menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe
Uwaga, ta oferta jest już nieaktualna! Prosimy o kontakt z organizatorem.


Rozliczanie projektów współfinansowanych ze środków UE oraz ich prawidłowa realizacja. Jak uniknąć błędów przy realizacji projektu.

Kategoria
UNIA EUROPEJSKA
Typ szkolenia
otwarte
Profil uczestników
Szkolenie adresowane do osób, które realizują lub będą realizowały projekty, które zajmują się ich rozliczaniem pracowników jednostek publicznych, JST, firm oraz NGO.
Wymagania wstępne
Celem szkolenia jest usystematyzowanie i poszerzenie posiadanej przez uczestników szkolenia wiedzy na temat realizacji i rozliczania projektów współfinansowanych ze środków unijnych. W ramach szkolenia przedstawione zostaną: metodologia rozliczania projektu z wykorzystaniem Systemu SL2014 oraz zasady prawidłowej realizacji projektu. Ostatnia cześć szkolenia to omówienie spotykanych w praktyce przykładów najczęściej popełnianych błędów na etapie realizacji i rozliczania projektów.
Program
1.Dokumentowanie prawidłowej realizacji projektu.
 • prowadzenie wyodrębnionej ewidencji księgowej,
 • osiągnięcie wskaźników produktu,
 • osiągnięcie wskaźników rezultatu,
 • realizacja projektu zgodnie z zakresem rzeczowym,
 • zasady opisywania dokumentów księgowych,
 • działania informacyjno-promocyjne,
 • archiwizacja dokumentów.
2.Kontrola prawidłowości udzielonych zamówień:
 • dokumentowanie prawidłowego szacowania wartości zamówienia,
 • kontrola prawidłowości udzielenia zamówień z “wolnej ręki”,
 • kontrola prawidłowości udzielenia zamówień do 50 tys. zł netto,
 • kontrola prawidłowości udzielenia zamówień zgodnie z “zasadą konkurencyjności”,
 • zasady dotyczące możliwości wprowadzania zmian w zapisach umowy zawartej z wykonawcą.
3.Główne kategorie wydatków kwalifikowalnych i sposoby ich rozliczenia:
 • zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych,
 • amortyzacja środków trwałych i WNiP,
 • umowy o pracę z personelem projektu,
 • umowy cywilno-prawne z ekspertami, badaczami i osobami zarządzającymi projektem,
 • wkład niepieniężny,
 • opłaty finansowe, doradztwo i inne usługi związane z realizacją projektu,
 • podatek VAT
 • koszty pośrednie, kwoty ryczałtowe, stawki jednostkowe
 • zakup nieruchomości, gruntów, budowa i remont budynków i pomieszczeń,
 • koszty niekwalifikowalne,
4.Przebieg kontroli:
 • kontrola dokumentów finansowych,
 • kontrola prawidłowości kwalifikowania podatku VAT (jeśli był on kwalifikowalny w projekcie),
 • kontrola udzielanych zamówień,
 • kontrola dokumentów potwierdzających osiągnięcie założonych wskaźników produktów/rezultatów,
 • kontrola zgodności działań projektowych z politykami horyzontalnymi,
 • dokumenty dotyczące uczestników projektu,
 • uprawnienia kontrolujących,
 • informacja pokontrolna.
5.Nieprawidłowości i korekty finansowe:
 • korekty finansowe dotyczące błędów w udzielanych zamówieniach,
 • korekty finansowe związane z nieosiągnięciem wskaźników projektu,
 • korekty finansowe związane z nieprawidłowościami w zakresie realizacji i rozliczeń wydatków w projekcie.
6.Kontrola trwałości projektu:
 • naruszenie trwałości zgodnie z art. 71 Rozporządzenia ogólnego (1303/2013),
 • obowiązek utrzymania wskaźników w okresie trwałości,
 • dochody w projekcie,
 • przesłanki wystąpienia podwójnego finansowania,
 • kontrola kwalifikowalności podatku VAT w okresie trwałości.
Szersze informacje o szkoleniu: https://www.wlr.com.pl/szkolenie-3616.html
Prowadzący
Specjalista - ekspert w zakresie opracowywania i realizacji projektów unijnych, pozyskiwania dotacji dla wnioskodawców, rozliczania przyznanych dotacji, opracowywania strategii rozwoju itp. Członek zespołu kontrolującego projekty unijne. Od 2010 roku członek założyciel Polskiego Stowarzyszenia Ekspertów i Asesorów Funduszy Unii Europejskiej. Ekspert Instytutu Konsultantów Europejskich - nr akredytacji 0106/EKFE/12/2008. Trener - ekspert z ponad 15 letnim doświadczeniem w realizacji szkoleń o tematyce unijnej - w tym na zlecenie MIiR, MPRiPS, WUP, PUP, PARP, WFOSiGW, czy urzędów marszałkowskich i urzędów wojewódzkich (ponad 23 tys. przeszkolonych osób). Powołana przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju do pełnienia funkcji eksperta do oceny projektów w dziedzinach "innowacje społeczne, mobilność ponadnarodowa, administracja publiczna" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Powołana przez Zarząd Województwa Pomorskiego do pełnienia funkcji eksperta do oceny projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Pomorskiego 2014 -2020. Ekspert w 4 programach operacyjnych z okresu budżetowego 2007-2013.
Forma
Szkolenie ma charakter interaktywny i jest oparte jest na wykładach (60%) połączonych z dyskusją oraz ćwiczeniach (40% czasu szkolenia). Części wykładowe są ilustrowane kilkudziesięcioma przykładami omawianymi szczegółowo w trakcie szkolenia, - Dyskusje grupowe - będą stosowane przez cały czas realizacji szkolenia jako interaktywna forma wymiany informacji i współpracy trenera z uczestnikami. Trener będzie moderatorem dyskusji, - Ćwiczenia - praca indywidualna uczestników na zadany temat. Przewiduje się 2 duże bloki ćwiczeń wraz z omówieniem ich wyników.
Czas trwania
2 dni
Lokalizacja
Cena
1090
Zgłoszenie
Rozliczanie projektów współfinansowanych ze środków UE oraz ich prawidłowa realizacja. Jak uniknąć błędów przy realizacji projektu.
Organizator
WLR Training Group - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
 1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.