menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe


Szkolenie ON-LINE: Ryzyka w transporcie i spedycji oraz sposoby ich ograniczania.

Kategoria
LOGISTYKA I TRANSPORT
Typ szkolenia
otwarte
Profil uczestników
Wszystkie osoby odpowiedzialne za transport i spedycję w przedsiębiorstwie.
Wymagania wstępne
Podstawowa wiedza w zakresie transportu i spedycji.
Program
Pełna oferta PDF znajduje się pod poniższym adresem (skopiuj go do okna przeglądarki) https://www.atl.edu.pl/uploads/szkolenia/RYZYKA_W_TRANSPORCIE.PDF

SZKOLENIE ON-LINE: Do udziału w szkoleniu online potrzebny jest komputer lub urządzenie mobilne z wbudowaną kamerą i mikrofonem oraz dostępem do Internetu. Minimalne wymagania sprzętowe - laptop/komputer PC, MAC z najnowszą wersją przeglądarek internetowych (Chrome, Edge, Firefox), podstawowa kamera internetowa i mikrofon, dostęp do sieci Internet. Minimalna przepustowość łącza internetowego odbiorcy to 10 Mb/s, zalecana: 25 Mb/s. Instrukcja udziału w szkoleniu on-line zostanie przekazana wraz z potwierdzeniem realizacji szkolenia i pozostałymi informacjami organizacyjnymi.


Dodatkowo, SZKOLENIA ZAMKNIĘTE (dla grup już od 3-5 osób i szkolenia indywidualne 1:1) mogą zostać przeprowadzone za pośrednictwem Państwa rozwiązań technologicznych (platform komunikacji na odległość) lub możemy zaproponować jedną z używanych przez nas platform. Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani realizacją wybranego szkolenia w formacie on-line w swojej firmie prosimy o kontakt.

Terminy realizacji szkoleń ON-LINE (790 zł + 23% VAT):
 • 22.05.2024
 • 03.07.2024
 • 09.10.2024
 • 11.12.2024

Terminy realizacji szkoleń stacjonarnych (1160 zł+23% VAT):
 • WARSZAWA 04.10.2024, 06.12.2024

Cel szkolenia – dzięki udziale w szkoleniu uczestnicy:

 • nabędą umiejętność identyfikacji różnych ryzyk w procesie transportowym,
 • zdobędą wiedzę na temat różnych skutecznych zabezpieczeń przez w/w ryzykami,
 • poznają procedury i nowe możliwości zwalniania od odpowiedzialności z tytułu szkód w transporcie,
 • zwiększą skuteczności reklamacji zgłaszanych przez spedytorów wobec przewoźników,
 • nauczą się wykorzystywać możliwości prawne i zwyczajowe do uzasadniania różnego typu roszczeń w procesie transportowym,
 • przećwiczą metody załatwiania roszczeń oraz zasady posługiwania się argumentami prawnymi (konwencje, zwyczaje, przepisy, warunki umowne).

Dlaczego ten temat zasługuje na szczególną uwagę:Ryzyko w transporcie ponoszą wszyscy uczestnicy tego procesu – zleceniodawca, przewoźnik, a w przypadku zaangażowania spedytora – także spedytor. Jest ono duże, bo na ogół wysoka jest wartość przewożonego towaru. Szczególnie dla przewoźnika ryzyko to jest niebezpieczne, bo on odpowiada za towar po jego przyjęciu do przewozu, aż do momentu wydania odbiorcy. Spedytor także musi rozważyć wiele ryzyk, w tym odpowiedzialności za zatrudniane podmioty do wykonania umowy spedycji. Należy tu identyfikować ryzyka różnego typu, nie tylko towarowe. Wiele ryzyk związanych jest z innymi aspektami niż ubytki, uszkodzenia, utrata towaru czy niedotrzymanie terminu dostawy.
Przed odpowiedzialnością z tytułu wielu ryzyk można się zabezpieczyć poprzez właściwe zapisy w umowie czy na listach przewozowych. Powszechne są także zapisy, które tylko pozornie przed tym zabezpieczają, bo w rzeczywistości popadają w sprzeczność z bezwzględnie obowiązującym prawem. Wiedza na ten temat jest więc niezbędna w codziennej pracy specjalisty ds. transportu, spedycji czy przewoźnika.


PROGRAM SZKOLENIA:

1. IDENTYFIKACJA RYZYK W TRANSPORCIE I SPEDYCJI.
 • Ryzyka zleceniodawcy transportu.
 • Ryzyka przewoźnika.
 • Ryzyka spedytora w stosunkach spedytor – zleceniodawca i spedytor – przewoźnik.
 • Ryzyka związane z problemem „braku swobody w wyborze” przewoźnika.
 • Ryzyka wynikające z realizacji umowy przewozu.
 • Ryzyka wynikające z realizacji umowy spedycji.
 • Ryzyka prawne.
 • Ryzyka towarowe, związane z przewożonym towarem i jego specyfiką.

2. RYZYKA A SYSTEM UWARUNKOWAŃ PRAWNO – ZWYCZAJOWYCH.
 • Konwencje przewozowe, w tym najważniejsze postanowienia Konwencji CMR.
 • Prawo właściwe dla stosunków transportowych wg. Rozporządzenia PE.
 • Najważniejsze postanowienia ustawy Prawo przewozowe.
 • Zasady pierwszeństwa postanowień Prawa przewozowego, Konwencji przewozowych i Umowy przewozu przy przewozach krajowych i międzynarodowych.
 • Rozporządzenie Ministra Transportu w sprawie procesu reklamacyjnego.
 • Problem ryzyk w Polskich Ogólnych Warunkach Spedycyjnych (OPWS).
 • Problem miejsca dostawy i ryzyka związanego z towarem w poszczególnych terminach Incoterms.

3. RYZYKA A UMOWY W TRANSPORCIE.
 • Zasady odpowiedzialności na linii załadowca - spedytor - przewoźnik – odbiorca.
 • Umowa przewozu w Kodeksie cywilnym.
 • Umowa spedycji w Kodeksie cywilnym oraz odpowiedzialność spedytora za przewoźników.
 • Zasady zawierania umów transportowych, w tym ramowych umów o obsługę transportową.
 • Zlecenie transportowe i zlecenie spedycyjne a zawarcie umowy.
 • Posługiwanie się ogólnymi warunkami usług transportowych i spedycyjnych.
 • Istotne warunki umowy przewozu i umowy spedycji.
 • Postanowienia, które  mogą być przedmiotem umów, a których nie można zmienić.
 • Milcząca akceptacja przy zawarciu umowy poprzez zlecenie.

4. RYZYKA ZWIĄZANE Z TOWARAMI.
 • Ryzyka dotyczące uszkodzeń lub utraty towaru a limity odpowiedzialności.
 • Ryzyka związane z niedotrzymaniem terminu dostawy a odpowiedzialność za powstałą szkodę.
 • Ryzyka ubytków towarowych w transporcie.
 • Kwestia ryzyk transportowych a problem siły wyższej (interpretacje).
 • Ubezpieczenia OC przewoźnika i spedytora jako forma ograniczania ryzyk odpowiedzialności cywilnej.
 • Ubezpieczenia cargo według nowych klauzul ICC A, B, C jako forma ograniczania ryzyk towarowych.
 • Ryzyka niedotrzymania terminów i form zgłaszania roszczeń.

INFORMACJE DODATKOWE:


CZAS TRWANIA SZKOLENIA: Szkolenie odbywa się w czasie rzeczywistym na platformie on-line.
 • 09:50 – 10:00 Logowanie do platformy
 • 10:00 – 13:00 Zajęcia część I
 • 13:00 – 14:00 przerwa na lunch
 • 14:00 – 16:00 Zajęcia część II

UWAGA! ATL nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości korzystania z części lub całości szkolenia, jeśli niemożność ta spowodowana jest brakami technicznymi, w szczególności z powodu niewłaściwej konfiguracji przeglądarki internetowej/oprogramowania, niedostatecznej wydajności sprzętu oraz przerw i awarii technicznych dostawcy Internetu, leżących po stronie Uczestnika/ Zleceniodawcy/ Zamawiającego. Szkolenie realizowane jest zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2016 r. poz. 1030).


CENA PROMOCYJNA SZKOLENIA WYNOSI 790zł. netto + 23% VAT
Cena szkolenia po okresie promocji wynosi: 890zł. netto + 23% VAT


Szkolenia zamknięte dla grup już od 3-5 osób – jeżeli jesteście państwo zainteresowani realizacją tego szkolenia w swojej firmie prosimy o kontakt telefoniczny:
22 853 35 23, tel. kom.: 607 573 053.


Podczas szkoleń zamkniętych, program szkolenia może zostać dostosowany do potrzeb Klienta. Może zostać połączony z innymi programami (np. mocowanie ładunków, przewozy nienormatywne, czas pracy kierowców).


Serdecznie zapraszamy do współpracy w zakresie szkoleń dofinansowanych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego i Bazy Usług Rozwojowych (BUR-PARP EFS).


Pełny harmonogram szkoleń: https://www.atl.edu.pl/uploads/szkolenia/ATL_HARMONOGRAM_SZKOLEN_OTWARTYCH.pdf
Prowadzący
Dr Wojciech Budzyński Jest uznanym specjalistą w zakresie transportu, spedycji oraz umów handlowych i reklamacji z partnerem krajowym i zagranicznym. Wiedzę praktyczną zdobywał od ponad 30 lat jako handlowiec, dyrektor firmy handlowej, kolejno szef jej dwóch oddziałów za granicą, doradca ministra, starszy ekspert Banku Światowego. Jest długoletnim doradcą wielu firm polskich i międzynarodowych korporacji w Polsce, w tym dużych firm transportowych i spedycyjnych. Przeszkolił kilkadziesiąt tysięcy menedżerów i handlowców. Autor wielu pozycji książkowych poświęconych tematyce transportowej i handlowej, m.in.: „Transport w przedsiębiorstwie. Logistyka, spedycja i reklamacje.”, „Negocjowanie i zawieranie umów handlowych.” (wydanie elektroniczne EBOOK 2015), „Umowy w handlu krajowym i zagranicznym. Nowe bazy dostawy, pułapki, zabezpieczenia.” (2015), „Negocjowanie i zawieranie umów handlowych. Analiza uwarunkowań, ryzyk, pułapek i zabezpieczeń.”, Biblioteka Nowoczesnego Menedżera (2014), „Handel zagraniczny dla menedżerów.”, „Prawo międzynarodowe. Transakcje międzynarodowe.” Podręcznik na Studia MBA, „Międzynarodowe reguły realizacji kontraktu. Incoterms. Combiterms. Amerykańskie Definicje Handlowe RAFTD.”, „Leksykon handlu zagranicznego. Rozliczenia finansowe.” „Poradnik eksportera komponentów.”, „Słownik dokumentów handlu zagranicznego. Opis i wzory dokumentów.”, „Eksport – import według Incoterms.” „Realizacja kontraktu importowego i eksportowego.”, „Realizacja transakcji importowej.”, „Wykładnia terminów handlowych Incoterms.
Forma
Wykład, warsztat, studia przypadków.
Czas trwania
Jeden dzień: 10.00-16.00
Termin / Lokalizacja
 1. 03.07.2024 / ON-LINE - WIRTUALNA SALA ATL
 2. 09.10.2024 / ON-LINE - WIRTUALNA SALA ATL
 3. 11.12.2024 / ON-LINE - WIRTUALNA SALA ATL
Cena
790 zł. netto + 23% VAT
Zgłoszenie
Szkolenie ON-LINE: Ryzyka w transporcie i spedycji oraz sposoby ich ograniczania.
W cenę wliczono
wysoki poziom merytoryczny szkolenia, uczestnictwo w szkoleniu w małych grupach, praktyczne materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej PDF, zaświadczenie ukończenia szkolenia w postaci elektronicznej PDF.
Zdobyta wiedza
Uczestnicy: nabędą umiejętność identyfikacji różnych ryzyk w procesie transportowym, zdobędą wiedzę na temat możliwości interpretacji kroków podjętych przez rządy w ramach pandemii, które wpłynęły na realizację umów przewozu towarów,zdobędą wiedzę na temat różnych skutecznych zabezpieczeń przez w/w ryzykami,poznają procedury i nowe możliwości zwalniania od odpowiedzialności z tytułu szkód w transporcie, zwiększą skuteczności reklamacji zgłaszanych przez spedytorów wobec przewoźników, nauczą się wykorzystywać możliwości prawne i zwyczajowe do uzasadniania różnego typu roszczeń w procesie transportowym, przećwiczą metody załatwiania roszczeń oraz zasady posługiwania się argumentami prawnymi (konwencje, zwyczaje, przepisy, warunki umowne).
Certyfikaty
Elektroniczne zaświadczenie ukończenia szkolenia wraz z programem i liczbą godzin.
Organizator
ATL - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
 1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.