menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe


Skuteczny lider zespołu produkcyjnego i ur

Kategoria
ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI
Typ szkolenia
otwarte
Profil uczestników
Szkolenie Skuteczny lider zespołu produkcyjnego i ur – kogo zapraszamy?: Szefów Produkcji Szefów Utrzymania Ruchu Team liderów Brygadzistów Mistrzów
Wymagania wstępne
Brak wymagań.CZEŚĆ PRAWNA Wybitny Ekspert prawa pracy, wieloletni nadinspektor Państwowej Inspekcji Pracy, kierownik Sekcji Nadzoru i Kontroli. Członek kapituły corocznego konkursu Głównego Inspektora Pracy „Pracodawca – Organizator Pracy Bezpiecznej”, prowadził kontrole audytowe w zakresie prawnej ochrony pracy największych pracodawców, biorących udział w konkursie. Nadzorował realizację kontroli tematycznych – przeprowadzanych przez inspektorów PIP – z zakresu czasu pracy oraz outsourcingu pracowniczego. Samodzielnie przeprowadził kilkaset kontroli przestrzegania przepisów o czasie pracy. Od 1997 r. prowadzi szkolenia z zakresu prawa pracy, dla zróżnicowanej grupy odbiorców – od kadry menedżerskiej i kierowniczej do pracowników służby bhp.
Program
Szkolenie Skuteczny lider zespołu produkcyjnego i ur – program szkolenia:

I CZĘŚĆ PSYCHOLOGICZNA

Lider zespołu produkcyjnego i ur

Szef, który nie jest prawdziwym liderem, demotywuje cały zespół. Ekipa jest nieefektywna, apatyczna i może mieć duże problemy z realizacją planów produkcyjnych.

W tym bloku odpowiemy na pytania:

Jak skutecznie przewodzić zespołowi produkcyjnemu?
Szef kolega czy „twarda ręka”?
Jakie relacje kierownik powinien utrzymywać z pracownikami?
Czy przyznanie się do błędu szkodzi autorytetowi szefa?
Jak radzić sobie w trudnych sytuacjach na halach produkcyjnych i w działach UR?
Co zrobić gdy w zespole pojawi się lider nieformalny?

 1. Kierownik / Team Lider / Brygadzisty / Mistrz
 2. Jak zbudować i utrzymać autorytet w oczach pracowników?
 3. Elementy budujące zaufanie do Szefa – 10 zasad, których musisz się trzymać.
 • Jak pociągnąć innych za własnym pomysłem?
 • Jak przekonująco argumentować decyzje?
 • Jak przekonać przełożonych do własnej koncepcji?
 • Jak sprawić, aby inni nam zaufali?
 1. Różni pracownicy: wiek – doświadczenie – umiejętności – ambicje, a budowanie i utrzymanie autorytetu szefa.
Planowanie i organizowanie pracy w działach produkcji i ur

Jak efektywnie wyznaczać, delegować i egzekwować zadania w działach technicznych?

Podczas tego bloku uczestnicy nauczą się wykorzystać potencjał tkwiący w zespole.   Zdobędą wiedzę jak prawidłowo ustalać normy i cele produkcyjne, aby były ambitne, a jednocześnie osiągalne dla wszystkich pracowników.

Jak rozpoznać predyspozycje członków zespołu, prawidłowo dobierać zadania członkom zespołu, by były wykonane skutecznie i sprawnie?
Jak komunikować sukces i porażkę w realizacji zadania pracownikowi?
Jak nauczyć się przewidywania konsekwencji i ryzyka w przekazywanych zadaniach, aby zapobiegać błędom pracowników?
Jak monitorować i sprawdzać powierzone zadania, aby w porę wykryć nieprawidłowości i wyeliminować ryzyko niezrealizowania planu?
Jak wpływać na pracowników, aby sami zauważali błędy i wady w produkcji, a co więcej, sami szukali ich przyczyn i próbowali je usuwać?
Jak trzymać emocje na wodzy podczas rozmowy z podwładnym, który otwarcie kwestionuje nasze polecenie, odzywa się lekceważąco, wprost odmawia wykonania zadania?

 1. Proces delegowania zadań. Inteligentnie ustawione cele. 4 kroki w delegowaniu zadań.
 2. Przekazywanie zadań odpowiednio do zakresu kompetencji podwładnych.
 3. Ustalanie kolejności zadań prowadzących do celu.
 4. Elementy blokujące delegowanie zadań.
 5. Techniki egzekwowania wymagań i realizacji zadań,
 6. Monitorowanie i ocena wykonania zadania przez pracowników.
Gemba coaching. Komunikacja i motywacja w zespole produkcyjnym

Jedną z najważniejszych zadań lidera jest komunikowanie się i motywowanie zespołu do realizacji wyznaczonych zadań. Z naszych doświadczeń wynika, że liderzy produkcji mają problemy z prowadzeniem efektywnych rozmów oceniających i dyscyplinujących.

Jasna komunikacja w zakresie uświadamiania i ustalania celów, rozliczania zadań, konstruktywnej krytyki i motywowania pozwala wykorzystać potencjał podwładnych i skupić się na długofalowej skuteczności, a nie wyłącznie na doraźnym usuwaniu problemów.

Jak motywować i dyscyplinować zespół? Jak komunikować trudne informacje?
Które z objawów demotywacji pojawiają się na hali najczęściej, w jaki sposób wpływają one na kondycję zespołu? Jak w porę zauważyć i zapobiec spadkowi wydajności?
Jak zbudować atmosferę zaangażowania w zespole produkcyjnym, żeby pracownicy utożsamiali się z firmą i potrafili ze sobą współpracować?

 1. Techniki sprawnej komunikacji w zespole produkcyjnym. Co zrobić, aby pracownicy nas słuchali?
 2. Zasady konstruktywnej krytyki i pochwały.
 3. Czynniki i wartości motywujące zespół produkcyjny do lepszej pracy.
 4. Umiejętność udzielania motywujących informacji zwrotnych.
Konflikt w zespole produkcyjnym. Jak go rozwiązać?

Większość liderów produkcji wskazuje, iż 1/3 każdego dnia pracy trzeba poświęcić na łagodzenie sporów, czy konfliktów. Jakie są kulisy konfliktów typowych dla branży produkcyjnej i jak należy minimalizować ich występowanie oraz reagować na nieporozumienia, aby nie zagrażały efektywnej pracy na hali. Najbardziej skuteczne metody radzenia sobie z konfliktami dla liderów.

Jak wykryć potencjalne konflikty i zminimalizować lub zapobiec wybuchowi konfliktu?
Jakie są główne przyczyny najczęstszych konfliktów na hali produkcyjnej?
Jakie strategie przyjmować w rozwiązywaniu konfliktów: od jawnej wrogości pracowników do nieposkromionych emocji w zespole?

 1. Spór na hali produkcyjnej. 12 przyczyn najczęstszych konfliktów – jak je rozwiązywać?
 2. Przekazywanie negatywnych informacji w tym m.in. o zmianie systemu premiowego, likwidacji stanowiska czy obowiązkowych nadgodzinach, w sposób minimalizujący emocje i konflikty.
 3. Typowe zachowania ludzi w sytuacji konfliktu: wycofywanie się, uleganie, rywalizacja, kompromis, współpraca. Manipulacja, lekceważenie poleceń, bunt, podkopywanie dołków.
 4. Jak rozwiązywać konflikty?
 5. Jak utrzymać autorytet w sytuacji konfliktu?

Najważniejsze narzędzia lidera: tłumienie konfliktu, dokonanie rozstrzygnięcia, reorganizacja, walka, dążenie do rozwiązania. Radzenie sobie z kłamstwem i manipulacją.

II część niezbędnik prawa pracy – wieloletni nadinspektor PIP
Realizacja uprawnień kierowniczych w środowiskach technicznych

Polecenie służbowe

 1. Jakie są granice prawne wydawania poleceń służbowych?
 2. Czego może dotyczyć polecenie?
 3. W jakiej formie może być wydane polecenie służbowe?
 4. Kiedy pracownik może odmówić wykonania polecenia służbowego?
 5. Jak dokumentować odmowę wykonania polecenia?
 6. Jakie konsekwencje grożą pracownikowi bezpodstawnie odmawiającemu wykonania polecenia służbowego?

Kontrola i nadzór nad pracownikami i ich wykonywanie przez osoby pełniące funkcje kierownicze

 1. Kontrola pracownika w świetle przepisów prawa – na czym polegają kryteria celowości, jawności, proporcjonalności i poszanowania dóbr osobistych pracownika warunkujące legalność kontroli?
 2. Jakie aspekty pracy i zachowań pracownika mogą podlegać kontroli?
 3. Na czym polegają obiektywne i sprawiedliwe kryteria oceny pracowników oraz wyników ich pracy ( 94 pkt 9KP).?
 4. Rodzaje kontroli – podstawy prawne
  – bieżąca kontrola procesu pracy,
  – monitoring pracownika,
  – kontrola stanu trzeźwości, kontrola pracownika ze względu na stosowanie środków odurzających lub  substancji psychotropowych,
  – kontrola przestrzegania czasu pracy,
  – kontrola stanu zdrowia, w tym aspekty związane z COVID-19
 5. Obowiązki pracownika i ich znaczenia dla procesu kierowania pracownikami.
 6. Obowiązek sumiennego i starannego wykonywania pracy. Jak oceniać z punktu widzenia przepisów prawa spełnianie przez pracownika tych kryteriów, co w sytuacji, gdy pracownik ich nie spełnia, jakie środki może zastosować pracodawca/przełożony?

Obowiązek dbałości o dobro zakładu pracy, ochrony mienia
na czym polegają te obowiązki w praktyce? Możliwe reakcje ze strony pracodawcy/ przełożonego, gdy pracownik ich nie wypełnia. Szkoda wyrządzona pracodawcy i odpowiedzialność materialna pracownika.
Obowiązek przestrzegania w zakładzie pracy zasad współżycia społecznego – jakie jest jego znaczenie dla osoby kierującej pracownikiem? Jakie jest jego znaczenie dla pracownika? Jakie są możliwe reakcje pracodawcy/ przełożonego za naruszenie tego obowiązku przez pracownika?
Obowiązek przestrzegania przepisów i zasad bhp – skutki naruszenia tego obowiązku dla pracownika, pracodawcy i osób kierujących pracownikami?

Kary porządkowe

 1. Jakie są ich rodzaje?
 2. Za co można je stosować?
 3. Jaka jest procedura ich stosowania?

Czas pracy i praktyczne aspekty stosowania przepisów o czasie pracy

 1. Co to jest czas pracy?
 2. Co to znaczy, że pracownik jest w dyspozycji pracodawcy?
 3. Od jakiego momentu liczymy czas pracy?
 4. Wymiar i norma czasu pracy
 5. Okresy odpoczynku dobowego i tygodniowego – kiedy możemy je skrócić zgodnie z prawem?
 6. Planowanie czasu pracy – zasady prawidłowego sporządzania harmonogramu czasu pracy; czy możemy dokonywać zmian harmonogramu? Najczęściej popełniane błędy przy planowaniu czasu pracy.
 7. Praca w godzinach nadliczbowych – dopuszczalność pracy nadliczbowej i jej ograniczenia.
 8. W jaki sposób można wydać polecenie pracy w godzinach nadliczbowych? Najczęściej popełniane błędy przy polecaniu pracy nadliczbowej.
 9. Praca w tzw. ”wolne soboty” i sposoby jej rekompensowania.
 10. Praca w niedziele i święta.

Urlopy wypoczynkowe

 1. Zasady udzielania urlopów wypoczynkowych.
 2. Przesuwanie i odwoływanie pracownika z urlopu wypoczynkowego – kiedy, zgodnie z prawem, możemy to zrobić?
 3. Urlop na żądanie – czy można takiego urlopu odmówić? Kiedy pracownik powinien zgłosić taki urlop?

Kontrola Państwowej Inspekcji Pracy

 1. Jak w praktyce wygląda kontrola? Dlaczego inspektor pracy pojawił się z zakładzie?
 2. Jak ułożyć sobie współpracę z inspektorem podczas kontroli? – optymalne zachowania kadry kierowniczej i pracowników. Co mówić? Czego na pewno nie mówić?
 3. Inspektor zapowiedział kontrolę – jak się przygotować? Co mogę zrobić, żeby wynik kontroli był pozytywny?
 4. Wykroczenia przeciwko prawom pracownika – za co i kogo może ukarać PIP?
 5. Jakie kary może zastosować inspektor pracy? Jaki jest tryb ich nakładania?
 6. Inspektor pracy zarzuca popełnienie wykroczenia – co robić, żeby kara była możliwie jak najniższa?
 7. Jakie są zasady ustawowego wymiaru kary i jak sprawca wykroczenia może je wykorzystać dla swojej obrony?
Prowadzący
CZĘŚĆ PSYCHOLOGICZNA Psycholog, konsultant wielu firm produkcyjnych. Należy do czołówki trenerów w Polsce, certyfikowany trener TTT University of Wales. W swojej karierze trenerskiej przeszkoliła ok. 2000 menedżerów działów technicznych: dyrektorów produkcji i utrzymania ruchu, brygadzistów, team liderów, mistrzów. Zna specyfikę pracy środowisk technicznych. Posiada autorskie narzędzia do zarządzania zespołami technicznymi, z którymi dzieli się podczas szkolenia.
Forma
Skuteczny lider zespołu produkcyjnego i ur – metody szkolenia: Zajęcia prowadzone są w formie warsztatowej Knowledge Pills. Metody wyszczególnione: dyskusja moderowana, symulacje, odgrywanie ról, case study, buzz, handout, pokazy audiowizualne, testy, ćwiczenia coachingowe, techniki NLP.
Czas trwania
Szkolenie dwudniowe: 25-26 listopada 2021 roku
Termin / Lokalizacja
 1. 25.11.2021 / Wisła
 2. 26.11.2021 / Wisła
Cena
1390 zł
Zgłoszenie
Skuteczny lider zespołu produkcyjnego i ur
W cenę wliczono
Cena szkolenia z zakwaterowaniem obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe i pomocnicze, konsultacje indywidualne z wykładowcami, certyfikat o podwyższeniu kwalifikacji zawodowych,przerwy kawowe. Jesteś zainteresowany noclegiem? Skontaktuj się z nami!
Zdobyta wiedza
skuteczny lider zespołu produkcyjnego i ur – cele szkolenia: Szkolenie Skuteczny lider zespołu produkcyjnego i UR koncentruje się na najważniejszych narzędziach lidera usprawniających proces zarządzania zespołami produkcyjnymi i wspomagających osiąganie wysokiej wydajności, optymalne wykorzystanie zasobów, poprawę terminowości, zachowanie ciągłości produkcji oraz utrzymanie niskiej absencji pracowników. Integralną częścią szkolenia jest panel poprowadzony przez wieloletniego Sędziego Sądu Pracy, który wyjaśni wszystkie wątpliwości w zakresie stosowania przepisów Kodeksu pracy w codziennych sytuacjach na hali produkcyjnej. Ekspert Prawa Pracy przedstawi efektywne rozwiązania, które dyscyplinują pracowników a jednocześnie są zgodne z obowiązującymi przepisami Kodeksu Pracy i BHP. Część psychologiczną poprowadzi charyzmatyczny psycholog, autorka wielu szkoleń menedżerskich dla menedżerów produkcji i projektów doradczych skierowanych do menedżerów działów technicznych.skuteczny lider zespołu produkcyjnego i ur – cele szkolenia: Szkolenie Skuteczny lider zespołu produkcyjnego i UR koncentruje się na najważniejszych narzędziach lidera usprawniających proces zarządzania zespołami produkcyjnymi i wspomagających osiąganie wysokiej wydajności, optymalne wykorzystanie zasobów, poprawę terminowości, zachowanie ciągłości produkcji oraz utrzymanie niskiej absencji pracowników. Integralną częścią szkolenia jest panel poprowadzony przez wieloletniego Sędziego Sądu Pracy, który wyjaśni wszystkie wątpliwości w zakresie stosowania przepisów Kodeksu pracy w codziennych sytuacjach na hali produkcyjnej. Ekspert Prawa Pracy przedstawi efektywne rozwiązania, które dyscyplinują pracowników a jednocześnie są zgodne z obowiązującymi przepisami Kodeksu Pracy i BHP. Część psychologiczną poprowadzi charyzmatyczny psycholog, autorka wielu szkoleń menedżerskich dla menedżerów produkcji i projektów doradczych skierowanych do menedżerów działów technicznych.
Certyfikaty
Certyfikat o podwyższeniu kwalifikacji zawodowych.
Organizator
Ośrodek Szkoleń i Informacji EFFECT Joanna Jarosz-Opolka - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
 1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.