menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe


Prawo wodne - kompendium obowiązujących przepisów [2-dniowe warsztaty praktyczne].

Kategoria
OCHRONA ŚRODOWISKA
Typ szkolenia
otwarte
Program

 

Grupa docelowa:

Szkolenie zostało zaprojektowane z myślą o:

·         pracownikach administracji architektoniczo-budowlanej i nadzoru budowlanego,

·         zarządcach i właścicielach urzadzen wodnych,

·         projektantach,

·         kierownikach budów,

·         inspektorach nadzoru inwestorskiego,

·         inwestorach,

·         deweloperach,

·         pracownikach biur projektowych,

·         wykonawcach robót budowlanych

·         oraz wszystkich osobach zaintresowanych omawianą podczas szkolenia tematyką.

 

Cel szkolenia:

Przedstawienie aktualnego i projektowanego stanu prawnego, wszystkich funkcji oraz zasad prawa wodnego jest podstawowym przesłaniem tego szkolenia. Uczestnicy szkolenia, krok po kroku zapoznają się z podstawami teoretycznymi i praktycznym stosowaniem tych rozwiązań prawnych w konkretnych problemach i sytuacjach z zakresu swoich zainteresowań zawodowych. W ostatnim czasie zaszło wiele zmian w zakresie regulacji prawnych, dotyczących prawa wodnego.  Wynikały one zarówno z konieczności implementacji przepisów prawa Unii Europejskiej (dwie duże nowelizacje w 2005 i 2011 wprowadzające „Ramową Dyrektywę Wodną” i „Dyrektywę Powodziową”), jak i dostosowania przepisów ustawy do zmieniających się warunków społecznych i gospodarczych. Wprowadzane w ostatnich latach zmiany ustawy nie wyeliminowały wszystkich problemów prawnych, a naruszyły jej spójność i uczyniły ją nieprzejrzystą. Dlatego też, mając na uwadze względy tak merytoryczne (konieczne wprowadzenie nowych regulacji), jak i formalne (wprowadzenie wewnętrznej spójności nowego Prawa wodnego), przygotowano, projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw.
Projektowana ustawa dokonuje transpozycji do polskiego systemu prawnego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/56/WE z dnia 17 czerwca 2008 r. ustanawiającej Ramy działań Wspólnoty w dziedzinie polityki środowiska morskiego (dyrektywy Ramowej w sprawie strategii morskiej) (Dz. Urz. UE L 164 z 25.06.2008), zwanej dalej „dyrektywą morską”. Przedstawienie uczestnikom, jaki ostateczny kształt po nowych zmianach przybierze Prawo wodne jest również zadaniem tego szkolenia.

 

·         Głównym celem szkolenia jest kompleksowe omówienie regulacji zawartych w ustawie Prawo wodne i ustawy o zmianie ustawy Prawo wodne z dnia 5 stycznia 2011r. i projektowanych zmian.

·         Kolejnym z celów szkolenia jest przedstawienie odpowiedzialności w zakresie zarządzania i gospodarowania wodami, jaka ciąży na organach administracji rządowej i samorządowej.

·         Szkolenie ma również na celu przedstawienie najistotniejszych zasad wydawania pozwoleń wodnoprawnych.

·         Istotnym celem szkolenia jest nabycie przez Uczestników wiedzy w zakresie nowych regulacji dotyczących ochrony przed powodzią i suszą.

 

Korzyści dla uczestników:

·         Uczestnicy dowiedzą się o zasadach wydawania pozwoleń wodnoprawnych.

·         Uczestnicy zaznajomią się z przepisami określającymi strony w postępowaniu wodnoprawnym. Zdobędą wiedzę jak stosować prawo wodne i inne powiązane z nim ustawy, regulujące zasady korzystania ze środowiska.  Poznają zadania organów administracji rządowej i samorządowej w zarządzaniu i gospodarowaniu wodami a także zasady wyznaczania obszarów szczególnego zagrożenia powodzią.

UWAGA: Uczestnicy szkolenia otrzymają dodatkowo obszerny (ponad 100 stron) Skrypt - podręcznik zawierający omówienie wszystkich najistotniejszych zagadnień dotyczących praktycznych aspektów stosowania Prawa wodnego, będący pomocą w rozwiązywaniu konkretnych problemów dotyczących gospodarki wodnej, ochrony środowiska i działań przeciwpowodziowych.

 

Metodologia:

Szkolenie będzie prowadzone w formie prezentacji Power-point z omawianiem kluczowych kwestii problemowych. W trakcie szkolenia będą udzielane odpowiedzi na pytania uczestników oraz omawiane studia przypadków. Przewidziane są praktyczne warsztaty w wybranych aspektach szkolenia. Szkolenie prowadzone będzie aktywnymi metodami z wykorzystaniem studiów przypadków, pracy zespołowej oraz rzeczywistych problemów, które zostały skutecznie rozwiązane.
Uzupełnieniem wskazanych metod będą ćwiczenia grupowe, testy sylwetki zawodowej, skłonności do ryzyka oraz moderowana dyskusja.

Jako pierwsza instytucja szkoleniowa w Polsce dbamy o to aby również szkolenia otwarte były dopasowane do oczekiwań oraz stylu pracy uczestników! Indywidualizacja szkolenia - dzięki udziałowi w takim szkoleniu uczestnicy osiągają oczekiwany przez pracodawcę poziom kompetencji i umiejętności.

Zajęcia są prowadzone metodą warsztatową opartą na aktywizacji uczestników szkolenia poprzez pracę w małych grupach, dyskusje na forum grupy oraz ćwiczenia, studia przypadków, scenki rodzajowe, pracę indywidualną, symulacje i mini- wykłady z omówieniem przykładów z życia i prezentacją multimedialną. Przedmiotem zajęć są realne trudności uwzględniające specyfikę danej branży oraz potrzeby i możliwości osób biorących udział w warsztatach. Uczestnicy uczą się poprzez doświadczenie – ćwiczą różne sytuacje, mają możliwość konsultacji indywidualnych. Nauka poprzez kreatywność, elastyczność i osobiste doświadczenia jest najskuteczniejszą formą zdobywania nowych umiejętności.

 

Trener:

Włodzimierz Gawroński
Specjalizacja trenerska:

Problematyką prawa wodnego, drogowego oraz prawa budowlanego zajmuje się od kilkunastu lat.
Brał aktywny udział w licznych przedsięwzięciach inwestycyjnych z branży budowlanej, zarówno jako konsultant jak tez w roli szkolącego trenera. Praktycznym rezultatem tych szkoleń było zrealizowanie projektów Tor 10 Banku Światowego ( między innymi: Centrum Szkolenia MSP, Inkubator Przedsiębiorczości). W latach 1998 -2001 jako Wiceprezydent Miasta odpowiedzialny za inwestycje i zamówienia publiczne nadzorował kilkanaście dużych przedsięwzięć inwestycyjnych (szczególnie te, które dotyczyły Specjalnej Strefy Ekonomicznej). W latach 2001 - 2007 jako ekspert Banku PKOBP odpowiedzialny za jednostki samorządowe i projekty europejskie dotyczące inwestycji budowlanych - szkolił wielokrotnie pracowników samorządowych i bankowych w zakresie prawa budowlanego w powiązaniu z Prawem Zamówień Publicznych. Wielokrotnie szkolił pracowników Biura Pełnomocnika Rządu ds. „Programu Ochrony Dorzecza Górnej Wisły przed powodzią” w zakresie przygotowania szczegółowego projektu realizacji tego Programu.

 

 

Program szkolenia:

PROGRAM SZKOLENIA BĘDZIE ODPOWIEDNIO ZAAKTUALIZOWANY I REALIZOWANY ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYM W DNIU SZKOLENIA STANEM PRAWNYM.


Dzień I
Gospodarka wodami - wiadomości wstępne.
Podstawowe definicje Prawa wodnego - podział wód, kwestie własnościowe oraz gospodarowanie mieniem związanym z gospodarką wodną. 
Podstawowe założenia nowej struktury organizacyjnej i celów gospodarowania wodami
Organy właściwe w sprawach gospodarowania wodami:
Zasady przejścia do Wód Polskich pracowników regionalnych zarządów gospodarki wodnej, marszałków województw oraz starostw wykonujących zadania określone w przepisach ustawy.
Nowa struktura organizacyjna w systemie organów gospodarujących wodami – szczegółowe omówienie uprawnień i trybów postępowań.
Nowe rozwiązania prawne w zakresie korzystania z wód – szczegółowe omówienie
Urządzenia wodne, jako obiekty budowlane w świetle przepisów Prawa budowlanego.
Inne roboty, do których stosuje się przepisy o urządzeniach wodnych.
Zakres i możliwości działania urzędów odpowiedzialnych za gospodarowania wodami.
Zmiany przepisów w odniesieniu do rozbiórki lub legalizacji urządzeń wodnych, przypadki, w których legalizacja nie jest wymagana
Odprowadzanie ścieków do wód, ziemi i kanalizacji - regulacje prawne. 
Decyzje administracyjne wydawane na podstawie przepisów ustawy Prawo wodne, 
Decyzje o ustaleniu trwałego zarządu.
Zgody wodno-prawne – ćwiczenie na przykładach poszczególnych rodzajów decyzji wodno-prawnych
Organy właściwe do wydania zgody wodno-prawnej.

Dzień II
Procedury przygotowania wniosków o wydanie zgody wodno prawnej
Forma i treść operatu wodno prawnego
Pozwolenia wodno-prawne, jako decyzja administracyjna i instrument zarządzania wodami.
Omówienie wniosku i wymaganych dokumentów do wydania pozwolenia wodno prawnego.
Szczegółowa analiza przykładowego pozwolenia - 
Ćwiczenie – przygotowanie wniosku o wydanie zgody wodno prawnej 
Zagadnienia ochrony przeciwpowodziowej
Mapy ryzyka powodziowego
Plany zarządzania ryzykiem powodziowym
Opłaty i należności w gospodarce wodnej.
Systemy taryfowe przewidziane w ustawie – zakres ich stosowania - szczegółowe omówienie
System informacyjny gospodarowania wodami
Spółki wodne
Test: Twoja sylwetka zawodowa.
Prawo wodne - błędy jakie popełniamy najczęściej, przy stosowaniu prawa wodnego.
Podsumowanie
Zakończenie szkolenia

 

Informacje organizacyjne:

Na kilka dni przed terminem wydarzenia skontaktujemy się z Państwem aby zapytać o Państwa oczekiwania, dotychczasowe doświadczenia i umiejętności, co pozwoli nam na częściowe dopasowanie programu szkolenia do Państwa potrzeb.

Harmonogram zajęć

·         szkolenie trwa 2 dni (16h)

·         zajęcia odbywają się w godzinach 10.00-18.00 pierwszego dnia oraz 09.00- 17.00 drugiego dnia

·         ze względu na warsztatową formę szkolenia maksymalna liczba uczestników to 15 osób

·         w programie szkolenia przewidziane są 2 przerwy kawowe oraz 2-daniowy obiad


Dzień I
Godz.10:00 -rozpoczęcie szkolenia
Godz.12:00 -przerwa kawowa
Godz.14.00 -przerwa obiadowa
Godz.16.00 -przerwa kawowa
Godz.18:00 -zakończenie szkolenia
Dzień II
Godz.09:00 -rozpoczęcie szkolenia
Godz.11:00 -przerwa kawowa
Godz.13.00 – przerwa obiadowa
Godz.15.00 -przerwa kawowa
Godz.17:00 -zakończenie szkolenia

 

Inwestycja:

1390 zł netto (+23% VAT) 

Dla jednostek budżetowych finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.
-cena zawiera:
-uczestnictwo w szkoleniu,
-materiały dydaktyczne [autorski podręcznik Uczestnika szkolenia, materiały dodatkowe wykorzystywane podczas warsztatów praktycznych]
-materiały piśmiennicze [notatnik, długopis]
-dyplom potwierdzający ukończenie szkolenia
-konsultacje poszkoleniowe
-każdy z Uczestników otrzyma indywidualną kartę rabatową upoważniającą do 10% zniżki na wszystkie kolejne szkolenia otwarte organizowane przez Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
-oraz serwisy kawowe i obiadowe (nie obejmuje noclegu).

Cena szkolenia wraz z zakwaterowaniem:
Cena szkolenia dla 1 osoby wraz zakwaterowaniem na 1 dobę w pokoju 1-osobowym ze śniadaniem i kolacją: 1750 zł netto (+23% Vat)

 

Zgłoszenie:

Aby zgłosić chęć uczestnictwa w szkoleniu prowadzonym przez Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER należy uzupełnić formularz zgłoszenia online lub wydrukować kartę zgłoszenia, a  następnie po jej uzupełnieniu odesłać faksem (61 6 247 936) lub mailem (). 

 

Po otrzymaniu przez nas zgłoszenia skontaktujemy się z Państwem maksymalnie w ciągu 2 dni roboczych w celu potwierdzenia rezerwacji.

 

Kontakt:

Zachęcamy do kontaktu telefonicznego i mailowego.
Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania:

Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
SZKOLENIA | KONFERENCJE | DORADZTWO
ul. Libelta 1a/2
61-706 Poznań

Godziny pracy biura:      Pn-Pt 08.00 - 18.00

Departament szkoleń otwartych:
tel. (61) 8 102 194     
tel. (61) 6 115 034     
tel. 508 393 926  
fax. (61) 6 247 936
fax. (61) 2 786 300

info@szkolenia-semper.pl
www.szkolenia-semper.pl
 

Najważniejsze powody, dla których warto wybrać organizowane przez nas szkolenie:
1. Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER jest jedną z wiodących firm szkoleniowych w Polsce.
2. Naszym celem jest zapewnienie Państwu elastycznych rozwiązań doradczych i dostosowanych szkoleń w celu osiągnięcia rzeczywistych rezultatów i efektów w pracy zawodowej.
3. Gwarantujemy zajęcia prowadzone przez najlepszych w kraju specjalistów.
4. Liczne referencje i opinie potwierdzają wysoką jakość naszych usług: referencje


POLITYKA RABATOWA

Przy zgłoszeniu 2 -4 uczestników nasza polityka rabatowa przewiduje 10% zniżkę.
Przy zgłoszeniu 5 lub więcej uczestników nasza polityka rabatowa przewiduje 15% zniżkę.

 

Uwaga:

Powyższy program rozwojowy jest również dostępny w formie zamkniętej, wyłącznie dla pracowników Państwa firmy. W przypadku szkoleń zamkniętych zakres tematyczny poszczególnych bloków może ulec zmianie, ze względu na rzeczywiste, zdiagnozowane w ramach analizy przedszkoleniowej oczekiwania pracowników i potrzeby organizacji zlecającej szkolenie. Gwarantujemy wysoką jakość merytoryczną i organizacyjną szkolenia. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących zamkniętej formuły szkoleń prosimy o kontakt: info@szkolenia-semper.pllub zachęcamy do skorzystania z formularza zapytania ofertowego.

 

 

Czas trwania
2 dni - 16h
Termin / Lokalizacja
  1. 23.09.2019 / Warszawa 23-24/09
  2. 25.11.2019 / Warszawa 25-26/11
Cena
1390 zł.netto (10% rabatu dla drugiej i każdej następnej osoby zgłoszonej na szkolenie)
Zgłoszenie
Prawo wodne - kompendium obowiązujących przepisów [2-dniowe warsztaty praktyczne].
Organizator
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
  1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.