menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe
Uwaga, ta oferta jest już nieaktualna! Prosimy o kontakt z organizatorem.


Zarządzanie ryzykiem w procesie budowlanym z elementami TOC- 2-dniowe warsztaty praktyczne.

Kategoria
ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI
Typ szkolenia
otwarte
Program

 

Grupa docelowa: 

Szkolenie zostało przygotowane z myślą o pracownikach urzędów administracji publicznej, pracownikach firm działających w branży budowlanej oraz wszystkich osobach, które uczestniczą w procesie budowlanym. Szkolenie pozwoli na rozszerzenie umiejętności i kompetencji w zakresie zarządzania ryzykiem podczas realizacji procesu inwestycyjnego oraz zastosowanie ich w praktyce. 

 

Cel szkolenia: 

• Wiodącym celem tego szkolenia jest zrozumienie roli ryzyka w zarządzaniu, będące pierwszym krokiem do zarządzania nim. Osiągnięte to zostanie, poprzez zaprezentowanie studiów przypadków i przekonanie uczestników szkolenia o konieczności posiadania świadomości istnienia ryzyk i umiejętności oceny ich wpływu na prowadzoną działalność. Celem równie istotnym jest przekazanie wiedzy i umiejętności dotyczących, sprawnego zapobiegania ryzykom negatywnym i wykorzystywanie potencjału, jakie niosą ryzyka pozytywne. Uczestnicy szkolenia zdobędą wiedzę, dotyczącą zagrożeń na etapie; uczestniczenia w przetargach, projektowaniu, realizacji i rozliczenia projektów budowlanych oraz poprzez praktyczne ćwiczenia, umiejętność skutecznego przeciwdziałania tym zagrożeniom, co stanowi praktyczny cel tego szkolenia,
• Realizacja celów szkolenia, nastąpi poprzez prezentację zsynchronizowanego systemu zarządzania ryzykiem uwzględniającego: 
-Model organizacyjny zapewniający hierarchicznie uporządkowany i drożny przepływ informacji od inwestora, projektanta do realizatora i grupy nadzorującej w relacjach zwrotnych,
-przygotowanie zaplecza kadrowego do wdrożenia, oceny, monitoringu i rozliczania końcowego w tym także rozliczenia roszczeń, czyli zasad wdrożenia tzw. Claim Management,
-Uczestnicy warsztatów poznają elementy rozwiązania Łańcuch Krytyczny w inwestycjach budowlanych. Zdobędą taką wiedzę poprzez uczestniczenie w ćwiczeniach prezentujących główne koncepcje rozwiązań zawartych w TOC. Przećwiczone zostaną także, praktyczne wskazówki ułatwiające wdrożenie Łańcucha Krytycznego na konkretnych przykładach.
• Istotą metodyki szkolenia, jest kilkuetapowy przegląd, zaczynający się od ogólnego spojrzenia na projekt w chwili jego rozpoczęcia i przechodzący do wyzwań związanych z oceną zagrożeń i szans, powtarzaną cyklicznie w czasie trwania projektu. Materiały szkoleniowe zawierają również obszerne materiały źródłowe dodatkowo objaśniające każdy moduł szkolenia,
• Pozwoli to poznać nowe rozwiązania, które można stosować w kolejnych realizacjach inwestycyjnych a także następstwa i korzyści wynikające z prawidłowego zarządzania ryzykiem w projekcie. 

 

Korzyści dla uczestników: 

Szkolenie poprzez prezentację Power-point, omawianie studiów przypadków, zestaw ćwiczeń i testów pomoże zdobyć wiedzę oraz umiejętność w zakresie:
• Wykorzystania metodyki praktycznego procesu zarządzania ryzykiem w projekcie,
• Rozpoznawania zagrożenia i szans oraz oceniania ich względnej i bezwzględnej wartości w projekcie,
• Kontrolowania różnego typu ryzyk, w tym ryzyk specyficznych dla projektów realizowanych w sektorze budowlanym przy zastosowaniu odpowiednich strategii, procedur i oprogramowań wspomagających. ( w tym: TOC, procedury FIDIC, Prawa Zamówień Publicznych i Kodeksu cywilnego)
• Przezwyciężania psychologicznych barier zarządzania ryzykiem, 
• Kierowniczego podejścia do zagadnień ryzyka w projektach – problematyka tzw. całościowego spojrzenia na ryzyko w firmie w związku z realizowanymi projektami,
• Uwzględniania zdobytych doświadczeń w zakresie zagrożeń i szans, w planie kolejnego projektu.

Oznacza to konieczność udzielenie odpowiedzi, między innymi na następujące pytania:
• Jaki jest charakter tych ryzyk i ich specyficzne rodzaje związane z sektorem budowlanym?
• W jakich występują obszarach, jak jest i waga i prawdopodobieństwo wystąpienia?
• W jaki sposób dokonać ich identyfikacji i oceny płynących z nich zagrożeń?
• Jak zbudować „bariery ochronne” i jak zarządzać skutecznie tymi rodzajami ryzyka?

To tylko część pytań, na jakie uczestnicy tego szkolenia otrzymają odpowiedź.  

Metodologia: 

Szkolenie będzie prowadzone w formie prezentacji Power-point z omawianiem kluczowych kwestii problemowych. W trakcie szkolenia będą udzielane odpowiedzi na pytania uczestników oraz omawiane studia przypadków. W zależności od zapotrzebowania, możliwe są praktyczne warsztaty we wszystkich aspektach szkolenia. Uzupełnieniem wskazanych metod będą ćwiczenia indywidualne i grupowe, testy oraz moderowana dyskusja. Uczestnicy otrzymają także, obszerny skrypt, będący uzupełnieniem wiedzy przekazywanej podczas szkolenia.
________________________________________________________________________________________________

Jako pierwsza instytucja szkoleniowa w Polsce dbamy o to aby również szkolenia otwarte były dopasowane do oczekiwań oraz stylu pracy uczestników! Indywidualizacja szkolenia - dzięki udziałowi w takim szkoleniu uczestnicy osiągają oczekiwany przez pracodawcę poziom kompetencji i umiejętności.

Zajęcia są prowadzone metodą warsztatową opartą na aktywizacji uczestników szkolenia poprzez pracę w małych grupach, dyskusje na forum grupy oraz ćwiczenia, studia przypadków, scenki rodzajowe, pracę indywidualną, symulacje i mini- wykłady z omówieniem przykładów z życia i prezentacją multimedialną. Przedmiotem zajęć są realne trudności uwzględniające specyfikę danej branży oraz potrzeby i możliwości osób biorących udział w warsztatach. Uczestnicy uczą się poprzez doświadczenie ćwiczą różne sytuacje, mają możliwość konsultacji indywidualnych. Nauka poprzez kreatywność, elastyczność i osobiste doświadczenia jest najskuteczniejszą formą zdobywania nowych umiejętności. 

 

Trener

Włodzimierz Gawroński
Specjalizacja trenerska:

 

Problematyką prawa wodnego, drogowego oraz prawa budowlanego zajmuje się od kilkunastu lat.
Brał aktywny udział w licznych przedsięwzięciach inwestycyjnych z branży budowlanej, zarówno jako konsultant jak tez w roli szkolącego trenera. Praktycznym rezultatem tych szkoleń było zrealizowanie projektów Tor 10 Banku Światowego ( między innymi: Centrum Szkolenia MSP, Inkubator Przedsiębiorczości). W latach 1998 -2001 jako Wiceprezydent Miasta odpowiedzialny za inwestycje i zamówienia publiczne nadzorował kilkanaście dużych przedsięwzięć inwestycyjnych (szczególnie te, które dotyczyły Specjalnej Strefy Ekonomicznej). W latach 2001 - 2007 jako ekspert Banku PKOBP odpowiedzialny za jednostki samorządowe i projekty europejskie dotyczące inwestycji budowlanych - szkolił wielokrotnie pracowników samorządowych i bankowych w zakresie prawa budowlanego w powiązaniu z Prawem Zamówień Publicznych. Wielokrotnie szkolił pracowników Biura Pełnomocnika Rządu ds. „Programu Ochrony Dorzecza Górnej Wisły przed powodzią” w zakresie przygotowania szczegółowego projektu realizacji tego Programu. 

 

Program szkolenia: 

Dzień I
1.Wprowadzenie:
• Podstawy zarządzania ryzykiem – trochę historii zarządzania ryzykiem i czy to, co mamy do dyspozycji dzisiaj, może nas zadowalać?
• Definicja i właściwości „ryzyka” – różne „szkoły” – różne spojrzenia
• Elementy, czynniki i obszary ryzyka,
• Wprowadzenie do Teorii Ograniczeń i jej związek z zrządzaniem ryzykiem
• historia i założenia TOC,
• pięć kroków skupienia,
• co jest największa przeszkodą w stosowaniu teorii ograniczeń?
• Studia przypadków
2. Elementy składowe zarządzania ryzykiem budowlanym, 
• Ryzyka poszczególnych etapów: 
• Obszary ryzyka prawnego, finansowego, proceduralnego i operacyjnego w projekcie budowlanym – teoria i rzeczywistość
• Typy ryzyka - ogólna charakterystyka obszarów ryzyka w projekcie budowlanym – ryzyka typowe i specyficzne
• Identyfikacja – rozpoznanie – sporządzenie listy ryzyk w projekcie, określenie zasad monitorowanie rezultatów,
• Ćwiczenie: Ryzyka typowe
• Moderacja ćwiczenia przez prowadzącego w zakresie: 
• Prekwalifikacji i przetargów – najczęstsze błędy,
• Umowy o roboty budowlane – pułapki i niedokładności w treści umów ( procedury zmian, waloryzacji i arbitrażu – rozwiązania prawne i organizacyjne, relacje inwestor – wykonawca w orzeczeniach i wyrokach sądowych – skutki praktyczne),
• Test: „Twoja postawa negocjacyjna”
3. Kontynuacja ćwiczenia: ryzyka typowe
Tzw. „wykonawczy” projekt budowlany – błędy przedmiaru, projektu i kosztorysu - skutki,
• Organizacja budowy – przejęcie placu budowy,
• Przygotowanie placu budowy,
• Harmonogramy i etapowanie budowy,
• Kontrola i aktualizacja organizacji prac budowlanych (aktualizacja harmonogramów, monitorowanie statusu wypłacalności inwestora, źródła konfliktów z przedstawicielami inwestora),
• Odbiory częściowe etapów i robót elementów „zakrywanych” oraz odbiór końcowy robót na wykonanych obiektach budowlanych ( ryzyka wybranych procedur),
Przekazanie (przyjęcie) obiektów budowlanych do użytkowania ( monitorowanie roszczeń wykonawcy – Claim Management), 
4. Ryzyka osobowe, losowe i technologiczne:
• Ryzyko zawodowe – Karty ryzyka zawodowego w budownictwie – studia przypadków
• Elementy ryzyka katastroficznego,
• Ryzyko w inwestycjach w infrastrukturę techniczną,
• Ryzyko korupcji,
Metody identyfikacji i pomiaru ryzyka
• Zasady i pułapki identyfikacji
• Szukanie ryzyk w przeszłości i przyszłości
• SWOT w rachunku dla szans tradycyjnych i ubocznych
• Burza Mózgów i praca zespołowa, dobór zespołu
• Listy Kontrolne i metody audytu – mapa ryzyka
• Bazy ryzyk
• Szacowanie ryzyka w budownictwie,
• Prawdopodobieństwo, skutki, odległość ryzyka,
• Ćwiczenie: szacowanie ryzyka
5. Planowanie reakcji na ryzyka z wykorzystaniem teorii ograniczeń:
• Strategie reakcji na ryzyka dla szans i zagrożeń,
• Akceptacja ryzyka,
• Unikanie ryzyka,
• Łagodzenie ryzyka,
• Zmniejszanie prawdopodobieństwa,
• Zmniejszanie skutków,
• Przeniesienie,
• Tworzenie rezerw,
• Ćwiczenie: analiza i reakcja na ryzyko – plan zarządzania ryzykiem

Dzień II
• Ścieżka krytyczna i łańcuch krytyczny – wprowadzenie
• Ćwiczenie: łańcuch krytyczny w inwestycji budowlanej
1. Kontynuowanie ćwiczenia: Łańcuch krytyczny z moderacją prowadzącego w zakresie:
• Monitorowania i kontroli reakcji na ryzyka,
• Realizacji strategii reakcji,
• Planów awaryjnych i działań improwizowanych,
• Ponownej analizy ryzyka,
• Przykłady oprogramowań wspomagających zarządzanie ryzykiem
2. Menadżer ryzyka na placu budowy:
• Pozycja i zadania Menadżera ryzyka w procesie realizacji projektu budowlanego,
• 10 najczęściej popełnianych błędów w zarządzaniu ryzykiem,
• Jakie błędy popełnia najczęściej wykonawca w zarządzaniu ryzykiem?
• Test: „Twoje umiejętności decyzyjne”
3. Ryzyko niewykorzystanych szans,: Claim Management, – czyli co się nam należy i jak to uzyskać od inwestora:
• Rozwiązania organizacyjne odnośnie efektywnego dochodzenia roszczeń,
• Analiza i identyfikacja potencjału dodatkowych roszczeń na podstawie bieżącej dokumentacji projektu i faktycznego zakresu realizacji prac budowlanych,
• Koordynacja tworzenia i składania dodatkowych roszczeń,
• Zasady i procedury negocjacji ze inwestorem odnośnie przeforsowania dodatkowych roszczeń,
4. Zakończenie szkolenia:
• Podsumowanie szkolenia,
• Wytyczenie obszarów do pracy. 
• Sesja informacji zwrotnej. 

 

Informacje organizacyjne:

Na kilka dni przed terminem wydarzenia skontaktujemy się z Państwem aby zapytać o Państwa oczekiwania, dotychczasowe doświadczenia i umiejętności, co pozwoli nam na częściowe dopasowanie programu szkolenia do Państwa potrzeb.

Harmonogram zajęć

·         szkolenie trwa 2 dni (16h)

·         zajęcia odbywają się w godzinach 10.00-18.00 pierwszego dnia oraz 09.00- 17.00 drugiego dnia

·         ze względu na warsztatową formę szkolenia maksymalna liczba uczestników to 15 osób

·         w programie szkolenia przewidziane są 2 przerwy kawowe oraz 2-daniowy obiad

Dzień I
Godz.10:00 -rozpoczęcie szkolenia
Godz.12:00 -przerwa kawowa
Godz.14.00 -przerwa obiadowa
Godz.16.00 -przerwa kawowa
Godz.18:00 -zakończenie szkolenia
Dzień II
Godz.09:00 -rozpoczęcie szkolenia
Godz.11:00 -przerwa kawowa
Godz.13.00 przerwa obiadowa
Godz.15.00 -przerwa kawowa
Godz.17:00 -zakończenie szkolenia 

 

Inwestycja:

1390.00zł netto (+23% VAT) 

Dla jednostek budżetowych finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.
-cena zawiera:
-uczestnictwo w szkoleniu,
-materiały dydaktyczne [autorski podręcznik Uczestnika szkolenia, materiały dodatkowe wykorzystywane podczas warsztatów praktycznych]
-materiały piśmiennicze [notatnik, długopis]
-dyplom potwierdzający ukończenie szkolenia
-konsultacje poszkoleniowe
-każdy z Uczestników otrzyma indywidualną kartę rabatową upoważniającą do 10% zniżki na wszystkie kolejne szkolenia otwarte organizowane przez Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
-oraz serwisy kawowe i obiadowe (nie obejmuje noclegu).


Cena szkolenia wraz z zakwaterowaniem:
Warszawa: Cena szkolenia dla 1 osoby wraz zakwaterowaniem na 1 dobę w pokoju 1-osobowym i kolacją: 1750 zł netto (+23% Vat)
Pozostałe miasta: Cena szkolenia dla 1 osoby wraz zakwaterowaniem na 1 dobę w pokoju 1-osobowym i kolacją:  1690  zł netto (+23% Vat) 

 

Zgłoszenie:

Aby zgłosić chęć uczestnictwa w szkoleniu prowadzonym przez Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER należy uzupełnić formularz zgłoszenia online lub wydrukować kartę zgłoszenia, a   następnie po jej uzupełnieniu odesłać faksem (61 6 247 936) lub mailem (info@szkolenia-semper.pl).  

 

Po otrzymaniu przez nas zgłoszenia skontaktujemy się z Państwem maksymalnie w ciągu 2 dni roboczych w celu potwierdzenia rezerwacji.

 

Kontakt:

Zachęcamy do kontaktu telefonicznego i mailowego.
Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania:

Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji  SEMPER
SZKOLENIA | KONFERENCJE | DORADZTWO
ul. Libelta 1a/2
61-706 Poznań
Godziny pracy biura:           Pn-Pt 08.00 - 18.00

Departament szkoleń otwartych:
tel. (61) 3 070 303
tel. (61) 8 102 194
tel. (61) 4 152 820
tel. 508 393 926
tel. (61) 4 152 036
tel. (61) 4 152 810    

fax. (61) 6 247 936
fax. (61) 2 786 300

info@szkolenia-semper.pl
www.szkolenia-semper.pl
 

Najważniejsze powody, dla których warto wybrać organizowane przez nas szkolenie:
1. Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER jest jedną z wiodących firm szkoleniowych w Polsce.
2. Naszym celem jest zapewnienie Państwu elastycznych rozwiązań doradczych i dostosowanych szkoleń w celu osiągnięcia rzeczywistych rezultatów i efektów w pracy zawodowej.
3. Gwarantujemy zajęcia prowadzone przez najlepszych w kraju specjalistów.
4. Liczne referencje i opinie potwierdzają wysoką jakość naszych usług:  referencje

POLITYKA  RABATOWA

Przy zgłoszeniu 2 -4 uczestników nasza polityka rabatowa przewiduje 10% zniżkę.
Przy zgłoszeniu 5 lub więcej uczestników nasza polityka rabatowa przewiduje 15% zniżkę.       

 

Uwagi:

Powyższy program rozwojowy jest również dostępny w formie zamkniętej, wyłącznie dla pracowników Państwa firmy. W przypadku szkoleń zamkniętych zakres tematyczny poszczególnych bloków może ulec zmianie, ze względu na rzeczywiste, zdiagnozowane w ramach analizy przedszkoleniowej oczekiwania pracowników i potrzeby organizacji zlecającej szkolenie. Gwarantujemy wysoką jakość merytoryczną i organizacyjną szkolenia. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących zamkniętej formuły szkoleń prosimy o kontakt: info@szkolenia-semper.pllub zachęcamy do skorzystania z formularza zapytania ofertowego.

 

Czas trwania
2 dni -16h
Lokalizacja
Cena
1390 zł netto
Zgłoszenie
Zarządzanie ryzykiem w procesie budowlanym z elementami TOC- 2-dniowe warsztaty praktyczne.
Organizator
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
  1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.