menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe


OCHRONA ŚRODOWISKA: NOWE PRZEPISY PRAWNE W ZAKRESIE GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ, GOSPODARKI ODPADAMI, OCHRONY POWIETRZA ORAZ KONKLUZJI BAT

Kategoria
BRANŻOWE
Typ szkolenia
otwarte
Profil uczestników
Liczne zmiany w prawie ochrony środowiska dotyczącą praktycznie wszystkich komponentów środowiska. Dostosowanie się do nowych przepisów jest dużym wyzwaniem dla przedsiębiorstw i organów administracji. Zapraszamy Państwa na szkolenie, podczas którego znani i doświadczeni eksperci w zwięzłej formie przedstawią Państwu wymagania prawne w zakresie ochrony środowiska, ich poprawną interpretację, wyjaśnią Państwu sporne kwestie oraz omówią stosowanie przepisów w praktyce, a także odpowiedzą na nurtujące Państwa pytania. Szkolenie adresujemy do pracowników działów ochrony środowiska przedsiębiorstw i organów administracji, pełnomocników ds. jakości i SZŚ, radców prawnych specjalizujących się w prawie ochrony środowiska, do wszystkich zainteresowanych. Program szkolenia będzie na bieżąco aktualizowany w miarę postępu prac nad nowymi aktami prawnymi.
Program
I. Korzystanie z usług wodnych w świetle nowego Prawa wodnego z uwzględnieniem nowelizacji ustawy z dnia 20 lipca 2018 r.

1. Przedstawienie nowej struktury organizacyjnej gospodarki wodnej w Polsce - Państwowe Gospodarstwo Wodne ,,Wody Polskie” – zadania i kompetencje

2. Omówienie nowelizacji ustawy  z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo wodne

3. Instrumenty ekonomiczne w gospodarowaniu wodami. Nowy system naliczania i poboru opłat za usługi wodne - pobór wody, wprowadzanie ścieków do środowiska, wody opadowe i roztopowe /opłata stała i zmienna/. Składanie oświadczeń jako nowy obowiązek przedsiębiorców wprowadzony nowelą z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo wodne

4. Podział wód, prawo własności wód, gospodarowanie wodami oraz obowiązki właścicieli wód w kontekście nowego Prawa wodnego

5. Budownictwo wodne i melioracje wodne; utrzymywanie urządzeń wodnych; legalizacja urządzeń wodnych – wg nowej ustawy

6. Plany gospodarowania wodami oraz cele środowiskowe dla jednolitych części wód; derogacje od osiągnięcia celów środowiskowych

7. Rodzaje i zasady korzystania z wód w kontekście nowego Prawa wodnego (powszechne, zwykłe, szczególne, usługi wodne). Nowe podejście do wód opadowych i roztopowych

8. Zgody wodnoprawne jako nowy instrument zarządzania zasobami wodnymi; decyzje wydawane w ramach zgód wodnoprawnych:
- pozwolenia wodnoprawne,
- zgłoszenia wodnoprawne,
- oceny wodnoprawne,
- decyzje zwalniające.

9. Zwolnienia z obowiązku uzyskania pozwolenia wodnoprawnego. Pozwolenia wodnoprawne na korzystanie z wód:
- pozwolenia wodnoprawne na pobór wód podziemnych i powierzchniowych oraz wykonanie urządzeń wodnych,
- pozwolenia wodnoprawne na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi oraz urządzeń kanalizacyjnych; omówienie warunków, jakie powinny spełniać ścieki wprowadzane do wód lub do ziemi.

10. Dokumentacja wnioskowa o wydanie pozwolenia wodnoprawnego – nowe wymogi:
- operat wodnoprawny – zakres i wymagania, źródła pozyskiwania danych do operatu, omówienie przykładowego operatu,
- streszczenie nietechniczne,
- załączniki tekstowe i graficzne.

11. Zasady wyznaczania stron postępowania wodnoprawnego

12. Zgłoszenie jako instrument prawny w korzystaniu z wód:
- rodzaje działań podlegających zgłoszeniu,
- dokumenty wymagane do dokonania zgłoszenia,
- sprzeciw organu w procedurze zgłoszenia,
- organy właściwe w sprawach zgłoszenia.

13. Procedura wydawania, zmiany, cofnięcia lub ograniczenia pozwolenia wodnoprawnego; przeglądy pozwoleń wodnoprawnych; przejęcie praw i obowiązków wynikających z pozwolenia wodnoprawnego

14. Rozpoczęcie procesu inwestycyjnego w kontekście gospodarki wodno-ściekowej, zwolnienia z zakazów obowiązujących na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią, warunki realizacji inwestycji na tych obszarach

15. Kontrola w gospodarce wodnej w kontekście ustawy Prawo wodne

16. Naruszenie stosunków wodnych na gruncie – nowe zasady

17. Postępowanie odszkodowawcze na podstawie przepisów nowego Prawa wodnego

18. Przepisy przejściowe w kontekście nowej ustawy Prawo wodne

19. Ustalanie warunków poboru wody oraz wprowadzania ścieków do środowiska w pozwoleniach zintegrowanych w kontekście noweli z dnia 20 lipca 2018 r.

20. Orzecznictwo sądowe w Polsce w kontekście stosowania przepisów nowego Prawa wodnego

21. Omówienie planowanych zmian w Prawie wodnym

22. Analiza przypadku

23. Konsultacje, dyskusjaII. Obowiązki gospodarujących odpadami z uwzględnieniem najnowszych zmian przepisów o odpadach

1. Wymagania dotyczące magazynowania i składowania odpadów:
- ogólne wymagania dotyczące magazynowania odpadów,
- dopuszczalny czas magazynowania,
- kontrola wizyjna miejsc magazynowania i składowania odpadów,
- przepisy wykonawcze dotyczące szczegółowych wymagań w zakresie magazynowania odpadów w ramach wytwarzania, zbierania i przetwarzania odpadów.

2. Wymagania dotyczące transportu odpadów:
- oznakowanie środków transportu odpadów,
- dokumenty wymagane w trakcie transportu odpadów,
- sposób wykonywania transportu odpadów,
- kto może kontrolować transportujących odpady,
- odpowiedzialność transportującego za zagospodarowanie odpadów,
- miejsca zatrzymania pojazdów z odpadami w przypadku naruszeń,
- transport odpadów niebezpiecznych,
- zwolnienia z obowiązków dotyczących transportu.

3. Szczególne wymagania w zakresie tytułu prawnego do nieruchomości, na której jest prowadzone zbieranie lub przetwarzanie niektórych odpadów

4. Fakultatywne i obligatoryjne wstrzymywanie działalności posiadacza odpadów przez WIOŚ

5. Decyzje wymagane w zakresie gospodarki odpadami:
- rodzaje wymaganych decyzji,
- organy właściwe do wydania decyzji,
- opiniowanie przez gminę,
- kontrola WIOŚ i  Państwowej Straży Pożarnej przed wydaniem decyzji,
- sporządzanie i uzgadnianie operatu przeciwpożarowego,
- zawartość wniosku o wydane  decyzji  z zakresu gospodarki odpadami,
- załączniki dołączane do wniosku o wydanie decyzji, w tym zaświadczenia o niekaralności i oświadczenia,
- treść decyzji,
- obowiązek wystąpienia o zmianę posiadanych decyzji z zakresu gospodarki odpadami - zawartość wniosku, wymagane załączniki i termin wykonania obowiązku,
- sankcje dotyczące braku decyzji lub działalności niezgodnej z posiadaną decyzją.

6. Obowiązek ustanowienia zabezpieczenia roszczeń:
- kategorie podmiotów objęte obowiązkiem,
- zasady ustalania wysokości zabezpieczenia,
- procedura określania wysokości i formy zabezpieczenia przez organ właściwy,
- termin ustanowienia (wniesienia)  zabezpieczenia roszczeń przez podmiot,
- skutki niewniesienia i nieutrzymywania zabezpieczenia roszczeń,
- zasady przeznaczania środków z zabezpieczenia i zwrotu zabezpieczenia,
- zwrot zabezpieczenia.

7. Przesłanki cofania decyzji i odmowy jej wydania, w tym realizacja zasady tzw. "wilczego biletu"

8. Obowiązek posiadania wpisu do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami:
- uzyskanie wpisu na wniosek lub z urzędu,
- aktualizacja wpisu i wykreślenie z rejestru,
- skutki niedopełnienia obowiązków dotyczących posiadania wpisu w rejestrze.

9. Zmiany dotyczące ewidencji odpadów i Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami

10. Składanie sprawozdań za 2019 r.

11. Procedura uznania za produkt uboczny

12. Zmiany dotyczące wytwórców odpadów komunalnych

13. Dalsze projektowane zmiany

14. Konsultacje, dyskusjaIII. Ochrona powietrza w świetle ustawy Poś i aktów wykonawczych do tej Ustawy, z uwzględnieniem zmian związanych z transpozycją prawa unijnego

1. Wymagania regulacyjne wynikające z ustawy – Prawo ochrony środowiska:
- pozwolenia w zakresie wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza (w tym pozwolenia zintegrowane) oraz zgłoszenia instalacji,
- kryteria oceny oddziaływania instalacji na stan powietrza – standardy jakości powietrza (w tym dotyczące pyłu PM2,5), standardy emisyjne oraz wartości odniesienia substancji w powietrzu.

2. Zmiany ustawy - Prawo ochrony środowiska w związku z transpozycją postanowień dyrektywy IED, w zakresie regulacji, dotyczących ochrony powietrza, w tym:
- zmiana niektórych wymagań dotyczących pozwoleń na emisję
- zmiany dotyczące dużych źródeł spalania paliw:
      - podział dużych źródeł spalania paliw na źródła nowe i istniejące,
      - zasady łączenia,
      - mechanizmy derogacyjne przewidziane dla istniejących dużych źródeł spalania paliw w celu ich dostosowania do wymagań emisyjnych wynikających z dyrektywy IED.

3. Zmiany dotyczące ochrony powietrza wprowadzone do ustawy - Prawo ochrony środowiska w 2017 r. w związku z transpozycją postanowień dyrektywy MCP (tj. dyrektywy 2015/2193 w sprawie ograniczenia emisji niektórych zanieczyszczeń do powietrza ze średnich obiektów energetycznego spalania), w tym:
- definicja średniego źródła spalania paliw,
- zasady łączenia,
- rozszerzenie zakresu wniosków o wydanie pozwoleń na emisję oraz zakresu zgłoszeń dla średnich źródeł spalania paliw,
- decyzje eksploatacyjne dla średnich źródeł wymagających zgłoszenia,
- przepisy derogacyjne,
- rejestr średnich źródeł spalania paliw,
- przekazywanie odpowiednich informacji i danych przez organy ochrony środowiska do KOBiZE w związku z potrzebą prowadzenia rejestru średnich źródeł spalania paliw – zakres i terminy.

4. Zmiana rozporządzenia w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz. U. z 2017 r. poz. 2390) – dotycząca średnich źródeł spalania paliw

5. Standardy emisyjne i pomiary wielkości emisji:
- szczegółowe wymagania wynikające z dwóch rozporządzeń wykonawczych do ustawy – Poś regulujących sprawy standardów emisyjnych i pomiarów wielkości emisji,
- zmiany wprowadzone w 2014 r. dotyczące wymagań dla dużych źródeł spalania paliw,
- zmiany wprowadzone w 2018 r. dotyczące wymagań dla średnich źródeł spalania paliw (rozporządzenie z dnia 1 marca 2018 r. zmienione rozporządzeniem z dnia 17 października 2018 r. oraz rozporządzenie z dnia 22 maja 2018 r.), w tym:
      - kwalifikacja średnich źródeł spalania paliw do grupy źródeł nowych albo istniejących,
      - zaostrzenie wymagań emisyjnych – terminy,
      - definicja źródeł szczytowych i szczególne uwarunkowania emisyjne i pomiarowe dla takich źródeł,
      - zmiana wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji, w tym objęcie obowiązkiem pomiarowym średnich źródeł wymagających zgłoszenia.

6. Konsultacje, dyskusjaIV. Pozwolenia zintegrowane: konkluzje BAT - problematyczne aspekty wdrożenia

1. Wymagania regulacyjne dotyczące pozwoleń zintegrowanych

2. Przeglądy pozwoleń zintegrowanych

3. Konkluzje BAT w krajowych regulacjach ochrony środowiska:
- ogólne informacje - umocowanie prawne, zasady opracowania i wdrożenia,
- podstawowe definicje,
- wymagania wiążące i niewiążące,
- harmonogram dostosowania.

4. Wymagania emisyjne BAT dla dużych obiektów energetycznego spalania (LCP):
- wymagania ogólne,
- zasady stosowania Konkluzji BAT dla LCP,
- emisje do powietrza – ustalanie wielkości dopuszczalnej emisji w pozwoleniach zintegrowanych
- emisje do wód,
- techniki redukcji emisji,
- wymagania dotyczące monitoringu.

5. Konkluzje BAT dla przetwarzania odpadów (WT):
- terminy publikacji i dostosowania,
- podstawowe definicje,
- zakres działalności objętych konkluzjami,
- zasady stosowania konkluzji BAT dla przetwarzania odpadów,
- emisje do powietrza i wody.

6. Aktualny stan prac nad dokumentami referencyjnymi i Konkluzjami BAT:
- BREFy dla branży chemicznej.

7. Projekt Konkluzji BAT dla spalania odpadów

8. Odstępstwa od granicznych wielkości emisyjnych

9. Konsultacje, dyskusja
Prowadzący
1. Ekspert w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, 2. Ekspert w zakresie gospodarki odpadami, 3. Ekspert w zakresie ochrony powietrza, 4. Ekspert w zakresie emisji przemysłowych, pozwoleń zintegrowanych i ochrony środowiska
Forma
wykłady, konsultacje, dyskusja
Czas trwania
25 godzin akademickich
Termin / Lokalizacja
  1. 24.06.2019 / Jurata
Cena
2180 zł netto; 2080 zł netto - dla stałych klientów oraz przy zgłoszeniu przynajmniej dwóch osób z firmy; dopłata do pokoju 1-osobowego - 360 zł netto (ilość miejsc ograniczona)
W cenę wliczono
udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, zaświadczenie uczestnictwa, cztery noclegi w pokojach 2-osobowych oraz pełne wyżywienie od kolacji w dniu przyjazdu do obiadu w dniu wyjazdu. Szkolenie finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych (środki unijne i/lub budżetowe) jest zwolnione od podatku VAT.
Certyfikaty
zaświadczenie uczestnictwa
Organizator
Lubelskie Centrum Doradztwa i Szkoleń - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
  1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.