menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe


Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych 2019-08-01

Kategoria
FINANSE PUBLICZNE
Typ szkolenia
otwarte
Program
1. Zakres podmiotowy i przedmiotowy ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1458 z późn. zm.)2. Zmiany wprowadzone w 2017 roku w sferze zasad publicznej gospodarki finansowej oraz odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych:     1) doprecyzowanie zakresu stosowania ulg w spłacie należności cywilnoprawnych, w tym kar umownych (zmiana ustawy o finansach publicznych od 28 kwietnia 2017 r.     2) wprowadzenie od 1 czerwca 2017 r. pojęcia ugody cywilnoprawnej w ustawie o finansach publicznych (nowy art. 54a UFP)     3) zmiany w ustawie o odpowiedzialności za naruszenia dyscypliny finansów publicznych od 1 czerwca 2017 r.:         a) nowe kontratypy związane z wykonaniem ugody w sprawie spornej należności cywilnoprawnej zawartej zgodnie z przepisami prawa (art. 5 ust. 4, art. 11 ust. 2, art. 15 ust. 2),         b) rozszerzenie odpowiedzialności na zmiany umowy dokonane bez upoważnienia w planie lub niezgodnie z przepisami (art. 15 ust. 1)3. Zmiany wprowadzone od 1.01.2019 roku w zakresie odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych:    1) rozszerzenie zakresu art. 14 o składki na Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych,     2) rozszerzenie wyłączenia w art. 3 o dochodzenie należności z tytułu daniny solidarnościowej, o której mowa w art. 30h ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych,    3) podwyższenie kwoty minimalnej, poniżej której czyn nie stanowi naruszenia, do kwoty 3278,14 zł,;4. Osoby ponoszące odpowiedzialność:    - odpowiedzialność kierownika jednostki z tytułu nieprawidłowego prowadzenia gospodarki finansowej oraz za niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązków w zakresie kontroli zarządczej    - odpowiedzialność głównego księgowego za niedokonanie lub nienależyte dokonanie wstępnej kontroli     - odpowiedzialność pracowników, których obowiązki oparte są na odrębnych ustawach, np. ustawie o służbie cywilnej, ustawach samorządowych    - odpowiedzialność osób upoważnionych przez kierownika w zakresie prowadzenia gospodarki finansowej, rachunkowości, realizacji projektów unijnych oraz udzielania zamówień publicznych     - prawidłowość oraz skuteczność udzielanych upoważnień jako warunek odpowiedzialności osób upoważnionych5. Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych a inne rodzaje odpowiedzialności prawnej (odpowiedzialność karna, karna skarbowa, cywilna, pracownicza).6. Najczęstsze naruszenia zasad gospodarowania środkami publicznymi.7. Rozstrzygnięcia w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych. 8. Przesłanki uwzględniane przy dochodzeniu odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz wymierzaniu kary.9. Obszary naruszeń dyscypliny finansów publicznych.   a) należności publiczne (Skarbu Państwa, JST lub jednostki)   b) rozliczenia z właściwym budżetem   c) dokonywanie wydatków: upoważnienie,  dotacje, środki unijne   d) opłacanie publicznoprawnych składek i wpłat   e) zaciąganie i wykonywanie zobowiązań   f) zamówienia publiczne    g) udzielanie koncesji na roboty budowlane i usługi   h) inwentaryzacja i sprawozdawczość budżetowa   i) zaniechanie audytu wewnętrznego   j) kontrola zarządcza  k) wstępna kontrola dokonywana przez głównego księgowego10. Charakterystyka poszczególnych czynów stanowiących naruszenie dyscypliny finansów publicznych.11. Kary za naruszenie dyscypliny finansów publicznych i przesłanki ich stosowania: upomnienie, nagana, kara pieniężna, zakaz pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi.12. Przedawnienie oraz zatarcie ukarania.13. Postępowanie w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów.14. Zawiadomienie o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych – zakres podmiotowy obowiązku, treść zawiadomienia i konsekwencje braku złożenia zawiadomienia.15. Czynności podejmowane przez rzecznika dyscyplinarnego.16. Obowiązki komisji orzekających.17. Prawa i obowiązki obwinionego.18. Przegląd orzecznictwa komisji orzekających w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych (tendencje interpretacyjne, wybrane orzeczenia dotyczące m.in. kontroli zarządczej i odpowiedzialności osób prawidłowo upoważnionych).
Prowadzący
Prawnik, ekspert w zakresie finansów publicznych i środków unijnych, absolwent rachunkowości (studia podyplomowe), konsultant podatkowy, otwarty przewód doktorski w Katedrze Prawa Finansowego UMCS, wykładowca prawa finansowego, autor publikacji m.in. na łamach „Przeglądu Podatkowego". Doradca kierowników jednostek sektora finansów publicznych w zakresie prowadzenia gospodarki finansowej, środków unijnych, zarządzania i organizacji, zamówień publicznych, rozliczania podatku VAT w sektorze publicznym oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi. Wybrane szkolenia z zakresu finansów publicznych prowadzone w ostatnich latach przez wykładowcę: Finanse publiczne w praktyce - cykl szkoleń 2009 - 2019 r. Kontrola zarządcza w jednostkach sektora publicznego - cykl szkoleń 2010 - 2019 r. Dotacje w sektorze publicznym - cykl szkoleń 2014 - 2019 r. Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych - cykl szkoleń 2008-2019 r. Budżet zadaniowy - cykl szkoleń 2010 – 2019 r., w tym szkolenia w ramach projektów szkoleniowych Ministerstwa Finansów (2010 i 2015) Na zlecenie ACC Training & Consulting Group realizował projekty szkoleniowe m.in. dla: Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Krajowej Rady Sądownictwa oraz Najwyższej Izby Kontroli.
Forma
Wykład w oparciu o prezentację multimedialną, akty prawne, orzecznictwo komisji orzekających, połączony z dyskusją na temat rozwiązań problemów i wątpliwości zgłaszanych przez uczestników szkolenia. Możliwość skorzystania z indywidualnych konsultacji.
Czas trwania
1 dzień 10.00-16.00
Termin / Lokalizacja
  1. 19.09.2019 / Katowice
Cena
590
Zgłoszenie
Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych 2019-08-01
W cenę wliczono
komplet materiałów szkoleniowych, certyfikaty dla uczestników, przerwy kawowe, obiad, konsultację e-mailową po szkoleniu dotyczącą zagadnień omawianych przez trenera w trakcie zajęć.
Zdobyta wiedza
Celem szkolenia jest poznanie praktycznych aspektów odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, w tym zapoznanie uczestników ze zmianami wprowadzanymi od 2019 roku (rozszerzenie zakresu jednego z naruszeń, modyfikacja wyłączenia oraz nowa wysokość kwoty minimalnej, poniżej której czyn nie stanowi naruszenia). Udział w szkoleniu umożliwi wyjaśnienie wątpliwości dotyczących osób objętych odpowiedzialnością, w tym kierownika jednostki i upoważnionych pracowników, czynów stanowiących naruszenie dyscypliny, jak również orzekanych za nie kar oraz postępowania.
Certyfikaty
tak
Organizator
ACC Training & Consulting Group - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
  1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.