menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe


Zawieranie porozumień z przedstawicielami pracowników i związkami zawodowymi na podstawie przepisów tarczy antykryzysowej

Kategoria
PRAWO PRACY I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
Typ szkolenia
e-learning
Profil uczestników
Szkolenie skierowane jest do: menedżerów wyższego szczebla, członków zarządu, właścicieli firm dyrektorów HR, specjalistów ds. kadr przedstawicieli związków zawodowych
Wymagania wstępne
Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie przedpłaty przed rozpoczęciem szkolenia i przesłanie potwierdzenia przelewu. Wymagania sprzętowe: W celu prawidłowego i pełnego korzystania ze szkolenia należy posiadać urządzenie (komputer, laptop lub smartfon) z dostępem do internetu. Proste, intuicyjne uruchamianie szkolenia na urządzeniach. Po rejestracji na szkolenie wszystkie kwestie techniczne będą Państwu przesłane drogą mailową.
Program
 1. Częściowe zrównanie statusu pracownika i osoby wykonującej pracę zarobkową – rozszerzenia katalogu osób uprawniony do zrzeszania się w organizacji związkowej.
  Czy przepisy tzw. tarczy antykryzysowej mają zastosowanie do wszystkich kategorii osób wykonujących pracę zarobkową w myśl przepisów Ustawy o związkach zawodowych? 
 2. Nowe zasady ustalania reprezentatywności organizacji zakładowej – wymagane progi dla organizacji reprezentatywnych na poziomie zakładu pracy i ich zastosowanie w kontekście zawierania porozumień.
  Czy treść porozumienia należy uzgadniać z każdą organizacją związkową?
 3. Czy nowymi zasadami, które dotyczą zmian w wysokości odpraw na podstawie przepisów „tarczy 4.0” mogą zostać objęci pracownicy, których dotyczy porozumienie zbiorowe zawarte na podstawie specustawy?
 4. Konstytuowanie się organizacji związkowych w nieuzwiązkowionych przedsiębiorstwach – jak zweryfikować, czy organizacja związkowa została założona w prawidłowy sposób?
  Czy powstanie nowej organizacji związkowej powoduje konieczność podjęcia uzgodnień w zakresie zmian w obowiązujących regulaminach i czy taka organizacja powinna być stroną zawarcia porozumienia, o którym mowa w przepisach tzw. tarczy antykryzysowej
 5. Wybór przedstawiciela pracowników w przypadku braku organizacji związkowych.
  Dlaczego powszechnie uznaje się, że Rada Pracowników nie może być stroną zawierającą porozumienia – omówienie orzecznictwa SN.
 6. Konsekwencje prawne dla związku zawodowego w związku z podaniem prawidłowej i nieprawidłowej liczby członków – czy utrata uprawnień organizacji ma znaczenie w zakresie zawartego porozumienia antykryzysowego?
 7. Reprezentatywność organizacji związkowej a postanowienie tzw. tarczy antykryzysowej w zakresie zawierania porozumień z pracodawcą, o których mowa w art. 15g oraz 15zf ustawy antykryzysowej
 8. Jak należy rozumieć sformułowanie „grupy zawodowe”, o których mowa w obligatoryjnej treści porozumienia zawieranego na podstawie tzw. tarczy antykryzysowej?
  Czy pojęcie „grupy zawodowe” tożsame jest z pojęciem „stanowisk pracy”? Jak właściwie dokonać doboru grupy pracowników, jaki kryteria zastosować?
 9. „Grupy zawodowe” a imienne lista pracowników zawarta we wniosku o dofinansowanie pracowników – regulacje RODO w trakcie zawierania porozumień
 10. Czy porozumieniem mogą być objęte osoby przebywające na zasiłkach i czy w stosunku do osób przebywających na urlopach macierzyńskich mogą zostać zastosowane instrumenty obniżenia normy czasu pracy i wynagrodzenia?
 11. Wpływ obniżonego wymiaru czasu pracy na urlop pracownika
 12. Czy obniżenie wymiaru czasu pracy, o którym mowa w przepisach antykryzysowych musi oznaczać obniżenie wartości wynagrodzenia?
  Jakie są powody i skutki odróżnienia wskazanych możliwości i w jaki sposób uzasadnić konieczność działań w uzgodnieniach z przedstawicielami organizacji związkowych?
 13. Różnice między tzw. przestojem kodeksowym a przestojem ekonomicznym wprowadzanym w myśl przepisów tzw. tarczy antykryzysowej.
  Czy skorzystanie z gotowości pracownika do świadczenia pracy oznacza utratę dofinansowania do wynagrodzeń?
 14. Czy pracodawca może przed zawarciem porozumienia przewidzianego przepisami tzw. tarczy antykryzysowej może obniżyć wymiar czasu pracy i wynagrodzenie pracowników?
  Czy takie rozwiązanie uniemożliwia skorzystanie z mechanizmów wsparcia antykryzysowego?
 15. Praktyczna realizacja obowiązku z art. 28 Ustawy o związkach zawodowych – jakich informacji może domagać się związek zawodowy i w jaki sposób je przekazywać?, czy wymóg przekazania danych o sytuacji ekonomicznej pracodawcy oraz przewidywanych zmianach w zakresie zatrudnienia będzie miał zastosowanie w związku z ochroną miejsc pracy ze względu na skutki epidemii i zawarcie porozumienia?
 16. Nowe zasady zawierania porozumień zbiorowych – zmiany w zakresie tzw. mocy układowej – jak liczebność członków związku i zrzeszania się w nim osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę przekłada się na możliwość zawierania porozumień zbiorowych?
  Czy nowe progi reprezentatywności – 5, 8 i 15 procent mają zastosowanie w zakresie uzgodnień treści porozumień ze stroną związkową?
 17. Możliwość dokonywania zmian w postanowieniach regulaminów pracy i wynagradzania ze względu na skutki epidemii – zakres zmian obligatoryjnych i fakultatywnych – omówienie
 18. Czy równolegle można skorzystać z rozwiązań antykryzysowych oraz kodeksowych tj. art. 9 (1) K.p.?
  Jak nie doprowadzić do kolizji postanowień czasowego zawieszenia postanowień regulaminów oraz postanowień porozumienia?
 19. Jak powinna wyglądać treść i zakres porozumienia – co oznacza czasowe zawieszenie w całości lub części przepisów prawa pracy?
  Jakie postanowienia regulaminów można zawiesić, na jaki okres oraz jak nie doprowadzić do kolizji z postanowieniami porozumienia zawartego w ramach rozwiązań przewidzianych w tarczy antykryzysowej.
 20. Czy jedno porozumienie antykryzysowej może zawierać różne rozwiązania przewidziane w ustawie antykryzysowej?
 21. Czy porozumienia zawieranie na podstawie tzw. tarczy antykryzysowej możne renegocjować i wypowiadać? Omówienie stanowiska Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
 22. Czy porozumienia z organizacjami związkowymi, o których mowa w przepisach tzw. tarczy antykryzysowej zastępują postanowienia regulaminów pracy i wynagradzania?
  Ranga porozumień zbiorowych względem regulaminów wewnątrzzakładowych.
 23. Czy treść porozumień zbiorowych może dotyczyć spraw socjalnych uregulowanych Ustawą o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych?
 24. Tryb zawierania porozumień w myśl art. 30 Ustawy o związkach zawodowych.
  Czy równolegle poza porozumienie zbiorowym, o którym mowa w zakresie wnioskowania o dofinansowanie wynagrodzeń mogą funkcjonować inne porozumienia?
  Czy inne porozumienia należy zawiesić, czy z mocy prawa przestają obowiązywać?
 25. Czy zasada przekazania pracodawcy wspólnie uzgodnionego stanowiska przez związki zawodowe ma zastosowanie do zawierania porozumień, o których mowa w tzw. tarczy antykryzysowej?
 26. Uprawnienia związków zawodowych w trakcie trwania sporu zbiorowego, wszczętego przed stanem epidemii.
  Jak obecnie postąpić?
  Czy spór zbiorowy można zawiesić?
  Warunki prowadzenia rokowań, mediacji i realizacji innych etapów sporu w okresie epidemii?
 27. Czy brak porozumienia, które jest integralnym elementem wniosku o dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników oznacza utratę możliwości otrzymania pomocy finansowej?
  Czy związek zawodowy może wszcząć spór zbiorowy w przypadku niekorzystnych rozwiązań wprowadzonych przez pracodawcę?
 28. Czy spór zbiorowy może obecnie dotyczyć warunków pracy i płacy w związku z sytuacją pracowników zatrudnionych w przedsiębiorstwie dotkniętym skutkami epidemii?
 29. Uprawnienia związków zawodowych w dobie epidemii.
 30. Czy w przypadku zawarcia porozumienia nadal obowiązuje obowiązek konsultacyjny ze związkami zawodowymi?
 31. Praktyczne zastosowanie wyłączenia zapisów art. 42 Kodeksu pracy w przypadku zawarcia porozumienia. Czy zawarcie porozumienia, o którym mowa w przepisach tzw. tarczy antykryzysowej powoduje konieczność dokonywania zmian w treści umów o pracę?
 32. W jaki sposób powiadomić pracownika o obowiązujących go wskutek zawarcia porozumienia nowych warunkach pracy? – omówienie wzorów informacji.
 33. Sytuacja po okresie obowiązywania porozumienia – na jakich warunkach pracy płacy pracownicy świadczyć pracę po odwołaniu stanu epidemii?
 34. Inne rozwiązania przewidziane w ustawie antykryzysowej
 • wprowadzenie systemu równoważnego czasu pracy, w którym jest dopuszczalne przedłużenie dobowego wymiaru czasu pracy, nie więcej jednak niż do 12 godzin, w okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 12 miesięcy, stosowania mniej korzystnych warunków zatrudnienia pracowników niż wynikające z umów o pracę zawartych z tymi pracownikami – omówienie zasad i trybu zwierania porozumień, omówienie przykładów treści porozumień
 • co oznacza i jak interpretować tzw. „skoszarowanie pracowników” w wybranych zakładach pracy?
 1. Elektroniczny obieg dokumentów związanych z indywidualnymi i zbiorowymi stosunkami pracy oraz w kontekście obowiązków wynikających z Ustawy o związkach zawodowych – jak można obecnie prowadzić uzgodnienia ze związkiem zawodowym przy wykorzystaniu elektronicznego obiegu dokumentów?
 2. Omówienie porozumienia ze organizacjami związkowymi wprowadzającego elektroniczny obieg dokumentów

Niniejsza oferta, a w szczególności program szkolenia podlegają ochronie na mocy prawa autorskiego. Właścicielem praw autorskich jest Ośrodek Szkoleń i Informacji Effect. Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie części lub całości informacji w formie elektronicznej lub jakiejkolwiek innej bez zgody autora jest zabronione.Na mocy ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych wszelkie osoby reprodukujące zawarte w ofercie i programie szkolenia informacje we fragmentach, jak i w całości bez wiedzy i zgody właściciela praw autorskich podlegały będą odpowiedzialności karnej.

Prowadzący
Wybitny Ekspert prawa pracy, wieloletni specjalista Państwowej Inspekcji Pracy i wykładowca Ośrodka Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy we Wrocławiu. Specjalista psychologii pracy i zbiorowego prawa pracy. Stały członek komisji antymobbingowych. Mediator i negocjator w obszarze dialogu społecznego. Tworzy regulaminy wewnątrzzakładowe, w tym politykę antymobbingową, którą skutecznie wprowadził w kilkuset polskich firmach. Jest negocjatorem w sporach zbiorowych prowadzonych w kluczowych firmach w kraju m.in. Jeronimo Martins Polska S.A. oraz Amazon Fulfillment Poland Sp. z o.o. Autor licznych wywiadów w krajowych mediach (głównie Dziennik Gazeta Prawna oraz TVN 24 bis) poświęconych warunkom świadczenia pracy oraz zagrożeniom psychospołecznym. Autor ponad 100 krajowych i zagranicznych publikacji oraz raportów i badań nad zagrożeniami psychospołecznymi w miejscu pracy. Prowadzi badania nad skutkami stresu zawodowego, współautor jedynego w kraju poradnika dotyczącego radzenia sobie ze stresem w pracy „Pokonać stres”. Jest także autorem pierwszego w Polsce poradnika dotyczącego oceny ryzyka zawodowego w zakresie czynników psychospołecznych wydanego przez Główny Inspektorat Pracy oraz współautorem poradnika dla związkowców zatytułowanego „Zgodnie z prawem i bezpiecznie” wydanego przez Główny Inspektorat Pracy. Wykładowca akademicki: Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej – Katedra Pedagogiki i Psychologii PWSZ im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu – Instytut Nauk Politycznych im. J. Karskiego Najważniejsze publikacje: Zgodnie z prawem i bezpiecznie. Poradnik dla związkowców i społecznych inspektorów pracy Wewnętrzna Polityka Antymobbingowa – zasady funkcjonowania – aspekty prawne i rekomendacje dla służby BHP Opis stanowiska pracy i jej wartościowanie w aspekcie zasad i przepisów BHP Ocena ryzyka zawodowego – czynniki psychospołeczne Mediacje pracownicze: poradnik dla pracowników, pracodawców i związków zawodowych Dialog społeczny w miejscu pracy: aspekty psychologiczne i prawne Stresogenność pracy i skutki społeczne stresu występującego wśród pracowników zatrudnionych w sektorze bankowym: raport z badań Stres w pracy może cię zabić
Forma
Metody szkolenia online: krótkie wykłady, dyskusja moderowana, instrukcje dla menedżerów i HR odnośnie porozumień zawieranych z pracownikami i związkami zawodowymi, case study przygotowane przez Prowadzącego i zgłaszane przez Uczestników, burza mózgów, prezentacja ciekawych i kontrowersyjnych interpretacji i orzecznictwa.
Czas trwania
Szkolenie trwa 5-6 godzin dydaktycznych (zależne od ilości pytań)
Lokalizacja
Cena
390 zł
Zgłoszenie
Zawieranie porozumień z przedstawicielami pracowników i związkami zawodowymi na podstawie przepisów tarczy antykryzysowej
W cenę wliczono
Cena szkolenia obejmuje: udział w szkoleniu z sesją pytań i odpowiedzi, materiały szkoleniowe w wersji pdf, elektroniczny certyfikat o podwyższeniu kwalifikacji zawodowych.
Zdobyta wiedza
Cele i korzyści ze szkolenia: jak współpracować ze związkami zawodowymi w obliczu epidemii
Certyfikaty
Certyfikat o podwyższeniu kwalifikacji zawodowych.
Organizator
Ośrodek Szkoleń i Informacji EFFECT Joanna Jarosz-Opolka - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
 1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.