menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe


POZWOLENIA WODNOPRAWNE W KONTEKŚCIE NOWEGO PRAWA WODNEGO; SPORZĄDZANIE OPERATÓW WODNOPRAWNYCH - WARSZTATY

Kategoria
OCHRONA ŚRODOWISKA
Typ szkolenia
otwarte
Profil uczestników
Szkolenie jest skierowane do pracowników działów ochrony środowiska w przedsiębiorstwach przemysłowych, do firm konsultingowych przygotowujących wnioski o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego (w tym wykonujących operaty wodnoprawne, będące podstawa do ubiegania się o pozwolenia wodnoprawne), do pracowników urzędów opiniujących wnioski i wydających pozwolenia, do wszystkich zajmujących się w swojej działalności zagadnieniami ochrony wód. W pierwszej części szkolenia, przygotowującej do warsztatów, uczestnicy poznają nową strukturę i kompetencje organów właściwych w sprawie zarządzania gospodarką wodno-ściekową, zaprezentowane i omówione zostaną obowiązki w zakresie wymaganych prawem zgód wodnoprawnych, tryb postępowania o pozwolenie wodnoprawne, regulacje dotyczące opłat za usługi wodne i inne. W części warsztatowej uczestnicy szkolenia pod nadzorem prowadzącego, na podstawie przekazanego zadania, będą opracowywać operat wodnoprawny na pobór wód i odprowadzanie ścieków do wód, do ziemi lub urządzeń kanalizacyjnych. Uczestnicy poznają źródła pozyskania informacji, w tym z wykorzystaniem internetu. Rezultatem tej części szkolenia będzie przykładowy operat wodnoprawny o strukturze i zakresie zgodnej z obowiązującymi wymaganiami.
Program
1. Cele i zakres nowej ustawy Prawo wodne

2. Gospodarowanie wodami:
- omówienie zasad zarządzania zasobami wodnymi,
- organy właściwe w sprawach gospodarowania wodami; omówienie zmian w kompetencjach tych organów.

3. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie:
- struktura,
- zadania i zakres kompetencji.

4. Korzystanie z wód, omówienie rodzajów i zasad korzystania z wód:
- powszechne,
- zwykłe,
- szczególne,
- usługi wodne - zakres usług wodnych: analiza najważniejszych zmian.

5. Gospodarka wodno-ściekowa:
- wybrane cele ochrony wód,
- omówienie zmian w zakresie ustanawiana stref ochronnych ujęć wody:
      - teren ochrony bezpośredniej,
      - teren ochrony bezpośredniej i teren ochrony pośredniej,
      - ustanawianie stref ochronnych i obowiązki właściciela ujęcia wody,
- zmiany w zakresie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracjach,
- warunki wprowadzania ścieków do wód, do ziemi lub do urządzenia wodnego.

6. Rodzaje zgód wodnoprawnych:
- pozwolenia wodnoprawne,
- zgłoszenia wodnoprawne,
- oceny wodnoprawne,
- decyzje zwalniające z zakazów obowiązujących na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią oraz zakazów obowiązujących na wałach przeciwpowodziowych.

7. Pozwolenia wodnoprawne:
- rodzaje przypadków wymagających uzyskania pozwolenia wodnoprawnego,
- wyłączenia z obowiązku wydania pozwolenia wodnoprawnego,
- przegląd pozwoleń wodnoprawnych.

8. Postępowanie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego:
- właściwość organów do udzielania pozwoleń wodnoprawnych,
- ustalenie stron w postępowaniu wodnoprawnym,
- pierwszeństwo w uzyskaniu pozwolenia wodnoprawnego,
- opłata za wydanie pozwolenia wodnoprawnego,
- omówienie wniosku i wymaganych dokumentów do wydania pozwolenia wodnoprawnego,
- zakres operatu wodnoprawnego.

9. Odmowa wydania pozwolenia wodnoprawnego

10. Wygaśnięcie, cofnięcie lub ograniczenie pozwolenia wodnoprawnego:
- okres obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego,
- omówienie przesłanek wygaśnięcia, cofnięcia lub ograniczenia pozwolenia wodnoprawnego.

11. Opłaty za usługi wodne:
- instrumenty ekonomiczne w gospodarowaniu wodami,
- obowiązek uiszczania opłaty za usługi wodne,
- rodzaje opłat,
- zasady naliczania wysokości opłat za usługi wodne – omówienie dla wybranych przypadków,
- organy właściwe do ustalenia wielkości opłaty za usługi wodne,
- reklamacja.

12. Dyskusja i pytaniaWarsztaty sporządzania operatu wodnoprawnego

1. Źródła pozyskiwania danych niezbędnych do wykorzystania przy opracowywaniu dokumentacji

2. Omówienie przykładowego operatu wodnoprawnego na pobór wód oraz na wprowadzanie ścieków do wód, do ziemi lub do urządzeń kanalizacyjnych

3. Część opisowa operatu, w dostosowaniu do rodzaju działalności, której dotyczy pozwolenie wodnoprawne:
- oznaczenie zakładu ubiegającego się o wydanie pozwolenia, jego siedziby i adresu,
- wyszczególnienie:
      - określenie celu i zakresu zamierzonego korzystania z wód oraz planowanych do wykonania urządzeń wodnych lub robót,
      - sposobu określania rodzaju i zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód lub planowanych do wykonania urządzeń wodnych,
      - stanu prawnego nieruchomości usytuowanych w zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód lub planowanych do wykonania urządzeń wodnych, z podaniem siedzib i adresów ich właścicieli, zgodnie z ewidencją gruntów i budynków,
      - obowiązków ubiegającego się o wydanie pozwolenia wodnoprawnego w stosunku do osób trzecich;
- opis i lokalizację urządzenia wodnego, w tym nazwę lub numer obrębu ewidencyjnego z numerem lub numerami działek ewidencyjnych oraz współrzędne,
- charakterystykę wód oraz odbiornika ścieków objętych pozwoleniem wodnoprawnym;
- ustalenia wynikające z dokumentów planistycznych i analiza zgodności zamierzonego korzystania z wód z przedmiotowymi dokumentami,
- określenie wpływu planowanych do wykonania urządzeń wodnych lub korzystania z wód na wody powierzchniowe oraz wody podziemne, w szczególności na stan tych wód i realizację celów środowiskowych dla nich określonych,
- wielkość przepływu nienaruszalnego, sposób jego obliczania oraz odczytywania jego wartości w miejscu korzystania z wód,
- wielkość średniego niskiego przepływu z wielolecia (SNQ) lub zasobu wód podziemnych,
- planowany okres rozruchu, sposób postępowania w przypadku rozruchu, zatrzymania działalności lub awarii urządzeń istotnych dla realizacji pozwolenia wodnoprawnego, a także rozmiar i warunki korzystania z wód oraz urządzeń wodnych w tych sytuacjach wraz z maksymalnym, dopuszczalnym czasem ich trwania,
- informację o formach ochrony przyrody utworzonych lub ustanowionych na podstawie przepisów ustawy z dnia16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, występujących w zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód lub planowanych do wykonania urządzeń wodnych.

4. Część graficzna operatu:
- plan urządzeń wodnych i zasięg oddziaływania zamierzonego korzystania z wód lub planowanych do wykonania urządzeń wodnych, wraz z ich powierzchnią, naniesiony na mapę sytuacyjno-wysokościową terenu, z oznaczeniem nieruchomości,
- zasadnicze przekroje podłużne i poprzeczne urządzeń wodnych oraz koryt wód płynących w zasięgu oddziaływania tych urządzeń,
- schemat rozmieszczenia urządzeń pomiarowych oraz znaków żeglugowych,
- schemat funkcjonalny lub technologiczny urządzeń wodnych.

5. Szczegółowe wymagania do operatów na pobór wód oraz na wprowadzanie ścieków do wód, do ziemi lub do urządzeń kanalizacyjnych, oprócz danych, o których mowa w punktach 3 i 4:
- urządzenia służące do poboru wód,
- określenie zakresu i częstotliwości wykonywania analiz pobieranej wody,
- sposób i zakres prowadzenia pomiarów ilości i jakości pobieranych wód w stanie pierwotnym,
- sposób postępowania w przypadku uszkodzenia urządzeń pomiarowych,
- określenie celów lub potrzeb, na które odbiorca wód przeznacza pobrane przez zakład w ramach usług wodnych wody podziemne lub powierzchniowe,
- ustalenie właściwego składu odprowadzanych ścieków wprowadzanych do środowiska oraz kanalizacji innego podmiotu, w tym określenie rodzajów ścieków odprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych zakładu, który w ramach usług wodnych wprowadza ścieki do wód lub do ziemi,
- ustalenie zakresu i częstotliwości prowadzonych badań ścieków wprowadzanych do środowiska oraz kanalizacji innego podmiotu,
- określenie zakresu i częstotliwości wykonywania badań wód powierzchniowych powyżej i poniżej miejsca, w którym ścieki są wprowadzane do wód,
- opis jakości wód w miejscu zamierzonego wprowadzania ścieków do wód.

6. Omówienie najczęstszych błędów przy opracowaniu operatów

7. Konsultacje, dyskusja
Prowadzący
1) Ekspert w dziedzinie gospodarki wodno-ściekowej, posiadający bogate doświadczenie w branży wodociągowo-kanalizacyjnej. Wieloletni pracownik instytucji zajmujących się ochroną środowiska. W ramach działalności zawodowej prowadził także wykłady na uczelni wyższej z zakresu zarządzania gospodarką wodną, opracowania operatów wodnoprawnych, technologii wody i ścieków. Współautor publikacji krajowych i zagranicznych z zakresu problematyki wodno-ściekowej, w tym w zakresie ochrony i zanieczyszczenia wód. Doświadczony szkoleniowiec. 2) Wieloletni pracownik administracji rządowej specjalizujący się w zakresie gospodarki wodnej. Autor wielu operatów wodnoprawnych oraz innych dokumentacji w zakresie ochrony środowiska, gospodarki wodno-ściekowej i ustawy Prawo wodne. Czynnie uczestniczył we wdrażaniu Ramowej Dyrektywy Wodnej w Polsce.
Forma
wykłady, konsultacje, dyskusja, warsztaty
Czas trwania
18 godzin akademickich
Termin / Lokalizacja
  1. 15.05.2018 / Zakopane
Cena
1900 zł netto; 1800 zł netto - dla stałych klientów oraz przy zgłoszeniu przynajmniej dwóch osób z firmy; dopłata do pokoju 1-osobowego - 300 zł netto (ilość miejsc ograniczona)
W cenę wliczono
udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, zaświadczenie uczestnictwa, trzy noclegi w pokojach 2-osobowych oraz pełne wyżywienie od kolacji w dniu przyjazdu do śniadania w dniu wyjazdu. Szkolenie finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych (środki unijne i/lub budżetowe) jest zwolnione od podatku VAT.
Certyfikaty
zaświadczenie uczestnictwa
Organizator
Lubelskie Centrum Doradztwa i Szkoleń - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
  1. drukuj

  1. zadaj pytanie dotyczące szkolenia