menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe


REALIZACJA OBOWIĄZKÓW PRZEDSIĘBIORSTWA W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM EMISJI DO POWIETRZA I GOSPODARKI ODPADAMI

Kategoria
OCHRONA ŚRODOWISKA
Typ szkolenia
otwarte
Program
Obowiązki  przedsiębiorstwa, związane  z  emisją  do  powietrza,  ochrona przed hałasem  oraz ochrona środowiska w procesie inwestycyjnym

1. Emisje do powietrza

1.1. Pozwolenia emisyjne:
- obowiązek posiadania pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza,
- obowiązek zgłoszenia instalacji,
- zwolnienie z obowiązku posiadania pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza,
- wymagania prawne dotyczące wniosku,
- sposoby ustalania wielkości emisji zanieczyszczeń maksymalnej, średniej i rocznej – przykłady:
      - metody oparte o wyniki pomiarów emisji,
      - metody oparte o wskaźniki emisji, w tym bazy zawarte w programach obliczeniowych,
      - bilanse masowe,
      - standardy emisyjne w kontekście ustalenia wielkości dopuszczalnej emisji z instalacji,
- zawartość wniosku,
- kiedy organ może odmówić wydania pozwolenia, dotrzymanie standardów emisyjnych i imisyjnych,
- zawartość decyzji (w tym ustalenie obowiązków w zakresie monitoringu, pomiarów).

1.2. Kryteria oceny oddziaływania instalacji i przedsięwzięć na stan powietrza – standardy jakości powietrza, standardy emisyjne oraz wartości odniesienia substancji w powietrzu

1.3. Wymagania dotyczące dużych i średnich źródeł spalania paliw:
- zasady łączenia źródeł - zakres i konsekwencje ich stosowania,
- mechanizmy derogacyjne.

1.4. Pozwolenia zintegrowane:
- zawartość wniosku - czy pozwolenie zintegrowane stanowi sumę pozwoleń sektorowych,
- konkluzje BAT.

1.5. Przeniesienie tytułu prawnego do instalacji a sukcesja praw i obowiązków wynikających z pozwoleń emisyjnych

1.6. Najczęściej popełniane błędy w zakresie przygotowania wniosków o wydanie pozwoleń

2. Opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska - sposoby obliczania wysokości opłaty za emisje zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego

3. Ochrona przed hałasem, w tym szczególnie:
- źródła hałasu,
- metody ochrony przed hałasem,
- decyzje o dopuszczalnym poziomie hałasu.

4. Standardy emisyjne w obszarach ograniczonego użytkowania i w strefach przemysłowych

5. Ochrona środowiska w procesie inwestycyjnym:
- podział przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko - ćwiczenia w zakresie kwalifikacji przedsięwzięć,
- postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko planowanych przedsięwzięć,
- raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko – wybrane elementy; studium przypadku - analiza wybranych fragmentów raportu pod kątem ich poprawności,
- zakres decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
- spełnianie wymogów ochrony środowiska jako warunek uzyskania funduszy unijnych – elementy istotne z punktu widzenia dofinansowania.

6. Konsultacje, dyskusjaPOPRAWNE prowadzenie  gospodarki  odpadami  w  przedsiębiorstwie

1. Uzyskiwanie wpisu do rejestru prowadzonego przez marszałka:
- kto zobowiązany jest do uzyskania wpisu do rejestru,
- kto wpisywany jest na wniosek, a kto z urzędu,
- jakie informacje musi zawierać wniosek o wpis do rejestru,
- termin uzyskania wpisu do rejestru,
- jakie decyzje tracą ważność po uzyskaniu wpisu do rejestru,
- czym skutkuje brak wpisu do rejestru.

2. Przykłady  prowadzenia ewidencji odpadów karty przekazania odpadów (KPO), karty ewidencji odpadów (KEO), karty ewidencji odpadów dla sprzedawców i pośredników, sprawozdanie roczne – indywidualne ćwiczenia w prowadzeniu ewidencji:
- Wytwarzający,
- Zbierający,
- przetwarzający odpady.

3. Nowe wymagania dla transportu odpadów – przykłady:
- znakowanie pojazdów,
- wymagania do środków transportu,
- obowiązek posiadania dokumentów,
- zezwolenie na transport odpadów,
- ADR.

4. Pośrednicy w sprzedaży odpadów  oraz związane z tym dokumenty (wnioski i wystawianie DPO, DPR, EDPR, EDPO w przypadku posiadania jedynie decyzji na zbieranie)

5. Przykłady potwierdzające  utratę statusu odpadu

6. Zasady uzyskiwania decyzji administracyjnych w zakresie odpadów oraz pozwoleń zintegrowanych  i ograniczenia wynikające z wprowadzonych warunków:
- wnioskowanie o wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów,
- zezwolenie na zbieranie odpadów,
- zezwolenie na transport odpadów,
- kiedy uzyskujemy pozwolenie na wytwarzanie odpadów (odpady powstające w instalacji) – analiza przykładowych zapisów decyzji,
- skutki wadliwych decyzji,
- sankcje za brak decyzji,
- warunki decyzji ograniczające możliwości zagospodarowania odpadów–skutki nierealizowania warunków decyzji – praca na zapisach decyzji uczestników,
- odmowa wydania decyzji.

7. Audyt zewnętrzny w branży gospodarki odpadami opakowaniowymi oraz sprzętu elektrycznego i elektronicznego

8. Sposób przeprowadzenia kontroli w przedsiębiorstwie

9. Za co grożą sankcje karne, finansowe i administracyjne

10. Konsultacje, dyskusja


Uwaga! Uczestnicy szkolenia będą mieli możliwość uzyskania bezpłatnych konsultacji z wykładowcą za pośrednictwem poczty elektronicznej  w okresie 2 tygodni po zakończeniu szkolenia.
Prowadzący
1) Dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska w Urzędzie Marszałkowskim; dysponuje szeroką wiedzą i bogata praktyką, w tym zwłaszcza w zakresie pozwoleń zintegrowanych, ochrony powietrza przed zanieczyszczeniem, ocen oddziaływania na środowisko. Biegły z listy wojewody wcześniej MOŚ w zakresie ocen oddziaływania na środowisko. Doświadczony szkoleniowiec trener w dwóch projektach UE. 2) Ekspert w zakresie gospodarki odpadami; posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie wydawania decyzji administracyjnych, przeprowadzania kontroli oraz sprawozdawczości.
Forma
wykłady, konsultacje, dyskusja, ćwiczenia praktyczne
Czas trwania
18 godzin akademickich
Termin / Lokalizacja
  1. 15.05.2018 / Zakopane
Cena
1900 zł netto; 1800 zł netto - dla stałych klientów oraz przy zgłoszeniu przynajmniej dwóch osób z firmy; dopłata do pokoju 1-osobowego - 300 zł netto (ilość miejsc ograniczona)
W cenę wliczono
udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, zaświadczenie uczestnictwa, trzy noclegi w pokojach 2-osobowych oraz pełne wyżywienie od kolacji w dniu przyjazdu do śniadania w dniu wyjazdu. Szkolenie finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych (środki unijne i/lub budżetowe) jest zwolnione od podatku VAT.
Certyfikaty
zaświadczenie uczestnictwa
Organizator
Lubelskie Centrum Doradztwa i Szkoleń - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
  1. drukuj

  1. zadaj pytanie dotyczące szkolenia