menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe


Prawo ochrony środowiska - najważniejsze regulacje prawne w 2019 r

Kategoria
OCHRONA ŚRODOWISKA
Typ szkolenia
otwarte
Profil uczestników
Szkolenie polecamy przede wszystkim pracownikom wydziałów ochrony środowiska i gospodarki komunalnej w jednostkach administracji publicznej, zakładach produkcyjnych, firmach usługowych. Do uczestnictwa w szkoleniu zapraszamy wszystkie osoby, które potrzebują zdobyć kompleksową wiedzę na temat przepisów prawa ochrony środowiska i ustaw powiązanych.
Wymagania wstępne
Szkolenie dotyczy najważniejszych obowiązków przedsiębiorców w zakresie ochrony środowiska a także poddaje analizie obszary związane z prowadzeniem efektywnej gospodarki odpadami, emisjami zanieczyszczeń do powietrza oraz omawia kwestie sprawozdawczości środowiskowej w przedsiębiorstwie. Szczególny nacisk kładziemy na praktyczną realizację obowiązków oraz zwrócenie uwagi na zmiany w przepisach, zarówno obowiązujące jak i te, których wejście w życie zasygnalizowano w projektach nowych aktów prawnych.
Program

Dzień I

1.Prawodawstwo ochrony środowiska (wraz z ostatnimi zmianami) - mające wpływ na działalność przedsiębiorstw.

2.Ostatnie zmiany w kontrolach Inspekcji Ochrony Środowiska i ogólnie w gospodarce odpadami.

3.Kalendarz obowiązków podmiotu korzystającego ze środowiska.

4.Pozwolenia, zgłoszenie i inne decyzje środowiskowe.

5.Emisja do powietrza - źródła powodujące obowiązki środowiskowe.6.Nowelizacja ustawy Prawo ochrony środowiska.

6.Nowelizacja ustawy Prawo ochrony środowiska:
 • Wdrożenie dyrektywy MCP,
 • Nowe konkluzje BAT,
 • Objęcie obowiązkiem zgłoszenia źródeł energetycznych 1 MW,
 • Standardy emisyjne.
7.Zmiany w ustawie o odpadach:
 • zakres BDO i rejestru,
 • ewidencja odpadów i sprawozdawczość,
 • nowe zasady związane z transportem odpadów,
 • wizyjny system kontroli oraz zabezpieczenie roszczeń,
 • wytwórca odpadów - obowiązek sporządzenia operatu p.poż,
 • obowiązek dostosowania posiadany decyzji w zakresie gospodarki odpadami dla zbierających lub/i przetwarzających odpady - identyfikacja barier.
8.Ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym:
 • nowy podział sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
 • wyposażenie zakładu przetwarzania,
 • zaświadczenia o zużytym sprzęcie,
 • ewidencja i sprawozdawczość - nowy wzór sprawozdania,
 • obowiązek poddawania się audytom zewnętrznym.
 • Warsztaty - prowadzenie ewidencji, sprawozdawczość, wnioski do BDO, najważniejsze szczegóły wniosków z zakresu gospodarki odpadami
9.Gospodarka substancjami chemicznymi - założenia REACH i CLP:
 • klasyfikacja i oznakowanie substancji i mieszanin - obowiązki ewidencyjne,
 • karta charakterystyki - do czego jest potrzebna,
 • obowiązki w zakresie magazynowania.

Dzień II

1.Zasady działania zakładu o dużym lub zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej:
 • Kwalifikacja ryzyka - omówienie rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej,
 • Zgłoszenie prowadzenia zakładu - co powinno zawierać zgłoszenie, do kogo i w jakim terminie należy złożyć zgłoszenie,
 • Zatwierdzanie raportu przez PSP i WIOŚ,
 • Obowiązek analizy raportu o bezpieczeństwie co 5 lat,
 • Rozpoczęcie działalności zakładu o dużym ryzyku lub o podwyższonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowe.
2.Gospodarka wodno-ściekowa:
 • zmiany wynikające z nowego Prawa wodnego,
 • system naliczania i poboru opłat,
 • system pozwoleń i zgód wodnoprawnych,
 • zmiany w opłatach za korzystanie ze środowiska wodnego,
 • Pomiary i sprawozdawczość.
3.KOBiZE - podstawowe informacje:
 • czym jest KOBIZE i kogo dotyczy obowiązek raportowania?
 • na co zwracać szczególną uwagę?
 • planowane zmiany dot. raportowania.
4.Zmiany dotyczące fluorowanych gazów cieplarnianych:
 • nowe zasady kwalifikacji urządzeń zawierających f-gazy do kontroli szczelności,
 • zmiany w Centralnym Rejestrze Operatorów,
 • zmiany w Bazie Danych Sprawozdań,
 • omówienie nowego systemu certyfikacji przedsiębiorstw i personelu w odniesieniu dostosowania f-gazów.
5.Ocena oddziaływania na środowisko od 2018 r.:
 • miejsce i rola OOŚ w procesie inwestycyjnym - zwłaszcza w kontekście najnowszych zmian,
 • zasady kwalifikacji do przedsięwzięć do wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i przeprowadzania OOŚ,
 • przedsięwzięcia dla których wymagane jest uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU),
 • zwolnienia z obowiązku uzyskania DSU - nowych element od 1 stycznia 2017 r. w OOŚ,
 • nowe organy w ocenach oddziaływania na środowisko (organ właściwy do spraw ocen wodnoprawnych) wprowadzone m.in. nowym Prawem Wodnym od 1 stycznia 2018 r. - organy prowadzące OOŚ i współdziałające - ich kompetencje i rola w OOŚ,
 • zakres i podział kompetencji jednostek organizacyjnych Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, zwane dalej "Wodami Polskimi”,
 • kompetencje w OOŚ.
6.Kontrole w zakresie ochrony środowiska - uprawnienia kontrolowanego i kontrolującego.7.Sankcje za niewywiązywanie się z obowiązków i za “przestępstwa” przeciw środowisku.
Prowadzący

Ekspert ds. ochrony środowiska, praktyk w zakresie gospodarki odpadami i sprawozdawczości (zagadnieniami związanymi z ochroną środowiska zajmuje się zawodowo od 1991 r.). Obecnie jest dyrektorem zespołu doradców środowiskowych, który zajmuje się doradztwem i opracowaniem dokumentacji dla przedsiębiorców w zakresie ochrony środowiska w tym m.in. gospodarki odpadami, gospodarki wodno-ściekowej, recyklingu oraz odzysku opakowań i produktów, przygotowywaniem raportów oddziaływania na środowisko, doradztwem w zakresie ochrony środowiska. Od ponad kilkunastu lat jest wysoko ocenianym trenerem na szkoleniach dotyczących aspektów prawnych ochrony środowiska (w tym gospodarowania odpadami oraz ich transgranicznego przemieszczania, emisji zanieczyszczeń do środowiska, etc.) Powadzi szkolenia dla wielu instytucji publicznych, firm oraz przedsiębiorstw produkcyjnych.

Forma
Wykład, analiza przypadków
Czas trwania
2 dni
Termin / Lokalizacja
 1. 09.12.2019 / Warszawa (09-10.12)
Cena
1090 zł
Zgłoszenie
Prawo ochrony środowiska - najważniejsze regulacje prawne w 2019 r
W cenę wliczono
prelekcje, materiały, certyfikat oraz wyżywienie
Zdobyta wiedza
Celem szkolenia jest: - uzyskanie umiejętności identyfikacji obowiązków przedsiębiorców wobec środowiska, - Zapoznanie uczestników z najważniejszymi definicjami, terminami składania obowiązkowych sprawozdań oraz różnymi metodami wyliczeń a także właściwościami odpowiednich urzędów, - dostarczenie uczestnikom odpowiedzi nie tylko na pytania: co? kiedy? gdzie?, lecz także"jak", w praktyczny sposób, realizować obowiązki nałożone na przedsiębiorców.

Certyfikaty
Każdy uczestników otrzyma imienny certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu.
Organizator
WLR Training Group - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
 1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.