menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe


Zatrudnienie cudzoziemców w 2020 roku z uwzględnieniem zmian wynikających z ustaw antykryzysowych

Kategoria
PRAWO PRACY I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
Typ szkolenia
e-learning
Profil uczestników
Szkolenie skierowane jest do: Pracodawców, Właścicieli Firm Kierowników i pracowników kadr i działów personalnych Przedstawicieli służb BHP, Społecznych Inspektorów Pracy Przedstawicieli Związków Zawodowych Pracowników Agencji Zatrudnienia i Pośrednictwa Pracy
Wymagania wstępne
Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie przedpłaty przed rozpoczęciem szkolenia i przesłanie potwierdzenia przelewu. Wymagania sprzętowe: W celu prawidłowego i pełnego korzystania ze szkolenia należy posiadać urządzenie (komputer, laptop lub smartfon) z dostępem do internetu. Proste, intuicyjne uruchamianie szkolenia na urządzeniach. Po rejestracji na szkolenie wszystkie kwestie techniczne będą Państwu przesłane drogą mailową.
Program

Dokumenty wizowe pozwalające na wykonywanie pracy w Polsce bez zezwolenia na pracę

 • wizy pozwalają automatycznie na wykonywanie pracy w Polsce bez zezwolenia na pracę
 • praca w Polsce bez zezwolenia na pracę dla pracowników z branży IT
 • cudzoziemcy zatrudnieni w zespołach „startupowych” bez konieczności występowania
  o zezwolenia na pracę
 • cudzoziemcy przenoszonych do Polski firm lub zatrudniani w Polskich oddziałach bez zezwoleń na pracę


Zatrudnienie lub przejęcie pracownika w zależności od dokumentów legalizujących pobyt cudzoziemców w Polsce

 • zezwolenia na pobyt czasowy lub pobyt i pracę uzyskane dla innego podmiotu
 • uzyskanie nowej wizy lub korzystanie z dotychczasowej wizy
 • pobyt po złożeniu dokumentów pobytowych a stemple w paszporcie legalizujące pobyt
 • wpływ innych dokumentów pobytowych na możliwość i długość pobytu w ramach ruchu bezwizowego
 • możliwości pobytu na podstawie europejskich dokumentów pobytowych

 Schemat zatrudnienia cudzoziemca w zależności od obywatelstwa / dotychczasowego zatrudnienia, przejęcie” cudzoziemca z agencji pracy tymczasowej

 • oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy, praca pomiędzy oświadczeniem a zezwoleniem na pracę/pobyt i pracę, przedłużenie w dobie Koronowirusa i wpływ na 6-miesięczny okres oświadczeń, przerwa w korzystaniu z oświadczenia
 • zezwolenie na pracę, przedłużenie zezwolenia na pracę, przedłużenie w dobie Koronowirusa i wpływ na dalsze zatrudnienie; przerwa w korzystaniu z zezwolenia na pracę
 • zezwolenie na pobyt czasowy i pracę, przejście z zezwolenia na pracę na zezwolenia na pobyt i pracę, przedłużenie w dobie Koronowirusa i wpływ na dalsze zatrudnienie; przerwa w korzystaniu z zezwolenia na pobyt i pracę
 • zatrudnienie cudzoziemca poza zakładem pracy – praca tymczasowa oraz outsourcing.
 • ochrona polskiego rynku pracy – zwolnienie z obowiązku uzyskania informacji starosty, wpływ faktycznej pracy cudzoziemca na informację starosty

Pobyt i praca cudzoziemców w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji

 • kontrowersje dotyczące wymagań w zakresie zezwoleń na pobyt i pracę w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji
 • możliwość przedłużenia zezwolenia
 • zmiana pracodawcy, zmiany warunków zezwolenia i przerwy w świadczeniu pracy i ich wpływ na trwałość zezwolenia
 • obowiązek uzyskania informacji starosty
 • praca w dobie Koronowirusa
 • przesłanki odmowy wydania zezwolenia
 • obowiązki przedsiębiorcy po uzyskaniu zezwolenia

Cudzoziemcy świadczący pracę dla instytucji tworzących system szkolnictwa wyższego i nauki oraz działające na rzecz tego systemu

 • obywatele Unii Europejskiej , Europejskiego Obszaru Gospodarczego / Wielkiej Brytanii / Szwajcarii
 • cudzoziemcy niebędący obywatelami Unii Europejskiej , Europejskiego Obszaru Gospodarczego / Wielkiej Brytanii / Szwajcarii ale zatrudnieni w tych krajach
 • zadania związane z kształceniem
 • prowadzenie działalności naukowej
 • zadania związane z kształceniem i prowadzeniem działalności naukowej, a inne prace wykonywane na uczelnie wymagające uzyskanie zezwolenia
 • okazjonalne wykłady, referaty lub prezentacje o szczególnej wartości naukowej lub artystycznej

Zmiany okoliczności faktycznej pracy i ich wpływ na legalną pracę cudzoziemców

 • dopuszczalność pracy na innych warunkach – przestoje w zakładzie pracy i inne przypadki braku możliwości działania zakładu
 • urlopy wypoczynkowe / zwolnienia lekarskie oraz inne okresy wolne od pracy pracowników i zleceniobiorców i ich wpływ na legalną pracę
 • zmiana stanowiska pracy lub rodzaju wykonywanej pracy zleceniobiorcy, a legalna praca.
 • zmiana wymiaru czasu lub godzin pracy zleceniobiorcy, a legalna praca
 • zmiana wynagrodzenia pracowników lub godzin pracy zleceniobiorcy, a legalna praca
 • zmiana pracodawcy / zleceniodawcy / agencji zatrudnienia / pracodawcy użytkownika, a legalna praca
 • dopuszczalność pracy na innych warunkach w czasie stanu zagrożenia epidemiologicznego lub stanu epidemii

Obowiązki podmiotów po zalegalizowaniu pracy cudzoziemców

 • sposób prowadzenia dokumentacji cudzoziemców
 • dokumenty zabezpieczające przed nielegalnym pobytem i pracą w trakcie zatrudnienia
 • obowiązki informacyjne po zalegalizowaniu pracy
 • praca cudzoziemca poza zakładem pracy – obowiązki dotyczące pracy tymczasowej / outsourcingu
 • sposoby tłumaczenia dokumentów dla cudzoziemców
 • ochrona trwałość stosunku pracy w przypadku utraty legalnego pobytu / pracy cudzoziemca
 • ochrona praw rodzicielskich cudzoziemca w czasie i po zakończeniu stosunku zatrudnienia
 • badania lekarskie, szkolenia bhp, kwalifikacje, bezpieczna praca

Kontrole PIP i Straży Granicznej – prawa i obowiązki podmiotów zatrudniających cudzoziemców

 • okoliczności rozpoczęcia kontroli – reprezentacja podmiotu kontrolowanego
 • okazanie żądanych dokumentów i materiałów
 • udzielanie informacji przez osoby wykonujące pracę w zakładzie pracy
 • zapoznanie się podmiotu kontrolnego po przedstawieniu protokołu kontroli
 • czas i prawo wniesienia zastrzeżeń do treści kontroli
 • czas i prawo odwołania od środków prawnych

Skutki nielegalnego zatrudnienia cudzoziemca

 • odpowiedzialność przedsiębiorców i cudzoziemców na podstawie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy – mandaty karne, postępowanie przed sądem
 • sankcje wynikające z ustawy o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – wykroczenia, przestępstwa
 • naruszenie przepisów, a możliwość dalszego zatrudnienia cudzoziemca
 • naruszenie przepisów, a uzyskanie kolejnego zezwolenie na pracę / pobyt
  i pracę
 • naruszenie przepisów, a wydalenie cudzoziemca z Polski i zakaz wjazdu do Polski
 • inne konsekwencje związane z nielegalnym zatrudnieniem cudzoziemca – utrata lub obowiązek zwrotu środków pochodzących z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego

Niniejsza oferta, a w szczególności program szkolenia podlegają ochronie na mocy prawa autorskiego. Właścicielem praw autorskich jest Ośrodek Szkoleń i Informacji Effect. Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie części lub całości informacji w formie elektronicznej lub jakiejkolwiek innej bez zgody autora jest zabronione.Na mocy ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych wszelkie osoby reprodukujące zawarte w ofercie i programie szkolenia informacje we fragmentach, jak i w całości bez wiedzy i zgody właściciela praw autorskich podlegały będą odpowiedzialności karnej.

Prowadzący
Ekspert w dziedzinie legalnego zatrudniania cudzoziemców w Polsce. Przeprowadził kilkaset kontroli PIP z zakresu legalności zatrudnienia cudzoziemców. Wykładowca w Ośrodku Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy we Wrocławiu. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach – specjalizacja prawo pracy. Jeden z niewielu ekspertów legitymujących się specjalizacją z zakresu legalności zatrudnienia cudzoziemców, od 10 lat jest koordynatorem tematu zatrudnienia i pracy zarobkowej cudzoziemców w Polsce. Uczestnik i wykładowca wielu szkoleń, warsztatów, konferencji, w tym międzynarodowych dotyczących legalności zatrudnienia cudzoziemców. Prowadził szkolenia dla przedsiębiorców, pracodawców, agencji zatrudnienia, menedżerów oraz firm i instytucji (m.in. Straży Granicznej, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Powiatowych Urzędów Pracy, organizacji związkowych). Autor wielu opracowań i publikacji z zakresy legalności zatrudnienia cudzoziemców publikowanych w miesięcznikach: Kadry i Płace w Administracji, Inspektor Pracy. Biegły sądowy z zakresu legalności zatrudnienia cudzoziemców wpisany na listę biegłych Sądu Okręgowego.
Forma
Metody szkolenia: Szkolenie będzie prowadzone systemem interaktywnym, tj. metodą aktywnego uczestnictwa słuchaczy w zajęciach. Zagadnienia poruszane podczas szkolenia wzbogacone będą przykładami rozwiązań zaczerpniętych z bogatej praktyki zawodowej wykładowcy oraz aktualnych stanowisk, interpretacji, orzecznictwa. Omówione będą najczęściej popełniane błędy i naruszenia prawa.
Czas trwania
Szkolenie jednodniowe: 28 stycznia 2021 roku
Lokalizacja
Cena
450 zł
Zgłoszenie
Zatrudnienie cudzoziemców w 2020 roku z uwzględnieniem zmian wynikających z ustaw antykryzysowych
W cenę wliczono
Cena szkolenia obejmuje: udział w szkoleniu z sesją pytań i odpowiedzi, materiały szkoleniowe w wersji pdf, elektroniczny certyfikat o podwyższeniu kwalifikacji zawodowych. Odpowiedzi na pytania nie są doradztwem prawnym. Doradztwo prawne proponujemy na indywidualne zlecenia w ramach usług świadczonych przez Effect Polska.
Zdobyta wiedza
Cele i korzyści ze szkolenia: Szkolenie pozwoli zdobyć wiedzę w zakresie nowelizacji przepisów dotyczących zatrudniania cudzoziemców w Polsce. Zaproszony Ekspert odpowie na pytania Uczestników w oparciu o praktykę w zakresie kontroli legalności zatrudnienia w firmach oraz o aktualne stanowiska, interpretacje i orzecznictwo.
Certyfikaty
Zaświadczenie o podwyższeniu kwalifikacji zawodowych.
Organizator
Ośrodek Szkoleń i Informacji EFFECT Joanna Jarosz-Opolka - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
 1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.