menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe


GOSPODARKA ODPADAMI: NAJWAŻNIEJSZE ZAGADNIENIA, PLANOWANE ZMIANY

Kategoria
PRAWO ADMINISTRACYJNE
Typ szkolenia
otwarte
Profil uczestników
Zapraszamy na szkolenie, udział w którym pozwoli na pogłębienie i rozszerzenie wiedzy w zakresie prawidłowej realizacji przepisów dotyczących gospodarowania odpadami, w tym odpadami poużytkowymi. Na szkoleniu zostaną przedstawione kierunki planowanych zmian przepisów dotyczących odpadów, z uwzględnieniem propozycji nowych regulacji w zakresie opakowań i odpadów opakowaniowych. Obecnie trwają prace nad wdrożeniem do polskiego prawa tzw. pakietu odpadowego, czyli zmian dyrektyw Unii Europejskiej w zakresie odpadów, a jedną z kluczowych zmian jest zharmonizowanie w Unii Europejskiej zasad odpowiedzialności producentów za odpady powstałe z wprowadzonych przez nich do obrotu produktów, w tym i opakowań. Pierwsze przepisy dostosowujące polskie prawo do zasad rozszerzonej odpowiedzialności producenta dotyczyć będą wprowadzających produkty w opakowaniach. W przypadku zmian przepisów program szkolenia będzie aktualizowany.
Program

Praktyczna realizacja przepisów Ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz planowane zmiany prawa w tym zakresie

 

Część I

 1. Zastosowanie podstawowych definicji ustawowych – odpady opakowaniowe, import, wewnątrzwspólnotowe nabycie produktów w opakowaniach, wprowadzenie do obrotu itp.
 2. Opakowania – zakres wyrobów objętych definicją opakowania, klasyfikacja, wyjątki
 3. Torby na zakupy z tworzywa sztucznego, w tym m.in.:
  • zakres toreb objętych redukcją,
  • obowiązkowa opłata recyklingowa,
  • wyłączenia,
  • przekazanie opłaty do urzędu marszałkowskiego.
 4. Wymagania zasadnicze dla opakowań, w tym zasady określania zawartości metali ciężkich w opakowaniach
 5. Nowe oznakowanie opakowań – wymagania, wzory, oznakowania branżowe
 6. Przedsiębiorcy podlegający przepisom ustawy – wprowadzający produkty w opakowaniach i opakowania, produkcja na zlecenie, przedsiębiorcy dodający opakowania, przedsiębiorcy oraz pakujący produkty w opakowania w jednostkach handlowych
 7. Zwolnienia części przedsiębiorców z ustawowych obowiązków – pomoc de minimis, warunki uzyskania zwolnienia, ustawowe obowiązki niepodlegające zwolnieniu
 8. Określenie momentu wprowadzenia do obrotu – praktyczne zasady ustalania, które opakowania podlegają rozliczeniu jako wprowadzone do obrotu, bilansowanie wprowadzanych i wywożonych z kraju opakowań
 9. Obowiązki wytwórców, importerów oraz dokonujących wewnątrzwspólnotowego nabycia produktów w opakowaniach oraz przedsiębiorców prowadzących jednostki handlowe, w tym m.in.:
  • sposoby realizacji ustawowych obowiązków:
  – samodzielna realizacja przepisów ustaw w praktyce,
  – organizacja odzysku opakowań – zasady współpracy przedsiębiorcy z organizacją odzysku,
  • wymagane poziomy odzysku i recyklingu w zależności od wybranego sposobu realizacji ustawowych obowiązków oraz planowane zmiany w tym zakresie.
 10. Działanie organizacji odzysku opakowań, w tym rozliczanie odpadów opakowaniowych pochodzących z gospodarstw domowych
 11. Obowiązki prowadzących jednostki handlowe
 12. Rozliczanie opakowań wielomateriałowych oraz środków niebezpiecznych w opakowaniach – sposoby realizacji obowiązków:
  • zakres opakowań spełniających definicję opakowania wielomateriałowego,
  • zakres substancji i mieszanin niebezpiecznych traktowanych jako środki niebezpieczne,
  • samodzielne zapewnienie odzysku i recyklingu – tworzenie sieci zbierania odpadów opakowaniowych, w tym najczęstsze przypadki wyboru tego rozwiązania oraz ograniczenia jego zastosowania,
  • porozumienia dobrowolne w zakresie opakowań wielomateriałowych oraz środków niebezpiecznych w opakowaniach – zasady tworzenia, cele, nadzór itp.,
  • wymagane poziomy w zależności od wyboru sposobu realizacji ustawowych obowiązków,
  • odpowiedzialność za wykonane obowiązki.
 13. Możliwość utworzenia porozumienia dobrowolnego w zakresie opakowań wielokrotnego użytku, w tym możliwość tworzenia systemów kaucyjnych
 14. Dokumentacja potwierdzająca wykonanie odzysku i recyklingu i nowe zasady jej wystawiania
 15. Obowiązek uwzględnianie odpadów opakowaniowych pochodzących z gospodarstw domowych w uzyskanym poziomie odzysku i recyklingu
 16. Audyt przedsiębiorców prowadzących odzysk i recykling odpadów opakowaniowych – zakres podlegania audytowi oraz potencjalne konsekwencje jakie mogą wyniknąć z jego przeprowadzenia
 17. Publiczne kampanie edukacyjne:
  • obowiązki przedsiębiorcy i organizacji odzysku,
  • możliwe sposoby realizacji obowiązku prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych.
 18. Jednostkowe stawki opłat produktowych
 19. Sprawozdania o opakowaniach i odpadach opakowaniowych


Część II

 1. Projekt ustawy o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi w zakresie ROP:
  • odrębne rozliczanie opakowań przeznaczonych dla gospodarstw domowych oraz pozostałych,
  • opłata opakowaniowa – zasady poboru i redystrybucji,
  • współpraca wprowadzających z organizacjami odpowiedzialności producenta – wynagrodzenie dla organizacji oraz rozliczanie poziomu recyklingu,
  • zasady prowadzenia działalności przez organizacje odpowiedzialności producenta,
  • samodzielne wykonywanie ustawowych obowiązków,
  • nowe zasady wystawiania dokumentów DPR,
  • nowe poziomy recyklingu.


Ustawa o bateriach i akumulatorach, w tym m.in.:

 1. Najważniejsze definicje:
  • bateria i akumulator,
  • podział baterii i akumulatorów na kategorie,
  • wprowadzenie do obrotu,
  • wprowadzający baterie i akumulatory,
  • pośrednik w wykonywaniu obowiązków.
 2. Wymagania dotyczące baterii i akumulatorów
 3. Obowiązki wprowadzającego baterie i akumulatory – sposoby realizacji ustawowych obowiązków
 4. Obowiązki w zakresie edukacji
 5. Instrumenty finansowe stymulujące osiąganie założonych celów – opłata depozytowa, opłata na edukację, opłata produktowa


Ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym

 1. Ustawowe definicje, w tym m.in.:
  • sprzęt elektryczny i elektroniczny,
  • wprowadzający sprzęt elektryczny i elektroniczny,
  • producent,
  • wprowadzenie do obrotu,
  • udostępnianie na rynku.
 2. Zakres sprzętu podlegającego ustawie, z uwzględnieniem zmian obowiązujących od 2018 roku
 3. Rozliczanie przedsiębiorcy zagranicznego – autoryzowany przedstawiciel
 4. Zwolnienie niektórych przedsiębiorców z części obowiązków – pomoc de minimis, warunki uzyskania zwolnienia, ustawowe obowiązki niepodlegające zwolnieniu
 5. Poziomy zbierania – sposób obliczania poziomów
 6. Poziomy odzysku i recyklingu zużytego sprzętu
 7. Zasady współpracy przedsiębiorców z organizacjami odzysku – zwiększenie odpowiedzialności wprowadzającego
 8. Obowiązki nałożone na sprzedawców w zakresie zbierania zużytego sprzętu
 9. Audyt zewnętrzny organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz prowadzących zakłady przetwarzania – stan obecny oraz planowane zmiany

Konsultacje, dyskusja

 


Gospodarka odpadami w 2021 roku, omówienie najnowszych zmian w przepisach oraz sygnalizacja planowanych zmian

 1. Omówienie najnowszych zmian w gospodarce odpadami:
  • obejmujących m.in. możliwość wnoszenia odwołań i skarg do sądów administracyjnych przez organizacje ekologiczne oraz strony postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach od zezwoleń w zakresie gospodarki odpadami, poprzedzonych decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach wydaną w postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa – ustawa z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw,
  • wynikających z ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach (Dz.U. z 2021 r. poz. 1648), m.in. w zakresie:
  – wydłużenia terminu magazynowania odpadów,
  – ograniczenia zakresu odpadów podlegających wizyjnemu systemowi monitoringu odpadów,
  – zmiany odpowiedzialności z wykroczeń na administracyjne kary pieniężne m.in. w zakresie zlecania wykonywania obowiązku gospodarowania odpadami podmiotom, które nie uzyskały wymaganych decyzji lub wymaganego wpisu do rejestru.
 2. Podmioty obowiązane w gospodarce odpadami – wytwórca i posiadacz odpadów, sprzedawca odpadów, pośrednik w gospodarce odpadami
 3. Przetwarzanie odpadów – procesy odzysku i unieszkodliwiania odpadów, zbieranie odpadów
 4. Zasady magazynowania odpadów:
  • wizyjny system monitoringu odpadów,
  • organizacja magazynów odpadów, w tym znakowanie odpadów i miejsc magazynowania – rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 11 września 2020 r. określającego szczegółowe wymagania dla magazynowania odpadów,
  • magazyn odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne,
  • czas magazynowania odpadów.
 5. Co jest a co nie jest odpadem – zakres zastosowania definicji odpadów
 6. Produkt uboczny oraz koniec fazy odpadu – kryteria wskazujące, kiedy odpad przestaje być odpadem, w tym omówienie projektu rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie określenia szczegółowych kryteriów utraty statusu odpadów dla odpadów destruktu asfaltowego
 7. Zasady odpowiedzialności administracyjnej za odpady, wynikające z ustawy o odpadach:
  • podmioty uprawnione do przyjęcia odpadów od wytwórcy odpadów,
  • zwolnienie się z odpowiedzialności administracyjnej za przekazane odpady,
  • umowy dotyczące odpowiedzialności za odpady.
 8. Wymagane decyzje administracyjne w zakresie gospodarki odpadami oraz zasady ich wydawania, w tym:
  • dostosowanie decyzji w zakresie gospodarki odpadami do nowych wymagań, okresy przejściowe,
  • podstawy prawne decyzji oraz zakres przedmiotowy decyzji,
  • organy właściwe do wydania decyzji i opiniujące wydanie decyzji,
  • wniosek o wydanie decyzji i treść decyzji,
  • wymóg posiadania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
  • możliwości odmowy wydania decyzji, również ze względu na wcześniejsze niewłaściwe gospodarowanie odpadami,
  • cofnięcie i ograniczenia decyzji,
  • uprzednia kontrola przed wydaniem zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów,
  • zabezpieczenie finansowe.
 9. Zasady ewidencji odpadów oraz sprawozdawczości odpadowej
 10. Konsultacje, dyskusja
Prowadzący
Eksperci w zakresie gospodarki odpadami z Ministerstwa Klimatu i Środowiska
Forma
wykłady, konsultacje, dyskusja
Czas trwania
18 godzin akademickich
Termin / Lokalizacja
 1. 04.10.2021 / Zakopane
Cena
1900 zł netto; 1800 zł netto – dla stałych klientów oraz przy zgłoszeniu przynajmniej dwóch osób z firmy; dopłata do pokoju 1 – osobowego – 300 zł netto (ograniczona ilość miejsc).
W cenę wliczono
udział w zajęciach, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, zaświadczenie uczestnictwa, trzy noclegi w pokojach dwuosobowych, pełne wyżywienie od kolacji w dniu przyjazdu do śniadania w dniu wyjazdu. Szkolenie finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych jest zwolnione od podatku VAT.
Certyfikaty
zaświadczenie uczestnictwa
Organizator
AMG Szkolenia - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
 1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.