menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe


OPŁATY ORAZ SPRAWOZDAWCZOŚĆ W ZAKRESIE KORZYSTANIA ZE ŚRODOWISKA I GOSPODAROWANIA ODPADAMI

Kategoria
BRANŻOWE
Typ szkolenia
otwarte
Profil uczestników
Celem szkolenia jest wyjaśnienie obowiązków sprawozdawczych i opłatowych oraz omówienie i przedstawienie na przykładach najczęstszych błędów popełnianych przy wypełnianiu wykazów na temat opłat za korzystanie ze środowiska, opłaty produktowej oraz zbiorczych zestawień danych o wytwarzanych odpadach. W trakcie szkolenia poznają Państwo podstawy prawne i merytoryczne ustalania opłat za korzystanie ze środowiska, opłaty produktowej i zbiorczych zestawień o wytwarzanych odpadach. Omówione będą także najczęściej występujące rodzaje korzystania ze środowiska, w tym opłaty dotyczące emisji pochodzącej z urządzeń klimatyzacyjnych oraz spawania i malowania. Na szkoleniu omówione zostaną regulacje prawne wynikające z nowego obowiązku uzyskania numeru rejestrowego, czyli wpisu do Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarce odpadami (BDO) oraz związane z tym obowiązki sprawozdawcze. Prowadzony w systemie teleinformatycznym „Rejestr-BDO” ma służyć nie tylko organom administracji państwowej czy inspekcji ochrony środowiska, ale także przedsiębiorcom. Jednym z przykładów uproszczeń jest zastąpienie dotychczasowego obowiązku uzyskania zezwolenia na transport odpadów uzyskaniem wpisu do ww. rejestru. Prowadzący przedstawi liczne praktyczne przykłady, a także prawidłowe wypełnianie obowiązujących wzorów formularzy. Materiały szkoleniowe zawierają zbiór przepisów prawnych i zasad, stanowiących podstawę do naliczania opłat środowiskowych, opłaty produktowej oraz zestaw zadań (wraz z rozwiązaniami) umożliwiających samodzielne naliczanie opłat. Wiedza zdobyta podczas szkolenia pozwoli na należyte przygotowanie się do ewentualnej kontroli w zakładzie, a tym samym na uniknięcie sankcji finansowych.
Wymagania wstępne
Zachęcamy do zgłaszania pytań lub sugestii zagadnień jakie Państwa zdaniem powinny być poruszone na szkoleniu na nasz adres: szkolenia@lcds.pl
Program

1. System opłat za korzystanie ze środowiska – podstawy prawne i ogólne zasady:
- podmioty zobowiązane do uiszczania opłat,
- terminy wnoszenia opłat,
- rodzaje działalności podlegające opłatom i sprawozdawczości,
- obowiązujące wzory wykazów i stawki opłat na 2018 rok,
- sankcje i kary za niezłożenie sprawozdania i niewniesienie właściwej opłaty,
- zwolnienia z obowiązku przesyłania wykazów,
- decyzje administracyjne wymierzające wysokość opłat za korzystanie ze środowiska,
- opłata podwyższona z tytułu braku pozwolenia,
- rodzaje korzystania ze środowiska wymagające pozwolenia i zgłoszenia,
- przedawnienie obowiązku opłatowego; jak długo należy przechowywać dokumentację.

2. Zasady prawidłowego wykonania sprawozdań z opłat za korzystanie ze środowiska; ustalenie i gromadzenie niezbędnych danych, wykorzystanie dostępnych narzędzi pomocniczych, wymagana dokumentacja, kontrola prawidłowości sprawozdań

3. Opłaty za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza - rodzaje źródeł podlegających opłatom:
- źródła niewymagające pozwolenia, w tym: kotły małej mocy, środki transportu, urządzenia klimatyzacyjne, malowanie – praktyczne przykłady przedstawione na wzorach formularzy,
- sposoby obliczania opłaty za źródeł niewymagających pozwolenia:
      - stawki opłat dla ryczałtu,
      - wskaźniki KOBIZE,
      - dane literaturowe,
      - praktyczne przykłady przedstawione na wzorach formularzy,
- metodyka naliczania opłat dla instalacji wymagających pozwolenia na podstawie:
      - przeprowadzanych pomiarów emisji,
      - danych dostępnych z pozwolenia,
      - wskaźników ministerialnych,
      - praktyczne przykłady przedstawione na wzorach formularzy,
- rodzaje substancji powstających w procesach spalania i obowiązek ich ewidencjonowania,
- rozliczanie źródeł w instalacji i poza instalacją:
      - prowadzenie ewidencji w zakresie posiadanych urządzeń klimatyzacyjnych,
      - rozliczanie emisji z procesów spawania – dostępne metodyki wyliczania opłat w tym przykłady wskaźników literaturowych,
- źródła energetyczne i technologiczne wymagające pozwolenia, w tym: źródła spalania – praktyczne przykłady wyliczania opłaty na podstawie metod wskaźnikowych, pomiarowych, danych literaturowych przedstawione na wzorach formularzy,
- sporządzenie sprawozdania i wyliczenie opłaty w przypadku przydzielonych uprawnień wynikających z ustawy z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1223),
- postępowanie w przypadku braku rozliczenia emisji gazów cieplarnianych objętych systemem handlu uprawnieniami.

4. Raportowanie do KOBIZE a opłaty środowiskowe – powiązanie systemów

5. Nowe prawo wodne a zmiany w opłatach za korzystanie ze środowiska

6. Opłaty za wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi obowiązujące do 2017 roku:
- rodzaje ścieków,
- rodzaje wprowadzania ścieków do środowiska objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia wodnoprawnego,
- rodzaje terenów zanieczyszczonych podlegających opłatom,
- współczynniki różnicujące,
- zwolnienia z opłat w zakresie wprowadzania ścieków do środowiska.

7. Opłaty za składowanie odpadów:
- opłaty podwyższone za składowanie odpadów w miejscu na ten cel nieprzeznaczonym,
- obowiązek posiadania stosownego ze zezwolenia,
- opłaty podwyższone za magazynowanie odpadów w miejscu na ten cel nieprzeznaczonym,
- współczynniki podwyższające opłatę, czas magazynowania i składowania odpadów,
- przykłady wyliczenia opłaty za składowanie odpadów i opłaty podwyższonej za brak stosownego zezwolenia w zakresie gospodarki odpadami.

8. Baza danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarce odpadami (BDO) – Rejestr:
- podmioty zobowiązane do uzyskania numeru rejestrowego,
- opłaty za wpis do rejestru: opłata roczna i rejestrowa,
- formularz rejestrowy i aktywacyjny - prawidłowy sposób wypełnienia,
- zwolnienia z obowiązku uzyskania wpisu,
- numer rejestrowy i konto w BDO,
- wniosek o wykreślenie z rejestru,
- posługiwanie się numerem rejestrowym na dokumentach,
- sprawozdawczość w zakresie gospodarki odpadami po uruchomieniu BDO,
- sankcje i kary za brak numeru rejestrowego.

9. Zbiorcze zestawienie o wytwarzanych odpadach zasady ogólne, podstawowe definicje:
- obowiązek prowadzenia ewidencji – kogo dotyczy,
- wzory dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów – przykład wypełnienia karty ewidencji i karty przekazania odpadów,
- zbiorcze zestawienie danych o wytwarzanych odpadach – aktualne druki, przykłady wypełniania sprawozdania dla wytwórców odpadów, zbierających odpady oraz prowadzenia działalności w zakresie gospodarki odpadami w instalacji i poza instalacją,
- sankcje i kary za niezłożenie zbiorczego zestawienia danych o wytwarzanych opadach,
- terminy przesyłania sprawozdań.

10. Obowiązki wynikające z ustawy o opakowaniach i odpadach opakowaniowych:
- obowiązki wprowadzającego produkty w opakowaniach,
- obowiązki wprowadzającego produkty: opony, oleje smarowe i akumulatory,
- zwolnienie z obowiązku odzysku i recyklingu dla wprowadzających poniżej 1 tony opakowań – pomoc de minimis,
- obliczanie opłaty produktowej – aktualne stawki opłatowe i poziomy odzysku i recyklingu,
- przykłady opakowań,
- rozliczanie opakowań po środkach niebezpiecznych i wielomateriałowych – Porozumienia zawierane z marszałkiem,
- obowiązek prowadzenia kampanii edukacyjnych,
- terminy składania sprawozdań,
- sankcje i kary.

11. Omówienie projektowanych zmian w przepisach prawnych w zakresie opłat za korzystanie ze środowiska

12. Konsultacje, dyskusja, analiza przykładów z praktyki uczestników
Prowadzący
Ekspert w zakresie ochrony środowiska
Forma
wykłady, konsultacje, dyskusja, praktyczne przykłady
Czas trwania
zajęcia w godz. 10:00 - 16:30.
Termin / Lokalizacja
  1. 23.01.2019 / Warszawa
Cena
650 zł netto; 600 zł netto - dla stałych klientów oraz dla każdej kolejnej osoby zgłoszonej z tej samej firmy; dodatkowe zniżki cenowe przy zgłoszeniu większej liczby uczestników z tej samej firmy;
W cenę wliczono
udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, zaświadczenie uczestnictwa, przerwę kawową, lunch. Szkolenie finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych (środki unijne i/lub budżetowe) jest zwolnione od podatku VAT.
Certyfikaty
zaświadczenie uczestnictwa
Organizator
Lubelskie Centrum Doradztwa i Szkoleń - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
  1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.