemy związane ze zmiana umów ramowych.
 • Niebezpieczeństwa wynikające ze zmiany ogólnych warunków umów (OWZ / OWS / OWU).
 • Dostosowania umów ze spedytorami i przewoźnikami.
 • Konieczność dostosowania umów z ubezpieczycielami.

4. PUŁAPKI I NIEBEZPIECZEŃSTWA TKWIĄCE W POSTANOWIENIACH NOWYCH  INCOTERMS® 2020  Z PUNKTU WIDZENIA SPRZEDAJĄCEGO I KUPUJĄCEGO.
 • Analiza terminów grupy E (EXW, warianty z załadunkiem i odprawą w eksporcie w wyniku postanowień umownych).
 • Analiza terminów grupy F (FCA – 2 warianty, plus nowa wersja  z B/L, FAS, FOB – w tym warianty ze sztauerką).
 • Analiza terminów grupy C (CPT, CIP, CFR, CIF, warianty z ubezpieczeniem „C” i „A”).
 • Analiza terminów grupy D (DPU, DAP, DDP, warianty z wyładunkiem i bez).
 • Dodatkowa analiza wykorzystania terminów uniwersalnych w różnych sytuacjach, w tym uniwersalnych, wykorzystywanych w transporcie morskim.
 • Dodatkowa analiza wykorzystania terminów typowo morskich.

5. NIEBEZPIECZEŃSTWA ZWIĄZANE Z DUALIZMEM W ZAKRESIE UBEZPIECZENIA W NOWYCH  INCOTERMS® 2020.
 • Problem zmiany umów ubezpieczenia generalnego.
 • Niebezpieczeństwa wynikające z posługiwania się dotychczasowymi polisami generalnymi.
 • Dualizm w zakresie polis jednorazowych.
 • Pułapki wynikające z ubezpieczeń OCP / OCS w kontekście ryzyk transportowych.
 • Pułapki w zakresie ubezpieczeń cargo według klauzul instytutowych A, B, C.
 • Posługiwanie się polisą jednokrotną, polisą generalną i certyfikatem ubezpieczeniowym.

6. OGRANICZANIE RYZYK WYNIKAJĄCYCH Z UREGULOWAŃ DOTYCZĄCYCH DOKUMENTÓW W NOWYCH  INCOTERMS® 2020.
 • Niebezpieczeństwa wynikające z ogólnej interpretacji obowiązków w zakresie dokumentów.
 • Problem dokumentów celnych – importowych, wydawanych w kraju eksportu.
 • Nowe postanowienia dotyczące konosamentu on board.
 • Kwestia kosztów i ryzyk związanych z wydaniem dokumentów.

7. ELIMINOWANIE PROBLEMÓW ZWIĄZANYCH Z ODPRAWAMI CELNYMI I WYŁADUNKIEM W NOWYCH  INCOTERMS® 2020.
 • Problemy wynikające z innych baz w umowie a innych kodów celnych.
 • Problemy praktyczne, związane z postanowieniami odnośnie odpraw celnych w EXW i DDP.
 • Niebezpieczeństwa wynikające ze zmiany uregulowań w zakresie obowiązków celnych w bazach dostawy w umowach  w stosunku do oryginalnych zapisów interpretacji.
 • Obowiązki w zakresie procedur celnych i dokumentów celnych w Incoterms® 2020.

8. ANALIZA PROBLEMÓW ZGŁASZANYCH PRZEZ UCZESTNIKÓW.


Analiza przypadków (case study):
 • praktyczna analiza pułapek związanych z bazą dostawy
 • omówienie konkretnych sytuacji na podstawie zdjęć z portów, magazynów, składów celnych, terminali kontenerowych

Incoterms® 2020 jest znakiem towarowym ICC w Paryżu. Program nie stanowi harmonogramu i tematy są omawiane w różnej, aczkolwiek logicznej kolejności oraz rozwijane zgodnie z zainteresowaniem uczestników. W trakcie szkolenia odpowiedzi na pytania uczestników dokonywane są na bieżąco. Uczestnicy otrzymują obszerny komplet materiałów do wykorzystania w praktyce.

DODATKOWO! Konsultacje po szkoleniu przez Internet (Jeden miesiąc po szkoleniu)

NOWOŚC! Zachęcamy uczestników do przesyłania pytań związanych z tematyką szkolenia na minimum 10 dni przed jego terminem.

 INFORMACJE DODATKOWE:

CZAS TRWANIA SZKOLENIA: Szkolenie odbywa się w czasie rzeczywistym na platformie on-line.

 • 09:50 – 10:00 Logowanie do platformy
 • 10:00 – 13:00 Zajęcia część I
 • 13:00 – 14:00 przerwa na lunch
 • 14:00 – 16:00 Zajęcia część II

UWAGA! ATL nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości korzystania z części lub całości szkolenia, jeśli niemożność ta spowodowana jest brakami technicznymi, w szczególności z powodu niewłaściwej konfiguracji przeglądarki internetowej/oprogramowania, niedostatecznej wydajności sprzętu oraz przerw i awarii technicznych dostawcy Internetu, leżących po stronie Uczestnika/ Zleceniodawcy/ Zamawiającego. Szkolenie realizowane jest zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2016 r. poz. 1030).


CENA PROMOCYJNA SZKOLENIA ON-LINE WYNOSI 790 zł. netto + 23% VAT
Cena szkolenia po okresie promocji wynosi: 890 zł. netto + 23% VAT

Szkolenia zamknięte dla grup już od 3-5 osób – jeżeli jesteście państwo zainteresowani realizacją tego szkolenia w swojej firmie prosimy o kontakt telefoniczny:
22 853 35 23, tel. kom.: 607 573 053.

Podczas szkoleń zamkniętych, program szkolenia może zostać dostosowany do potrzeb Klienta. Może zostać połączony z innymi programami (np. mocowanie ładunków, przewozy nienormatywne, czas pracy kierowców).

Serdecznie zapraszamy do współpracy w zakresie szkoleń dofinansowanych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego i Bazy Usług Rozwojowych (BUR-PARP EFS).

Harmonogram wszystkich szkoleń:  https://www.atl.edu.pl/uploads/szkolenia/ATL_HARMONOGRAM_SZKOLEN_OTWARTYCH.pdf

Szkolenia zamknięte organizowaliśmy dla: • ABB Sp. z o.o., • Agencja Celna Anneberg Sp. z o.o., • Agencja Mienia Wojskowego, • ALNOR Systemy Wentylacji Sp. zo.o., • ALSTOM Power Sp. z o.o., • ALTADIS POLSKA S.A., • ArcelorMittal Distribution Solutions Poland Sp. z o.o., • ArcelorMittal Refractories Sp. z o.o., • AXTONE S.A., • Backer OBR Sp. z o.o., • Bahlsen Polska Sp. z o.o., • Bank BGŻ BNP Paribas S.A., • Bank Ochrony Środowiska S.A., • BARLINEK S.A., • Basell Orlen Polyolefins Sp. z o.o., • BE & K Europe Sp. z o.o., • BELL P.P.H.U., • Capgemini Polska Sp. z o.o., • CAN-PACK S.A. FPN w Bydgoszczy, • CAT LC Polska Sp. z o.o., • CIECH S.A., • CLIP Logistyka Sp. z o.o., • CTL Logistics Sp. z o.o., • CZACH-POMIAR Sp. z o.o., • Dajar Sp. z o.o., • Davis Poland Sp. z o.o. Sp. K,. • DB Schenker Rail Polska S.A., • Dedra-Exim Sp. z o.o., • DEMIURG s.c., • DONE Deliveries Misiek i Wspólnicy sp.j., • DONE Deliveries Sp. z o.o. Sp. k., • DREXIA Tomasz Wojtasik, • Dora – Metal Sp. z o.o., • Energoserwis S.A., • Elektrociepłownie Warszawskie S.A., • Fabryka Maszyn „Bumar-Koszalin” S.A., • Fabryka Mebli Okrętowych FAMOS Sp. z o.o., • Fabryka Porcelany „Wałbrzych” S.A., • Famot Pleszew Sp. z o.o., • Federal-Mogul Bimet S.A., • Federal – Mogul Gorzyce S.A., • Fabryka Taśm TransporterowychWolbrom S.A., • Geis PL Sp. z o.o., • FLSmidth MAAG Gear Sp. z o.o., • Geis PL Sp. z o.o., • General Motors Manufacturing Poland Sp. z o.o., • Glencore Polska Sp. z o.o., • Grupa Azoty Zakłady Azotowe„Puławy” S.A., • Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A., • Grupa Topex Sp. z o.o., • Hobas System Polska Sp. z o.o., • Hutchinson Poland Sp. z o.o., • Igepa Polska Sp. z o.o., • ILS Sp. z o.o., • IMPRESS DECOR POLSKA Sp. z o.o., • INTERPRINT Polska Sp. z o.o., • Kronospan Polska, • Grupa Lotos S.A., • Górnośląski ZakładElektroenergetyczny S.A., • Hamilton Sundstrand Poland Sp. z o.o., • Huta Zawiercie S.A., • Huta Pokój S.A., • „HOLDING-ZREMB” Gorzów S.A., • IMPEL S.A., • INCO-VERITAS S.A., • International Paper-Kwidzyn Sp. z o.o., • KAN Sp. z o.o., • Keller Polska Sp. z o.o., • Kompania Piwowarska S.A., • Kongskilde Polska Sp. z o.o., • Korporacja KGL S.A., • Lagardere Travel Retail Sp. z o.o., • Lublindis Sp. z o.o., • Leica Geosystems Sp. z o.o., • Magneti Marelli Aftermarket Sp. z o.o., • MA Polska S.A., • MA Polska S.A. Tychy Zakład w Kielcach • MAN Bus Sp. z o.o., • MAN Trucks Sp. z o.o., • Maersk Polska Sp. z o.o., • Marsh Sp. z o.o., • Merck Sp. z o.o., • Metalpol Węgierska Górka Sp. z o.o., • MFO S.A., • ML Sp. z o.o., • Monosuisse Sp. z o.o., • Nadodrzański Oddział Straży Granicznej, • Neapco Europe Sp. z o.o., • Opel Polska Sp. z o.o., • OBR Centrum Techniki Morskiej S.A. w Gdyni, • ORLEN OIL Sp. z o.o., • ORLEN KolTrans Sp. z o.o., • Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu, • PCC Rokita S.A., • P.H. Alfa-Elektro Sp. z o.o., • PerkinElmer Shared Services Sp. z o.o., • Philips Lighting Poland S.A., • Perre René Sp. z o.o., • PKN Orlen S.A., • PKP CARGO CONNECT Sp. z o.o., • PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa Sp. z o.o., • POCH S.A., • Polcotton Sp. z o.o., • Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o., • PORTA KMI Poland Sp. z o.o., • POZ-BRUK Sp. z o.o. Sp. J. • Przemysłowe Centrum Optyki S.A., • Przedsiębiorstwo Materiałów Ogniotrwałych „KOMEX” Sp. z o.o., • PP „Porty Lotnicze”, • PFLEIDERER GRAJEWO S.A., • PFLEIDERER PROSPAN S.A., • RADWAR S.A., • RADMOR S.A., • Rhenus Logistics S.A., • Remontowa Hydraulic Systems Sp. z o.o., • Ronal Polska Sp. z o.o., • Ryłko Sp. z o.o., • Rzeszowskie Zakłady DrobiarskieRes-Drob Sp. z o.o., • Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o., • SaMASZ Sp. z o.o., • Sanitec Koło Sp. z o.o., • Schattdecor Sp. z o.o., • Schneider Electric Transformers Poland Sp. z o.o., • Sempertrans Bełchatów Sp. z o.o., • Siemens Sp. z o.o., • Skandius Sp. z o.o., • Solid Logistics Sp. z o.o., • Spedimex Sp. z o.o., • STOMIL S.A., • Stora Enso Poland S.A., • Südzucker Polska S.A., • Sünkel Śruby Sp. z o.o., • SUN GARDEN POLSKA Sp. z o.o. sp.k., • Tedrive Poland Sp. z o.o., • TI Poland Sp. z o.o., • TOTAL Polska Sp. z o.o., • TOYA S.A., • TPV Displays Sp. z o.o., • Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o., • TRW Polska Sp. z o.o., • TUiR Warta S.A., • TUnŻ Warta S.A., • TZMO S.A., • UNIFEEDER A/S S.A. Oddział w Polsce, • Valvex S.A., • Vesuvius Poland Sp. z o.o., • VGL Group Sp. z o.o., • VOLVO Polska Sp. z o.o., • WAMA AB, • Werner Kenkel Sp. z o.o., • Winterhalter Gastronom Polska Sp. z o.o., • Wood-Mizer Industries Sp. z o.o., • Wrigley Poland Sp. z o.o., • Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A., • Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 2 S.A., • Wrocławskie Zakłady Zielarskie„Herbapol” S.A., • Versalis International Societe Anonyme S.A. Oddział w Polsce • Yara Poland Sp. z o.o., • Zakłady Aparatury Chemicznej Chemet S.A., • Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A., • Zakłady Produkcji Cukierniczej Vobro, • ZENTIS POLSKA Sp. z o.o.

Prowadzący
Dr Wojciech Budzyński. Jest uznanym specjalistą w zakresie stosowania formuł handlowych. Napisał na ten temat kilka książek i jest autorem wykładni terminów handlowych, wydanej w Polsce i za granicą. Zajmuje się doradztwem w zakresie Incoterms od ponad 30 lat, kiedy wydał pierwszą w Polsce wykładnię tych formuł z oryginalną interpretacją graficzną. Jest autorem oficjalnych poradników na temat stosowania Incoterms (od wersji 1980 do obecnej) i oryginalnej interpretacji graficznej reguł. Jest uznawany za najwybitniejszego specjalistę w kraju ds. interpretacji bazy dostawy wg. Incoterms, a jego książki na ten temat były publikowane także w językach obcych za granicą. Wiedzę praktyczną zdobywał jako handlowiec, dyrektor kilku firm handlowych, kolejno szef dwóch oddziałów firmy za granicą, doradca ministra, starszy ekspert Banku Światowego. Pracuje też naukowo w SGH. Jest długoletnim doradcą wielu firm polskich i międzynarodowych korporacji w Polsce, w tym w zakresie negocjacji z partnerami zagranicznymi oraz analizy umów pod względem pułapek i niekorzystnych sformułowań. Przeszkolił kilkadziesiąt tysięcy menedżerów i handlowców, autor wielu pozycji książkowych poświęconych tematyce handlowej, m.in.: „Negocjowanie i zawieranie umów handlowych.” (wydanie elektroniczne EBOOK 2015), „Umowy w handlu krajowym i zagranicznym. Nowe bazy dostawy, pułapki, zabezpieczenia.” (2015), „Negocjowanie i zawieranie umów handlowych. Analiza uwarunkowań, ryzyk, pułapek i zabezpieczeń.”, Biblioteka Nowoczesnego Menedżera (2014), „Handel zagraniczny dla menedżerów.”, „Prawo międzynarodowe. Transakcje międzynarodowe.” Podręcznik na Studia MBA, „Międzynarodowe reguły realizacji kontraktu. Incoterms. Combiterms. Amerykańskie Definicje Handlowe RAFTD.”, „Leksykon handlu zagranicznego. Rozliczenia finansowe.” „Poradnik eksportera komponentów.”, „Słownik dokumentów handlu zagranicznego. Opis i wzory dokumentów.”, „Eksport – import według Incoterms.” „Realizacja kontraktu importowego i eksportowego.”, „Realizacja transakcji importowej.”, „Wykładnia terminów handlowych Incoterms.
Forma
wykład, case study, dyskusja
Czas trwania
Jeden dzień: 10.00-16.00
Termin / Lokalizacja
 1. 03.07.2024 / ON-LINE - WIRTUALNA SALA ATL
 2. 06.11.2024 / ON-LINE - WIRTUALNA SALA ATL
Cena
790 zł. netto + 23% VAT
Zgłoszenie
SZKOLENIE ON LINE: Incoterms 2020. Jak ustrzec się pułapek i niebezpieczeństw wprowadzając nowe terminy do umowy. NOWE SZKOLENIE
W cenę wliczono
wysoki poziom merytoryczny szkolenia, uczestnictwo w szkoleniu w małych grupach, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej PDF , zaświadczenie ukończenia szkolenia w postaci elektronicznej PDF
Zdobyta wiedza
Cele szkolenia – dzięki udziale w szkoleniu uczestnicy: poznają zmiany w najnowszej wersji Incoterms® 2020 i zasady zmian bazy dostawy w umowach handlowych, uporządkują wiedzę na temat zwyczajów Incoterms i zasad ich wykorzystania w bieżącej pracy, zdobędą wiedzę na temat skutecznego posługiwania się zwyczajami Incoterms, zdobędą wiedzę odnośnie zasad prowadzenia działalności handlowej z wykorzystaniem reguł Incoterms, zdobędą praktyczne umiejętności posługiwania się procedurami handlowymi i transportowymi, zgodnie z regułami Incoterms, nabędą umiejętności radzenia sobie z różnymi problemami przy zawieraniu umów z wykorzystaniem Incoterms, zdobędą praktyczne umiejętności zabezpieczania transakcji handlowych w zakresie bazy dostawy, nabędą kompetencje odnośnie samokształcenia się oraz zdobywania niezbędnej wiedzy o zwyczajach w zakresie bazy dostawy, uzansach i ich aktualizacjach, zdobędą kompetencje w zakresie fachowego porozumiewania się z uczestnikami rynków zagranicznych i rynku krajowego, zdobędą kompetencje rozstrzygania sporów wynikających z różnej interpretacji postanowień reguł Incoterms.
Certyfikaty
Elektroniczne zaświadczenie ukończenia szkolenia wraz z programem i liczbą godzin.
Organizator
ATL - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
 1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.